Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Geldend van 29-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

De raad van de Gemeente Woudenberg,

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2022;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • c.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 • d.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • e.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht(omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in uitoefening van hun functie;

 • e.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • f.

  het in behandeling nemen van een collectevergunning voor charitatieve instellingen of collecterende organisatie met een ideëel doel.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 1 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten;

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.2 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   onderdeel 1.7.1 (verklaring omtrent gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 13 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Legesverordening 2022’, vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2023.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2022.

E.M.H. Lemaier

Loco-griffier

M. Jansen-van Harten

voorzitter

Bijlage I Tarieventabel Legesverordening 2023

Postregistratienummer : Z.338909/ D.242502

Indeling tarieventabel

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5

Bestuursstukken

Hoofdstuk 6

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 7

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 8

Gemeentearchief

Hoofdstuk 9

Huisvestingswet

Hoofdstuk 10

Leegstandswet

Hoofdstuk 11

Standplaatsen

Hoofdstuk 12

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 13

Kanspelen

Hoofdstuk 14

Telecommunicatie

Hoofdstuk 15

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 16

Algemene Plaatselijke Verordening

Hoofdstuk 17

Diversen

 
 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/

omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag/principeverzoek

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9

In deze titel niet benoemde beschikking

 
 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 1A

Horeca-exploitatievergunning

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3

Kinderopvang

Hoofdstuk 4

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1Algemene dienstverlening

Burgerlijke Stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

Maandag tot en met vrijdag

 • a.

  op het gemeentehuis

€ 324,00

 
 • b.

  op locatie

€ 261,00

1.1.1.2

Maandag om 09.30 en 10.00 uur (bruidspaar + maximaal 4 getuigen)

€ 0,00

1.1.1.3

Maandagmorgen met uitgebreide faciliteiten (trouwambtenaar, gebruik trouwzaal)

€ 169,00

1.1.1.4

Zaterdag

 • a.

  het gemeentehuis om 10.30 uur of 11.30 uur

€ 489,00

 
 • b.

  op locatie

€ 369,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 369,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje, partnerschapsboekje of duplicaat-boekje in een normale uitvoering bedraagt

€ 27,00

1.1.4

Het tarief voor het verkrijgen van een verklaring huwelijksbevoegdheid bedraagt

€ 25,50

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift uit de registers van de burgerlijke stand

€ 15,70

1.1.6

Het tarief voor het inhuren van een gemeenteambtenaar als getuige bedraagt, per ambtenaar

€ 28,30

1.1.7

Het tarief voor een huwelijk op locatie waar gebruik wordt gemaakt van een trouwambtenaar elders in dienst

€ 89,10

1.1.8

Bij een annulering van een reeds besproken huwelijk of een registratie van een partnerschap, bedraagt het te betalen bedrag vanwege annulering

€ 78,90

1.1.8a

Indien er bij annulering sprake is van een terug te ontvangen bedrag, zullen de annuleringskosten worden verrekend met het terug te ontvangen bedrag.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.1.3

Voor een tweede paspoort (geldig voor max. 2 jaar):

€ 77,85

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.3

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen (geldig max. 5 jaar)

€ 58,85

1.2.4

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.4.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (geldig 10 jaar)

€ 70,35

1.2.4.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (geldig 5 jaar)

€ 37,95

1.2.5

Voor de spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.4 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 53,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

1.3.1a

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1. wordt na invoering van de Wet Digitale Overheid vermeerderd met

€ 3,50

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de BRP moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van een afschrift uit de BRP

€ 10,90

1.4.2.2

tot het verstrekken van een persoonslijst aan de ingeschrevene

€ 21,90

1.4.2.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen.

€ 8,00

Hoofdstuk 5 Bestuursstukken

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.5.1.1

een afschrift van de programmabegroting van de gemeente

€ 42,80

1.5.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 42,80

1.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.5.2.1

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de verslagen (besluitenlijst) van de raadsvergaderingen en op de overige stukken behorende bij de raadsvergaderingen uitgezonderd de hiervoor onder 1.5.1 genoemde stukken:

 

1.5.2.1.1

thuis bezorgd

€ 72,30

1.5.2.1.2

afgehaald ter secretarie

€ 36,80

1.5.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de verslagen van de commissievergaderingen en op de overige stukken behorende bij de commissievergaderingen:

 

1.5.2.2.1

thuis bezorgd

€ 72,30

1.5.2.2.2

afgehaald ter secretarie

€ 36,80

1.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.5.3.1

een afschrift van een gemeentelijke verordening per pagina

€ 0,40

1.5.3.2

een afschrift van een beleidsnota per pagina

€ 0,40

Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.6.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,40

1.6.1.1.2

In formaat A3

€ 0,50

1.6.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm² lichtdruk

€ 2,50

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de geautomatiseerde kadastrale registers voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 23,00

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.3.1

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen per uittreksel of per verklaring

€ 8,30

1.6.3.2

Om informatie uit het Kadastrale register via Kadaster Online de door het kadaster in rekening gebrachte legeskosten + een toeslag van € 23,00 per kwartier voor het verstrekken van informatie uit en over de niet gemeentelijke beperkingen

 

1.6.3.3

Om een toelichting op het ter inzage verleende dossier, per kwartier

€ 23,00

Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken

1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG)

€ 41,35

1.7.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 11,90

1.7.3

Naturalisatie enkelvoudig (standaard).

€ 945,00

1.7.4

Naturalisatie gemeenschappelijk (standaard).

€1.206,00

1.7.5

Naturalisatie enkelvoudig (verlaagd).

€ 703,00

1.7.6.

Naturalisatie gemeenschappelijk (verlaagd).

€ 965,00

1.7.7

Naturalisatie mee naturaliserende minderjarigen.

€ 139,00

1.7.8

Optie, enkelvoudig

€ 200,00

1.7.9

Optie, gemeenschappelijk

€ 342,00

1.7.10

Optie, mede opterende minderjarige

€ 22,00

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 23,00

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.8.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,40

Hoofdstuk 9 Huisvestingswet

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet

€ 34,40

1.9.2

tot het inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Huisvestingswet

 

1.9.2.1

voor een sociale huurwoning (per jaar)

€ 34,40

1.9.2.2

voor sociale koopwoning (per jaar)

€ 34,40

1.9.3

Bij verlenging van een inschrijving vallend onder 1.9 bedraagt het tarief (per jaar)

€ 17,30

Hoofdstuk 10 Leegstandwet

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 45,90

1.10.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 23,00

Hoofdstuk 11 Standplaatsen

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.11.1

een vergunning om in de gemeente te mogen venten voor een dag

€ 21,00

1.11.2

een tijdelijke standplaatsvergunning voor een dag

€ 21,00

1.11.3

een tijdelijke standplaatsvergunning voor een dag (inclusief bijdrage in energiekosten)

€ 26,50

1.11.4

een standplaatsvergunning per kalenderjaar

€ 440,00

1.11.5

een standplaatsvergunning per kalenderjaar (inclusief bijdrage in energiekosten)

€ 530,00

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.12.1

een ontheffing, vrijstelling of vergunning ingevolge de Winkeltijdenwet

€ 36,80

Hoofdstuk 13 Kansspelen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.13.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 71,80

1.13.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten

€ 28,20

vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten, waarvoor de vergunning geldt, en een bedrag van

€ 42,20

1.13.1.3

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 281,00

1.13.1.4

voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste speelautomaat

€ 112,00

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 169,50

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 36,80

1.13.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

€ 36,80

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 178,00

1.14.1.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 32,00

1.14.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.14.3

Indien een begroting als bedoeld in 1.14.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.14.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

€ 178,00

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

Tot het verlenen van een ontheffing als bedoel in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 40,40

1.15.2

Tot het verlenen van een ontheffing als bedoel in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 40,40

1.15.3

Tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 40,80

1.15.3a

Een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer waarbij een medische keuring door een onafhankelijk indicatieadviesbureau nodig is

€ 149,20

1.15.3b

Invalideparkeerplaats op kenteken

€ 277,00

1.15.3c

Wijzigen kenteken invalideparkeerplaats

€ 63,40

1.15.3.1

Als op een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 1.15.3 afwijzend wordt beschikt, wordt op verzoek teruggaaf van 60% van de geheven leges verleend.

 

1.15.4

Tot het verkrijgen of wijzigen van een ontheffing voor de blauwe/parkeerzone voor particulieren, welke daarvoor in aanmerking komen in overeenstemming met het geldende beleid

€ 40,40

1.15.5

Tot het verstrekken of wijzigen van een ontheffing voor de spitsafsluiting Voskuilerdijk

€ 40,40

1.15.6

Tot het verstrekken of wijzigen van een ontheffing voor het inrijverbod Ekris

€ 40,40

1.15.6a

wanneer er, ten behoeve van lid 1.15.5 en 1.15.6, meer dan 10 ontheffingen tegelijkertijd worden aangevraagd, wordt vanaf de 10e ontheffing, 50% van de leges in rekening worden gebracht.

 

1.15.7

Een bijzondere toestemming voor het lossen en laden van goederen op een voor publiek toegankelijke plaats binnen de bebouwde kom

€ 90,10

1.15.8

Een bijzondere toestemming voor het lossen en laden van goederen op een voor publiek toegankelijke plaats binnen de bebouwde kom gelijktijdig en tezamen met een eenmalige ontheffing van de vastgestelde route voor de transport van gevaarlijke stoffen

€ 186,00

1.15.9

Indien binnen twee weken na het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing of bijzondere toestemming deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op de aanvraag teruggaaf van 75% van de overeenkomstig 1.15.7 t.m. 1.15.9 geheven leges verleend.

 

1.15.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een eerste aanvraag, of wijziging, conform de parkeerverordening Woudenberg voor

 
 
 • -

  Parkeervergunning

€ 40,40

 
 • -

  Parkeervergunning voor een bezoeker

€ 40,40

Hoofdstuk 16 Algemene Plaatselijke Verordening

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.16.1.1

een vergunning tot het maken van muziek hetzij op straat, hetzij in hotels, restaurants en andere voor publiek toegankelijke inrichtingen en lokaliteiten (een muziekvergunning) voor:

 

1.16.1.1.1

een dag

€ 12,20

1.16.1.1.2

een week

€ 36,70

1.16.1.1.3

een maand

€ 73,50

1.16.1.1.4

een kwartaal

€ 85,60

1.16.1.1.5

een halfjaar

€ 97,90

1.16.1.1.6

een jaar

€ 110,20

1.16.1.2

een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van inrichtingen als bedoeld in artikel 2:37, eerste lid onder a, van de APV, geldig (ontheffing sluitingsuur) voor:

 

1.16.1.2.1

een dag

€ 12,20

1.16.1.2.2

een week

€ 36,70

1.16.1.2.3

een maand

€ 73,50

1.16.1.2.4

een kwartaal

€ 85,60

1.16.1.2.5

een halfjaar

€ 97,90

1.16.1.2.6

een jaar

€ 110,20

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning tot het:

 

1.16.2.1

plaatsen van lichtreclame

€ 61,10

1.16.2.2

plaatsen van aankondigingsborden

€ 61,10

1.16.2.3

verkoop van vuurwerk

€ 122,40

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk of in titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn onder hoofdstuk 2 organiseren van evenementen een tarief is opgenomen

€ 30,60

Hoofdstuk 17 Diversen

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring in het kader van de regeling beëindiging veehouderijtakken (RVB)

€ 36,70

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inzage in en afschriften uit het bestand van Sociale Zaken

€ 299,80

1.17.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een plattegrond

€ 3,90

1.17.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 

1.17.4.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 6,00

1.17.4.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.17.4.2.1

A4 (afmeting 21 x 29,7 cm)

€ 0,50

1.17.4.2.2

A3 (afmeting 29,7 x 42 cm)

€ 0,90

1.17.4.2.3

A2 (afmeting 42 x 59,4 cm)

€ 9,70

1.17.4.2.4

A1 (afmeting 59,4 x 84,1 cm)

€ 11,10

1.17.4.2.5

A0 (afmeting 84,1 x 118,9 cm)

€ 12,20

1.17.4.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina

€ 6,00

1.17.4.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 6,00

1.17.4.5

voor het vervaardigen van een kleurenafdruk:

 

1.17.4.5.1

A4 (afmeting 21 x 29,7 cm)

€ 1,40

1.17.4.5.2

A3 (afmeting 29,7 x 42 cm)

€ 2,50

1.17.4.5.3

A2 (afmeting 42 x 59,4 cm)

€ 9,70

1.17.4.5.4

A1 (afmeting 59,4 x 84,1 cm)

€ 11,00

1.17.4.5.5

A0 (afmeting 84,1 x 118,9 cm)

€ 12,20

1.17.4.6

voor het vervaardigen van een digitaal aangeleverd document (plotten):

 

1.17.4.6.1

A4 (afmeting 21 x 29,7 cm)

€ 0,50

1.17.4.6.2

A3 (afmeting 29,7 x 42 cm)

€ 0,90

1.17.4.6.3

A2 (afmeting 42 x 59,4 cm)

€ 9,70

1.17.4.6.4

A1 (afmeting 59,4 x 84,1 cm)

€ 11,00

1.17.4.6.5

A0 (afmeting 84,1 x 118,9 cm)

€ 12,20

1.17.4.7

voor het vervaardigen van een digitaal aangeleverd document (scannen):

 

1.17.4.7.1

A2-A1-A0 (exclusief archiefonderzoek) per stuk

€ 3,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 

het product van de normkosten voor het uit te voeren werk en de bruto inhoud van het bouwwerk conform het (online) rekenprogramma “Basisbedragen Gebouwen” van het Nederlandse Bouwkosten Instituut. Voor bouwwerken die niet passen binnen het regime van vaststelling van normatieve bouwkosten geldt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN2699, uitgave 2017, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

Om de hoogte van de bouwleges te bepalen, moeten de bouwkosten per bouwwerk berekend worden. Indien het gebouw geheel of gedeeltelijk met hergebruik van materialen plaatsvindt, wordt bij het bepalen van de bouwkosten uitgegaan van de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor nieuwe materialen. Voor het bepalen van de bouwkosten is de datum van indiening van de aanvraag leidend.

Als er bezwaar gemaakt wordt tegen de in rekening gebrachte leges op grond van de bouwkosten, dan dient door de vergunninghouder bewijs te worden aangeleverd van de werkelijke kosten. Er dient een definitieve en ondertekende aannemingsovereenkomst van de aannemingssom te worden overlegd, voorzien van een gespecificeerde en volledige begroting (inclusief kopieën van offertes) zoals bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk.

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag/principeverzoek

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

bij een strijdigheid planologisch regiem niet zijnde activiteiten vallende onder artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (projectbesluit)

€ 547,60

2.2.2

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is en alleen bij strijdigheid planologisch regiem vallende onder artikel 4 bijlage II Bor (planologische kruimelgevallen waar om een B&W besluit wordt verzocht)

€ 274,10

2.2.3

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is bij een afwijking van een planologisch regiem vallende onder artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de wabo (binnenplanse vrijstelling)

€ 137,00

2.2.4

tot toetsing en afschrift beoordeling nog beschikbare ruimte vergunningsvrij bouwen

2.2.5

in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is en hierover

€ 85,00

het advies van de externe welstandcommissie of monumentencomissie moet worden ingewonnen, wordt verhoogd met het vervolgens de bij deze tarieventabel behorende bijlage Commissie ruimtelijke kwaliteit “MooiSticht”

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten (exclusief Tariefregeling MooiSticht (welstand)

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:

€ 183,00

 

vermeerderd met:

2,70%

 

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

 
 

dan komt er een percentage boven het maximale tarief van klasse 1.

vermeerderd met:

2,50%

van de bouwkosten;

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

 
 

dan komt er een percentage boven het maximale tarief van klasse 2.

vermeerderd met:

2,30%

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

 
 

dan komt er een percentage boven het maximale tarief van klasse 3.

vermeerderd met:

2,10%

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 2.000.000 of meer bedragen:

 
 

dan komt er een percentage boven het maximale tarief van klasse 4.

vermeerderd met:

1,90%

2.3.1.1.6

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheden wordt uitgevoerd gaan we uit van de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

2.3.1.2

Welstandstoets

 
 

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1.1 wordt in verband met een toetsing aan welstandscriteria, indien:

 

2.3.1.2.1

hierover niet het advies van een externe welstandcommissie (MooiSticht) behoeft te worden ingewonnen, verhoogd met

€ 54,20

2.3.1.2.2

Hierover het advies van de externe welstandcommissie (Welstand en Monumenten Midden Nederland) moet worden ingewonnen, verhoogd met het vervolgens de bij deze tarieventabel behorende bijlage “MooiSticht”

 

2.3.1.2A

Extra Welstandstoets

 

2.3.1.2A.1

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1.1 wordt, in verband met een extra toetsing aan welstandscriteria, indien bij de aanvraag van een omgevingsvergunning het bouwplan niet voldoet aan de gestelde criteria in de welstandsnota, verhoogd met werkelijk gemaakte welstandskosten;

 

2.3.1.2B.1

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1.1 wordt, in verband met een extra toetsing aan welstandscriteria, indien zich tijdens de beoordeling van de aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, verhoogd met werkelijk gemaakte welstandskosten;

 

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

 
 

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1.1 wordt indien de aanvraag van een omgevingsvergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld, verhoogd met werkelijk doorberekende kosten agrarische commissie;

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 365,40

2.3.2.1

Het tarief voor kapactiviteiten van houtopstanden is gelijk aan het tarief voor kappen zoals genoemd in artikel 2.3.9.

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 182,70

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 365,40

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 3.654,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 365,40

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 365,40

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 365,40

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 365,40

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 365,40

2.3.3.9

Artikel 2.3.3, lid 1 t/m 8 is niet van toepassing indien deze kosten worden verhaald op basis van een anterieure overeenkomst alsmede bij toepassing van een vastgesteld exploitatieplan.

 

2.3.4

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1.1

Gebouwen of inrichtingen waarin bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft:

 

2.3.4.1.1.1

groepszorgwoning/zorgclusterwoningen

€ 1.065,00

2.3.4.1.1.2

gezondheidsdiensten

€ 1.065,00

2.3.4.1.1.3

klinieken

€ 2.850,00

2.3.4.1.1.4

ziekenhuis

€10.364,00

2.3.4.1.1.5

verpleegtehuis/ bejaardenoord

€ 4.806,00

2.3.4.1.1.6

hotel met een oppervlakte:

 

2.3.4.1.1.6.1

tot en met 600 m²

€ 2.763,00

2.3.4.1.1.6.2

van meer dan 600 m²

€ 2.850,00

2.3.4.1.1.7

pension/ nachtverblijf met een oppervlakte:

 

2.3.4.1.1.7.1

tot en met 600 m²

€ 1.870,00

2.3.4.1.1.7.2

van meer dan 600 m²

€ 2.850,00

2.3.4.1.1.8

kampeerterrein/ jachthaven met een oppervlakte:

 

2.3.4.1.1.8.1

tot en met 1.200 m²

€ 805,00

2.3.4.1.1.8.2

van meer dan 1.200 m² tot en met 3.000 m²

€ 1.250,00

2.3.4.1.1.8.3

van meer dan 3.000 m²

€ 1.698,00

2.3.4.1.1.9

penitentiaire inrichting

€ 3.122,00

2.3.4.1.2

Gebouwen of inrichtingen waarin dagverblijf wordt verschaft:

 

2.3.4.1.2.1

onderwijsinstelling

€ 1.065,00

2.3.4.1.2.2

kinderdagverblijf

€ 1.065,00

2.3.4.1.2.3

peuterspeelzaal

€ 1.065,00

2.3.4.1.2.4

dagopvang gehandicapte personen

€ 1.065,00

2.3.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens Erfgoedverordening Gemeente Woudenberg 2010 aangewezen monument, waarvoor op grond van die artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.5.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 182,70

2.3.5.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 182,70

2.3.5.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens de Erfgoedverordening Gemeente Woudenberg 2010 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 182,70

2.3.6.1

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 182,70

2.3.6.1.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,

€ 182,70

2.3.7

Asbesthoudende materialen

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.6.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

€ 47,80

2.3.8

Uitweg/inrit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 165,90

2.3.9

Kappen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 111,90

2.3.10

Handelsreclame

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, zichtbaar is vanaf de voor het publiek toegankelijke plaats, waardoor ingevolge een bepaling in artikel 4:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief:

 

2.3.10.1

indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo:

€ 91,30

2.3.10.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo:

 

2.3.11

Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen waarvoor een ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

€ 182,70

2.3.12

Vervallen

 

2.3.13

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 182,70

2.3.13.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.13.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 182,70

2.3.13.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.15

Beoordeling bodemrapport

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.15.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 106,70

2.3.15.2

2.3.15.2A

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

voor een (historisch) bodem informatieverzoek

€ 106,70

€ 74,80

 

(bodemloketvraag)

 

2.3.15.3

indien het rapport door een externe deskundige moet worden

beoordeeld wordt het verschuldigde bedrag van onderdelen

2.3.15.1 en 2.3.15.2 verhoogd met de werkelijke gemaakte

beoordelingskosten van de externe deskundige

 

2.3.16

Advies

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 72,10

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet geven:

€ 274,10

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan

100 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na twee weken na het in behandeling nemen ervan

20 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 
 
 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

10 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

10 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 35,00 wordt niet teruggegeven.

 
 
 
 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 91,30

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 91,30

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

2.8.1.1

ten behoeve van een enkelvoudige functiewijziging en/of voor maximaal twee woningen

€ 3.654,00

2.8.1.2

ten behoeve van overige

€ 6.576,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

 

2.8.2.1

Ten behoeve van het toevoegen van maximaal 2 woningen of voor de wijziging van een bouwvlak

€ 3.133,00

2.8.2.2

Ten behoeve van overig

€ 4.384,00

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

2.9.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking, maar juridisch gelijk te stellen beschikking bedraagt deze het tarief van de vergelijkbare beschikking.

 

2.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 182,70

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 359,20

3.1.2

Voor een ontheffing of een verklaring als bedoeld in de artikelen 37 t/m 44 en 74 van de Alcoholwet geldt het tarief dat is opgenomen in het Algemeen uitvoeringsbesluit Alcoholwet (besluit van 13 juli 1967, Stb 404) of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd

3.1.3

indien de vergunning een nieuwe inrichting betreft, wordt dit bedrag vermeerderd met

€ 74,60

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een ontheffing van artikel 35 van de Alcoholwet

€ 46,50

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het overschrijven van een vergunning tot het exploiteren van een horecabedrijf op een andere naam, indien het horecabedrijf door de nieuwe vergunninghouder op dezelfde wijze wordt voortgezet

€ 93,00

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van de leidinggevende(n) op de drank en horecavergunning

€ 61,10

Hoofdstuk 1a Horeca-exploitatievergunning

3.1a.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een horeca-exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.1a.1.1

voor inrichtingen waarvoor tevens ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet vergunning is aangevraagd/verleend

€ 117,70

3.1a.1.2

voor inrichtingen die niet vallen onder de Alcoholwet

€ 361,10

3.1a.2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een horeca-exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening, al dan niet in combinatie met een aanvraag voor de uitoefening van een horecabedrijf/slijtersbedrijf als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet, voor een bestaande inrichting, waarbij alleen de leidinggevende wijzigt:

€ 61,10

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

Meldingsplichtige evenementen (kleinschalige evenementen)

€ 0,00

3.2.1.2

Categorie A: Reguliere evenementen

€ 80,80

3.2.1.3

Categorie B: Evenementen met een verhoogde aandacht

€ 403,70

3.2.1.4

Categorie C: Risico evenementen

€ 645,80

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het ter beschikbaar stellen van de onderstaande zaken tijdens evenementen

 • -

  per dranghek (borg € 50)

€ 2,90

 • -

  brengen en ophalen van de dranghekken door medewerkers van de gemeente

€ 57,70

 • -

  marktkramen en verkeersborden (borg € 50)

€ 2,90

 • -

  verkeershesjes (borg € 50)

€ 1,20

 • -

  noodstroomaggregaat, exclusief brandstof (borg € 100)

€ 57,70

3.2.3

Voor een algemeen nut beogende instelling of non-profit instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale en culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers worden leges geheven van 50% van de bedragen zoals genoemd in de artikelen 3.2.1.2, 3.2.1.3 en 3.2.1.4.

Hoofdstuk 3 Kinderopvang

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.3.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang

€ 588,10

3.3.1.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang

€ 117,70

Hoofdstuk 4 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 93,00

Behorende bij raadsbesluit van 22 december 2022,

E.M.H. Lemaier

Loco-raadsgriffier

M. Jansen- van Harten

Burgemeester