Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 06-04-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

Besluit van de raad van de gemeente Assen tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2023 (Verordening lijkbezorgingsrechten 2023)

De raad van de gemeente Assen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2022.

gelet op artikel 229 lid 1 aanhef en onderdelen a en b Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats : de begraafplaats De Boskamp aan de Boskamp of de Noorderbegraafplaats aan de Kerkhofslaan of de Zuiderbegraafplaats aan de Beilerstraat;

 • b.

  graf : een particulier graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

  • het doen verstrooien van as op de Boskamp.

 • c.

  kindergraf : een particulier graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn van kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar;

  • het verstrooien van as.

 • d.

  urnengraf : een particulier graf waarvoor aan een natuurlijke of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

  • het verstrooien van as.

 • e.

  asbus : een bus ter berging van as van een overledene;

 • f.

  urn : een voorwerp ter berging van een asbus;

 • g.

  gedenkteken : steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • h.

  eenheid : een grafruimte waarvan de oppervlakte maximaal 2.40 meter x 1.00 meter bedraagt.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

De maatstaf van heffing en het belastingtarief zijn vermeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5. Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Ten aanzien van begraafplaats de Boskamp geldt dat met betrekking tot de rechten het belastingtijdvak gelijk is aan de periode waarvoor is afgekocht.

Artikel 6. Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten worden geheven door middel van een aanslag.

 • 2.

  Overige rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdgelang van de jaarlijks verschuldigde rechten

De onderhoudsrechten zijn verschuldigd bij aanvang van het belastingtijdvak of, als dit later is, bij aanvang van de belastingplicht.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan de onderhoudsrechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9. Vrijstellingen

Geen rechten worden geheven:

 • 1.

  bij belastingbedragen minder dan € 15;

 • 2.

  voor het lichten van een lijk of urn op rechterlijk gezag;

 • 3.

  voor onderhoudsrechten van graven die door de Oorlogsgravenstichting zijn erkend als oorlogsgraf;

 • 4.

  ten aanzien van de Noorder- en Zuiderbegraafplaats geldt dat voor graven waarvoor bij uitgifte geen jaarlijkse onderhoudsrechten werden geheven geen onderhoudsrechten worden geheven;

 • 5.

  ten aanzien van de Boskamp geldt voor graven waarvoor het uitsluitend recht is verleend vóór 1 januari 1969, waarvoor bij verlening geen jaarlijkse onderhoudskosten zijn geheven, thans geen onderhoudsrechten worden geheven.

Artikel 10. Kwijtschelding

Bij de invordering van lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11. Intrekking en overgangsrecht

De “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Assen 2018” van 21 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening lijkbezorgingsrechten 2023”.

Ondertekening

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadvergadering van 22 december 2022.

De raad voornoemd,

M.L.J. Out, voorzitter

J. de Jonge, griffier

Tarieventabel Behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Gemeente Assen 2023

Boskamp

1.1

Het verlenen van rechten

2022

2023

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op:

1.1.1

een graf voor 20 jaar

€ 1.124,73

€ 1.221,46

1.1.2

een graf voor 50 jaar

€ 2.699,35

€ 2.931,49

1.1.3

een kindergraf voor 20 jaar:

€ 562,82

€ 611,22

1.1.4

een kindergraf voor 50 jaar:

€ 1.350,77

€ 1.466,94

1.1.5

een urnengraf voor 10 jaar:

€ 282,33

€ 306,61

1.1.6

een urnengraf voor 20 jaar:

€ 563,75

€ 612,23

1.1.7

een urnengraf voor 50 jaar:

€ 1.355,18

€ 1.471,73

1.1.8

een galerijgraf voor 20 jaar:

€ 2.029,25

€ 2.203,77

1.1.9

een galerijgraf voor 50 jaar:

€ 4.870,20

€ 5.289,04

voor het verlengen van een uitsluitend recht op:

1.1.10:

een graf met 5 jaar

€ 339,16

€ 368,33

1.1.11

een graf met 10 jaar:

€ 562,82

€ 611,22

1.1.12

een graf met 15 jaar:

€ 845,14

€ 917,82

1.1.13

een graf met 20 jaar:

€ 1.124,73

€ 1.221,46

1.1.14

een graf met 50 jaar:

€ 2.699,35

€ 2.931,49

1.1.15

een kindergraf met 5 jaar:

€ 198,92

€ 216,03

1.1.16

een kindergraf met 10 jaar:

€ 283,25

€ 307,61

1.1.17

een kindergraf met 15 jaar:

€ 423,49

€ 459,91

1.1.18

een kindergraf met 20 jaar:

€ 562,82

€ 611,22

1.1.19

een kindergraf met 50 jaar:

€ 1.350,77

€ 1.466,94

1.1.20

een urnengraf met 5 jaar:

€ 170,50

€ 185,16

1.1.21

een urnengraf met 10 jaar:

€ 282,33

€ 306,61

1.1.22

een urnengraf met 15 jaar:

€ 423,49

€ 459,91

1.1.23

een urnengraf met 20 jaar:

€ 563,75

€ 612,23

1.1.24

een urnengraf met 50 jaar:

€ 1.355,18

€ 1.471,73

1.1.25

een graf in verband met wettelijke termijn van grafrust, per verlengingsjaar:

€ 56,83

€ 61,72

1.1.26

een kindergraf in verband met de wettelijke grafrusttermijn, per verlengingsjaar:

€ 28,42

€ 30,86

1.1.27

een urnengraf in verband met het feit dat de asbus niet zonder toestemming van de rechthebbende binnen een periode van 10 jaar mag worden verstrooid, per verlengingsjaar:

€ 28,42

€ 30,86

1.2

Begraven

Voor het begraven van een overledene van 12 jaar en ouder:

1.2.1

van maandag tot en met vrijdag:

€ 698,49

€ 758,56

1.2.2

op zaterdag

€ 1.222,80

€ 1.327,96

1.2.3

op zondag of een algemeen erkende feestdag:

€ 1.396,97

€ 1.517,11

Voor het begraven van een overledene jonger dan 12 jaar:

1.2.4

van maandag tot en met vrijdag:

€ 384,08

€ 417,11

1.2.5

op zaterdag:

€ 671,91

€ 729,69

1.2.6

op zondag of een algemeen erkende feestdag:

€ 768,15

€ 834,21

1.2.7

Voor het na ruimen van een graf begraven van de overblijfselen van een lijk in een graf of kindergraf:

€ 698,49

€ 758,56

1.2.a

Begraven in een galerijgraf

Voor het begraven van een overledene in een galerijgraf:

1.2.a.1

van maandag tot en met vrijdag:

€ 200,75

€ 218,01

1.2.a.2

op zaterdag:

€ 348,32

€ 378,28

1.2.a.3

op zondag of een algemeen erkende feestdag:

€ 401,51

€ 436,04

1.3

Bijzetten asbussen

Voor het bijzetten van één asbus in een graf, kindergraf of urnengraf:

1.3.1

van maandag tot en met vrijdag:

€ 200,75

€ 218,01

1.3.2

op zaterdag:

€ 348,32

€ 378,28

Voor het bijzetten van meerdere asbussen tegelijkertijd in hetzelfde graf, urnengraf, kindergraf of galerijgraf:

1.3.3

van maandag tot en met vrijdag:

€ 247,49

€ 268,77

1.3.4

op zaterdag:

€ 394,38

€ 428,30

Voor het bijzetten van een asbus in een galerijgraf tegelijkertijd met het begraven van een overledene in een galerijgraf:

1.3.5

op zondag of een algemeen erkende feestdag:

€ 401,51

€ 436,04

1.4

Opgraven

1.4.1

Voor het opgraven en eventueel verkisten van één lijk of overblijfselen daarvan, waaronder begrepen het eventueel herbegraven in hetzelfde graf:

€ 1.437,30

€ 1.560,91

1.4.2

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus uit een particulier graf, kindergraf of urnengraf:

€ 200,75

€ 218,01

1.4.3

Voor het opgraven of verwijderen van meerdere asbussen tegelijkertijd uit hetzelfde graf, kindergraf of urnengraf:

€ 247,49

€ 268,77

1.4.4

Voor het na ruiming van een graf bijeen brengen van de overblijfselen van één lijk voor crematie of herbegraven:

€ 330,00

€ 358,38

1.4.5

Voor het na ruiming van een graf ter beschikking houden van een asbus:

€ 200,75

€ 218,01

1.4.6

Voor het na ruiming van een graf ter beschikking houden van meerdere asbussen uit hetzelfde graf, urnengraf of kindergraf voor herbegraven of verstrooiing elders:

€ 247,49

€ 268,77

1.5

Onderhoud begraafplaatsen

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten bij verlening van een uitsluitend recht voor:

1.5.1

een graf voor 20 jaar:

€ 2.138,54

€ 2.322,45

1.5.2

een graf voor 50 jaar:

€ 5.132,50

€ 5.573,90

1.5.3

een kindergraf voor 20 jaar:

€ 1.070,64

€ 1.162,72

1.5.4

een kindergraf voor 50 jaar:

€ 2.569,54

€ 2.790,52

1.5.5

een urnengraf voor 10 jaar:

€ 536,24

€ 582,36

1.5.6

een urnengraf voor 20 jaar:

€ 1.071,56

€ 1.163,71

1.5.7

een urnengraf voor 50 jaar

€ 2.521,00

€ 2.737,81

1.5.8

een galerijgraf voor 20 jaar:

€ 699,01

€ 759,12

1.5.9

een galerijgraf voor 50 jaar:

€ 1.677,62

€ 1.821,90

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats bij verlenging van het uitsluitend recht op:

1.5.10

een graf met 5 jaar:

€ 535,32

€ 581,36

1.5.11

een graf met 10 jaar:

€ 1.069,73

€ 1.161,73

1.5.12

een graf met 15 jaar:

€ 1.604,13

€ 1.742,09

1.5.13

een graf met 20 jaar:

€ 2.138,54

2.322,45

1.5.14

een graf met 50 jaar:

€ 5.132,50

€ 5.573,90

1.5.15

een kindergraf met 5 jaar:

€ 268,58

€ 291,68

1.5.16

een kindergraf met 10 jaar:

€ 536,24

€ 582,36

1.5.17

een kindergraf met 15 jaar:

€ 802,99

€ 872,05

1.5.18

een kindergraf met 20 jaar:

€ 1.070,64

€ 1.162,72

1.5.19

een kindergraf met 50 jaar:

€ 2.569,54

€ 2.790,52

1.5.20

een urnengraf met 5 jaar:

€ 268,58

€ 291,68

1.5.21

een urnengraf met 10 jaar:

€ 536,24

€ 582,36

1.5.22

een urnengraf met 15 jaar:

€ 803,90

€ 873,04

1.5.23

een urnengraf met 20 jaar:

€ 1.071,56

€ 1.163,71

1.5.24

een urnengraf met 50 jaar:

€ 2.571,74

€ 2.792,91

1.5.25

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats voor een graf in verband met de wettelijke grafrusttermijn, per verlengingsjaar:

€ 107,26

€ 116,48

1.5.26

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats voor een kindergraf in verband met de wettelijke grafrusttermijn, per verlengingsjaar:

€ 54,08

€ 58,73

1.5.27

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats voor een urnengraf in verband met het feit dat de asbus niet zonder toestemming van de rechthebbende binnen een periode van 10 jaar mag worden verstrooid, per verlengingsjaar:

€ 54,08

€ 58,73

1.5.28

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats voor een graf waarvoor het uitsluitend recht vóór 1970 voor onbepaalde tijd is verleend, jaarlijks:

€ 70,58

€ 76,65

1.5.29

Voor een bijdrage in onderhoudskosten van de begraafplaats voor een graf waarvoor het uitsluitend recht vóór 1970 is verleend, wordt bij verlening van het uitsluitend recht een afkoopsom in rekening gebracht die geldt voor het aantal jaren waarmee het uitsluitend recht wordt verlengd (1.5.2 t/m 1.5.11).

1.6

Verstrooien van as

1.6.1

Voor het verstrooien van as in een graf, urnengraf of kindergraf, per asbus:

€ 200,75

€ 218,01

1.6.2

Voor het verstrooien van as uit meerdere asbussen tegelijkertijd in hetzelfde graf, urnengraf of kindergraf:

€ 247,49

€ 268,77

1.7

Inschrijven en overboeken van graven, kindergraven, urnengravenen galerijgraven

1.7.1

Voor het inschrijven en overboeken van graven in een daartoe bestemd register:

€ 47,67

€ 51,77

1.8

Vergunning gedenkteken

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van een gedenkteken op een graf, kindergraf of urnengraf:

€ 91,67

€ 99,55

Noorder- en Zuiderbegraafplaats

2.1

Verlenen van rechten

2.1.1

Het verlenen van een uitsluitend recht voor 20 jaar op een enkel graf (één eenheid waarvan de oppervlakte maximaal 2.40 meter x 1.00 meter bedraagt, één laag diep):

€ 1.687,55

€ 1.832,68

2.1.2

Hetzelfde maar dan voor 50 jaar:

€ 4.050,12

€ 4.398,43

2.1.3

Het verlenen van een uitsluitend recht voor 20 jaar op een dubbel graf (twee eenheden met een maximale oppervlakte van2.40 meter x 1.00 meter per stuk, één laag diep):

€ 2.249,45

€ 2.442,90

2.1.4

Hetzelfde maar dan voor 50 jaar:

€ 5.398,68

€ 5.862,97

2.2

Begraven

Voor het begraven van een overledene van 12 jaar of ouder:

2.2.1

op maandag tot en met vrijdag:

€ 698,49

€ 758,56

2.2.2

op zaterdag:

€ 1.222,80

€ 1.327,96

2.2.3

op zondag of op een algemeen erkende feestdag

€ 1.396,97

€ 1.517,11

Voor het begraven van een overledene beneden de leeftijd van 12 jaar:

2.2.4

op maandag tot en met vrijdag:

€ 384,08

€ 417,11

2.2.5

op zaterdag:

€ 671,91

€ 729,69

2.2.6

op zondag of een algemeen erkende feestdag:

€ 768,15

€ 834,21

2.2.7

Voor na het ruimen van een graf het begraven van overblijfselen van een lijk in een particulier graf:

€ 698,49

€ 758,56

2.3

Bijzetten asbussen

2.3.1

Voor het bijzetten van één asbus in een graf op maandag tot en met vrijdag:

€ 200,75

€ 218,01

2.3.2

Voor het bijzetten van meerdere asbussen tegelijkertijd in hetzelfde graf op maandag tot en met vrijdag:

€ 247,49

€ 268,77

2.3.3

Voor het bijzetten van één of meerdere asbussen tegelijkertijd in hetzelfde graf op zaterdag:

€ 351,08

€ 381,27

2.4

Opgraven

2.4.1

Voor het opgraven en eventueel verkisten van één lijk of overblijfselen daarvan:

€ 1.438,22

€ 1.561,91

In dit recht is begrepen het eventueel herbegraven in hetzelfde graf.

2.4.2

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus uit een graf:

€ 200,75

€ 218,01

2.4.3

Voor het opgraven of verwijderen van meerdere asbussen tegelijkertijd uit hetzelfde graf:

€ 247,49

€ 268,77

2.4.4

Voor het na ruiming van (algemeen) graf bijeen brengen van de overblijfselen van één lijk voor crematie of herbegraven:

€ 330,00

€ 358,38

2.4.5

Voor het na ruiming van een graf ter beschikking houden van een asbus:

€ 191,58

€ 208,06

2.4.6

Voor het na ruiming van een graf ter beschikking houden van meerdere asbussen uit hetzelfde graf:

€ 247,49

€ 268,77

2.5

Onderhoud begraafplaats

2.5.1

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats bij verlening van een uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar per eenheid van 2.40 meter bij 1.00 meter:

-

voor een enkel graf (één eenheid, één diep):

€ 2.137,62

€ 2.321,46

-

hetzelfde maar dan voor een periode van 50 jaar:

€ 5.130,29

€ 5.571,49

-

voor een dubbel graf (twee eenheden, één diep):

€ 4.275,23

€ 4.642,90

-

hetzelfde maar dan voor een periode van 50 jaar:

€10.260,55

€ 11.142,96

2.5.2

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats voor een graf waarvoor het uitsluitend recht voor onbepaalde tijd is verleend, jaarlijks per eenheid van 2.40 meter bij 1.00 meter:

€ 50,42

€ 54,76

2.5.3

Indien een grafbedekking zich uitstrekt over een graf dat 2.40 meter bij 1.00 meter, of deel daarvan:

€ 50,42

€ 54,76

2.6

Inschrijven en overboeken van graven

2.6.1

Voor het inschrijven en overboeken van graven in een daartoe bestemd register:

€ 47,67

€ 51,77

2.7

Vergunning gedenkteken

2.7.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van een gedenkteken op een graf:

€ 91,67

€ 99,55