Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2023

Geldend van 29-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2023

De raad van de gemeente Winterswijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 november 2022, nr. 2105417;

gelet op artikel 229, lid 1, sub a en b van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELD 2023

(Verordening Marktgeld 2023)

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  markt: de markten die in deze gemeente worden gehouden;

 • b.

  standplaats: de op of voor de duur van een markt door of vanwege het gemeentebestuur aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen;

 • c.

  vaste standplaats: een standplaats, die tot wederopzegging ter beschikking wordt gesteld aan de vergunninghouder;

 • d.

  niet-vaste standplaats: een standplaats, die niet tot wederopzegging ter beschikking wordt gesteld;

 • e.

  kwartaal: een kalenderkwartaal.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op één van de markten in deze gemeente.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de natuurlijk persoon die de in artikel 2 bedoelde standplaats inneemt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Als maatstaf van heffing geldt de oppervlakte van de standplaats, uitgedrukt in vierkante meters, die op de markt wordt ingenomen. Een gedeelte van een vierkante meter wordt naar boven afgerond op een hele vierkante meter.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. Het marktgeld in het belastingtijdvak voor het innemen van een vaste standplaats bedraagt 75% van de in lid 2 en 3 genoemde bedragen, vermenigvuldigd met de factor 13.

 • 2. Het marktgeld voor het innemen van een niet-vaste standplaats bedraagt per dag of gedeelte daarvan op woensdag:

  • a.

   met kramen, tafels, weegtoestellen, hand- of andere wagens, auto's enz., alsmede voor uitstallingen daarnevens, die kennelijk bij de ingenomen standplaats behoren, per vierkante meter € 0,62;

  • b.

   met kramen en stands voor de verkoop van vis, patates frites en andere eetwaren, die ter plaatse worden bereid, boter en/of kaas en/of eieren, geslacht gevogelte en wild, waarvoor extra kosten moeten worden gemaakt, voor het schoonhouden van dat deel van de markt, per vierkante meter € 0,83.

 • 3. Het marktgeld voor het innemen van een niet-vaste standplaats bedraagt per dag of gedeelte daarvan op zaterdag:

  • a.

   met kramen, tafels, weegtoestellen, hand- of andere wagens, auto's enz., alsmede voor uitstallingen daarnevens, die kennelijk bij de ingenomen standplaats behoren, per vierkante meter € 0,98;

  • b.

   met kramen en stands voor de verkoop van vis, patates frites en andere eetwaren, die ter plaatse worden bereid, boter en/of kaas en/of eieren, geslacht gevogelte en wild, waarvoor extra kosten moeten worden gemaakt, voor het schoonhouden van dat deel van de markt, per vierkante meter € 1,33.

 • 4.

  • a.

   Voor de tarieven genoemd in het tweede lid van dit artikel geldt een minimum verschuldigd bedrag van € 10,00

  • b.

   Voor de tarieven genoemd in het derde lid van dit artikel geldt een minimum verschuldigd bedrag van € 20,00.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak voor het innemen van een vaste standplaats is een kwartaal.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De belastingschuld ontstaat bij aanvang van het belastingtijdvak of, indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het kwartaal aanvangt, is het recht verschuldigd over zoveel dertiende gedeelten van het voor dat kwartaal verschuldigde recht als er in dat kwartaal, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalenderweken overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het kwartaal eindigt, wordt ontheffing verleend over zoveel dertiende gedeelten van het voor dat kwartaal verschuldigde recht als er in dat kwartaal, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalenderweken overblijven. Hier dient schriftelijk om verzocht te worden binnen één jaar na afloop van de belastingplicht.

Artikel 8 Wijze van heffing

 • 1. Het marktgeld voor een vaste standplaats wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2. Het marktgeld voor een niet-vaste standplaats wordt geheven door middel van een genummerde kwitantie, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 9 Tijdstip van betaling

 • 1. De aanslagen als genoemd in artikel 8, lid 1 zijn invorderbaar in één termijn, welke vervalt 14 dagen na dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. Indien de verschuldigde bedragen door middel van een automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, geldt dat de aanslagen moeten worden betaald in één termijn. De termijn vervalt 14 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 3. Het marktgeld voor niet-vaste standplaatsen, zoals genoemd in artikel 8, lid 2, moet bij de aanvang van de markt worden voldaan en zijn derhalve direct invorderbaar.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1. De “Verordening Marktgeld 2022” vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2021 nr. XII-2 sub f, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Marktgeld 2023’.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in zijn openbare vergadering gehouden op 22 december 2022,

de griffier,

R.J.F. Jansen

de voorzitter,

B.J.J. Bengevoord