Mandatenbesluit ISD Bollenstreek 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Mandatenbesluit ISD Bollenstreek 2023

Het Dagelijks Bestuur, de voorzitter en de directeur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen,

Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft op grond van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek en de op grond daarvan door de betreffende bestuursorganen overgedragen bevoegdheden;

Overwegende dat het voor het efficiënt functioneren van de ISD Bollenstreek wenselijk is een mandaatregeling vast te stellen;

Gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de regelgeving gemeentelijke sociale zekerheid en de Gemeenschappelijke Regeling van de ISD Bollenstreek,

BESLUIT:

 • I

  Het krachtens mandaat nemen van besluiten, die zijn vermeld op de bij deze regeling behorende mandatenlijst, op te dragen aan de daarbij genoemde functionarissen,

en

 • II

  Ten aanzien van de uitoefening van deze mandaten de navolgende regeling vast te stellen, te weten:

  Het “Mandatenbesluit ISD Bollenstreek 2023 ”

  Onder gelijktijdige intrekking van het “Mandatenbesluit ISD Bollenstreek 2022 ” en het “Addendum mandatenbesluit 2021”.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • b.

  volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • c.

  machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

 • d.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat aan een bij functie in de mandatenlijsten genoemde functionaris de bevoegdheid geeft om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • e.

  gemandateerde: de functionaris, die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen;

 • f.

  mandatenlijst: een overzicht van door de mandaatgever aan gemandateerde opgedragen bevoegdheden.

 • g.

  GR: gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen (ISD Bollenstreek).

 • h.

  directeur: de directeur van de GR of diens plaatsvervanger.

Artikel 2 Mandaat, plaatsvervanging

 • 1. Mandaat wordt verleend aan de functionarissen, zoals vermeld op de bij deze regeling behorende mandatenlijst, en bij hun afwezigheid, aan hun vervanger.

 • 2. Indien zowel de gemandateerde als diens vervanger afwezig zijn, wordt de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door:

  • a.

   de direct leidinggevende van de gemandateerde dan wel

  • b.

   de directeur van de GR of diens plaatsvervanger.

Artikel 3 Algemene regels, uitzonderingen

 • 1. Het mandaat omvat naast het nemen en ondertekenen van besluiten, ook het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren, zoals:

  • a.

   het verstrekken van mondelinge en/of schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard;

  • b.

   het verzenden van ontvangstbewijzen;

  • c.

   het voeren van overige correspondentie;

  • d.

   het vragen van adviezen en inwinnen van inlichtingen;

  • e.

   het verzorgen van publicaties.

 • 2. De gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld in de bijgevoegde mandatenlijst.

 • 3. Geen mandaat wordt gegeven voor besluiten, opdrachten of andere handelingen indien:

  • a.

   mogelijke strijdigheid met de door mandaatgever vastgestelde beleidsregels, de richtlijnen en voorschriften aanwezig wordt geacht;

  • b.

   uit het besluit belangrijke juridische, organisatorische, politieke of publicitaire consequenties (kunnen) voortvloeien;

  • c.

   daardoor de gespecificeerde ramingen van de begroting van de ISD Bollenstreek worden overschreden, tenzij de uitgaven – volgens de gemandateerde èn de directeur van de ISD Bollenstreek – onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn. In dat laatste geval meldt de directeur van de ISD Bollenstreek deze uitgaven zo spoedig mogelijk aan de voorzitter van de GR.

Artikel 4 Uitoefening mandaat

De gemandateerde neemt bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid de op die bevoegdheid van toepassing zijnde wetten, verordeningen, circulaires, beleidsregels of richtlijnen in acht.

Artikel 5 Verantwoording; verslaglegging en informatieverstrekking

 • 1. De gemandateerde draagt zorg voor een deugdelijke verslaglegging van de door hem namens mandaat genomen besluiten.

 • 2. De directeur van de GR informeert de mandaatgever periodiek over de krachtens mandaat genomen besluiten en over de wijze waarop elk mandaat wordt uitgeoefend.

Artikel 6 Ondertekeningswijze bij mandaat

Bij de uitoefening van een mandaat, verleend door het dagelijks bestuur dan wel de voorzitter of directeur van de GR, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

‘Het dagelijks bestuur / de voorzitter / de directeur van de ISD Bollenstreek, namens deze’,

gevolgd door de naam van de gemandateerde, diens functieaanduiding en handtekening.

Artikel 7 Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Deze mandaatregeling is van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een functionaris, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt inwerking op de dag volgend op publicatie en wordt toegepast per 1 januari 2023.

 • 2. Bij het in werking treden van dit besluit vervalt het Mandatenbesluit ISD Bollenstreek 2022.

Artikel 9 Citeerwijze

Dit besluit wordt aangehaald als “Mandatenbesluit ISD Bollenstreek 2023”.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek van 15 december 2022.

Het Dagelijks Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek,

De heer R.J. ‘t Jong,

secretaris/directeur

De heer D.T.C. Salman,

voorzitter

De voorzitter van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek

De heer D.T.C. Salman

voorzitter

De directeur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek

De heer R.J. ’t Jong

directeur

Bijlage 1 Mandatenlijst behorend bij het Mandatenbesluit ISD Bollenstreek 2023

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

heid van

Gemandateerd

aan

Bijzonderheden of ondermandaat

1. Algemeen

1. Het opvragen, dan wel verstrekken van informatie aan burgers (per post, e-mail of mondeling).

DB

managementassistente

KCC

PC

medewerkers kwaliteit

bezwaar en beroep

medewerkers beleid

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

2. Het opvragen, dan wel verstrekken van informatie aan instanties / andere overheden.

DB

managementassistente

KCC

PC

BO

medewerkers kwaliteit

bezwaar en beroep medewerkers beleid

consulent P&O

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

3. Het verzenden van een ontvangstbevestiging.

DB

managementassistente

KCC

PC

BO

medewerkers kwaliteit

bezwaar en beroep

medewerkers beleid

consulent P&O

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

4. Tekenen voor ontvangst bij aanbieding van aangetekende stukken, deurwaardersexploten en gerechtelijke stukken.

DB

conciërge

archiefmedewerker

managementassistente

KCC

PC

medewerkers kwaliteit

bezwaar en beroep medewerkers beleid

consulent P&O

 

5. Doorzenden of terugzenden van stukken die onjuist zijn geadresseerd.

DB

conciërge

archiefmedewerker

managementassistente

KCC

PC

medewerkers kwaliteit

bezwaar en beroep

consulent P&O

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

6. Het verlangen van een schriftelijke machtiging in het kader van de uitvoering van de taken van de ISD Bollenstreek zoals genoemd in artikel 5, eerste lid, van de GR ISD Bollenstreek.

DB

consulenten KCC

consulenten PC

medewerkers kwaliteit

bezwaar en beroep medewerkers beleid

consulent P&O

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

7. Het aanvragen van een individueel advies ten behoeve van een zorgvuldige besluitvorming op een aanvraag / bezwaarschrift voortvloeiend uit wetten/wettelijke voorschriften genoemd in artikel 5, eerste lid, van de GR ISD Bollenstreek.

DB

consulenten KCC

consulenten PC

medewerkers kwaliteit

bezwaar en beroep

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

(bijv. het aanvragen van een medisch advies o.g.v. de PW of de WMO).

8. Besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag (artikel 4:5 Awb) in het kader van de uitvoering van de taken van de ISD Bollenstreek zoals genoemd in artikel 5, eerste lid, van de GR ISD Bollenstreek.

DB

consulenten KCC

consulenten PC

medewerkers kwaliteit

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

9. Het verlengen/opschorten/verdagen van een beslistermijn voor een aanvraag of bezwaarschrift in het kader van de uitvoering van de taken van de ISD Bollenstreek zoals genoemd in artikel 5, eerste lid, van de GR ISD Bollenstreek.

DB

consulenten KCC

consulenten PC

medewerkers kwaliteit

bezwaar en beroep

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

10. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten betreffende:

 • -

  het al dan niet verschuldigd zijn van een dwangsom en

 • -

  de hoogte van de dwangsom

wegens het niet tijdig nemen van besluiten op aanvragen/ bezwaarschriften die voortvloeien uit wetten/wettelijke voorschriften genoemd in artikel 5, eerste lid, van de GR ISD Bollenstreek.

DB

consulenten PC/t&v

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Overeenkomstig de Awb / beleidsregels

11. Bekendmaken van besluiten in het kader van de uitvoering van de taken van de ISD Bollenstreek zoals genoemd in artikel 5, eerste lid, van de GR ISD Bollenstreek.

DB

managementassistente

KCC

PC

BO

medewerkers kwaliteit

bezwaar en beroep

consulent P&O

afdelingshoofden

directeur

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

12. De zorg voor en het beheer van de archiefbescheiden.

DB /

directeur

archiefmedewerker

O.g.v. artikel 30 lid 1 sub f en artikel 51 lid 3 van de GR

13. Besluiten tot het ontzeggen van toegang tot de locaties van de dienst bij wangedrag.

DB

directeur

afdelingshoofden

 

*) waar staat directeur wordt daaronder ook verstaan de plaatsvervangend directeur (conform artikel 1 sub h).

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

heid van

Gemandateerd

aan

Bijzonderheden of ondermandaat

2. Inkomen

1. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten omtrent het verlenen/weigeren van een voorschot in het kader van aanvragen PW, Ioaw, Ioaz en Bbz 2004.

DB

consulenten KCC

consulenten PC/PW

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

2. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten tot het verstrekken, vaststellen, afwijzen, opschorten, wijzigen, voortzetten, herzien, intrekken, afstemmen/verlagen en beëindigen van uitkeringen, (bijzondere/algemene) bijstand, individuele inkomenstoeslag of de individuele studietoeslag in het kader van de PW, Ioaw, Ioaz en Bbz 2004.

DB

consulenten KCC

consulenten PC/PW

medewerkers PC/PW

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

Het mandaat geldt ook voor het bieden van een hersteltermijn voor het verstrekken van gegevens/bewijsstukken of anderszins verlenen van voldoende medewerking in het kader van de PW (art. 54 lid 2 PW)

3. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten tot het vaststellen, opschorten, wijzigen, voortzetten, herzien, en beëindigen van de financiële ontzorging, bedoeld in artikel 56a van de PW

DB

consulenten PC/PW

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

4. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten tot het toekennen/verstrekken van algemene bijstand onder verband van krediethypotheek in het kader van de PW, Bbz 2004, alsmede het nemen/herzien/ intrekken van besluiten tot het wijzigen of het laten vervallen van genoemde krediethypotheek (royement) tot max. € 25.000.

DB

consulenten PC/PW

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

 

5. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten tot het toekennen/verstrekken van algemene bijstand onder verband van krediethypotheek in het kader van de PW, Bbz, alsmede het nemen/herzien/ intrekken van besluiten tot het wijzigen of het laten vervallen van genoemde krediethypotheek (royement) van > € 25.000.

DB

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b consulenten PC/PW

De medewerker kwaliteit of b&j stuurt het voorgenomen besluit naar het MT. Een MT lid reageert namens het MT op het voorgenomen besluit.

6. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten tot het verlenen van bijstand voor bedrijfskapitaal in het kader van de Bbz 2004 aan een zelfstandige tot max. € 25.000.

DB

consulenten PC/PW

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

7. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten tot het verlenen van bijstand voor bedrijfskapitaal in het kader van de Bbz 2004 aan een zelfstandige van > € 25.000.

DB

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b consulenten PC/PW

De medewerker kwaliteit of b&j stuurt het voorgenomen besluit naar het MT. Een MT lid reageert namens het MT op het voorgenomen besluit.

8. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten met betrekking tot verplichtingen die worden verbonden aan de bijstand of de uitkering in het kader van de uitvoering van de PW, Ioaw, Ioaz en de Bbz 2004.

DB

consulenten KCC

consulenten PC/PW

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

9. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten met betrekking tot (de deelname of beëindiging van de deelname van een cliënt aan) de collectieve aanvullende zorgverzekering.

DB

medewerkers KCC

consulenten KCC

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

consulenten PC/PW

 

10. Het afsluiten/wijzigen/beëindigen van een overeenkomst met een natuurlijke persoon of rechtspersoon in het kader van de uitvoering van de onder § 2 punt 1 genoemde wetten ten behoeve van een individuele cliënt tot € 25.000.

DB

consulenten PC/PW

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Met inachtneming van de ‘Inkoop- en aanbestedingsregels Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek 2020’

Bijv. een overeenkomst van pandrecht / hypotheekakte (krediethypotheek)

11. Het afsluiten/wijzigen/beëindigen van een overeenkomst met een natuurlijke persoon of rechtspersoon in het kader van de uitvoering van de onder § 2 punt 1 genoemde wetten ten behoeve van een individuele cliënt van > € 25.000.

DB

consulenten PC/PW medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Met inachtneming van de ‘Inkoop- en aanbestedingsregels Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek 2020’

De medewerker kwaliteit of b&b stuurt het voorgenomen besluit naar het MT. Een MT lid reageert namens het MT op het voorgenomen besluit.

Bijv. een overeenkomst van pandrecht / hypotheekakte (krediethypotheek)

12. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten tot het geven van een opdracht aan de Sociale Recherche om een onderzoek in te stellen naar een cliënt die een uitkering, (bijzondere/ algemene) bijstand, individuele inkomenstoeslag of de individuele studietoeslag in het kader van de PW, de Ioaw, de Ioaz, de Bbz 2004 heeft aangevraagd, dan wel ontvangt/heeft ontvangen.

DB

consulenten PC medewerkers PC

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

consulenten KCC

medewerkers KCC

De consulenten en/of medewerkers geven hun melding in beginsel door aan de consulent handhaving. De consulent handhaving geeft de opdracht aan de SR.

13. Het (al dan niet) uitvoering geven aan een:

 • -

  verrekening;

 • -

  (vereenvoudigd) derdenbeslag;

door een derde op de bijstand of de uitkering in het kader van de uitvoering van de PW, Ioaw, Ioaz en de Bbz 2004.

DB

medewerkers PC

medewerkers kwaliteit

Voor zover passend binnen de functieomschrijving.

Het betreft verrekening in de zin van artikel 4:93 Awb.

14. Het nemen/herzien/intrekken van primaire besluiten tot het al dan niet opleggen/wijzigen/intrekken van een bestuursrechtelijke boete of een waarschuwing wegens het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht.

DB

medewerkers kwaliteit

in hoedanigheid van boeteambtenaar

Het betreft de bestuurlijke boete in de zin van artikel 18a PW/artikel 20a van de Ioaw/Ioaz jo. titel 5.4 van de Awb.

*) waar staat directeur wordt daaronder ook verstaan de plaatsvervangend directeur (conform artikel 1 sub h).

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

heid van

Gemandateerd

aan

Bijzonderheden of ondermandaat

3. Voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling of maatschappelijke participatie

1. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten met betrekking tot:

 • -

  het verlenen/wijzigen/beëindigen van ondersteuning bij arbeidsinschakeling/ participatie;

 • -

  het aanbieden van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling / participatie;

op grond van de PW, de Ioaw, Ioaz en de Bbz 2004.

DB

consulenten PC/PW

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Met toepassing van de genoemde wetten en daarop gebaseerde verordeningen/beleid.

2. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten met betrekking tot (het handhaven van) verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling (arbeids- en re-integratieverplichting), dan wel de (tijdelijke) ontheffing van een of meer van die verplichtingen op grond van de PW, Ioaw, Ioaz en de Bbz 2004.

DB

consulenten PC/PW

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

 

3. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten betreffende het opstellen / voortzetten/wijzigen/beëindigen van individuele trajectplannen ten behoeve van uitstroom/participatie van uitkeringsgerechtigden PW, Ioaw, Ioaz en niet-uitkeringsgerechtigden.

DB

consulenten PC/PW

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Met toepassing van genoemde wetten en daarop gebaseerde verordeningen/beleid.

4. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten betreffende de aanvang/aard/ omvang van onbeloonde maatschappe-lijk nuttige werkzaamheden als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub c PW (tegenprestatie naar vermogen), alsmede besluiten omtrent het wijzigen/tijdelijk ontheffen/beëindigen daarvan.

DB

consulenten PC/PW

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Het betreft toepassing van artikel 9 lid 1 aanhef en sub c PW, artikel 37 lid 1 sub f en 37 a lid 1 Ioaw/Ioaz.

5. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten betreffende de loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d PW alsmede besluiten omtrent het wijzigen/beëindigen daarvan

DB

consulenten PC/PW medewerkers kwaliteit medewerkers b&b

Het betreft toepassing van artikel 10d PW en de daarop gebaseerde verordeningen/beleid

6. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten ingevolge de PW, Ioaw en Ioaz met betrekking tot aanmelding of afmelding van klanten bij re-integratie-bedrijven en opleidingsinstellingen.

DB

consulenten PC/PW

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

 

7. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten betreffende het verstrekken, wijzigen en beëindigen van subsidies, premies of vergoedingen, dan wel het al dan niet vrijlaten van middelen op grond van de PW, Ioaw en Ioaz.

DB

consulenten PC/PW

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Met toepassing van genoemde wetten en daarop gebaseerde verordeningen/beleid. Het betreft subsidies, premies en onkostenvergoedingen aan natuurlijke- en rechtspersonen zoals geregeld in genoemde wetten en daarop gebaseerde verordeningen/beleid.

8. Het ingevolge de uitvoering van de PW, Ioaw en Ioaz afsluiten/wijzigen/beëindigen van een overeenkomst met een natuurlijke persoon of rechtspersoon in het kader van de re-integratie/participatie en/of opleiding, dan wel onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden (in de zin van artikel 9 lid 1 aanhef en sub c PW) van een individuele cliënt tot max. € 25.000.

DB

consulenten PC/PW.

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Met inachtneming van de ‘Inkoop- en aanbestedingsregels Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek 2020’

9. Het ingevolge de uitvoering van de PW, Ioaw en Ioaz afsluiten/wijzigen/ beëindigen van een overeenkomst met een natuurlijke persoon of rechtspersoon in het kader van de re-integratie/participatie en/of opleiding van een individuele cliënt van > € 25.000.

DB

consulenten PC/PW medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Met inachtneming van de ‘Inkoop- en aanbestedingsregels Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek 2020’

De medewerker kwaliteit of b&j stuurt het voorgenomen besluit naar het MT. Een MT lid reageert namens het MT op het voorgenomen besluit.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

heid van

Gemandateerd

aan

Bijzonderheden of ondermandaat

4. WMO / GPK

1. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten tot het verstrekken, afwijzen, wijzigen, voortzetten, herzien, intrekken en beëindigen van hulpmiddelen /voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning in het kader van artikel 2.3.1 van de WMO tot max. € 25.400.

DB

consulenten KCC

consulenten PC/WMO

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Voor zover passend binnen de functieomschrijving.

2. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten tot het verstrekken, afwijzen, wijzigen, voortzetten, herzien, intrekken en beëindigen van hulpmiddelen /voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning in het kader van artikel 2.3.1 van de WMO van > € 25.400.

DB

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

De medewerker kwaliteit of b&j stuurt het voorgenomen besluit naar het MT. Een MT lid reageert namens het MT op het voorgenomen besluit.

3. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten tot het al dan niet toekennen/voortzetten/intrekken van een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de Regeling Gehandicapten Parkeerkaart voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen.

DB

medewerkers KCC

consulenten KCC

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Voor zover passend binnen de functieomschrijving.

(medewerkers KCC bevoegd tot vervanging van de gehandicapten-parkeerkaart bij verlies/diefstal).

4. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten tot het al of niet innemen/ beëindigen van voorzieningen die in het kader van artikel 2.3.1 van de WMO in bruikleen zijn verstrekt.

DB

medewerkers KCC

consulenten PC/WMO

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Voor zover passend binnen de functieomschrijving.

(medewerkers KCC bevoegd bij verhuizing cliënt naar niet-ISD-gemeente, bij overlijden cliënt of bij inleveren/beëindigen voorziening door cliënt zelf.)

5. Het afsluiten/wijzigen/intrekken/ beëindigen van een overeenkomst met een natuurlijke persoon of rechtspersoon in het kader van de uitvoering van de onder § 4 punt 1 genoemde maatschappelijke ondersteuning ten behoeve van een individuele cliënt tot max. € 25.400.

DB

medewerkers KCC

consulenten PC/WMO

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Voor zover passend binnen de functieomschrijving.

(medewerkers KCC bevoegd bij verhuizing cliënt naar niet-ISD-gemeente, bij overlijden cliënt of bij inleveren/beëindigen voorziening door cliënt zelf.)

6. Het afsluiten/wijzigen/intrekken/ beëindigen van een overeenkomst met een natuurlijke persoon of rechtspersoon in het kader van de uitvoering van de onder § 4 punt 2 genoemde maatschappelijke ondersteuning ten behoeve van een individuele cliënt van > € 25.400.

DB

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

De medewerker kwaliteit of b&j stuurt het voorgenomen besluit naar het MT. Een MT lid reageert namens het MT op het voorgenomen besluit.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

heid van

Gemandateerd

aan

Bijzonderheden of ondermandaat

5. Schuldhulpverlening

1. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten met betrekking tot het verlenen, wijzigen en beëindigen van schulddienstverlening op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

DB

consulenten PC/sdv

medewerkers kwaliteit

 

2. Besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag schulddienst-verlening (artikel 4:5 Awb).

DB

medewerkers PC/sdv

consulenten PC/sdv

medewerkers kwaliteit

Voor zover passend binnen de functieomschrijving.

3. Besluiten tot afwijzing van een aanvraag schulddienstverlening vanwege de aanwezigheid van één of meerdere uitsluitingsgronden.

DB

consulenten PC/sdv

medewerkers kwaliteit

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

4. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten met betrekking tot verplichtingen en voorwaarden die worden verbonden aan de toelating tot en uitvoering van de schulddienst-verlening.

DB

consulenten PC/sdv

medewerkers kwaliteit

 

5. Het afsluiten/wijzigen/intrekken/ beëindigen van een overeenkomst met een schuldenaar en/of schuldeiser in het kader van de uitvoering van de schulddienstverlening ten behoeve van een individuele klant.

DB

consulenten PC/sdv

medewerkers kwaliteit

 

7. Het uitvoeren van een overeenkomst met een schuldenaar en/of schuldeiser in het kader van de uitoefening van de

schulddienstverlening ten behoeve van

een individuele klant.

DB

consulenten PC/sdv

medewerkers PC/sdv

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

8. De schuldregeling kan worden aangeboden in de vorm van:

 • -

  schuldbemiddeling of een

 • -

  saneringskrediet tot max. € 5000,-

Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Uitvoeringsregels schuldhulpverlening ISD Bollenstreek 2023 (of diens opvolger).

DB

consulenten PC/sdv

medewerkers kwaliteit

 

9. Toekenning van een saneringskrediet > € 5000,- op grond van de hardheidsclausule Uitvoeringsregels schuldhulpverlening ISD Bollenstreek 2023 (of dienst opvolger).

DB

medewerkers kwaliteit

De medewerker kwaliteit stuurt het voorgenomen besluit naar het MT. Een MT lid brengt de casus desgewenst in het DB en koppelt het voorgenomen besluit terug aan de medewerker kwaliteit.

10. Het opstellen van een verzoekschrift ingevolge artikel 287 Faillissementswet (dwangakkoord) gecombineerd met het opstellen van een verzoekschrift als bedoeld in artikel 284 leden 1 en 4 van de Faillissementswet (toelating WSNP).

DB

consulenten PC/sdv

medewerkers kwaliteit

 

11. Het afgeven van een verklaring inzake mislukte buitengerechtelijke schuldregeling ingevolge artikel 285 eerste lid sub f van de Faillissements-wet en het opstellen van een verzoekschrift als bedoeld in artikel 284 leden 1 en 4 van de Faillissementswet.

DB

consulenten PC/sdv

medewerkers kwaliteit

 

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

heid van

Gemandateerd

Aan

Bijzonderheden of ondermandaat

6. Inburgering

1. Het uitvoeren van de Wet inburgering 2021 (Wi) en het nemen/herzien/intrekken van besluiten tot:

 • -

  Het vaststellen van en uitvoering geven aan het PIP op grond van artikel 15 van de Wi

 • -

  Het handhaven van de voortgang en medewerking in het kader van de inburgeringsplicht ex. artikel 22 en 23 van de Wi

DB

consulenten PC/PW

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Voor zover passend binnen de taakomschrijving

2. Het op grond van de Wi en het daarop gebaseerde beleid wijzigen/intrekken of beëindigen van een inburgeringsovereenkomst met de vrijwillige inburgeraar.

DB

consulenten PC/PW

medewerkers kwaliteit medewerkers b&b

Voor zover passend binnen de taakomschrijving

3. Het nemen/herzien/wijzigen/intrekken van besluiten tot het geven van een waarschuwing of al dan niet opleggen/wijzigen/intrekken van een boete in het kader van de Wi, het besluit inburgering 2021 en de regeling inburgering 2021

DB

medewerkers kwaliteit

consulenten PC/PW

medewerkers b&b

Voor zover passend binnen de taakomschrijving

4. Het nemen/herzien/wijzigen/intrekken van besluiten tot het al dan niet opleggen afstemmen/verlagen van de uitkering PW in het kader van de Wi 2021, het besluit inburgering 2021 en de regeling inburgering 2021

DB

consulenten PC/PW

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Voor zover passend binnen de taakomschrijving

5. Het verstrekken en verwerken van gegevens zoals bedoeld in hoofdstuk 9 van de Wi

DB

consulenten PC/PW

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Voor zover passend binnen de taakomschrijving

6. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten tot het aanbieden/wijzigen/ beëindigen van een alfabetiserings-traject (al dan niet als onderdeel van een inburgeringsvoorziening).

DB

consulenten PC/PW

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

 

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

heid van

Gemandateerd

aan

Bijzonderheden of ondermandaat

7. Terugvordering, verhaal en invordering

1. a) Het nemen/herzien/intrekken van besluiten tot het al dan niet (geheel/gedeeltelijk) terugvorderen en/of invorderen van uitkeringen, (bijzondere) bijstand, individuele inkomenstoeslag, individuele studietoeslag, inkomensvoorzieningen, tegemoetkomingen of (kosten van) voorzieningen en hulpmiddelen in het kader van:

 • -

  de PW,

 • -

  de Ioaw,

 • -

  de Ioaz,

 • -

  Bbz 2004,

 • -

  de collectieve aanvullende zorgverzekering,

 • -

  de Wi,

 • -

  artikel 2.3.1 van de WMO - GPK,

 • -

  BW (onverschuldigde betaling),

en de op bovengenoemde wetten gebaseerde verordeningen/beleidsregels.

DB

DB

consulenten KCC

consulenten PC

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

afdelingshoofden

Voor zover passend binnen de functieomschrijving.

(Consulenten KCC: uitsluitend terug-/invorderen van GPK en PGB en bijzondere bijstand )

b) nemen/herzien/intrekken van besluiten tot het al dan niet (geheel/gedeeltelijk) invorderen en de wijze van invorderen van bestuurlijke boetes in het kader van de onder 1. a) genoemde wetten.

consulenten PC

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Voor zover passend binnen de functieomschrijving.

2. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten met betrekking tot het vaststellen of wijzigen van de hoogte van betalings-/aflossingsverplichtingen, dan wel het verlenen van uitstel van betaling van vorderingen voortvloeiend uit de in

§ 8 onder punt 1 genoemde wetten/ verordeningen/beleidsregels.

DB

consulenten PC

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Voor zover passend binnen de functieomschrijving.

3. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten betreffende het al dan niet (geheel/gedeeltelijk) terugvorderen van kosten/subsidies/premies die gemaakt zijn voor een voorziening gericht op arbeidsinschakeling/participatie (re-integratie/inburgering).

DB

consulenten PC

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

4. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten tot het buiten invordering stellen/kwijtschelden/afschrijven van vorderingen voortvloeiend uit de in § 8 onder punt 1 genoemde wetten/ verordeningen/beleidsregels.

DB

consulenten PC

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

5. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten betreffende het (al dan niet) toepassen/wijzigen/beëindigen van verhaal op grond van de PW.

DB

consulenten PC/t&v

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

6. Het verrekenen, dan wel het leggen van (vereenvoudigd derden) beslag in het kader van de invordering van vorderingen, voortvloeiend uit de in

§ 8 onder punt 1 genoemde wetten/ verordeningen/beleidsregels.

DB

consulenten PC

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

7. Het invorderen van een geldschuld via een dwangbevel (mits dit bij formele wet is toegestaan) en de ondertekening van het dwangbevel bij het niet nakomen van een betalingsverplichting van een vordering voortvloeiend uit de in § 8 onder punt 1 genoemde wetten/ verordeningen/beleidsregels.

DB

consulenten PC/t&v

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b senior medewerker uitkeringsadministratie

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

8. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten tot het vaststellen/wijzigen van wettelijke rente bij bestuursrechtelijke geldschulden voortvloeiend uit de onder

§ 8 onder punt 1 genoemde wetten/ verordeningen/beleidsregels.

DB

consulenten PC

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

Overeenkomstig de Awb, de toepasselijke wetgeving, verordeningen en beleidsregels

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

heid van

Gemandateerd

aan

Bijzonderheden of ondermandaat

8. Bezwaar, beroep, klachten

1. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten op bezwaarschriften in het kader van:

 • -

  de PW,

 • -

  de Ioaw,

 • -

  de Ioaz,

 • -

  Bbz 2004,

 • -

  de collectieve aanvullende zorgverzekering, individuele inkomenstoeslag en de individuele studietoeslag,

 • -

  artikel 2.3.1 van de WMO,

 • -

  GPK,

 • -

  WKO,

 • -

  schulddienstverlening Wgs,

 • -

  BW (onverschuldigde betaling),

 • -

  de Wi

en de op bovengenoemde wetten gebaseerde verordeningen/ beleidsregels.

DB

directeur

Het betreft besluiten als bedoeld in hoofdstuk 6 en 7 Awb.

Met inachtneming van de Awb en de Regeling afdoening bezwaarschriften ISD Bollenstreek, Regeling afdoening klaagschriften ISD Bollenstreek en bijbehorende huishoudelijke reglementen, dan wel diens rechtsopvolger.

De directeur en/of wethouder kan de afhandeling van het bezwaarschrift desgewenst inbrengen in een vergadering van het DB

Geen mandaat: wanneer het primaire besluit is genomen door de directeur (art. 10:3 lid 3 Awb)

2. Het afhandelen van klachten in de zin van artikel 9:5 Awb

DB

managementassistente

KCC

PC

coördinatoren

bezwaar en beroep

afdelingshoofden

directeur

Voor zover passend binnen de functieomschrijving.

Dit betreft de afdoening van ‘eenvoudige’ gevallen die naar tevredenheid van de klager snel worden opgelost. Verdere formele behandeling van de klacht is dan niet nodig.

3. Het afhandelen van klachten ingevolge hoofdstuk 9 van de Awb die door de commissie bezwaar- en klaagschriften worden behandeld

DB

directeur

Klachten die niet via de in § 9 onder punt 2 bedoelde manier kunnen worden / zijn opgelost.

Met inachtneming van Awb en de ‘Regeling afdoening klaagschriften ISD Bollenstreek en bijbehorende huishoudelijke reglement’.

De directeur en/of wethouder kan de afhandeling van de klacht desgewenst inbrengen in een vergadering van het DB.

Geen mandaat: wanneer het primaire besluit is genomen door de directeur

4. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten tot het indienen/wijzigen/ intrekken van een rechtsvordering krachtens de in § 9 onder punt 1 genoemde wetten/verordeningen/ beleidsregels.

DB

directeur

Dit betreft de bevoegdheid tot het instellen/wijzigen of intrekken van (hoger) beroep.

De directeur en/of wethouder kan de afhandeling van de klacht desgewenst inbrengen in een vergadering van het DB.

5. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten op verzoeken om schadevergoeding met betrekking tot al dan niet vermeend onrechtmatig handelen in het kader van de uitvoering van de taken van de ISD Bollenstreek zoals genoemd in artikel 5, eerste lid, van de GR ISD Bollenstreek.

DB

medewerkers b&b

afdelingshoofden

directeur

 

6. Het nemen van een besluit naar aanleiding van een uitspraak van een rechter in het kader van de uitvoering van de taken van de ISD Bollenstreek zoals genoemd in artikel 5, eerste lid, van de GR ISD Bollenstreek.

DB

consulenten KCC

consulenten PC

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

directeur

 

*) waar staat directeur wordt daaronder ook verstaan de plaatsvervangend directeur (conform artikel 1 sub h).

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

heid van

Gemandateerd

aan

Bijzonderheden of ondermandaat

9. Vertegenwoordiging

1. Vertegenwoordiging van ISD Bollenstreek in en buiten rechte in het kader van de uitvoering van de taken:

 • -

  de PW,

 • -

  Bbz 2004,

 • -

  Ioaw,

 • -

  Ioaz,

 • -

  artikel 2.3.1 van de WMO,

 • -

  GPK,

 • -

  de Wi

 • -

  schulddienstverlening,

 • -

  Woo,

 • -

  AVG,

 • -

  en m.b.t. voortvloeiend uit onverschuldigde betaling (BW).

voorzitter

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

directeur

Het gaat hier om een vertegenwoordigingsbevoegdheid in ruime zin, zoals het voeren van verweer, verzoeken om uitstel, versnelde behandeling, vertegenwoordiging ter zitting enz.

2. Vertegenwoordiging van de ISD Bollenstreek bij het passeren van notariële akten tot het vestigen, wijzigen of royeren van een hypotheekrecht in het kader van de PW/Bbz 2004.

voorzitter

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b

directeur

De gemandateerde is bevoegd om de notaris te machtigen om de notariële akte te passeren (toelichting: in dat geval is aanwezigheid van de gemandateerde niet vereist).

3. Vertegenwoordiging van de ISD Bollenstreek in en buiten rechte ter zake van beslag in het kader van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

voorzitter

medewerkers b&b

directeur

Het gaat hier om een vertegenwoordigingsbevoegdheid in ruime zin, zoals het voeren van verweer, verzoeken om uitstel, versnelde behandeling, vertegenwoordiging ter zitting enz.

*) waar staat directeur wordt daaronder ook verstaan de plaatsvervangend directeur (conform artikel 1 sub h).

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

heid van

Gemandateerd

aan

Bijzonderheden of ondermandaat

10. Inlichtingen/verantwoording

1. Het verstrekken van inlichtingen/ gegevens en het afleggen van verantwoording aan de ISD Bollenstreekgemeenten over de uitvoering van:

 • -

  de PW,

 • -

  Bbz 2004,

 • -

  Ioaw,

 • -

  Ioaz,

 • -

  artikel 2.3.1 van de WMO

 • -

  GPK,

 • -

  de Wi

 • -

  WKO,

 • -

  Wgs,

 • -

  Woo,

 • -

  AVG,

 • -

  BW (onverschuldigde betaling).

DB

BO

medewerkers beleid

afdelingshoofden

directeur

Voor zover passend binnen de functieomschrijving.

2. Het opstellen en indienen van subsidieverzoeken en declaraties en de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende handelingen in het kader van de uitvoering van de onder § 11.1 genoemde wetten.

DB

BO

medewerkers beleid

afdelingshoofden

directeur

Voor zover passend binnen de functieomschrijving.

3. Het verstrekken van gegevens aan instanties /andere overheden.

DB

BO

medewerkers beleid

afdelingshoofden

directeur

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

en conform de voorschriften in wetten/regelgeving.

*) waar staat directeur wordt daaronder ook verstaan de plaatsvervangend directeur (conform artikel 1 sub h).

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

heid van

Gemandateerd

aan

Bijzonderheden of ondermandaat

11. Diversen

1. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten op verzoeken gebaseerd op de Woo.

DB

medewerkers kwaliteit

medewerkers b&b afdelingshoofden

directeur

Wanneer het om bestuurlijke aangelegenheden gaat, beslist de directeur.

2. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten op verzoeken gebaseerd op de AVG.

DB

medewerkers kwaliteit medewerker b&b afdelingshoofden

directeur

 

3. Het nemen/herzien/intrekken van besluiten tot het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie van vermoedelijke fraude of valsheid in geschrifte in het kader van de

 • -

  de PW,

 • -

  Bbz 2004,

 • -

  Ioaw,

 • -

  Ioaz,

 • -

  artikel 2.3.1 van de WMO

 • -

  GPK,

 • -

  de Wi

 • -

  WKO,

 • -

  Wgs,

 • -

  WMO,

 • -

  het Wetboek van Strafrecht

DB

afdelingshoofden

directeur

 

*) waar staat directeur wordt daaronder ook verstaan de plaatsvervangend directeur (conform artikel 1 sub h).

12. Begrippenlijst behorend bij Mandatenlijst

AB

Algemeen Bestuur van de GR

Afdelingshoofden

- Afdelingshoofd van de afdeling kwaliteit, het Klant Contact Centrum (KCC) en het Product Centrum (PC);

- Afdelingshoofd van de afdeling Bedrijfsondersteuning (planning & control, boekhouding, automatisering, facilitaire zaken, post & archief en interne controle) en;

- Afdelingshoofd van de staf (afdeling personeel en ondersteuning, management assistente/communicatieadviseur en de afdeling bezwaar en beroep).

Archiefmedewerker

Archiefmedewerker van de GR

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Awb

Algemene wet bestuursrecht

Bbz 2004

Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004 zoals dit nu geldt

Bezwaar en beroep

Administratief medewerkers en medewerkers bezwaar en beroep van de afdeling bezwaar en beroep

BO

Medewerkers van de afdeling Bedrijfsondersteuning

BW

Burgerlijk Wetboek

Conciërge

Conciërge van de GR

Consulenten KCC

Consulenten van het Klant Contact Centrum

Consulenten PC

Consulenten van het Product Centrum

Consulenten PC/sdv

Consulenten van de afdeling schulddienstverlening van het Product Centrum

Consulenten PC/t&v

Consulenten van de afdeling terugvordering en verhaal van het Product Centrum

Consulenten PC/WMO

Consulenten van de afdeling wet maatschappelijke ondersteuning van het Product Centrum

Consulenten PC/PW

Consulenten van de afdeling Participatiewet van het Product Centrum

Consulenten P&O

Consulenten van de afdeling personeel en organisatie

Coördinatoren

Coördinatoren van het Klant Contact Centrum en het Product Centrum

DB

Dagelijks Bestuur van de GR

Directeur

Directeur van de GR of diens plaatsvervanger

GPK

Gehandicaptenparkeerkaart ingevolge de Regeling GPK

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag als bedoeld in art. 36 Participatiewet. Hiernaast is de Gemeentewet van toepassing voor de doelgroep pensioengerechtigden indien de Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet, Ioaz, Ioaw en de Gemeentewet is vastgesteld.

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag als bedoeld in art. 36b Participatiewet

Ioaw

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Ioaz

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

KCC

Medewerkers en consulenten van het Klant Contact Centrum

Managementassistente

Managementassistente/communicatieadviseur van de GR

Medewerkers beleid

Medewerkers van de afdeling beleid

Medewerkers b&b

Medewerkers bezwaar en beroep van de afdeling bezwaar en beroep

Medewerkers KCC

Medewerkers van het Klant Contact Centrum

Medewerkers kwaliteit

Medewerkers van de afdeling kwaliteit

Medewerkers PC

Medewerkers van het Product Centrum

Medewerkers PC/sdv

Medewerkers van de afdeling schulddienstverlening van het Product Centrum

Medewerkers PC/t&v

Medewerkers van de afdeling terugvordering en verhaal van het Product Centrum

Medewerkers PC/WMO

Medewerkers van de afdeling wet maatschappelijke ondersteuning van het Product Centrum

Medewerkers PC/PW

Medewerkers van de afdeling Participatiewet van het Product Centrum

MT

Management Team van de GR

PC

Medewerkers en consulenten van het Product Centrum

PGB

Persoonsgebonden budget

PW

Participatiewet - alle besluiten gebaseerd op rechtsvoorgangers van de Participatiewet vallen onder het mandaat

Senior medewerker uitkeringsadministratie

Consulent en medewerker van het Product Centrum

Voorzitter

Voorzitter van de GR

WEB

Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Wgs

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wi

Wet inburgering 2021

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning - alle besluiten gebaseerd op rechtsvoorgangers van de WMO vallen onder het mandaat

Woo

Wet open overheid

Toelichting op het “Mandatenbesluit ISD Bollenstreek 2023”

Algemeen

Bij mandaatverlening worden bevoegdheden die een bestuursorgaan op grond van diverse wet- en regelgeving bezit, opgedragen aan functionarissen die werkzaam zijn in de ambtelijke organisatie. Mandaatverlening is de rechtsfiguur om besluiten met een uitvoerend karakter op te dragen aan de uitvoerende organisatie. In tegenstelling tot delegatie vindt bij mandaat geen verschuiving van de bevoegdheid plaats. Bij mandaat blijft het bevoegde bestuursorgaan zelf verantwoordelijk voor het in mandaat genomen besluit.

Mandaat dient om het bestuursorgaan te ontlasten en om een snellere afdoening van zaken te bevorderen. Daarnaast kan mandaat ook de inzichtelijkheid en efficiency van de organisatie verbeteren. Door mandatering van bevoegdheden kunnen beslissingen namelijk worden genomen door de functionarissen die de situatie feitelijk beoordelen. De doorlooptijd van aanvragen kan daarmee worden verkort en de administratieve lastendruk worden verminderd. Vanwege het grote aantal beslissingen is mandaat voor de bestuurspraktijk een onmisbaar instrument geworden.

Voorop staat dat mandatering een kwestie van vertrouwen is. Het bestuur moet erop kunnen vertrouwen dat de functionaris een juist besluit namens hem doet uitgaan. De functionaris neemt eenzelfde besluit als het bestuur zou nemen en dient terug te koppelen naar het bestuur als er met een zaak iets “aan de hand” is dat voor het bestuur van betekenis is of kan worden. Een dergelijke houding past bij mandatering, omdat het bestuur eindverantwoordelijk is en blijft voor de genomen beslissing.

Opzet van het algemeen mandaatbesluit

Algemene wet bestuursrecht: hoofdstuk 10

De wettelijke regels over het gebruik van mandaat zijn te vinden in hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Overkoepelend besluit met randvoorwaarden

Dit mandatenbesluit bevat bevoegdheden van het dagelijks bestuur, de voorzitter en de directeur die zij mandateren aan functionarissen van de ISD Bollenstreek. Het betreft de concrete bevoegdheden (meestal resulterend in een besluit bedoeld voor een individu) die voortvloeien uit de opdracht genoemd in artikel 5 van de GR en die vooral voor de dagelijkse uitvoeringspraktijk van belang zijn.

Het mandaat van meer algemene bevoegdheden als personeelsaangelegenheden en het beheer van de GR en algemene bevoegdheden van het algemeen bestuur/dagelijks bestuur/voorzitter en de directeur van de GR zijn neergelegd in het Directiestatuut. Het Directiestatuut verwijst voor wat betreft de concrete taken/bevoegdheden van de (plaatsvervangend) directeur naar dit mandatenbesluit.

In dit algemene, overkoepelende deel van dit mandatenbesluit zijn aanvullende spelregels en randvoorwaarden opgenomen voor mandaatverlening in de ISD Bollenstreek. Artikelsgewijs zijn in dit overkoepelend besluit de randvoorwaarden genoemd waaraan gemandateerden zich moeten houden bij de uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Deze ‘spelregels’ bieden duidelijkheid en uniformiteit bij de uitoefening van gemandateerde bevoegdheden. Een juiste naleving ervan vormt de waarborg dat de ISD Bollenstreek ook bij mandaatverlening bevoegd besluiten neemt.

In de mandatenlijst staan vervolgens de specifieke bevoegdheden vermeld. Daar staat de mandaatgever vermeld en de gemandateerde, alsmede eventuele bijzonderheden bij dat specifieke mandaat.

Artikelsgewijze toelichting op het Mandatenbesluit ISD Bollenstreek 2023

Artikel 1 Begripsbepalingen – onderscheid mandaat, volmacht, machtiging

De gemeente kan verschillende handelingen verrichten: bestuursrechtelijke rechtshandelingen, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen. Afhankelijk van de soort (rechts)handeling kan deze worden opgedragen aan de uitvoerende organisatie. Juridisch spreken we dan over mandaat, volmacht en machtiging. In de Awb zijn volmacht en machtiging door middel van een schakelbepaling onder de werking van de bepalingen over mandaat gebracht (artikel 10:12 Awb). Wat geldt voor de mandaten, geldt ook voor de volmachten en de machtigingen. Ook in dit Mandatenbesluit van de ISD Bollenstreek zijn volmachten en machtigingen onder de werking ervan gebracht (zie de schakelbepaling in artikel 7).

Mandaat

De gemeentelijke bestuursorganen voeren bestuursrechtelijke rechtshandelingen uit. Voorbeeld: het dagelijks bestuur besluit om een bijstandsuitkering toe te kennen. Of het dagelijks bestuur besluit om een rolstoel toe te kennen. Al deze bevoegdheden steunen op een bestuursrechtelijke wet, waarin die bevoegdheid zijn grondslag kent.

Als een bestuursorgaan een bestuursbevoegdheid opdraagt aan een derde noemen we dat mandaat. Die derde oefent die bevoegdheid uit namens het bestuursorgaan.

Verschil met delegatie is dat het bestuursorgaan bij mandaat de bevoegdheid niet verliest. Het bestuursorgaan is en blijft verantwoordelijk voor de uitoefening van de bevoegdheid. Het bestuursorgaan mag op elk moment de bevoegdheid zelf uitoefenen en instructies geven aan de derde over de uitoefening van de bevoegdheid.

Voorwaarde voor de juridische binding is dat het besluit is genomen binnen de grenzen van de gemandateerde bevoegdheid. Dit spreekt voor zichzelf, omdat buiten de grenzen van hetgeen is gemandateerd geen bevoegdheid bestaat. Wordt een besluit genomen over een onderwerp dat buiten de bevoegdheid ligt, dan is sprake van een onbevoegd genomen besluit. Het gevolg van een onbevoegd genomen besluit kan zijn dat dit door de rechter wordt vernietigd. De bestuursrechter moet een bevoegdheidsgebrek constateren, ook als dit door partijen niet wordt ingebracht in de procedure.

Volmacht

De gemeente kan ook als ´gewone´ rechtspersoon deelnemen aan het rechtsverkeer en voert in die hoedanigheid privaatrechtelijke rechtshandelingen uit. Voorbeelden: het sluiten van een overeenkomst of het verlenen van een opdracht tot onderzoek. De vertegenwoordiging bij privaatrechtelijke rechtshandelingen wordt volmacht genoemd. Voorbeeld: het dagelijks bestuur kan zijn bevoegdheid om een overeenkomst aan te gaan opdragen aan een ISD functionaris.

Machtiging

Naast bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke rechtshandelingen verricht de gemeente ook feitelijke handelingen. Dit zijn de gewone, dagelijkse handelingen die geen rechtsgevolgen hebben. Voorbeelden daarvan zijn: het verstrekken van informatie aan burgers of het voeren van verweer bij de rechtbank. Een machtiging wordt verleend in het geval dat er geen sprake is van een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling.

Artikel 2 Mandaat, plaatsvervanging

Lid 1 en 2

Mandaat is in de regel een opdracht aan een hiërarchisch ondergeschikte. Het dagelijks bestuur mandateert bijvoorbeeld de consulent PC van de ISD Bollenstreek om namens het dagelijks bestuur een bijstandsuitkering toe te kennen. Er van uitgaande dat bevoegdheden zo laag mogelijk in de uitvoerende organisatie worden neergelegd, zijn de mandaten in de ISD Bollenstreek opgedragen aan medewerkers. Wanneer een gemandateerde afwezig is, is diens vervanger bevoegd om het mandaat uit te oefenen. Mochten zowel gemandateerde als diens vervanger afwezig zijn, dan is de mandatering geregeld doordat de direct leidinggevende van de gemandateerde (lees: het afdelingshoofd) of de (plaatsvervangend) directeur het mandaat krijgt toebedeeld.

Artikel 3 Algemene regels en uitzonderingen

Lid 1

Mandaat is de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen. Dit omvat ook het ondertekenen van die besluiten.

In het verleden is vaak een onderscheid gemaakt tussen het beslismandaat en het ondertekeningsmandaat. In het licht van artikel 10:1 Awb is het echter niet juist om van mandaat te spreken wanneer uitsluitend ondertekeningsbevoegdheid namens het bestuursorgaan bestaat. Vertrekpunt is dat degene die een besluit neemt dit besluit ook ondertekent. Een bevoegdheid in mandaat uitoefenen houdt zowel beslissingsbevoegdheid als ondertekeningsbevoegdheid in.

N.B. Soms wil het bestuursorgaan de besluitvorming aan zichzelf houden. Maar om te voorkomen dat het bestuursorgaan veel brieven moet ondertekenen, kan het bestuursorgaan dan een machtiging tot ondertekenen geven aan bepaalde medewerkers (conform artikel 10:11 Awb ). In dit geval is er dus geen mandaat in de zin van artikel 10:1 Awb , maar alleen een ondertekeningsbevoegdheid .

Een gemandateerde bevoegdheid omvat ook de daarbij behorende voorbereiding en uitvoering, zoals het inwinnen van de nodige inlichtingen, het doen van mededelingen over bestaand beleid, correspondentie over de uitvoering van besluitvorming enz.

Lid 2

In de mandatenlijst staan besluiten opgesomd. Daarbij wordt vermeld wie gemandateerd is om het betreffende besluit te nemen.

Lid 3

In het mandatenbesluit worden grenzen gesteld aan de omvang van de mandaatverlening, in die zin dat er situaties zijn waarin het mandaat niet geldt en het besluit door het bevoegde bestuursorgaan wordt genomen.

Als regel wordt bijvoorbeeld gesteld dat besluiten geen afwijking van het bestaande beleid tot gevolg mogen hebben. Besluiten die afwijken van het beleid, moeten aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd. Voordat een van het beleid afwijkend besluit wordt genomen, heeft het dagelijks bestuur zo de gelegenheid het onderliggende beleid nog eens te heroverwegen.

Ook moet een (voorgenomen) besluit aan het bevoegd bestuursorgaan worden voorgelegd als de gemandateerde denkt dat dit besluit belangrijke gevolgen kan hebben. Zo kan een besluit bijvoorbeeld precedentwerking hebben waarop derden zich (in gelijke gevallen) kunnen beroepen, hetgeen grote (financiële) gevolgen kan hebben.

Als de gemandateerde redelijkerwijs kan verwachten dat het (voorgenomen) besluit belangrijke juridische, organisatorische, politieke of publicitaire consequenties kan hebben, dan is de gemandateerde niet bevoegd om het besluit te nemen.

Een besluit, privaatrechtelijke rechtshandeling of feitelijke handeling waarvoor geen of onvoldoende financiële dekking aanwezig is in (de gespecificeerde ramingen van) de begroting van de ISD Bollenstreek, kan niet via mandaat/volmacht/ machtiging worden afgedaan. In dat geval is dus het bestuursorgaan zelf bevoegd. De situatie kan zich echter voordoen dat de uitgaven onvoorzien, onvermijdbaar en niet te uit te stellen zijn. Wanneer de gemandateerde èn de directeur van de ISD Bollenstreek van mening zijn dat van zo’n situatie sprake is, heeft de gemandateerde toch mandaat/volmacht/ machtiging. In zo’n geval meldt de directeur deze uitgaven zo snel mogelijk aan de voorzitter van de ISD Bollenstreek.

Overigens blijft de mandaatgever altijd bevoegd om de gemandateerde bevoegdheid zelf uit te oefenen. Wanneer de mandaatgever (eventueel na overleg met de gemandateerde) tijdig kenbaar maakt dat hij in een bepaald geval zelf het besluit wil nemen, dan is de gemandateerde uiteraard niet langer bevoegd om het besluit te nemen. Dit vloeit rechtstreeks voort uit de Awb (artikel 10:7 Awb).

Artikel 4Uitoefening mandaat

Het spreekt voor zich dat de gemandateerde een juist besluit neemt namens het bevoegde bestuursorgaan. Dat wil zeggen dat de gemandateerde bij het nemen van het besluit (en bij of het verrichten van de rechts- of feitelijke handeling) rekening moet houden met de wetten, verordeningen, circulaires, beleidsregels of richtlijnen die van toepassing zijn op de uitgeoefende bevoegdheid.

Artikel 5Verantwoording; verslaglegging en informatieverstrekking

Verslaglegging over de uitoefening van gemandateerde bevoegdheden houdt in een deugdelijke dossiervorming door de gemandateerde. De directeur verstrekt aan het bevoegde bestuursorgaan de mandaatgever periodiek informatie over de in mandaat uitgeoefende bevoegdheden. Overigens vloeit uit artikel 10:6 lid 2 Awb voort dat de mandaatgever ook tussentijds verzoeken om informatie over de gemandateerde bevoegdheden kan doen.

Artikel 6 Ondertekeningswijze van mandaten

De burger die met een besluit wordt geconfronteerd dat in mandaat is genomen, moet hierover worden geïnformeerd. Dat staat in artikel 10:10 van de Awb. Deze informatieplicht vloeit voort uit het meer omvattende beginsel van de rechtszekerheid. Het krachtens mandaat genomen besluit moet dan ook vermelden namens welk bestuursorgaan het is genomen. Artikel 6 beschrijft hoe besluiten die in mandaat zijn genomen, moeten worden ondertekend.

Artikel 7 Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Volgens artikel 10:12 van de Awb zijn alle bepalingen in de Awb die betrekking hebben op mandaat (artikel 10:1 tot en met 10:11) van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen of machtiging verleent tot het verrichten van feitelijke handelingen. Bij het toepassingsbereik van het Mandatenbesluit ISD Bollenstreek 2015 is hierbij aangesloten. Het zou immers ongewenst zijn wanneer de regeling van mandaat, volmacht en machtiging binnen de ISD Bollenstreek verschillend zou zijn.

Artikel 8Inwerkingtreding

Deze bepaling behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 9Citeerwijze

Deze bepaling behoeft geen nadere toelichting.