Verordening op de heffing en invordering van leges Leiden 2023

Geldend van 29-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges Leiden 2023

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 22.0079 van 8 november 2022), mede gezien het advies van de commissie Werk en Middelen,

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT

 • 1.

  vast te stellen de volgende verordening

Verordening op de heffing en invordering van leges Leiden 2023

(Legesverordening Leiden 2023)

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  attestaties de vita tot het ontvangen van pensioenen of lijfrenten ten laste van het Rijk, de provincie of de gemeente;

 • b.

  stukken of nasporingen, die ten behoeve van onvermogenden in hun persoonlijk belang op bewijs van onvermogen worden afgegeven of verricht, met inbegrip van de bewijzen van onvermogen zelf;

 • c.

  stukken of nasporingen, welke ter voldoening aan de wet of wettelijk voorschrift kosteloos moeten worden afgegeven of verricht;

 • d.

  het raadplegen en inzage nemen van de plans en registers van het kadaster door particulieren, indien dit geschiedt in verband met de naleving van of voldoening aan wetten of wettelijke voorschriften;

 • e.

  woonvergunningen, als bedoeld in hoofdstuk 9 van de tarieventabel, welke worden afgegeven als gevolg van vorderingen tot ontruiming van woonruimte of wel als gevolg van in overleg met burgemeester en wethouders of namens hen met het hoofd van de Sector Wonen tot stand gekomen vrijwillige ontruimingen van woonruimte;

 • f.

  woonvergunningen, als bedoeld in hoofdstuk 9 van de tarieventabel, welke worden afgegeven voor het in gebruik nemen van een woning, wegens gedwongen verhuizing ten behoeve van renovatie, stadsvernieuwing of sanering;

 • g.

  een abonnement ten bate van publicatie van de gegevens in het plaatselijke dagblad uit de registers van de burgerlijke stand zoals bedoeld in hoofdstuk 1 Burgerlijke stand, onderdeel 1.1.7 van de Tarieventabel bij de Legesverordening;

 • h.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • i.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge, elektronische, dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   bij een elektronische indiening van de aanvraag wordt gedaan, op het moment van het doen van elektronische aanvraag.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Voorlopige aanslag

De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar legt een voorlopige aanslag op, indien het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld, na verrekening van voorheffingen en reeds opgelegde voorlopige aanslagen, zulks naar zijn mening rechtvaardigt.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.4 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.7.1.1 (verklaringen omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 12 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De legesverordening 2022 van 2 december 2021 laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 24 mei 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening Leiden 2023".

Ondertekening

Gedaan in de openbare raadsvergadering van 22 december 2022,

de Griffier,

dhr. G.F.C. van Leiden

de Voorzitter,

drs. H.J.J. Lenferink

Bijlage I Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Leiden 2023

Titel 1

Algemene leges

 
 
 
 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van partnerschap, in een door de gemeente aangewezen huis, op

 

1.1.1.1

dinsdag om 8.30 uur en 8.45 uur, in de trouwkamer van het stadhuis

Kosteloos

1.1.1.1.1

dinsdag om 9.00 uur en 9.30 uur voor een eenvoudige ceremonie, in de trouwkamer van het stadhuis

€ 168,80

1.1.1.2

indien de voltrekking plaatsvindt op maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur

€ 530,10

1.1.1.3

vervallen

 

1.1.1.4

vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

€ 712,90

1.1.1.5

zaterdag om 11.00, 12.00, 13.30 en 14.30 uur

€ 1.169,95

1.1.1.6

maandagavond tot en met vrijdagavond, niet zijnde zon- of feestdagen van 17.30 tot 22.00 uur

€ 1.169,95

1.1.1.7

na verkregen toestemming op een tijdstip niet genoemd onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.6

€ 1.336,25

1.1.1.8

Voor de medewerking aan een verzoek tot ceremoniële herbevestiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn de leden 1.1.1.2 tot en met 1.1.1.7 van overeenkomstige toepassing.

 

1.1.1.9

Indien een kosteloze huwelijksvoltrekking dan wel registratie van partnerschap zoals bedoeld in lid 1.1.1.1, wordt geannuleerd of verplaatst, wordt voor de reeds gemaakte kosten een tarief in rekening gebracht. De leges bedraagt:

 

1.1.1.9.1

indien wordt geannuleerd of verplaatst tussen 3 maanden en 2 weken voor de huwelijksdatum dan wel registratiedatum

€ 50,00

1.1.1.9.2

indien wordt geannuleerd of verplaatst binnen 2 weken voor de huwelijksdatum dan wel registratiedatum

€ 75,00

1.1.1.10

Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van partnerschap, dan wel de ceremoniële herbevestiging van huwelijk of geregistreerd partnerschap, genoemd in de leden 1.1.1.1.1 tot en met 1.1.1.7 wordt geannuleerd, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

1.1.1.10.1

indien wordt geannuleerd tussen 3 maanden en 2 weken voor de huwelijksdatum, registratiedatum of datum van ceremoniële herbevestiging: 75% van de leges

 

1.1.1.10.2

indien wordt geannuleerd binnen 2 weken voor de huwelijksdatum, registratiedatum of datum van ceremoniële herbevestiging: 50% van de leges

 

1.1.1.11

Bij niet verschijnen of dusdanig laat verschijnen op de huwelijksvoltrekking, de registratie van partnerschap, dan wel de ceremoniële herbevestiging van huwelijk of geregistreerd partnerschap, waardoor deze ceremonie geen doorgang kan vinden, vindt geen restitutie van de leges plaats. Ingeval van een kosteloze huwelijksvoltrekking of registratie van partnerschap, zoals bedoeld in lid 1.1.1.1, bedraagt de leges

€ 100,00

1.1.1.12

Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van partnerschap, dan wel de ceremoniële herbevestiging van huwelijk of geregistreerd partnerschap, genoemd in de leden 1.1.1.2 tot en met 1.1.1.8 plaatsvindt in het stadhuis, bestaat aanspraak op teruggaaf zolang de trouwzaal van het stadhuis wegens verbouwing niet toegankelijk is. De teruggaaf bedraagt 25% van de aldaar genoemde bedragen.

 

1.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van partnerschap in een bijzonder huis zoals bedoel in artikel 1:64 Burgerlijk Wetboek, tenzij van het onvermogen der partijen is gebleken

€ 158,20

1.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 140,10

1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het verzoek tot het eenmalig benoemen van een Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

 

1.1.4.1

-zonder beëdiging door de rechtbank

€ 210,70

1.1.4.2

-met beëdiging door de rechtbank

€ 280,20

1.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het verzoek tot het aanwijzen van een locatie tot huis der gemeente

€ 280,20

1.1.6

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een trouw- of partnerschapsboekje

 

1.1.6.1

met omslag

€ 19,15

1.1.6.2

met leren omslag

€ 44,80

1.1.6.3

met kunstleren omslag

€ 30,85

1.1.7

vervallen

 

1.1.8

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

1.1.8.1

het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand; het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.8.2

het verstrekken van een inlichting uit de registers van de burgerlijke stand; het tarief zoals dat is opgenomen voor een afschrift van een akte van de burgerlijke stand in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.9

Het tarief bedraagt ter zake van het verzoek tot online streaming van huwelijken met een uitgebreide ceremonie vanaf gemeentelijke locatie (eerst op Stadskantoor, na heropening op het Stadhuis) op basis van beschikbaarheid

€ 200,00

1.1.10

Het tarief bedraag ter zake van het beschikbaar stellen van een gemeentelijke getuige bij een eenvoudige ceremonie, per getuige

€ 25,00

 
 
 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 
 

1.2.1 Paspoort

 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1.1

het verstrekken van een nationaal paspoort, zakenpaspoort of faciliteitenpaspoort, alsmede een tweede paspoort, aan een persoon, die op moment van verstrekken jonger is dan 18 jaar; en het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of voor vreemdelingen aan een persoon, ongeacht leeftijd (maximaal 5 jaar geldig) geldt het ten hoogste te heffen tarief (naar beneden afgerond op vijf cent) zoals dat is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

 

1.2.1.2

het verstrekken van een nationaal paspoort, zakenpaspoort of faciliteitenpaspoort, alsmede een tweede paspoort, aan een persoon, die op moment van verstrekken 18 jaar of ouder is (maximaal 10 jaar geldig) geldt het ten hoogste te heffen tarief (naar beneden afgerond op vijf cent) zoals dat is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

 

1.2.1.3

Vervallen

 

1.2.1.4

Vervallen

 

1.2.1.5

een spoedlevering van de onder 2.2.1.1 t/m 2.2.1.4 genoemde documenten worden de betreffende tarieven verhoogd met de toeslag zoals die is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

 
 
 
 
 

1.2.2 Nederlandse identiteitskaart

 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet en artikel 6 besluit paspoortgelden:

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van verstrekken jonger is dan 18 jaar (5 jaar geldig) geldt het ten hoogste te heffen tarief (naar beneden afgerond op vijf cent) zoals dat is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

 

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van verstrekken 18 jaar of ouder is (10 jaar geldig) geldt het ten hoogste te heffen tarief (naar beneden afgerond op vijf cent) zoals dat is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

 

1.2.2.3

de tarieven genoemd in 1.2.2.1 en 1.2.2.2 worden bij spoedlevering vermeerderd met de toeslag zoals die is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

 

1.2.2.4

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon, zoals die is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

 
 
 
 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

1.3.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.3.2

voor het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Reglement rijbewijzen artikel 104b vermeerderd met de rijkskostencomponent (het bedrag dat de gemeenten moeten afdragen aan de Dienst Wegverkeer als vergoeding van de productiekosten van het rijbewijs), afgerond naar beneden op vijf cent

 

1.3.3

het legesbedrag wordt bij spoedlevering verhoogd met het bedrag conform de door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat goedgekeurde RDW-rijbewijstarieven voor 2020, afgerond naar beneden op vijf cent

 
 
 
 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één inlichting of nasporing verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen of het bevolkingsregister moet worden geraadpleegd

 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.4.2.1

tot het verstrekken of nasporen van gegevens per inlichting of nasporing, het tarief zoals dat is opgenomen voor een afschrift van een akte van de burgerlijke stand in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van inlichtingen of nasporen van gegevens gedurende de periode van één jaar

 

1.4.2.2.1

tot een maximum van 200

€ 1.711,20

1.4.2.2.2

voor iedere inlichting of nasporing boven dit maximum

€ 8,00

1.4.3

voor nasporingen in de onder 1.4.1 bedoelde registers, waartoe deze moeten worden doorlopen, naar niet met naam of adres aangeduide of aan te duiden personen of groepen van personen, voor ieder uur daaraan besteed, gedeelten van een uur voor een geheel uur gerekend.

€ 58,70

1.4.4

voor het verstrekken van een inlichting als bedoeld in artikel 17, lid 2 van het Besluit basisregistratie personen, bedraagt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 10, lid 2 Regeling basisregistratie personen

 
 
 
 
 

Overige inlichtingen

 

1.4.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.4.5.1

tot het verstrekken van een inlichting bij de gemeente berustende registers of stukken, anders dan de onder 1.4.1 bedoelde registers

€ 9,80

1.4.5.2

tot het verrichten van nasporingen in de bij de gemeente berustende registers of stukken, anders dan de onder 1.4.1 bedoelde registers, waartoe deze moeten worden doorlopen, voor ieder uur daaraan besteed,

€ 57,50

 

waarbij gedeelten van een uur voor een geheel uur worden gerekend. Het verlenen van inzage, voor zover daartoe vergunning wordt gegeven, is in deze prijs begrepen.

 
 
 
 

Hoofdstuk 5

Vervallen

 
 
 
 

Hoofdstuk 6

Vastgoedinformatie

 

1.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.6.1.1

Vervallen

 

1.6.2

Vervallen

 
 

Vervallen

 

1.6.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het toezenden van schriftelijke informatie uit een bestemmingsplan, per adres

€ 27,40

1.6.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie over

 

1.6.4.1

A: NAP-hoogten, per punt

€ 41,20

1.6.4.2

B: Grondslag, per punt

€ 48,10

1.6.5

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een ontwerp- of een vastgesteld bestemmingsplan / stadsvernieuwingsplan

 

1.6.5.1

Vervallen

 

1.6.5.2

Vervallen

 

1.6.5.3

op cd-rom

€ 10,00

 
 
 

Hoofdstuk 7

Overige publiekszaken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.7.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag: het maximaal te heffen bedrag, zoals dit laatstelijk door het Rijk is vastgesteld.

 

1.7.1.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita, het tarief zoals dat is opgenomen voor een afschrift van een akte van de burgerlijke stand in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.7.1.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening, het tarief zoals dat is opgenomen voor een afschrift van een akte van de burgerlijke stand in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.7.1.4

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het Nederlanderschap, het tarief zoals dat is opgenomen voor een afschrift van een akte van de burgerlijke stand in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.7.1.5

tot het verkrijgen van een gezondheidspas, lijkenpas of verklaring omtrent personen of zaken, het tarief zoals dat is opgenomen voor een afschrift van een akte van de burgerlijke stand in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.7.1.6

tot het verkrijgen van een bewijs van opneming in de basisregistratie personen (BRP) of het Register Niet Ingezetenen (RNI), of een af te geven verklaring uit een van deze administraties, in het bijzonder belang van de aanvrager verstrekt, het tarief zoals dat is opgenomen voor een afschrift van een akte van de burgerlijke stand in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.7.1.7

Tot het verkrijgen van een vertaling in de vorm van een meertalig modelformulier voor zaken genoemd in 1.7.1.2 tot en met 1.7.1.6, het tarief zoals dat is opgenomen voor een afschrift van een akte van de burgerlijke stand in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 
 
 

Hoofdstuk 8

Gemeentearchief

 

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.8.1.1

voor het verkrijgen van een afschrift van of uittreksel uit andere archiefbescheiden dan van akten uit de registers van de burgerlijke stand, per kwartier

€ 14,75

 
 
 

Hoofdstuk 9

Huisvestingswet

 

1.9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.9.1.1

voor een vergunning tot het in gebruik nemen van een woning, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet

€ 37,15

 
 
 

Hoofdstuk 10

Leegstandwet

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1.1.1

voor een vergunning tot het aangaan van een tijdelijke huurovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 15, lid 1, van de Leegstandswet voor één woning

€ 37,75

1.10.1.1.2

bij een complexgrootte van 2 tot en met 15 woningen

€ 37,75

1.10.1.1.3

vermeerderd met

€ 31,80

 

per woning

 

1.10.1.1.4

bij een complexgrootte van 16 tot en met 75 woningen

€ 483,10

1.10.1.1.5

vermeerderd met

€ 6,30

 

per woning

 

1.10.1.1.6

bij een complexgrootte van 76 tot en met 300 woningen

€ 864,85

1.10.1.1.7

vermeerderd met

€ 2,50

 

per woning

 

1.10.1.1.8

bij een complexgrootte van 301 woningen of meer

€ 1.437,45

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.2.1

voor de verlenging van de geldigheidsduur van een vergunning tot het aangaan van een tijdelijke huurovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 15, lid 5, van de Leegstandswet

 

1.10.2.1.1

bij een complexgrootte van 1 tot en met 15 woningen

€ 19,05

1.10.2.1.2

vermeerderd met

€ 19,05

 

per woning

 

1.10.2.1.3

bij een complexgrootte van 16 tot en met 75 woningen

€ 305,35

1.10.2.1.4

vermeerderd met

€ 6,30

 

per woning

 

1.10.2.1.5

bij een complexgrootte van 76 tot en met 300 woningen

€ 687,10

1.10.2.1.6

vermeerderd met

€ 2,50

 

per woning

 

1.10.2.1.7

bij een complexgrootte van 301 woningen of meer

€ 1.259,65

 
 
 

Hoofdstuk 11

Marktstandplaatsen

 

1.11.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vaste standplaatsvergunning, als bedoeld in artikel 3.4.11.1 van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020 en het inrichtingsplan

 

1.11.1.1

indien sprake is van een nieuwe standplaats

€ 121,95

1.11.1.2

indien sprake is van overschrijving van een bestaande standplaats op een andere vergunninghouder als bedoeld in artikel 3.4.11.3 Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020

€ 121,95

1.11.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vaste standplaatsvergunning, als bedoeld in artikel 3.4.9.1 van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020

 

1.11.2.1

indien sprake is van een standplaats die niet is opgenomen in de vigerende beleidsregels voor standplaatsenvergunning (thans Beleidsregel Standplaatsen 2020)

€ 610,73

1.11.2.2

indien sprake is van een standplaats die is opgenomen in de vigerende beleidsregels voor standplaatsenvergunning (thans Beleidsregel Standplaatsen 2020)

€ 162,59

1.11.2.3

indien in één aanvraag voor meerdere locaties een standplaats die niet is opgenomen in de vigerende beleidsregels voor standplaatsen (thans Beleidsregel standplaatsen Leiden 2020), wordt aangevraagd, wordt het tarief onder 1.11.2.1 verhoogd met

€ 610,73

1.11.2.4

indien sprake is van een dagstandplaats

€ 26,18

1.11.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het hebben van voorwerpen op, in, over of boven de weg als bedoeld in artikel 3.4.4.1 van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020 (uitstallingen)

 

1.11.3.1

indien sprake is van een nieuwe vergunning

€ 40,64

1.11.3.2

indien sprake is van wijziging van een bestaande vergunning

€ 40,64

1.11.3.3

Voor spoedleveringen van een beschikking als bedoeld in 1.11.3 wordt het krachtens dit lid verschuldigde bedrag verhoogd met

€ 52,87

1.11.3.4

indien sprake is van een aanvraag voor een bedrijfsleiderspas ter vervanging van de vergunninghouder per pas

€ 10,00

 
 
 

Hoofdstuk 12

Kansspelen

 

1.12.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning, ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen (Stb. 1964, 483) voor een periode van twaalf maanden:

 

1.12.1.1

voor één kansspelautomaat het tarief zoals opgenomen in artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000

 

1.12.1.2

voor twee kansspelautomaten het tarief zoals opgenomen in artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000

 

1.12.2

voor een vergunning, die geldt voor een periode, korter dan twaalf maanden, is 1.12.1 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de in 1.12.1 bedoelde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd worden.

 
 
 
 

Hoofdstuk 13

Telecommunicatie- en Leidingenverordening

 

1.13.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet bedraagt per melding

€ 534,04

1.13.2

Voor een tracé in door de gemeente beheerde openbare gronden wordt het onder 1.13.1 genoemde bedrag verhoogd per strekkende meter tracélengte (of een gedeelte hiervan) verhoogd met

€ 1,77

1.13.3

Indien met betrekking tot een melding als bedoeld in 1.13.1 een voorbespreking plaatsvindt tussen de gemeente en de aanbieder en eventuele andere partijen kan, conform het Handboek Leidingen gemeente Leiden, het onder 1.13.1 genoemde bedrag voor ieder overleg worden verhoogd met

€ 131,56

1.13.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 3.7.2.2 van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020

€ 534,04

1.13.5

Voor een tracé in door de gemeente beheerde openbare ruimte wordt het onder 1.13.4 genoemde bedrag verhoogd per strekkende meter tracélengte (of een gedeelte hiervan) verhoogd met

€ 1,77

1.13.6

Indien met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in 1.13.4 een voorbespreking plaatsvindt tussen de gemeente en de leidingenexploitant en eventuele andere partijen kan, conform het Handboek Leidingen gemeente Leiden, het onder 1.13.4 genoemde bedrag voor ieder overleg worden verhoogd met

€ 131,56

1.13.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding / aanvraag als bedoeld in artikel 5.2 en 4 van de Verordening bodemenergiesystemen gemeente Leiden 2022 bedraagt per melding / aanvraag

€ 534,04

1.13.8

Voor een tracé in door de gemeente beheerde openbare ruimte wordt het onder 1.13.7 genoemde bedrag verhoogd per strekkende meter tracélengte (of een gedeelte hiervan) verhoogd met

€ 1,77

1.13.9

Indien met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in 1.13.7 een voorbespreking plaatsvindt tussen de gemeente en de aanvrager en eventuele andere partijen kan, conform het Handboek Leidingen gemeente Leiden, het onder 1.13.7 genoemde bedrag voor ieder overleg worden verhoogd met

€ 131,56

 
 
 

Hoofdstuk 14

Verkeer en vervoer

 

1.14.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 69,04

1.14.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een (duplicaat) gehandicaptenparkeerkaart

€ 25,00

1.14.2.2

Het tarief bedraagt ter zake van een aanvraag tot het verkrijgen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart bij vermissing

€ 7,00

1.14.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

€ 94,06

1.14.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen of het wijzigen van een ontheffing op grond van artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en artikel 17 van de Wegenverkeerswet

 

1.14.4.1

 • -

  indien er sprake is van een tijdelijke ontheffing

€ 27,91

1.14.4.2

 • -

  indien sprake is van een jaarontheffing

€ 27,91

1.14.4.3

Vervallen

 

1.14.4.4

Vervallen

 

1.14.5

Voor spoedleveringen van een beschikking als bedoeld in 1.14.4 wordt het krachtens dit lid verschuldigde bedrag verhoogd met

€ 52,78

1.14.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.14.6.1

tot het verkrijgen van een eenmalige ontheffing route gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 29 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 110,53

1.14.6.2

tot het verkrijgen van een ontheffing route gevaarlijke stoffen voor maximaal één jaar als bedoeld in artikel 29 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 110,53

 
 
 

Hoofdstuk 15

Diversen

 
 

Algemeen

 

1.15.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.15.1.1

tot het verkrijgen van een afschrift van of uittreksel uit registers, akten of stukken, welke niet berusten onder het beheer van de Gemeentearchivaris, of uit stukken, welke volgens de artikelen 140 en 141 van de Gemeentewet tegen betaling van de kosten verkrijgbaar zijn, en behoudens het bepaalde in artikel 2 der wet van 23 april 1879 (Staatsblad nr. 72), per pagina op formaat A5 of gedeelte daarvan

€ 3,90

1.15.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.15.2.1

tot het verkrijgen van een fotografische reproductie van geschreven stukken, registers, gedrukte stukken, prenten, kaarten, tekeningen en andere stukken, welke niet berusten onder het beheer van de Gemeentearchivaris, vervaardigd op een fotokopieerapparaat

 
 

indien de reproductie wordt vervaardigd door de belanghebbende zelf

 

1.15.2.2.1

op formaat A4

€ 0,25

1.15.2.2.2

op formaat A3

€ 0,40

1.15.2.2.3

op formaat A2

€ 1,70

1.15.2.2.4

op formaat A1

€ 3,05

1.15.2.2.5

op formaat A0

€ 5,50

1.15.3

indien de reproductie wordt vervaardigd door een ambtenaar op verzoek van de aanvrager

 

1.15.3.1

op formaat A4

€ 0,40

1.15.3.2

op formaat A3

€ 0,70

1.15.3.3

op formaat A2

€ 3,50

1.15.3.4

op formaat A1

€ 6,05

1.15.3.5

op formaat A0

€ 10,75

1.15.3.6

op formaat A4 kleur (lijntekening)

€ 1,35

1.15.3.7

op formaat A3 kleur (lijntekening)

€ 2,50

1.15.3.8

Long plot

€ 21,10

 
 
 
 

Afgifte van een verlof

 

1.15.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.15.4.1

voor de afgifte van een verlof voor het opgraven van een stoffelijk overschot, bestemd om te worden herbegraven of te worden gecremeerd, het tarief zoals dat is opgenomen voor een afschrift van een akte van de burgerlijke stand in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.15.4.2

voor de afgifte van een verlof tot het stellen van een andere termijn als bedoeld in artikel 16 van de Wet op de lijkbezorging, het tarief zoals dat is opgenomen voor een afschrift van een akte van de burgerlijke stand in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 
 
 
 

Geluidhindervergunningen

 

1.15.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.15.5.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.3.1.4 van de Verordening fysieke leefomgeving

€ 87,20

 
 
 
 

Diversen

 

1.15.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.15.6.1

tot het verkrijgen van iedere andere gunstige, hieronder begrepen een niet geheel afwijzende, beschikking op een verzoekschrift, voor zover in deze of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels niet afzonderlijk genoemd

€ 22,14

1.15.6.2

voor spoedleveringen van een beschikking als bedoeld in 1.15.6.1 wordt het krachtens dit lid verschuldigde bedrag verhoogd met

€ 52,83

1.15.6.3

voor het wijzigen, toevoegen of verwijderen van het kenteken op een parkeervergunning verleend op grond van de vigerende Parkeerverordening indien de wijziging wordt uitgevoerd door een medewerker van de gemeente

€ 7,49

1.15.6.4

Tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3.4.4.1 van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020 anders dan in combinatie met een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

€ 31,83

1.15.6.5

voor spoedleveringen van een beschikking als bedoeld in 1.15.6.4 wordt het krachtens dit lid verschuldigde bedrag verhoogd met

€ 52,85

 
 
 

1.15.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.15.7.1

tot het verkrijgen of wijzigen van een vergunning voor het innemen van een ligplaats binnen het grondgebied door een bedrijfsvaartuig en/of pleziervaartuig, balken, bomen, planken of visbunnen te hebben liggen

€ 37,81

1.15.7.2

tot het inschrijven op de wachtlijst

€ 20,00

1.15.7.3

tot het verlengen van de inschrijving op de wachtlijst per kalenderjaar

€ 10,00

1.15.7.4

tot het verlenen van een vergunning voor de exploitatie van een (bedrijfs)vaartuig voor vervoer van goederen dan wel passagiers als bedoeld in artikel 5:25, vijfde lid van de Algemene plaatselijke verordening

€ 96,25

 
 
 

1.15.8

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vervangen of vernieuwen van een toegangspas voor een ondergrondse afvalcontainer

€ 11,15

1.15.9

Voor de verzending van gevraagde documenten wordt het geldende PostNL-posttarief aan portokosten in rekening gebracht.

 

1.15.10

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het plaatsen van een laadpaal

€ 109,00

 
 
 

Hoofdstuk 16

Verordening op woning- en kamerbemiddelingsbureaus

 

1.16.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor bemiddeling op woning- en kamerbemiddeling als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2014

€ 646,80

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 
 
 
 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijving

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Staatscourant 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Staatscourant 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 
 
 
 

2.1.1.3

sloopkosten:

 
 
 
 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 
 
 

2.1.1.4.1

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.1.4.2

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 
 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

nihil

 
 
 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 

2.3.1

Bouwactiviteit

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1.1

 • -

  indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 10.000

€ 309,30

2.3.1.1.2

 • -

  indien de bouwkosten meer dan € 10.000 en niet meer dan € 20.000 bedragen

 
 

5,7% van de bouwkosten

 

2.3.1.1.2

 • -

  indien de bouwkosten meer dan € 20.000 en niet meer dan € 50.000 bedragen

€ 1.175,34

 

vermeerderd met 5,2% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 20.000 te boven gaan;

 

2.3.1.1.3

 • -

  indien de bouwkosten meer dan € 50.000 en niet meer dan € 250.000 bedragen

€ 2.680,60

 

vermeerderd met 4,2% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 50.000 te boven gaan;

 

2.3.1.1.4

 • -

  indien de bouwkosten meer dan € 250.000 en niet meer dan € 1.000.000 bedragen

€ 10.825,50

 

vermeerderd met 3,2% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 250.000 te boven gaan;

 

2.3.1.1.5

 • -

  indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 en niet meer dan € 2.500.000 bedragen

€ 32.992,00

 

vermeerderd met 2,6% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 1.000.000 te boven gaan;

 

2.3.1.1.6

 • -

  indien de bouwkosten meer dan € 2.500.000 en niet meer dan € 44.000.000 bedragen

€ 67.015,00

 

vermeerderd met 1,9% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 2.500.000 te boven gaan

 

2.3.1.1.7

 • -

  indien de bouwkosten meer dan € 44.000.000 bedragen

€ 861.916,00

 

vermeerderd met 0,75% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 44.000.000 te boven gaan

 

2.3.1.1.8

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 worden voor een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen geen leges geheven. Indien zonnepanelen onderdeel uitmaken van een aanvraag om een omgevingsvergunning, bestaande uit meer onderdelen dan uitsluitend die zonnepanelen, dan worden voor de vaststelling van het legesbedrag de bouwkosten van de zonnepanelen buiten beschouwing gelaten.

 

2.3.1.1.9

Indien de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen verleend wordt ter legalisering van een zonder omgevingsvergunning gerealiseerd vergunningplichtig bouwwerk, wordt het bedrag van de bouwleges verhoogd met een opslag van 15%.

 
 
 
 

2.3.1.2

Extra welstandstoets

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

nihil

 
 
 

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

n.v.t.

 
 
 

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit de voor de betreffende activiteit verschuldigde leges zoals vermeld in art 2.3.1.1

 
 
 
 

2.3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

nihil

 
 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 1% van de aanlegkosten,

 
 

met een minimum van:

€ 112,86

 

en een maximum van:

€ 12.724,73

2.3.2.2

Indien de aanvraag als bedoeld in 2.3.2.1 tevens betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 3.4.4.2 van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020 vergunning of ontheffing is vereist als bedoeld in artikel 2.2 aanhef en eerste lid onder d van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 1,2% van de aanlegkosten

 

2.3.2.3

Voor een aanvraag tot het verlenen van een aanlegvergunning ex artikel 3.4.4.2 van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020 bedraagt het tarief: 1,2% van de aanlegkosten.

 
 
 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een vergunningplichtige bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 112,86

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 112,86

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 
 

0,69% van de totale bouwkosten met een minimum van:

€ 112,86

 

en een maximum van:

€ 18.955,21

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1 verschuldigde bedrag

 

2.3.3.4

Vervallen.

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 112,86

 
 
 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een vergunningplichtige bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 112,86

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 112,86

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 
 

0,69% van de kosten van de uit te voeren werkzaamheden met een minimum van:

€ 112,86

 

en een maximum van:

€ 18.955,21

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag

 

2.3.4.4

Vervallen

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 112,86

 
 
 

2.3.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag tot het verlenen een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, waardoor op grond van artikel 3.5.1.1 van die verordening een vergunning is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.5.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument indien:

 
 
 • -

  de kosten van de uit te voeren werkzaamheden van de activiteit € 10.000 of minder zijn

€ 44,94

 
 • -

  de kosten van de uit te voeren werkzaamheden van de activiteit € 10.000 of meer zijn 20% van het bedrag zoals wordt berekend volgens art 2.3.1, activiteit bouwen, waarbij indien geen aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen benodigd is in plaats van bouwkosten moet worden gelezen uitvoeringskosten met een minimum van

€ 112,86

2.3.5.2

Indien de aanvraag tot het verlenen een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h of in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 20% van het bedrag zoals wordt berekend bij art. 2.3.1, activiteit bouwen, waarbij indien geen aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen benodigd is in plaats van bouwkosten moet worden gelezen uitvoeringskosten, met een minimum van

€ 112,86

2.3.5.3

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 2.3.5.1 worden voor een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen geen leges geheven. Indien zonnepanelen onderdeel uitmaken van een aanvraag om een omgevingsvergunning, bestaande uit meer onderdelen dan uitsluitend die zonnepanelen, dan worden voor de vaststelling van het legesbedrag de bouwkosten van de zonnepanelen buiten beschouwing gelaten.

 
 
 
 
 

Deze leges worden niet geheven als voor de activiteit tevens een vergunning is gevraagd als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, of 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo.

 
 
 
 

2.3.6

Vervallen

 
 
 
 

2.3.7

Vervallen

 
 
 
 

2.3.8

Uitweg/inrit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of verkrijgen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in artikel 3.4.4.3 van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 153,87

 
 
 

2.3.9

Kappen

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in artikel 1 van de bomenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

indien sprake is van 1 boom opgenomen op de Groene Kaart

€ 74,04

 

indien sprake is van 2-10 bomen opgenomen op de Groene Kaart

€ 370,18

 

indien sprake is van meer dan 10 bomen opgenomen op de Groene Kaart

€ 740,35

 

indien sprake is van 1 boom in de openbare ruimte, niet opgenomen op de Groene Kaart

€ 49,64

 

indien sprake is van 2-10 bomen in de openbare ruimte, niet opgenomen op de Groene Kaart

€ 185,10

 

indien sprake is van meer dan 10 bomen in de openbare ruimte, niet opgenomen op de Groene Kaart

€ 370,18

 
 
 

2.3.10

Opslag van roerende zaken

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van artikel 2.10 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.10.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 31,84

2.3.10.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 31,84

 
 
 

2.3.11

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.11.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.11.3

Aanvraag wijziging eerste fase

 
 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een wijziging van een verleende vergunning eerste fase bedraagt:

 
 

30% van het legesbedrag dat voortvloeit uit onderdeel 2.3.1 met een minimum van

€ 112,86

 
 
 

2.3.12

Beoordeling bodemrapport

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.12.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 160,02

2.3.12.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 160,02

 
 
 

2.3.13

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.13.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.13.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 44,94

2.3.13.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld, en tenminste

€ 44,94

 
 
 

Hoofdstuk 4

Vermindering

n.v.t.

 
 
 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, en 2.3.5 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

 • -

  65% van de verschuldigde basisleges wanneer er buiten werkzaamheden m.b.t. de toets op ontvankelijkheid nog geen werkzaamheden zijn verricht, met dien verstande dat altijd het in deze paragrafen genoemde minimumbedrag verschuldigd blijft;

 
 
 • -

  45% van de verschuldigde basisleges als er reeds werkzaamheden zijn verricht m.b.t. het toetsen aan bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften, met dien verstande dat altijd het in deze paragrafen genoemde minimumbedrag verschuldigd blijft;

 
 
 • -

  25% van de verschuldigde basisleges als er reeds werkzaamheden zijn verricht m.b.t. het toetsen aan het Bouwbesluit met dien verstande dat altijd het in deze paragrafen genoemde minimumbedrag verschuldigd blijft.

 
 
 
 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.5 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 2 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 
 

De teruggave bedraagt 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat altijd het in deze paragrafen genoemde minimumbedrag verschuldigd blijft.

 
 
 
 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 25% van de verschuldigde basisleges

 
 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 
 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan

€ 112,86

 

wordt niet teruggegeven.

 
 
 
 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 

Van de leges verschuldigd op grond van het onderdeel 2.3.13 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 
 
 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6.1

Teruggaaf voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

 
 

de teruggave bedraagt 25% van de verschuldigde basisleges en

 
 

geldt alleen voor de activiteiten zoals genoemd in het onderdeel. 2.5.1 met dien verstande dat altijd verschuldigd blijft een bedrag van

€ 112,86

 
 
 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, wijziging van ondergeschikte aard:

€ 44,94

 
 
 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 32.981,28

2.8.2

Het tarief tot het voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning krachtens artikel 3.4.6.3 van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, waarvoor géén reguliere bouwvergunningsprocedure doorlopen dient te worden, bedraagt

€ 32.981,28

 
 
 

Hoofdstuk 9

Vervallen

 
 
 
 

Hoofdstuk 10

Stadsschoonvergunning

 

2.10

Het tarief tot het voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning krachtens artikel 3.4.6.3 van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, waarvoor géén reguliere bouwvergunningsprocedure doorlopen dient te worden, bedraagt

€ 112,86

 
 
 

Hoofdstuk 11

Overschrijven vergunning

 
 

vervallen

 
 
 
 

Hoofdstuk 12

Woonschepen

 

2.12.1

Wijziging tenaamstelling

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de tenaamstelling van een ligplaatsvergunning voor een woonschip

€ 44,94

2.12.2

Verkrijgen ligplaatsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ligplaatsvergunning voor een woonschip 1% van de bouw-/ aankoopkosten (inclusief bemiddelingskosten) van het schip, met een minimumtarief van

€ 112,86

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ligplaatsvergunning voor een woonschip buiten het vigerende ligplaatsenplan

€ 3.369,00

2.12.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een ligplaatsvergunning

 
 

Als de gemeente een ligplaatsvergunning weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 25% van de verschuldigde leges met dien verstande dat altijd verschuldigd blijft een bedrag van

€ 112,86

 
 
 

Hoofdstuk 13

Openstelling wegtunnels

 

2.13.1

Het tarief voor de afgifte van een Openstellingsvergunning ex artikel 8 Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels

€ 175.007,69

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 
 
 
 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet

€ 608,29

 

Indien de aanvraag als bedoeld in 3.1.1 een wijziging van de rechtsvorm inhoudt waarbij alleen het aantal personen van de onderneming vermindert, is het verschuldigde bedrag

€ 517,06

3.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het bijschrijven van een leidinggevende, het doorhalen van een aantekening als bedoeld in artikel 30a, eerste lid onder a van de Alcoholwet, dan wel het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet (verandering van een inrichting)

€ 122,69

3.1.3

Het tarief bedraag ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

3.1.3.1

tot het verlenen van een verlof om alcoholvrije dranken te verstrekken ingevolge de Drank- en Horeca- vergunning

€ 323,26

3.1.3.2

tot het toevoegen van een leidinggevende aan een verlof

€ 122,69

3.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van het tijdelijk verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank bij bijzondere gelegenheden als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 34,45

3.1.5

Voor spoedleveringen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.1.4 wordt het krachtens dat lid verschuldigde bedrag verhoogd met

€ 52,16

3.1.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een incidentele ontheffing van het sluitingsuur van horeca-inrichtingen

€ 66,55

3.1.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen of het wijzigen van een terrasvergunning als bedoeld in artikel 3.4.5.1 Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020

€ 372,46

3.1.8

vermeerderd met

€ 39,33

 

per markeringspunaise die door de gemeente noodzakelijk wordt geacht in verband met een ordelijke markering van het terras.

 

3.1.9

In afwijking van artikel 3.1.8 bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een terrasvergunning als bedoeld in artikel 3.4.5.1 Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020 in geval van een nieuwe ondernemer waarbij locatie en omvang van terras ongewijzigd blijven

€ 162,53

3.1.10

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een ontheffing om af te wijken van de ruimtelijke kwaliteitsregels terrassen als bedoeld in artikel 3.4.5.3 en 3.4.5.4 van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020

€ 162,53

3.1.11

Bovengenoemde tarieven, met uitzondering van het genoemd onder 3.1.6 en 3.1.10, worden verhoogd met

€ 25,00

 

indien de aanvraag niet digitaal wordt ingediend

 
 
 
 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1.1

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het houden van een evenement als bedoeld in artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening worden de volgende tarieven in rekening gebracht:

 
 

A - evenement

€ 80,46

 

B - evenement zonder risico

€ 109,21

 

B - evenement met risico

€ 160,93

 

C- evenement

€ 206,91

3.2.1.2

Het bedrag onder 3.2.1.1 wordt, indien de aanvraag niet via de EvenementAssistent wordt gedaan, verhoogd met

€ 25,00

 
 
 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor de exploitatie van een seksinrichting als bedoeld in artikel 3:4 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 1.561,01

3.3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor de exploitatie van een escortbedrijf als bedoeld in artikel 3:4 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 660,29

3.3.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het toevoegen van een beheerder aan een vergunning zoals genoemd in 3.3.1 en 3.3.1.1

€ 122,69

 
 
 

Hoofdstuk 4

Brandveiligheid

 
 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

3.4.1

Algemeen

 

3.4.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

3.4.1.2

Voor de aanvraag van activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt een legestarief gehanteerd op basis van de grootte van het gebouw, uitgedrukt in gebruiksoppervlakte. Onder gebruiksoppervlakte wordt verstaan de gebruiksoppervlakte als bedoeld in NEN 2580

 

3.4.1.3

 • -

  1.500 m² of minder bedraagt

€ 1.232,87

 

vermeerderd met

€ 0,51

 

per m² gebruiksoppervlakte

 

3.4.1.4

 • -

  meer dan 1.500 m² bedraagt doch niet meer dan 5.000 m²

€ 1.980,16

 

vermeerderd met

€ 0,32

 

per m² gebruiksoppervlakte

 

3.4.1.5

 • -

  meer dan 5.000 m² bedraagt

€ 3.082,47

 

vermeerderd met

€ 0,09

 

per m² gebruiksoppervlakte

 

3.4.2

Activiteit brandveilig gebruiken nieuwbouw

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.2 Besluit Omgevingsrecht van een nieuw gebouw of bouwwerk, direct na voltooiing van de bouw: 40% van het tarief als vermeld in 3.4.1 en verder

 

3.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.2 Besluit Omgevingsrecht bij een uitbreiding van een bestaand gebouw of bouwwerk: het tarief als vermeld in 3.4.1.2 met dien verstande dat het gebruiksoppervlakte alleen berekend wordt over de uitbreiding.

 

3.4.4

Activiteit brandveilig gebruiken tijdelijke bouw

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 22 Besluit Omgevingsrecht of met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de brandbeveiligingsverordening van een tent met afgesloten wanden waarvoor nog geen gebruiksvergunning is verleend, indien de gebruiksoppervlakte

 

3.4.4.1

 • -

  1000 m² of minder bedraagt

€ 208,87

3.4.4.2

 • -

  meer dan 1.000 m² bedraagt, doch niet meer dan 1.500 m²

€ 312,63

3.4.4.3

 • -

  meer dan 1.500 m² bedraagt

€ 417,54

3.4.5

Ontheffing gebruiksvergunning voor tijdelijk afwijkend gebruik 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing om een bouwwerk in afwijking van de verleende gebruiksvergunning te gebruiken gedurende een periode van maximaal 7 x 24 uur, indien het aantal personen dat aanwezig zal zijn

 

3.4.5.1

 • -

  150 personen of minder

€ 62,66

3.4.5.2

 • -

  151 tot 250 personen

€ 125,34

3.4.5.3

 • -

  251 tot 1000 personen

€ 195,37

3.4.5.4

 • -

  meer dan 1000 personen

€ 264,10

3.4.6

Wijzigingen

 
 

Indien door een verandering in het gebruik, dan wel door een wijziging van het gebouw of bouwwerk en/of een wijziging in de stand van techniek en/of een wijziging in de kennis en inzichten omtrent het brandveilig gebruik, dan wel veranderingen van de omstandigheden gelegen buiten het gebouw of bouwwerk, opgetreden na het verlenen van de vergunning, een gewijzigde gebruiksvergunning is vereist: het tarief als vermeld in 3.4.2

 

3.4.7

Brandveiligheidsinspectie

 
 

Tot het desgevraagd uitvoeren van brandveiligheidsinspectie waarbij een brandveiligheidsverklaring voor vergunningsvrije bouwwerken wordt afgegeven

€ 241,97

 
 
 

Hoofdstuk 5

Huisvestingswet 2014

 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.1

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

€ 238,99

3.5.2

tot het verlenen van een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014

€ 236,04

3.5.3

tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingsweg 2014

€ 900,67

3.5.4

Tot het verlenen van een woningvormingsvergunning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d, van de Huisvestingswet 2014 jo artikel 2, sub 2 onder d, van de Huisvestingsverordening onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2019

€ 900,67

 
 
 

Hoofdstuk 6

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

3.6.1.1

voor een ontheffing van het verbod om ten behoeve van het publiek als straatartiest e.d. op te treden zoals bedoeld in artikel 2:9, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 54,38

3.6.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing van de winkeltijden als bedoeld in artikel 3 van de Verordening winkeltijden Leiden 2014

€ 22,20

3.6.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing van de winkeltijden als bedoeld in artikel 2 van de Verordening winkeltijden Leiden 2014 (avondwinkels)

€ 323,25

 
 
 

Hoofdstuk 7

Teruggaaf

 

3.7.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een vergunning als bedoeld in de onderdelen 3.1.1 (Drank- en horecavergunning), 3.1.3.1 (Drank- en horecaverlof), 3.1.7 (terrasvergunning), 3.3.1 (vergunning seksinrichting), 3.3.1.1 (vergunning escortbedrijf) en 3.6.3 (ontheffing winkeltijden voor avondwinkel) intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

3.7.1.1

65% van de verschuldigde leges wanneer er buiten werkzaamheden met betrekking tot de toets op ontvankelijkheid nog geen werkzaamheden zijn verricht.

 

3.7.1.2

25% van de verschuldigde leges wanneer er reeds werkzaamheden met betrekking tot het toetsen aan de wettelijke voorschriften zijn verricht.

 

3.7.2

Als een aanvraag om een vergunning als bedoeld in de onderdelen 3.1.1, 3.1.3.1, 3.1.7, 3.3.1, 3.3.1.1 en 3.6.3 wordt geweigerd, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 25% van de verschuldigde leges.