Gemeente Rhenen - Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Gemeente Rhenen - Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2023

De raad van de gemeente Rhenen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2022

gelet op de artikelen 149 en 255 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende regeling:

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2023

Artikel 1

De Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is met inachtneming van de navolgende bepalingen van toepassing bij het beoordelen van aanvragen om kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen.

Artikel 2

 • 1.

  Kwijtschelding kan worden verleend op aanslagen ten name van natuurlijke personen voor belastingaanslagen in de privésfeer.

 • 2.

  Kwijtschelding kan worden verleend op aanslagen ten name van natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen voor belastingaanslagen in de privésfeer.

Artikel 3

Kwijtschelding kan worden verleend voor de aanslagen in de:

 • a.

  afvalstoffenheffing, voor aanslagen op grond van de onder artikel 5, lid 1 en 2 genoemde tarieven in de geldende verordening Afvalstoffenheffing;

 • b.

  hondenbelasting voor één dan wel de eerste hond;

 • c.

  onroerendezaakbelastingen;

 • d.

  rioolheffing.

Artikel 4

Met betrekking tot de berekening van de kosten van bestaan bedraagt, in afwijking van het bepaalde in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, het percentage 100.

Artikel 5

Met betrekking tot de berekening van de kosten van bestaan wordt bij de berekening van deze, in afwijking van het bepaalde in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, voor de belastingschuldige die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt gesteld gerekend met 100 procent van het toepasselijke bruto-ouderdomspensioen.

Artikel 6

Met betrekking tot de vrijstelling financiële middelen wordt, in afwijking van het bepaalde in artikel 12, 2e lid, onder d van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, de vrijstelling verhoogt met € 2.000 voor de belastingschuldige die tot de categorie echtgenoten als bedoelt in art. 3 van de Participatiewet behoort, € 1.500 voor de belastingschuldige die tot de categorie alleenstaande als bedoelt in art. 4, eerste lid, onderdeel a van de Participatiewet behoort en € 1.800 voor de belastingschuldige die tot de categorie alleenstaande ouder als bedoelt in art. 4, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet behoort.

Artikel 7

Indien kwijtschelding van belasting kan worden verleend, wordt deze op de heffingen afgeboekt in de volgorde:

 • 1.

  afvalstoffenheffing;

 • 2.

  rioolheffing (heffing van de gebruiker);

 • 3.

  hondenbelasting;

 • 4.

  onroerende-zaakbelastingen;

 • 5.

  rioolheffing (heffing van de zakelijk gerechtigde).

Artikel 8 Inwerktreding

 • 1.

  De kwijtscheldingsregeling 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze regeling treedt, na de bekendmaking, in werking met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2023’.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2022

De raadsgriffier, de voorzitter,

drs. K. Koopman drs. J.A. van der Pas