Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Geldend van 11-07-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

De raad van de gemeente Winterswijk;

overwegende dat:

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 november 2022, nr. 2105417;

besluit:

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2023

(Legesverordening 2023)

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  Het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  Het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1. Leges worden niet geheven voor:

  • a.

   diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

  • b.

   diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

  • c.

   het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

  • d.

   het in behandeling nemen van een aanvraag zoals genoemd in de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een aanvraag betreft door de gemeente zelf en het bedrag van de verschuldigde leges niet meer dan € 1.000 (duizend euro) bedraagt.

 • 2. Het bevoegde bestuursorgaan kan vanwege bijzondere omstandigheden besluiten dat voor het verlenen van een dienst geen of minder leges verschuldigd zijn.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4. Bij betaling in contant geld, worden verschuldigde bedragen afgerond op € 0,05 nauwkeurig.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 14 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (verstrekking uit basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Legesverordening 2022’ vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2020, nr. XII-2 sub e, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening 2023’.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in zijn openbare vergadering gehouden op 22 december 2022,

de griffier,

R.J.F. Jansen

de voorzitter,

B.J.J. Bengevoord

Bijlage 1 Tarieventabel leges

De raad van de gemeente Winterswijk;

overwegende dat:

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2022, nr. 2105417;

besluit:

vast te stellen de:

Tarieventabel leges

(Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2023)

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de gemeentelijke basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Vervallen

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Vervallen

Hoofdstuk 15 Vervallen

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie en ondergrondse infrastructuur

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag (n.v.t.)

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding (vervallen)

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca & Exploitatie

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 APV-Vergunningen

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, op

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur

€ 375,00

1.1.1.2

maandag tot en met vrijdag buiten de uren genoemd in artikel 1.1.1.1

€ 580,00

1.1.1.3

zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur

€ 480,00

1.1.1.4

zaterdag buiten de uren genoemd in artikel 1.1.1.3

€ 940,00

1.1.1.5

zondag tussen 10.00 en 17.00 uur

€ 580,00

1.1.1.6

zondag buiten de uren genoemd in artikel 1.1.1.5

€ 1.150,00

1.1.1.7

dinsdag om 09.00 uur of 09.15 uur

Gratis

1.1.1.8

In de tarieven genoemd in 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.6 zijn de leges genoemd in artikel 2, lid 1, sub b (akte van huwelijk), van de Wet rechten burgerlijke stand inbegrepen.

 

1.1.2

Het tarief voor een “flitshuwelijk” (huwelijk zonder ceremonie) bedraagt

€ 165,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje bij een huwelijk, registratie van partnerschap of omzetten van geregistreerd partnerschap als vermeld in

 

1.1.3.1

artikel 1.1.1.7 en 1.1.2

€ 35,00

1.1.3.2

artikel 1.1.1.1 t/m 1.1.1.6

Gratis

1.1.3.3

Indien gekozen wordt voor een luxe trouwboekje of partnerschapsboekje worden de tarieven vermeld in 1.1.3.1 en 1.1.3.2 verhoogd met

€ 10,00

1.1.4

Voor het verstrekken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid, afgegeven overeenkomstig artikel 1:49a Burgerlijk Wetboek geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

1.1.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een eenmalige benoeming als (onbezoldigd) buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

1.1.6.1

van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die reeds in een andere gemeente als trouwambtenaar optreedt

€ 75,00

1.1.6.2

van een persoon die lid is van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of werkzaam is bij de gemeente Winterswijk

€ 185,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaart

1.2.

Het tarief voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag zoals genoemd in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6, is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals deze laatstelijk is vervangen of gewijzigd, waarbij het tarief wordt afgerond op hele euro’s naar beneden. Dit betreffen aanvragen:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

1.2.2

van een nationaal paspoort, die een groter aantal bladzijden bevatten dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

 

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

€ 52,96

1.2.8

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde bedragen

€ 16,70

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 48,15

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een Gezondheidsverklaring (voorheen: Eigen verklaring) ten behoeve van het aanvragen van een rijbewijs het geldende tarief zoals door het CBR wordt doorgerekend.

 

1.3.4

Vervallen.

 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.4.2.1

gegevens, per verstrekking

€ 10,50

1.4.2.2

een uittreksel uit de basisregistratie personen van één persoon

€ 10,50

1.4.2.3

uittreksels uit de basisregistratie personen van meerdere personen op één adres

€ 12,50

1.4.2.4

een volledige persoonslijst van een persoon uit de basisregistratie personen

€ 13,50

1.4.2.5

een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L200)

€ 14,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het

 

1.4.4.1

verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 10,50

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 23,00

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 2,50

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen

 

1.4.7.1

voor ieder daaraan te besteden kwartier

€ 22,50

1.4.7.2

per half uur of een gedeelte daarvan, maar meer dan een kwartier

€ 32,75

1.4.8

Het op grond van subonderdeel 1.4.7 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.4.9

Het tarief genoemd onder 1.4.2.2 tot en met 1.4.2.5 wordt bij een digitale aanvraag en betaling verlaagd met een bedrag van

€ 5,00

Hoofdstuk 5 Vervallen

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de (concept) begroting

€ 20,00

1.7.1.2

een afschrift van de (concept) jaarrekening

€ 18,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een commissie- of raadsvergadering, per pagina

€ 0,10

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een commissie-, of raadsvergadering, per pagina

€ 0,10

1.7.3

onder pagina wordt verstaan één van de zijden van een blad

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie in zwart-wit van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per pagina

€ 0,10

1.8.1.1.2

in formaat A3

€ 0,15

1.8.1.2

tot het verstrekken van een fotokopie in kleur van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, de tarieven genoemd onder 1.8.1.1, vermeerderd met

100%

1.8.1.3

tot het digitaal verstrekken van stukken genoemd in 1.8.1.1 en 1.8.1.2 50% van de daar genoemde tarieven.

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 10,00

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 10,00

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 10,00

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 10,00

1.8.2.5

vervallen

 

1.8.2.5.1

Voor enkel inzage in het beperkingenregister Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken en/of beperkingenregistratie Wkpb

nihil

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van kopieën, digitaal of op papier, van:

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 1,00

met een minimum van

€ 10,00

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 1,00

met een minimum van

€ 10,00

1.8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 1,00

met een minimum van

€ 10,00

1.8.3.4

een of meerdere WOZ-waarden, als bedoeld in hoofdstuk IV en VII van de Wet waardering onroerende zaken en in artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken, die reeds eerder zijn verstrekt

€ 10,00

vermeerderd per aanvraag voor elke WOZ-waarde / economische waarde met

€ 1,00

1.8.3.5

of een schermprint van een WOZ-beschikking / aanslag gemeentelijke belastingen

€ 10,00

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een kadastraal of hypothecair bericht/uittreksel via de gemeentelijke kadastrale balie per geraadpleegd object of subject, inclusief gewaarmerkte afdruk op A4-formaat:

 

1.8.4.1

bij verstrekking via internet: www.kadaster.nl 

€ 2,80

1.8.4.2

bij verstrekking via post, fax, balie, etc.

€ 20,00

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een uittreksel kadastrale kaart via de gemeentelijke kadastrale balie per geraadpleegd object, inclusief gewaarmerkte afdruk op A4-formaat:

 

1.8.5.1

bij verstrekking via internet: www.kadaster.nl 

€ 2,80

1.8.5.2

bij verstrekking via post, fax, balie, etc.

€ 20,00

1.8.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een verklaring van bestemming en gebruik, bodemkwaliteit en overige vastgoedinformatie

€ 33,00

1.8.7

onder pagina wordt verstaan één van de zijden van een blad

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.9.1.1

een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.1.2

een verklaring van in leven zijn

€ 10,50

1.9.1.3

een legalisatie van een handtekening

€ 10,50

1.9.1.3.1

voor het ter legalisatie opzenden van een stuk aan autoriteiten

€ 10,50

1.9.1.4

een bewijs van Nederlanderschap, niet bestemd tot reisdocument

€ 10,50

1.9.1.5

een document voorzien van een waarmerk

€ 10,50

1.9.1.6

een plastic hoesje

€ 1,00

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.9.2.1

een verzoek tot naturalisatie – enkelvoudig standaard (D)

€ 970,00

1.9.2.2

een verzoek tot naturalisatie – enkelvoudig verlaagd (F)

€ 722,00

1.9.2.3

een verzoek tot naturalisatie – gemeenschappelijk standaard (E)

€ 1.238,00

1.9.2.4

een verzoek tot naturalisatie – gemeenschappelijk verlaagd (G)

€ 991,00

1.9.2.5

een verzoek tot meenaturaliserend minderjarige (H)

€ 143,00

1.9.2.6

een verklaring van optie – enkelvoudig (A)

€ 206,00

1.9.2.7

een verklaring van optie – gemeenschappelijk (B)

€ 351,00

1.9.2.8

een verklaring van medeopterende minderjarige van optie (C)

€ 23,00

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken,

 

1.10.1.1

per kwartier of een gedeelte daarvan

€ 21,50

1.10.1.2

per half uur of gedeelte daarvan, maar meer dan een kwartier

€ 31,00

1.10.2

Het op grond van subonderdeel 1.10.1 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.10.3 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.3.1 

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,10

1.10.3.2 

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 10,50

1.10.4

onder pagina wordt verstaan één van de zijden van een blad

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet (n.v.t.)

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 210,00

1.12.1.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 65,00

1.12.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (n.v.t.)

Hoofdstuk 14 Vervallen

Hoofdstuk 15 Vervallen

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 58,20

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 58,20

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 35,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor en periode van vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 233,30

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 233,30

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 140,00

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 30,00

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2.38 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 285,00

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie en ondergrondse infrastructuur

 

Werkzaamheden in verband met aanleg, instandhouding of opruiming van kabels en leidingen

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, alsmede genoemd in artikel 5 en verder van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)

€ 402,00

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden van minder ingrijpende aard als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, alsmede genoemd in artikel 5 en verder van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)

€ 146,00

1.17.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor spoedeisende werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, alsmede genoemd in artikel 5 en verder van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI).

€ 146,00

1.17.4

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het tarief verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

begroting

 
 
 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het aanvragen van

 

1.18.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 37,25

1.18.1.1

in afwijking van het tarief in artikel 1.18.1 bedraagt het tarief voor een dag ontheffing op grond van artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor het berijden van het voetgangersgebied

€ 26,25

1.18.1.2

In afwijking van het tarief in artikel 1.18.1 bedraagt het tarief voor een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, voor zover alleen het kenteken gewijzigd moet worden

€ 52,50

1.18.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 37,25

1.18.3

een ontheffing als bedoeld in artikel 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen noodzakelijk, indien van de voor Winterswijk bepaalde route gevaarlijke stoffen (N319 en N318) afgeweken wordt.

€ 37,25

1.18.4

een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

1.18.4.1

voor de gehandicaptenparkeerkaart zelf

€ 14,50

1.18.4.2

voor het eventueel benodigd medisch advies

€ 98,00

1.18.5

De genoemde tarieven onder 1.18.4 gelden ook bij de aanvraag van een verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart.

 

1.18.6

Indien een aanvraag voor medisch advies komt te vervallen voordat het onderzoek is ingezet, is aanvrager een bedrag verschuldigd van

€ 33,25

1.18.7

Indien aanvrager zonder reden niet op spreekuur van de medisch adviseur verschijnt, is aanvrager een bedrag verschuldigd van

€ 48,00

1.18.8

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Gehandicaptenparkeerplaats voor een motorvoertuig op kenteken op grond van het verkeersbesluit (excl. uitvoeringskosten)

€ 94,50

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,50

met een minimum per exemplaar van

€ 2,25

1.19.1.2

afschriften of fotokopieën van stukken, voor onder andere verzoeken in het kader van de Wet open overheid, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.19.1.2.1

 •  

  A4-formaat

  A3-formaat

  Zwart-wit, enkelzijdig

  € 0,05

  € 0,10

  Zwart-wit, dubbelzijdig

  € 0,10

  € 0,20

  Kleur, enkelzijdig

  € 0,20

  € 0,40

  Kleur, dubbelzijdig

  € 0,40

  € 0,80

 

1.19.1.2.2

per pagina op papier van een ander formaat dan A4 en A3 in zwart-wit of kleur

€ 0,50

1.19.1.2.3

afschriften of fotokopieën van persoonsgegevens in het kader van een inzageverzoek op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn gratis.

Als verzocht wordt om meerdere exemplaren van een afschrift of fotokopie van persoonsgegevens zijn op die meerdere exemplaren de tarieven uit artikel 1.19.1.2.1 en 1.19.1.2.2 van toepassing.

1.19.1.2.4

in afwijking van artikel 1.19.1.2.1 en 1.19.1.2.2 bedraagt het tarief voor minder dan 6 pagina’s

gratis

1.19.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.1.1 en 1.19.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening

formaat A4 (210mm x 297mm)

€ 3,50

 

formaat A3 (297mm x 420mm)

€ 4,50

 

formaat A2 (420mm x 594mm)

€ 6,50

 

formaat A1 (594mm x 841mm)

€ 8,50

 

formaat A0 (841mm x 1189mm)

€ 12,50

1.19.1.3.1

het tarief genoemd in 1.19.1.1 tot en met 1.19.1.3 wordt voor afgifte in kleur verhoogd met

100%

1.19.1.3.2

Het tarief voor het digitaal verstrekken van een stuk, zoals vermeld in artikel 1.19.1.3, formaat A0, bedraagt

nihil

1.19.1.4

een basiskaart uit een digitaal bestand (GBKN/BGT)

 

1.19.1.4.1

zonder bewerking

€ 15,50

1.19.1.4.2

met bewerking, zoals actualisatie, intekenen objecten of professionele opmaak

begroting

1.19.1.5

een exemplaar van een verordening, nota, rapport, of soortgelijk stuk, voor zover voor afgifte aan derden voorradig, per pagina, in zwart wit:

formaat A4

€ 0,10

formaat A3

€ 0,15

in kleur:

formaat A4

€ 0,20

formaat A3

€ 0,30

1.19.1.6

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,50

met een minimum van

€ 2,25

1.19.1.7

onder pagina wordt verstaan één van de zijden van een blad

 

1.19.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

afgeven van een toestemming voor een rioolaansluiting bedraagt

€ 60,00

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het verlenen van een (positieve) beschikking op aanvraag, voorzover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 31,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten, exclusief omzetbelasting, die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisering van een bouwproject tot en met de oplevering van het gebouw of de gebouwen, bouwwerken en verbouwingen. Tot de bouwkosten behoren in ieder geval kosten voor bouwkundige werken, installaties (werktuigbouwkundige en elektrische installaties) en vaste inrichtingen. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.1.5

Zonnepark: is een veldopstelling van zonnepanelen of zonnecollectoren met minimale bouwkosten van € 30.000, die bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag (n.v.t.)

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, indien ook sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1.1

als de bouwkosten € 500.000 of minder bedragen

3,18 %

 

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 85,25

2.3.1.1.2

als de bouwkosten € 500.000 tot en met € 2.000.000 bedragen,

€ 16.350,00

 

plus een percentage van

van de bouwkosten boven de € 500.000

2,38 %

2.3.1.1.3

als de bouwkosten meer bedragen dan € 2.000.000

€ 53.100,00

 

plus een percentage van

van de bouwkosten boven de € 2.000.000

1,79 %

 
 
 

2.3.1.2

Welstandstoets

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning moet worden getoetst aan de eisen van welstand, als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder d van de Wabo jo. artikel 6.2 van het Besluit omgevingsrecht, door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap, worden de kosten geheven tot het bedrag dat de Commissie aan de gemeente in rekening brengt. De tarieven die de Commissie hanteert, zijn vermeld in bijlage A “Kosten advisering – Gelders Genootschap”.

 
 
 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 122,50

2.3.2.2

 • 1.

 
 

1 tot en met 10 bomen (houtopstanden)

€ 45,00

 

11 of meer bomen (houtopstanden)

€ 73,00

 
 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik (met en zonder bouwactiviteiten)

 

2.3.3.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vaststelling, wijziging, uitwerking of afwijking van een bestemmingsplan, waarbij het bestuur om een principe-uitspraak over planologische medewerking, i.c. enkel toetsing aan beleid, zonder milieu/verkeer/archeologie/watertoets etc., gevraagd wordt, bedraagt

€ 596,00

2.3.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1, bij een binnenplanse afwijking, indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo wordt toegepast:

 

2.3.3.2.1

indien sprake is van een afwijking van de in een bestemmingsplan opgenomen maatvoering;

€ 214,00

2.3.3.2.2

indien sprake is van een bouw van een (bedrijfs-)woning, dan wel splitsing van een (bedrijfs-)woning

€ 2.284,00

2.3.3.2.3

indien sprake is van een binnenplanse afwijking die niet genoemd is in artikel 2.3.3.2.1 of 2.3.3.2.2

549,00

2.3.3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1, bij

 

2.3.3.3.1

toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (buitenplanse kleine afwijking - AMvB)

 
 
 • -

  indien sprake is van een bouw van een (permanente)(bedrijfs)woning, dan wel splitsing van een (bedrijfs)woning, dan wel een functieverandering van een hoofdgebouw

€ 2.240,00

 
 • -

  indien sprake is van een buitenplanse afwijking die niet genoemd is in artikel 2.3.3.3.1

€ 559,00

2.3.3.3.2

toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking – Project);

 
 
 • -

  als de bouw-/aanlegkosten nodig voor de uitvoering minder dan € 100.000 bedragen

€ 6.715,00

 
 • -

  als de bouw-/aanlegkosten nodig voor de uitvoering € 100.000 of meer, maar minder dan € 300.000 bedragen;

€ 8.955,00

 
 • -

  als de bouw-/aanlegkosten nodig voor de uitvoering € 300.000 of meer, maar minder dan € 1.000.000 bedragen;

€ 11.193,00

 • -

  als de bouw-/aanlegkosten nodig voor de uitvoering € 1.000.000 of meer bedragen

€ 16.791,00

 

wanneer er voorafgaand aan de toepassing van dit artikel reeds een principe-uitspraak is gedaan op basis van artikel 2.3.3.1 worden de hiervoor in rekening gebrachte kosten in mindering gebracht.

 

2.3.3.3.3

vervallen

 

2.3.3.3.4

toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo (afwijking exploitatieplan)

€ 213,00

2.3.3.3.5

toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo en de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en de activiteit in strijd is met de regels die gesteld zijn krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (afwijking provinciale regelgeving)

€ 213,00

2.3.3.3.6

toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo en de aanvraag een project van nationaal belang is en de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (afwijking nationale regelgeving)

€ 213,00

2.3.3.3.7

toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo

(afwijking voorbereidingsbesluit)

€ 213,00

2.3.3.3.8

het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen door een ander bestuursorgaan

€ 213,00

2.3.4.

Ontheffing verbodsbepaling

 

2.3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van gronden of bouwwerken als bedoeld in artikel 3.7 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening.

€ 213,00

2.3.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod om bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren als bedoeld in artikel 6.12 lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening.

€ 213,00

 
 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor het verlenen van genoemde omgevingsvergunning

€ 278,00

2.3.5.1

Het vermelde tarief wordt vermeerderd met een toeslag voor een inrichting met een oppervlakte:

 

2.3.5.1.1

tot 100 m²

€ 121,50

2.3.5.1.2

van meer dan 100 m² tot 500 m²; € 115,00, plus per m²

€ 1,05

2.3.5.1.3

van meer dan 500 m² tot 2.000 m², € 535,00, plus per m²

€ 0,45

2.3.5.1.4

van meer dan 2.000 m² tot 5.000 m², € 1.210,00, plus per m²

€ 0,15

2.3.5.1.5

van meer dan 5.000 m² tot 50.000 m², € 1.660,00, plus per m²

€ 0,03

2.3.5.1.6

van meer dan 50.000 m², € 3.010,00, plus per m²

€ 0,02

 
 
 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Het tarief voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 onder b Wabo (verandering e.d. gemeentelijk monument)

€ 127,50

2.3.6.2

Het tarief voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder f Wabo (verandering e.d. Rijksmonument)

€ 127,50

 
 
 

2.3.7

Sloopactiviteiten

 

2.3.7.1

Het tarief voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder g Wabo (slopen- bestemmingsplan)

€ 121,50

 
 
 
 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 61,00

 
 
 

2.3.9

Uitweg/inrit

 
 

vervallen

 
 
 
 

2.3.9A

Reclame

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor een vergunning is vereist, bedraagt het tarief

€ 79,00

 

2.3.10

Kappen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2 van de Bomenverordening een toestemming is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief voor:

 
 

1 tot en met 10 bomen (houtopstanden)

€ 44,50

 

Meer dan 10 bomen (houtopstanden)

€ 73,00

 
 
 

2.3.11

Opslag van roerende zaken (n.v.t.)

 
 
 
 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van een Natura 2000-gebied)

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

€ 56,00

 
 
 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten)

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 56,00

 
 
 

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 37,25

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 37,25

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 37,25

2.3.14A

Wet Geluidhinder

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing voor hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet Geluidhinder, per plan

€ 475,00

 
 
 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 
 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.16.1

Het tarief bedraagt voor het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld in artikel 2.4 onder d Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) alsmede voor het uitvoeren van een historische bodemtoets als bedoeld in artikel 2.1.5 van de Bouwverordening

€ 184,00

2.3.16.2

In aanvulling op het gestelde onder 1, geldt dat wanneer voor de aanvraag zowel de uitvoering van een historische bodemtoets als de beoordeling van een bodemonderzoeksrapport nodig is, slechts eenmaal het verschuldigde tarief in rekening wordt gebracht

 
 
 
 

2.3.17

Advies en procedure begroting

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies (waaronder de Omgevingsdienst Achterhoek) moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

begroting

2.3.17.2

Indien over de in dit hoofdstuk bedoelde aanvragen extern advies moet worden ingewonnen, worden de in dit hoofdstuk genoemde leges verhoogd met een bedrag blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

begroting

2.3.17.3

Indien een begroting als bedoeld in dit hoofdstuk is uitgebracht, kan de aanvraag schriftelijk worden ingetrokken zonder verschuldigdheid van legeskosten tot en met de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

2.3.18

Overig

Onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit

25%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

en een maximum van

€ 1.784,00

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvrager een in behandeling genomen aanvraag, zoals bedoeld in artikel 2.3.4.2 intrekt, voordat op de aanvraag is beslist, wordt het verschuldigde bedrag verminderd met

50 %

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

2.5.1.1

Indien een bouwplan waarvoor vergunning is verleend niet wordt uitgevoerd, kan een belanghebbende binnen vijf jaar na vergunningverlening de vergunning intrekken. Op verzoek van een belanghebbende wordt dan

25 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges gerestitueerd, mits dit bedrag minimaal bedraagt.

€ 65,00

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van het intrekken van een aanvraag omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

2.5.2.1

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, doch voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt terzake van de geheven leges restitutie verleend van:

25 %

met dien verstande dat minimaal verschuldigd blijft het bedrag genoemd in artikel 2.3.1

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van niet-ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning bouwactiviteiten

 

2.5.3.1

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning doch voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag niet-ontvankelijk blijkt, wordt terzake van de geheven leges restitutie verleend van

met dien verstande dat minimaal verschuldigd blijft het bedrag genoemd in artikel 2.3.1

80 %

 
 
 

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.2 (Welstandstoets) en 2.3.17 (Advies en procedure begroting) wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.1 van toepassing is:

€ 83,50

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor

 

2.7.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 85,50

2.7.2

het overschrijven van een omgevingsvergunning op een andere naam, zonder dat de vergunning wordt gewijzigd

€ 36,25

2.7.3

het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging van de geldigheidsduur van een omgevingsvergunning

€ 85,50

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening als de bouw-/aanlegkosten nodig voor de uitvoering minder dan € 100.000,00 bedragen

€ 6.715,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening als de bouw-/aanlegkosten nodig voor de uitvoering € 100.000,00 of meer maar minder dan € 300.000,00 bedragen

€ 8.955,00

 
 
 

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening als de bouw-/aanlegkosten nodig voor de uitvoering € 300.000,00 of meer maar minder dan € 1.000.000,00 bedragen;

€ 11.192,00

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening als de bouw-/aanlegkosten nodig voor de uitvoering € 1.000.000,00 of meer bedragen;

€ 16.791,00

2.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen dan wel uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening, wanneer het betreft de wijziging van een bestemming in natuur, bos of water, dan wel een geringe wijziging in plaats of ligging van bestemmingsgrenzen zoals genoemd in het bestemmingsplan

€ 2.797,00

2.8.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen dan wel uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening, anders dan bedoeld in artikel 2.8.5

€ 4.477,00

2.8.7

wanneer er voorafgaand aan de toepassing van dit artikel reeds een principe-uitspraak is gedaan op basis van artikel 2.3.3.1 worden de hiervoor in rekening gebrachte kosten in mindering gebracht

 

2.8.8

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot bestemmingsplanherziening of wijziging, doch voor het vaststellen van het plan, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt terzake van de geheven leges restitutie verleend van

25%

 
 
 

 

2.8.9

Advies en procedure begroting

 

2.8.10

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies (waaronder de Omgevingsdienst Achterhoek) moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

begroting

2.8.11

Indien over de in dit hoofdstuk bedoelde aanvragen extern advies moet worden ingewonnen, worden de in dit hoofdstuk genoemde leges verhoogd met een bedrag dat blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

begroting

2.8.12

Indien een begroting als bedoeld in dit hoofdstuk is uitgebracht, kan de aanvraag schriftelijk worden ingetrokken zonder verschuldigdheid van legeskosten tot en met de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

2.8.13

Overig

Onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit

25%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

 

met een maximum van

€ 1.784,00

Hoofdstuk 9 Vermindering zonneparken en kleine windmolens

2.9

Indien de aanvraag waarvan op grond van deze titel van de tarieventabel leges worden geheven die uitsluitend betrekking hebben op een zonnepark of kleine windmolen (max. 25 meter), dan worden de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges verminderd.

 

2.9.1

Als er sprake is van een groot zonnepark van minimaal 2,5 hectare netto dan worden de verschuldigde leges per project verminderd met

50%

waarbij het verschuldigde bedrag na vermindering maximaal bedraagt

€100.000,00

 
 
 

2.9.2

Als er sprake is van een klein zonnepark van maximaal 2,5 hectare netto of kleine windmolen (max. 25 meter) dan wordt voor de berekening van de vermindering op de verschuldigde leges gekeken naar de bouwkosten. Het te verminderen legesbedrag wordt bepaald naar evenredigheid op basis van onderstaande opbouw. Is het te verminderen van de verschuldigde leges lager dan de werkelijke bouwleges, dan wordt de minimale bouwleges van € 82,75 uit art. 2.3.1.1.1 in rekening gebracht.

 
 

De vermindering van de verschuldigde leges is bij bouwkosten (exclusief BTW):

 
 

tot een bedrag van € 30.000,00

nihil

 

van € 30.000,00

€ 1.550,00

 

tussen de € 30.000,00 en € 100.000,00, maximaal

€ 2.500,00

 

tussen de € 100.000,00 en € 300.000,00, maximaal

€ 10.700,00

 

tussen de € 300.000,00 en € 800.000,00, maximaal

€ 20.000,00

 

hoger dan € 800.000,00

€ 20.000,00

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, onder deze titel vallende maar niet benoemde beschikking:

€ 31,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca & Exploitatie

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 295,00

3.1.2

een wijziging als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet

€ 135,00

3.1.3

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 31,00

3.1.4

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoel in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 86,50

3.1.5

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.28 Algemene Plaatselijke Verordening (exploitatievergunning)

€ 295,00

3.1.6

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.29 Algemene Plaatselijke Verordening

€ 31,00

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet

€ 31,00

3.1.8

Indien een aanvraag genoemd in artikel 3.1.1 tot en met 3.1.7 wordt geweigerd, dan wordt ter zake van de geheven leges restitutie verleend van

50%

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een klein evenement (verwacht bezoekersaantal < 100)

€ 31,00

3.2.1.2

een middelgroot evenement (verwacht bezoekersaantal 100 tot 1.000)

€ 62,00

3.2.1.3

een groot evenement (verwacht bezoekersaantal ≥ 1.000)

€ 124,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.3 van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 308,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 308,00

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.10 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 31,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 31,00

3.3.3

Indien een aanvraag genoemd in artikel 3.3.1 tot en met 3.3.2 wordt geweigerd, dan wordt ter zake van de geheven leges restitutie verleend van

50%

Hoofdstuk 4 APV-vergunningen

3.4

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van:

 

3.4.1

een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

3.4.1.1

voor een week of korter

€ 31,00

3.4.1.2

voor langer dan een week

€ 62,00

3.4.2

een (positieve) beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 31,00

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

3.5

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van:

 

3.5.1

een ontheffing als bedoeld in de artikelen 5, 6 en 13 van de Winkeltijdenverordening 2014

€ 31,00

 

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, onder deze titel vallende, maar niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 31,00

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in zijn openbare vergadering gehouden op 22 december 2022,

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage A GELDERS GENOOTSCHAPKosten advisering per 1 januari 2023

A. Advisering bouw- en verbouwplannen welstand en monumenten en inrichting van de openbare ruimte

Tarief op basis van een promillage van de bouwsom:

1a.

1,9 ‰ met een minimum van € 50,00 in geval van geraamde bouwkosten van € 0 tot en met € 500.000

plus over het gedeelte van de bouwsom

van € 500.001 tot en met € 1.000.000

-> 1,2 ‰ 

plus over het gedeelte van de bouwsom

van € 1.000.001 tot en met € 2.500.000

-> 0,8 ‰ 

plus over het gedeelte van de bouwsom

van € 2.500.001 tot en met € 5.000.000

-> 0,5 ‰

plus over het gedeelte van de bouwsom

van € 5.000.001 en meer

-> 0,25 ‰ 

1b.

indien het woningbouw betreft wordt per aanvraag bezien hoeveel grondgebonden woningen er per locatie worden uitgevoerd en deze worden per type in rekening gebracht.

De volgende regeling is daarbij van toepassing:

Complexen van:

• 1 tot en met 5 gelijke woningen

-> tarief volgens 1a.

• 6 tot en met 10 gelijke woningen

-> tarief over de bouwsom van 5 woningen

• 11 tot en met 20 gelijke woningen

-> tarief over de bouwsom van 6 woningen

• 21 tot en met 30 gelijke woningen

-> tarief over de bouwsom van 8 woningen

• 31 tot en met 40 gelijke woningen

-> tarief over de bouwsom van 10 woningen

• 41 tot en met 50 gelijke woningen

-> tarief over de bouwsom van 12 woningen

en zo vervolgens,

(Etage- en galerijwoningen e.d. worden als één bouwblok beschouwd. Het tarief wordt dan berekend over de totale bouwsom van het bouwblok)

2.

integrale advisering

welstand + 1 extra discipline

-> 1,8 x regulier tarief 

welstand + meerdere extra disciplines

-> 2,2 x regulier tarief

3.

illegale bouwwerken

-> 1,5 x regulier tarief 

4.

reclameobjecten

-> € 50,00 

5.

formele behandeling en verslaglegging adviezen vooroverleg bouw- en verbouwplannen

(bedrag wordt verrekend bij de definitieve aanvraag)

-> € 100,00 

B. Overige adviezen

Uurtarief: afhankelijk van soort advisering

Alle bedragen worden afgerond op hele euro’s en zijn excl. BTW