Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2023

Geldend van 29-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2023

Nijverdal, 20 december 2022 Nr. 2022-027158.

De raad van de gemeente Hellendoorn;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2022;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente, voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater en het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater;

 • b. eigendom: een roerende of onroerende zaak;

 • c. aansluiting van een eigendom: het leggen door de gemeente van een buisleiding vanaf de in de openbare weg aanwezige gemeentelijke riolering tot aan de grens van het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting plaatsvindt, om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken;

 • d. gemengd riool: een riool waarin zowel afvalwater als hemelwater wordt getransporteerd;

 • e. afvalwaterriool: een riool waarin alleen afvalwater wordt getransporteerd;

 • f. hemelwaterriool: een riool waarin alleen hemelwater wordt getransporteerd.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1. Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene aan wie de dienst wordt verleend.

 • 2. Indien de aanvraag voortvloeit uit een bestemmingsplanherziening wordt het recht geheven van de aanvrager van de bestemmingsplanherziening.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

1.

Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt:

a.

bij een aansluiting op een rioleringsstelsel tot maximaal 10 strekkende meter:

1.

bij een aansluiting op een gemengd riool, per perceel

700,00

2.

bij een aansluiting op een afvalwaterriool, per perceel

700,00

3.

bij een aansluiting op een hemelwaterriool, per perceel

700,00

4.

indien de onder 1.a.2 en 1.a.3 genoemde aansluitingen tegelijkertijd worden aangelegd, per perceel

1.400,00

b.

bij een aansluiting op een rioleringsstelsel vanaf 10 strekkende meter: de werkelijke kosten, met een minimum van

700,00

Voor de start van de werkzaamheden zal een kostenraming bekend worden gemaakt aan de aanvrager.

c.

bij een aansluiting die voortvloeit uit een bestemmingsplanherziening: de werkelijke kosten voor het aansluiten van alle te ontwikkelen percelen op de gemeentelijke riolering, met een minimum van

700,00

Voor de start van de werkzaamheden zal een kostenraming bekend worden gemaakt aan de aanvrager.

d.

in alle overige gevallen: de werkelijke kosten. Voor de start van de werkzaamheden zal een kostenraming bekend worden gemaakt aan de aanvrager.

2.

Voor de berekening van het aantal aan te leggen strekkende meters riolering geldt het volgende: indien de (nog te bouwen) opstal is gelegen op meer dan 40 strekkende meter van de eigendomsgrens, eindigt de door de gemeente te leggen buisleiding op 40 strekkende meter van de (nog te bouwen) opstal.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt door toezending van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht worden betaald binnen 21 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a. van zuiver redactionele aard zijn;

 • b. een tariefsverlaging betreffen;

 • c. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt of is getreden;

met dien verstande dat het college van burgemeester en wethouders de raad zo snel mogelijk achteraf informeert over de toegepaste bevoegdheid.

Artikel 10 Overgangsrecht

De "Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2022”, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2021, nr. 2021-026535, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2023”.

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter

Ondertekening