Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 30-06-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022;

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t :

Vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2023

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

   één en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag voor vergunningen ten behoeve van het inzamelen van geld en/of goederen dan wel evenementen door ANBI-, SBBI- erkende instellingen en/of CBF geregistreerde instellingen;

 • d.

  diensten met betrekking tot een melding voor het organiseren van een klein evenement als in artikel 2:24, lid 3, APV;

 • e.

  diensten met betrekking tot een aanvraag voor een ideële standplaats.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   hoofdstuk 4 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.7.1 (verklaring omtrent gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 10 (kansspelen);

één en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De Legesverordening 2022, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in

zijn vergadering van donderdag 15 december 2022

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

drs. M.S.P. (Monique) Muurling

de voorzitter,

dhr. P.C. (Pieter) van Maaren

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2023

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Bestuursstukken

Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

Hoofdstuk 9 Leegstandwet

Hoofdstuk 10 Kansspelen

Hoofdstuk 11 Kabels en leidingen

Hoofdstuk 12 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 13 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg / beoordeling principeverzoek

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Gedoogbeschikking

Hoofdstuk 10 Overige en in deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 (Markt)standplaatsen

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 6 Huisvestingslocaties

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Bijlagen bij tarieventabel Legesverordening 2023:

Bijlage 1: kosten advisering Gelders Genootschap per 01-01-2023

Bijlage 2: ROEB-lijst

TITEL 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Huwelijksvoltrekking, registratie partnerschap of omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 

1.1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

 

1.1.1.3

dinsdag om 09:00 uur en 09:15 uur op de locatie Hogeweg 11 te Zaltbommel (plechtigheid zonder toespraak, waarbij alleen getuigen aanwezig zijn)

Kosteloos

1.1.1.4

maandag tot en met vrijdag van 09:30 uur tot 11:00 uur op de locatie Hogeweg 11 te Zaltbommel, niet langer dan 15 minuten met de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zaltbommel

€ 298,00

1.1.1.5

op een maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur

€ 599,00

1.1.1.6

op een maandag t/m vrijdag voor 09:00 uur en na 17:00 uur tot 20:00 uur

€ 638,00

1.1.1.7

op een zaterdag van 09:00 uur tot 20:00 uur

€ 679,00

1.1.1.8

Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 20.00 uur, niet zijnde de officieel vastgestelde trouwlocaties, wordt het tarief verhoogd met

€ 186,00

1.1.1.9

Voor het opnieuw bevestigen van een reeds gesloten huwelijk gelden dezelfde tarieven als genoemd in de onderdelen 1.1.1.3 t/m 1.1.1.8.

 
 
 
 

1.1.2

Inlichtingen / uittreksels

 

1.1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verlenen van ambtelijke assistentie bij het op aanvraag doen van nasporingen in een register van de Burgerlijke Stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 27,00

1.1.2.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

€ 15,70

 
 
 

1.1.3

Huwelijksbevoegdheid

 

1.1.3.1

Het tarief bedraagt voor de verstrekking van een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 27,50

 
 
 

1.1.4

Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 

1.1.4.1

Indien betrokkene zelf een ambtenaar van de burgerlijke stand meebrengt worden de bedragen genoemd in artikel 1.1.1 verhoogd met

€ 186,00

 
 
 

1.1.5

Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 

1.1.5.1

De inzet van een getuige bij de voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, werkzaam bij de gemeente Zaltbommel, bedraagt per getuige

€ 50,50

 
 
 

1.1.6

Annuleren of wijzigen

 

1.1.6.1

Het tarief bedraagt voor het annuleren of wijzigen van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap tot 14 dagen voor de huwelijks/registratiedatum:

€ 27,00

1.1.6.2

Het tarief bedraagt voor het annuleren of wijzigen van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap binnen 14 dagen voor de huwelijks/registratiedatum:

€ 159,00

1.1.6.3

Indien het bruidspaar zich niet meldt op de datum en tijdstip van het huwelijk of partnerschap wordt het tarief verhoogd met

€ 157,00

 
 
 

1.1.7

Trouwboekje of partnerschapsboekje

 

1.1.7.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje:

€ 51,50

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen, een reisdocument voor vreemdelingen, een faciliteitenpaspoort of een zakenpaspoort met een geldigheidsduur van 5 jaar

€ 57,00

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een faciliteitenpaspoort of een zakenpaspoort met een geldigheidsduur van 10 jaar

€ 76,00

 
 
 

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.2.1

met een geldigheidsduur van 5 jaar

€ 37,00

1.2.2.2

met een geldigheidsduur van 10 jaar

€ 68,00

1.2.3

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 52,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,00

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een formulier voor een eigen verklaring betreffende de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen

aanschaf- prijs CBR

1.3.3

Het tarief genoemd in de onderdelen 1.3.1 en 1.3.2 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een rijbewijs onder inlevering van een geldig certificaat Alcohol en Verkeerscursus (AVC) die op naam is gesteld van een aanvrager

€ 0,00

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 8,50

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon die niet is opgenomen in de basisregistratie personen

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 8,50

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 26,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot verstrekking van gegevens aan afnemers en bijzondere derden op papier als bedoeld in artikel 4, onderdeel f en 6, zevende lid, van het besluit GBA en artikel 37a, tweede lid, Regeling GBA

€ 8,50

1.4.7

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in art.17, 2e lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

Hoofdstuk 5 Bestuursstukken

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.5.1.1

een afschrift van de programmabegroting van de gemeente

€ 88,00

1.5.1.2

een afschrift van de jaarstukken van de gemeente

€ 148,00

Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 26,50

1.6.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een uittreksel uit het gemeentelijke documentenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie op basis van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken bedraagt

€ 8,50

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.3.1

tot het verstrekken van waardegegevens (op basis van artikel 40, lid 1 en 2 Wet WOZ), per verstrekking

€ 8,50

1.6.3.2

tot het verstrekken van een taxatieverslag aan een belanghebbende die ten grondslag ligt aan de vastgestelde waarde van een woz-object, welke niet benodigd is ter onderbouwing van een bezwaar of beroepschrift, per taxatieverslag

€ 8,50

Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken

1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.7.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 8,50

1.7.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening, voor elke gelegaliseerde handtekening

€ 8,50

1.7.4

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 15,70

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken, door een ambtenaar van het gemeentearchief, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,50

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie over onroerende zaken omtrent bodemgesteldheid, bodemverontreiniging, (plan)procedures, verleende omgevingsvergunningen, monumenten, aanwezigheid (ondergrondse) olietanks, milieuhinder, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,50

 

met een maximum van

€ 168,00

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verstrekken van archeologische onderzoeksrapporten, informatie uit het gemeentelijke archeologiebeleid, waarnemingen en/of meldingen uit het centraal archeologisch informatiesysteem en het aanleveren van archeologische adviezen uit het archief, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,50

 

met een maximum van

€ 434,00

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,50

Hoofdstuk 9 Leegstandwet

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet

€ 106,00

Hoofdstuk 10 Kansspelen

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.10.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,50

1.10.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten: voor de eerste speelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 34,00

1.10.1.3

voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd voor één speelautomaat

€ 226,50

1.10.1.4

voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd voor twee of meer speelautomaten:

voor de eerste speelautomaat

€ 226,50

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 136,00

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 93,00

Hoofdstuk 11 Kabels en leidingen

1.11

Het tarief bedraag voor het in behandeling nemen van:

 

1.11.1 1

een melding van werkzaamheden van niet ingrijpende aard, als bedoeld in de Algemene Verordening Kabels en Leidingen, voor tracés tot 10 strekkende meter

€ 316,00

1.11.1.2

Leges instemmingsbesluit/vergunning 10 – 500 meter

€ 713,00

1.11.1.3

Leges instemmingsbesluit/vergunning 500 – 1.000 meter

€ 1.148,00

1.11.1.4

Leges instemmingsbesluit/vergunning > 1.000 meter

werkelijke kosten op aanvraag

1.11.1.5

een melding van werkzaamheden van niet ingrijpende aard, als bedoeld in de Algemene Verordening Kabels en Leidingen, voor het maken van handboringen, per boring

€ 15,00

1.11.2

een instemming/vergunningaanvraag van één netbeheerder voor het plaatsen van een transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations, distributie- en/of mutatiepunten, ondersteuningswerken en beschermingswerken met een afmeting groter dan 0,60 x 0,30 x 0,80 meter (lxbxh).

€ 622,00

 
 
 

1.11.3

Voor noodzakelijk (regulier) overleg tussen aanvrager / gemeente, waterschap / provincie / andere rijksoverheden / netbeheerder(s) en andere belanghebbende voor het verstrekken van een instemming of vergunning wordt het in artikel 1.11.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

€ 239,00

 
 
 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

1.11.4

een onderzoek met betrekking tot de status van een kabel en/of leiding, indien geen directe herkomst hiervan kan worden herleid of worden opgevraagd

€ 478,00

1.11.5

een onderzoek voor het achterhalen van de betrokken partij(en) van een illegale opbreking

€ 709,00

1.11.6

werkzaamheden met betrekking tot het herhaaldelijk melden van onvolledige / inaccurate / vervallen / voor niets komen en/of te late meldingen, per handeling of per keer

€ 124,00

1.11.7

een openbreking zonder melding (opbreekmelding), als bedoeld in de Algemene Verordening Kabels en Leidingen

€ 463,00

1.11.8

een opbreking zonder vergunning of instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene Verordening Kabels en Leidingen

€ 577,00

1.11.9

een onterechte melding van een calamiteit die niet in overeenstemming is met het bepaalde in de Algemene Verordening Kabels en Leidingen

€ 348,00

1.11.10

het niet werken volgens de voorwaarden gesteld in een vergunning, instemmingsbesluit, Algemene Verordening Kabels en Leidingen en het Handboek Kabels en Leidingen

€ 608,00

1.11.11

een extra controle (2e, 3e etc.) op de aangevraagde melding en/of instemming/vergunning (inclusief reistijd en per controle)

€ 124,00

Hoofdstuk 12 Verkeer en vervoer

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van de ontheffing zoals beschreven in artikel 1.12.1.2

€ 159,00

1.12.1.2

tot het verkrijgen van een incidentele ontheffing voor het bord C7 als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en tot het verkrijgen van een incidentele ontheffing voor het bord C17 als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en als bedoeld in de “Beleidsregels RVV ontheffingen voor het verkeersteken C17 (lengtebeperking 14 meter) in de binnenstad van Zaltbommel”

€ 53,00

1.12.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling Voertuigen

€ 159,00

1.12.2

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 0,00

1.12.3

tot aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 459,00

1.12.4

voor de verplaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats als gevolg van verhuizing

€ 344,00

1.12.5

Indien de aanvraag zoals bedoeld in artikel 1.12.3 niet leidt tot een onherroepelijk positief besluit of indien voor het feitelijk begin van de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats de aanvraag zoals bedoeld in artikel 1.12.3 wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf van de betaalde leges voor een bedrag van

€ 274,00

1.12.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.6.1

voor het verstrekken van gegevens uit verkeerstellingen (per 5 tellingen)

€ 53,00

1.12.6.2

voor het uitvoeren van een verkeerstelling

€ 423,00

1.12.6.3

voor het verstrekken van verkeersgegevens uit het regionale verkeersmodel

€ 53,00

Hoofdstuk 13 Diversen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.13.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,00

1.13.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.13.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 1,00

1.13.1.2.2

per pagina tot A3-formaat

€ 1,50

1.13.1.2.3

per pagina op papier groter dan A3-formaat

€ 15,50

1.13.1.2.4

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 15,50

1.13.1.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 26,50

1.13.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,00

 
 
 
 
 
 

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.2.1

tot het verkrijgen van een vergunning om de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 53,00

1.13.2.2

tot het verkrijgen van een vergunning tot het maken van reclame met borden, doeken, vaartuigen of andere voorwerpen op of aan de weg als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 53,00

1.13.2.3

tot het verkrijgen van een vergunning voor een openbare inzameling van geld of goederen of daartoe een intekenlijst aan te bieden, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 53,00

TITEL 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Voor titel 2 wordt de nummering van de Omgevingsdienst Rivierenland gehanteerd. Omdat niet alle artikelen voor de gemeente Zaltbommel van toepassing zijn kan het voorkomen dat de nummering elkaar niet logisch opvolgt.

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting[i] daarin niet begrepen;

2.1.1.2

bouwkosten:

 

Bij het bepalen van de hoogte van de bouwkosten wordt uitgegaan van normkosten, zoals die staan vermeld in het overzicht (ROEB-lijst) dat bij deze tarieventabel als bijlage is opgenomen. Indien de bouwkosten niet kunnen worden bepaald aan de hand van het hiervoor genoemde overzicht, worden de bouwkosten vastgesteld op basis van het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.3

vooroverleg:

 

Verzoeken waarbij het gaat om de vraag of een bouwplan planologisch passend is, met eventueel de toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1 (binnenplanse afwijking) of sub 2 (buitenplanse afwijking op basis Bor) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) mogelijk is, en naar een onderzoek of het college van B&W aan het plan wil meewerken. Onder vooroverleg wordt mede verstaan een schetsplan en een conceptaanvraag;

2.1.1.4

principeverzoek:

beoordeling van een verzoek om medewerking voor een bepaalde activiteit, bouwplan of anderszins, dat niet passend is binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan c.q. beheersverordening en waaraan niet met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1 of 2º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) medewerking kan worden verleend (waaronder verzoeken om bestemmingsplanherziening, wijzigingsplan, uitwerkingsplan, omgevingsvergunning artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3);

2.1.1.5

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

2.1.1.6

A.P.V.: Algemene Plaatselijke Verordening;

2.1.1.7

Wro: Wet ruimtelijke ordening;

2.1.1.8

Wnb: Wet natuurbescherming.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.4

In behandeling nemen en buiten behandeling stellen:

 

Als een aanvraag in behandeling wordt genomen is één van de eerste uitvoeringshandelingen een toets op volledigheid van het dossier. Voor de legesheffing is de aanvraag op dat moment in behandeling genomen en worden leges geheven. Als uit de volledigheidstoets blijkt dat een dossier niet volledig is, krijgt de aanvrager 1 x de gelegenheid zijn aanvraag aan te vullen. Gebeurt dit niet, of niet volledig, wordt de verdere behandeling gestaakt. Dit heet het buiten behandeling stellen. Voor een deel van de verschuldigde leges wordt dan teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg / beoordeling principeverzoek

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

2.2.1

Het beoordelen van een vooroverleg

€ 186,00

 
 
 

2.2.2

Het beoordelen van een principeverzoek:

 

2.2.2.3

een principeverzoek tot herziening van een bestemmingsplan dan wel een principeverzoek tot toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo (projectomgevingsvergunning) betrekking hebbend op bouwactiviteiten

€ 1.215,00

2.2.2.4

een principeverzoek tot herziening van een bestemmingsplan dan wel een principeverzoek tot toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo (projectomgevingsvergunning) betrekking hebbend op een wijziging van het gebruik

€ 851,00

2.2.2.5

een principeverzoek betrekking hebbend op de toepassing van artikel 3.6, eerste lid, onder a Wro (wijzigingsplan) of artikel 3.6, eerste lid, onder b Wro (uitwerkingsplan)

€ 608,00

 
 
 

2.2.3

Voor behandeling van het vooroverleg of principeverzoek in de voltallige welstandscommissie: het tarief zoals vastgesteld volgens de in deze tarieventabel als bijlage opgenomen tariefregeling van het Gelders Genootschap

 
 
 
 

2.2.4

Voor het verstrekken van een schriftelijke verklaring dat voor een bepaalde (bouw)activiteit geen omgevingsvergunning is vereist overeenkomstig bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht

€ 122,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder bedragen dan € 10.000,00

8,08%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 105,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 10.000,00 tot € 25.000,00 bedragen:

7,93%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 808,00

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 25.000,00 tot € 50.000,00 bedragen:

7,79%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 1.983,00

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 50.000,00 tot € 75.000,00 bedragen:

7,27%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 3.897,00

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 75.000,00 tot € 100.000,00 bedragen:

6,86%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 5.452,00

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 100.000,00 tot € 250.000,00 bedragen:

5,52%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 6.860,00

2.3.1.1.7

indien de bouwkosten € 250.000,00 tot € 500.000,00 bedragen:

4,04%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 13.794,00

2.3.1.1.8

indien de bouwkosten € 500.000,00 tot € 750.000,00 bedragen:

3,23%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 20.193,00

2.3.1.1.9

indien de bouwkosten € 750.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen:

2,70%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 24.232,00

2.3.1.1.10

indien de bouwkosten € 1.000.000,00 tot € 5.000.000,00 bedragen:

1,55%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 26.959,00

2.3.1.1.11

indien de bouwkosten € 5.000.000,00 of meer bedragen

1,55%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 77.626,00

en een maximum van

€ 250.000,00

 
 
 

2.3.1.2

Welstandstoets

 
 

Het tarief zoals vastgesteld volgens de in deze tarieventabel als bijlage 1 opgenomen tariefregeling van het Gelders Genootschap

 

2.3.1.3.1

Achteraf ingediende aanvraag

 
 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde werkzaamheden zijn gestart zonder dat hiervoor een omgevingsvergunning is verkregen:

110 %

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van

€ 1.099,00

 
 
 

2.3.1.3.2

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen

€ 169,00

 
 
 

2.3.1.4

Beoordeling geen omgevingsvergunning nodig

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project waarvoor na beoordeling blijkt dat geen omgevingsvergunning is vereist overeenkomstig bijlage II van het Besluit omgevingsrecht

€ 122,00

 
 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 371,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.3.1

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 1º van de Wabo wordt ingediend (binnenplanse afwijking)

€ 246,00

2.3.3.2.1

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 2º van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse kleine afwijking en de Omgevingsdienst Rivierenland de aanvraag – zonder advies te vragen aan de gemeente – zelf afdoet

€ 246,00

2.3.3.2.2

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2º van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse kleine afwijking) en de Omgevingsdienst Rivierenland in dit kader een advies vraagt aan de gemeente

€ 972,00

2.3.3.4

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 3º van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking)

€ 3.829,00

Deze leges worden niet in rekening gebracht als sprake is van een aangewezen bouwplan, zoals bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. In die gevallen worden kosten verhaald via een anterieure overeenkomst.

2.3.3.5

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt ingediend (afwijking van exploitatieplan)

€ 246,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 246,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van nationale regelgeving)

€ 246,00

2.3.3.8

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel in 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 246,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit:

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en geen sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.4.1

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1º, van de Wabo wordt ingediend ingediend (binnenplanse afwijking)

€ 246,00

2.3.4.2.1

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse kleine afwijking en de Omgevingsdienst Rivierenland de aanvraag – zonder advies te vragen aan de gemeente – zelf afdoet

€ 246,00

2.3.4.2.2

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2º van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse kleine afwijking) en de Omgevingsdienst Rivierenland in dit kader een advies vraagt aan de gemeente

€ 972,00

2.3.4.4

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 3º van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking)

€ 3.829,00

Deze leges worden niet in rekening gebracht als sprake is van een aangewezen bouwplan, zoals bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. In die gevallen worden kosten verhaald via een anterieure overeenkomst.

2.3.4.5

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt ingediend (afwijking van exploitatieplan)

€ 246,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo wordt ingediend (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 246,00

2.3.4.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van nationale regelgeving)

€ 246,00

2.3.4.8

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 246,00

2.3.4.9

Indien een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo wordt ingediend (binnenplanse afwijking) inzake huisvesting van arbeidsmigranten

€ 1.337,00

2.3.4.10

Indien een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse kleine afwijking) inzake huisvestiging van arbeidsmigranten

€ 1.790,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

een vloeropp. van 0 tot 100 m²

€ 1.174,00

een vloeropp. vanaf 100 tot 500 m²

€ 1.174,00

een vloeropp. vanaf 500 tot 2.000 m²

€ 1.174,00

een vloeropp. vanaf 2.000 tot 5.000 m²

€ 1.174,00

een vloeropp. vanaf 5.000 tot 50.000 m²

€ 1.174,00

een vloeropp. vanaf 50.000 m²

€ 1.174,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 • a.

  indien de bouwkosten minder dan € 10.000 bedragen

€ 169,00

 • b.

  indien de bouwkosten gelijk of hoger dan € 10.000 bedragen

€ 675,00

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument of voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht bedraagt het tarief:

€ 186,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo, in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 186,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 186,00

2.3.9

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening af Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 574,00

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de Algemene plaatselijke verordening / bomenverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 203,00

2.3.11

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie [of de gemeente], bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken:

€ 79,00

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 79,00

Natura 2000-activiteiten

2.3.12

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo in samenhang met artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 246,00

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo in samenhang met artikel 2.2aa, aanhef en onder b van het Besluit omgevingsrecht (flora en fauna-activiteit) bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 124,00

2.3.15

Andere activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.15.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.15.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.15.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

€ 246,00

2.3.15.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

€ 246,00

2.3.16

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.16.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.16.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.17

Beoordeling rapporten en onderzoeken

De leges uit hoofdstuk 2.3.17 worden niet in rekening gebracht als sprake is van een aangewezen bouwplan, zoals bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. In die gevallen worden kosten verhaald via een anterieure overeenkomst.

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport of onderzoek wordt beoordeeld:

2.3.17.2

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport / onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem als bedoeld in de bouwverordening

€ 494,00

2.3.17.2.1

voor de beoordeling van een historisch bodemrapport

€ 124,00

2.3.17.2.2.1

voor de beoordeling van een verkennend archeologisch (bodem)rapport

€ 495,00

2.3.17.2.2.2

voor de beoordeling van een archeologisch rapport veldonderzoek

€ 743,00

2.3.17.2.2.3

voor de beoordeling van een programma van eisen voor archeologisch veldonderzoek

€ 371,00

2.3.17.2.2.4

voor de beoordeling van een vrijstelling van het indienen van een bodemonderzoek op basis van reeds beschikbare gegevens

€ 186,00

2.3.17.2.2.5

voor de beoordeling van een aangeleverd Plan van Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek

€ 371,00

2.3.17.2.3

voor de beoordeling van een akoestisch rapport

€ 494,00

2.3.17.2.4.1

voor de beoordeling van een rapport luchtkwaliteit

€ 494,00

2.3.17.2.4.2

voor de beoordeling van een rapport geur

€ 371,00

2.3.17.2.5

voor de beoordeling van een rapport externe veiligheid

€ 1.729,00

2.3.17.2.5.1

voor de beoordeling van een toets externe veiligheid

€ 494,00

2.3.17.2.6

voor de beoordeling van een rapport flora en fauna

€ 124,00

2.3.17.2.7

voor de beoordeling van een milieu effect rapport

€ 1.482,00

2.3.17.2.8

voor de beoordeling van een agrarisch rapport

€ 835,00

2.3.17.2.9

voor de beoordeling van een niet in dit hoofdstuk specifiek genoemd rapport / extra toetsing

€ 246,00

2.3.17.2.10

voor de beoordeling van de volkshuisvestelijke aspecten van een plan

€ 186,00

2.3.17.2.11

voor het in behandeling nemen van een verzoek om een ontheffing hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder

€ 1.976,00

2.3.17.2.12

voor de beoordeling van een distributie planologisch onderzoek

€ 494,00

2.3.17.2.13

voor de beoordeling van een waterhuishoudingsplan

€ 246,00

2.3.17.2.14

voor de beoordeling van een cultuurhistorisch onderzoek

€ 246,00

2.3.17.2.15

voor de beoordeling van een rapport niet gesprongen explosieven

€ 494,00

2.3.17.2.16

voor de beoordeling van een verkeersonderzoek

€ 246,00

2.3.17.2.17

voor de beoordeling van een plan voor landschappelijke inpassing

€ 124,00

2.3.17.2.18

voor de beoordeling van een onderzoek naar milieucirkel(s)

€ 494,00

2.3.17.2.19

voor de beoordeling van een planschaderisico-analyse

€ 124,00

2.3.17.2.20

voor de beoordeling van een aeriusberekening

€ 372,00

2.3.17.2.21

voor de beoordeling van een beeldkwaliteitsplan (welstandscriteria)

€ 246,00

2.3.17.3

Het tarief bedraagt voor het aanleveren van:

 • a.

  een paragraaf / motivatie ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van een ontwerp bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan of omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3º van de Wabo (projectomgevingsvergunning)

 • b.

  informatie ten aanzien van de volgende onderwerpen (leges worden per onderwerp in rekening gebracht

2.3.17.3.1

een planschade

€ 124,00

2.3.17.3.2

cultuurhistorie / archeologie

€ 124,00

2.3.17.3.3

geur

€ 124,00

2.3.17.3.4

een MER

€ 124,00

2.3.17.3.5

verkeer

€ 124,00

2.3.17.3.6

waterhuishouding

€ 124,00

2.3.17.3.7

akoestiek

€ 124,00

2.3.17.3.8

bodem (milieukundig)

€ 124,00

2.3.17.3.9

Externe Veiligheid

€ 124,00

2.3.17.3.10

Flora en Fauna

€ 124,00

2.3.17.3.11

landschappelijke inpassing / groenstructuur

€ 124,00

2.3.17.3.12

Stedenbouw

€ 124,00

2.3.17.3.13

niet gesprongen Explosieven

€ 124,00

2.3.17.4

Het tarief bedraagt voor:

2.3.17.4.1

Het beoordelen van een (ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van een) ontwerp van een bestemmingsplan, besluit artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3º van de Wabo (projectomgevingsvergunning), wijzigingsplan of –uitwerkingsplan waarvan het concept niet door de gemeente is geleverd (grotere projecten)

€ 4.072,00

2.3.17.4.2

Het door de gemeente aanleveren van een conceptruimtelijke onderbouwing ten behoeve van een ontwerp van een bestemmingsplan, besluit artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3º van de Wabo (projectomgevingsvergunning), wijzigingsplan of –uitwerkingsplan (kleinere projecten)

€ 729,00

2.3.17.4.3

Het beoordelen van een ruimtelijke onderbouwing waarvan het concept is aangeleverd door de gemeente ten behoeve van een ontwerp van een bestemmingsplan, besluit artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3º van de Wabo (projectomgevingsvergunning), wijzigingsplan of –uitwerkingsplan (kleinere projecten)

€ 729,00

2.3.17.4.4

Het opstellen van ruimtelijke richtlijnen naar aanleiding van een verzoek in het kader van Incidentele Particuliere Woningbouw (IPW) of Vrijkomende Agrarische Bebouwing of tot toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3º van de Wabo (projectomgevingsvergunning)

€ 486,00

2.3.17.4.5

Het door de gemeente aanleveren van een ruimtelijke motivatie ten behoeve van een besluit artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2º van de Wabo (buitenplanse afwijking Bor)

€ 486,00

2.3.18

Advies

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.18.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18.3

Het tarief voor het voorleggen van een onderzoek voor advies aan het Regionaal Acquisitie Platform bedraagt

€ 486,00

2.3.19

Verklaring van geen bedenkingen

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.19.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 618,00

2.3.19.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 246,00

2.3.20

Wet natuurbescherming (Wnb)

2.3.20.1

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j (natura 2000) en/of artikel 2.1 lid 1 onder k Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 2.7 lid 5 Wet Natuurbescherming.

2.3.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

2.3.20.3

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3 en 1.13 Wnb (toestemming ziet uitsluitend op verstrekking van ontwikkelruimte van stikstofdepositie op grond van de PAS

€ 246,00

2.3.20.4

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3b en 2.8 lid 9 Wnb (toestemming voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten waarvoor geen passende beoordeling vereist is)

€ 246,00

2.3.20.5

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3a en 2.8 lid 1 Wnb (toestemming voor het realiseren van niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

€ 246,00

2.3.20.6

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3a, 2.8 lid 1 en 1.13 Wnb (toestemming voor het realiseren van zowel stikstof als niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijke significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

€ 246,00

2.3.20.7

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo met toepassing van artikel 2:7 lid 3a en artikel 2.8 lid 4 Wnb (toestemming voor toelaatbare significant negatieve effecten door het ontbreken van alternatieven, de aanwezigheid van dwingende redenen van groot openbaar belang en compensatie (ADC toetst)

€ 246,00

2.3.20.8

Toestemming op grond van de Beleidsregels toedeling ontwikkelruimte Programmatische Aanpak Stikstof Gelderland 2015)

€ 246,00

2.3.20.9

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder k en artikel 2.17c Wabo (toestemming voor het opzettelijk verstoren, doden, vangen, plukken etc. van beschermde soorten)

€ 246,00

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning binnen een termijn van 1 jaar is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3 .7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken na het in behandeling nemen ervan

75 %

 
 
 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken na het in behandeling nemen ervan:

50 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.5.1.3

Indien binnen dertien weken na het verzoek tot intrekking een nieuwe aanvraag wordt ingediend voor hetzelfde bouwplan, worden deze leges met de behandeling van de nieuwe aanvraag verrekend.

 
 
 
 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 
 

2.5.4

Teruggaaf wegens onvolledigheid

 
 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 buiten behandeling stelt wegens onvolledigheid van de gegevens, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

75 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.5.5

Minimumbedrag voor teruggaaf per aanvraag

 
 

Een teruggaafbedrag minder dan € 95,00 wordt niet teruggegeven.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 124,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 124,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

De leges uit hoofdstuk 8 worden niet in rekening gebracht als sprake is van een aangewezen bouwplan, zoals bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. In die gevallen worden kosten verhaald via een anterieure overeenkomst.

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 4.199,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 3.829,00

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 3.829,00

2.8.4

Indien medewerking slechts kan worden verleend middels artikel 3.6, eerste lid, onder a Wro (wijzigingsplan), artikel 3.6, eerste lid, onder b (uitwerkingsplan) of artikel 3.8 Wro (herziening bestemmingsplan) en de procedure voor de betreffende ontwikkeling wordt gevoegd in een andere procedure ten behoeve van een groter plangebied – is in plaats van het bedrag van artikel 2.8.1., 2.8.2. of 2.8.3 – het volgende bedrag van toepassing

€ 1.482,00

2.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een Beeldkwaliteitsplan (welstandscriteria) vast te stellen

€ 246,00

Hoofdstuk 9 Gedoogbeschikking

2.9.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag / verzoek voor overige (persoonsgebonden) gedoogbeschikkingen

€ 495,00

Hoofdstuk 10 Overige en in deze titel niet benoemde beschikking

2.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 186,00

2.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kaart:

 

2.10.3.1

op papier, per kaart

€ 15,50

2.10.3.2

digitaal, per verstrekking

€ 3,00

2.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een of meer kopieën:

 

2.10.4.2

digitaal, per verstrekking

€ 3,00

2.10.5

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van onderzoek per kwartier, of een gedeelte hiervan;

€ 30,00

TITEL 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 579,00

3.1.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet, indien sprake is van de overname van een bestaand horecabedrijf of slijtersbedrijf zonder verandering van de inrichting

€ 247,00

3.1.2

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 333,00

3.1.2.1

een melding als bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet

€ 124,00

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 53,00

3.1.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het sluitingsuur ten behoeve van de houder van een horecabedrijf, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 93,00

3.1.5

Een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 370,00

3.1.6

Indien een terras onderdeel uitmaakt van de exploitatievergunning van het horecabedrijf als bedoeld in artikel 3.1.4, dan wordt het tarief, onafhankelijk van de grootte van het terras, verhoogd met

€ 124,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een niet-belastend evenement met een gering risico

€ 106,00

3.2.1.2

een belastend evenement met een gemiddeld risico

€ 675,00

3.2.1.3

een belastend evenement met een verhoogd risico

€ 847,00

3.2.1.4

een herdenkingsplechtigheid

€ 114,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 172,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 1.000,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 706,00

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 176,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 176,00

Hoofdstuk 4 (Markt)standplaatsen

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.4.1

tot het verkrijgen van een vergunning om in de gemeente standplaats te mogen innemen, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening geldig voor:

 

3.4.1.1

een dag of dagdeel

€ 93,00

3.4.1.2

een maand tot en met een jaar

€ 199,00

3.4.1.3

vijf jaar

€ 622,00

3.4.2

tot inschrijving op de wachtlijst tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 30,50

3.4.3

tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een markt als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 159,00

3.4.4

tot het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van een standplaats op de dinsdag- en/of zaterdagmarkt te Zaltbommel als bedoeld in de Marktverordening

€ 53,00

3.4.5

tot inschrijving op de wachtlijst tot het verkrijgen van een standplaats op de dinsdag- en/of zaterdagmarkt te Zaltbommel als bedoeld in de Marktverordening

€ 30,50

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet of een besluit als bedoeld in de Winkeltijdenverordening

€ 124,00

Hoofdstuk 6 Huisvestingslocaties

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

Tot het verkrijgen van een verhuurdersvergunning voor een huisvestingsvoorziening als bedoeld in artikel 2:80A van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 434,00

3.6.2

Tot het verkrijgen van een wijziging van het aanhangsel behorende bij een verhuurdersvergunning voor een huisvestingsvoorziening, als bedoeld in artikel 2:84 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 173,00

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 124,00

Behoort bij raadsbesluit van 15 december 2022,

de griffier,

drs. M.S.P. Muurling

Bijlage 1 behorend bij de Tarieventabel van de Legesverordening 2023

A. Advisering bouw- en verbouwplannen welstand en monumenten en inrichting van de openbare ruimte

1a.

1,9 ‰ met een minimum van € 50,00 in geval van geraamde bouwkosten (exclusief BTW) van € 1 tot en met € 500.000

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 500.001 tot en met € 1.000.000

1,2 ‰

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 1.000.001 tot en met € 2.500.000

0,8 ‰

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 2.500.001 tot en met € 5.000.000

0,5 ‰

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 5.000.001 en meer

0,25 ‰

1b.

indien het woningbouw betreft wordt per aanvraag bezien hoeveel grondgebonden woningen er per locatie worden uitgevoerd en deze worden per type in rekening gebracht.

De volgende regeling per type is daarbij van toepassing:

 • complexen van 1 tot en met 5 gelijke woningen

tarief volgens 1a.

 • complexen van 6 tot en met 10 gelijke woningen

tarief over de bouwsom van 5 woningen

 • complexen van 11 tot en met 20 gelijke woningen

tarief over de bouwsom van 6 woningen

 • complexen van 21 tot en met 30 gelijke woningen

tarief over de bouwsom van 8 woningen

 • complexen van 31 tot en met 40 gelijke woningen

tarief over de bouwsom van 10 woningen

 • complexen van 41 tot en met 50 gelijke woningen

tarief over de bouwsom van 12 woningen

en zo vervolgens,

(Etage- en galerijwoningen e.d. worden als één bouwblok beschouwd. Het tarief wordt dan berekend over de totale bouwsom van het bouwblok)

2.

integrale advisering

welstand + 1 extra discipline:  

1,8 x regulier tarief

welstand + meerdere extra disciplines:  

2,2 x regulier tarief

3.

illegale bouwwerken:

1,5 x regulier tarief

4.

reclameobjecten:

€ 50,00

5.

geschreven adviezen vooroverleg n.a.v. een commissievergadering of een mandaatbehandeling (bedrag wordt verrekend bij de definitieve aanvraag):

€ 100,00

B. Overige adviezen

Uurtarief: afhankelijk van soort advisering

Alle bedragen worden afgerond op hele euro’s en zijn excl. BTW

Bijlage 2 behorend bij de Tarieventabel van de Legesverordening 2023

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets

Bouwkosten ROEB 2023, vastgesteld in ROEB-overleg d.d. 6 september 2022.

 

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

2023

excl. BTW

(euro)

2023

incl. 21% BTW

(euro)

eenheid

(bruto)

1.

Woningen

 
 
 
 

1.1

Rijtjeswoningen

244,00

295,24

per m3

 

1.2

Halfvrijstaande woningen

295,00

356,95

per m3

 

1.3

Vrijstaande woningen / appartementen

329,00

398,09

per m3

 

1.4

Bungalows

352,00

425,92

per m3

 

1.5

Woonwagens (nieuw en verplaatst)

221,00

267,41

per m3

 

1.6

(Tijdelijke) woonunit

221,00

267,41

per m3

 

1.7

Recreatiewoning

221,00

267,41

per m3

 

2.

Woninguitbreidingen en verbouwingen

 
 
 
 

2.1

Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

335,00

405,35

per m3

 

2.2

Uitbreiding bergruimte / garage

148,00

179,08

per m3

 

2.3

Kelder

306,00

370,26

per m3

 

2.4

Serre

663,00

802,23

per m2

 

2.5

Verandering woonruimte (inpandig)

153,00

185,13

per m3

 

2.6

Dakkapel

1.270,00

1.536,70

per ml

 

2.7

Gevelwijziging

686,00

830,06

per m2

 

2.8

Nieuw dak

136,00

164,56

per m2

 

3.

Bijgebouwen

 
 
 
 

3.1

Berging/garage met plat dak

153,00

185,13

per m3

 

3.2

Berging/garage met kapconstructie

142,00

171,82

per m3

 

3.3

Carport / Overkapping

182,00

220,22

per m2

 

3.4

Tuinhuisje (prefab)

170,00

205,70

per m2

 

3.5

Zwembad

227,00

274,67

per m3

 

4.

Tuin en straatmeubilair

 
 
 
 

4.1

Houten schutting/pergola

80,00

96,80

per ml

 

4.2

Gemetselde tuinmuur

142,00

171,82

per ml

 

4.3

Schotelantenne

1.145,00

1.385,45

per st.

 

4.4

Hout + metselwerk tuinmuur

108,00

130,68

per ml

 

4.5

Gaashekwerk

57,00

68,97

per ml

 

5.

Bedrijfshallen

 
 
 
 
 • Gemetselde wandconstructie:

  geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 
 
 
 

5.1

Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

114,00

137,94

per m3

 

5.2

Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

68,00

82,28

per m3

 

5.3

Tussenvloer in de hal extra

153,00

185,13

per m2

 

5.4

Bedrijfskantoor in de hal

233,00

281,93

per m3

 
 
 • Systeembouw:

  geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 
 
 
 

5.5

Hal hoogte tot en met 6m

68,00

82,28

per m3

 

5.6

Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

57,00

68,97

per m3

 

5.7

Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m2

51,00

61,71

per m3

 

5.8

Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m2

51,00

61,71

per m3

 

5.9

Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m2

46,00

55,66

per m3

 

5.10

Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2

46,00

55,66

per m3

 

5.11

Tussenvloer in de hal extra

97,00

117,37

per m2

 

5.12

Kantoorvloer in de hal extra

148,00

179,08

per m2

 

5.13

5.14

5.15

Open loods

Semi-permanente unit

Romneyloods

148,00

233,00

32,00

179,08

281,93

38,72

per m2

per m3

per m3

 

6.

Overige gebouwen

 
 
 
 

6.1

Kantoor

329,00

398,09

per m3

 

6.2

Showroom

193,00

233,53

per m3

 

6.3

Winkel

329,00

398,09

per m3

 

6.4

Bouwmarkt

148,00

179,08

per m3

 

6.5

Horeca

301,00

364,21

per m3

 

6.6

Sporthal

295,00

356,95

per m3

 

6.7

Kleedgebouwen

272,00

329,12

per m3

 

6.8

Scholen / kinderdagverblijven

261,00

315,81

per m3

 

6.9

Noodscholen

216,00

261,36

per m3

 

6.10

Zorgfunctie (kleinschalig)

391,00

473,11

per m3

 

6.11

Interne wijzigingen overige gebouwen

114,00

137,94

per m3

 

6.12

Gevelwijzigingen overige gebouwen

692,00

837,32

per m2

 

7.

Tuinbouwkas

 
 
 
 

7.1

Verwarmde kas

51,00

61,71

per m2

 

7.2

Onverwarmde tas

34,00

41,14

per m2

 

8.

Varkensstal

 
 
 
 

8.1

Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

454,00

549,34

per m2

 

8.2

Stal voor vleesvarkens (traditioneel metselwerk)

420,00

508,20

per m2

 

8.3

Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

295,00

356,95

per m2

 
 

*Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

9.

Koeienstal

 
 
 
 

9.1

Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

408,00

493,68

per m2

 

9.2

Grupstal (traditioneel metselwerk)

329,00

398,09

per m2

 

9.3

Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

352,00

425,92

per m2

 
 

*Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

9.4

Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank

697,00

843,37

per m2

 

10.

Kippenstal

 
 
 
 

10.1

Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

340,00

411,40

per m2

 

10.2

Legkippen (traditioneel metselwerk)

363,00

439,23

per m2

 
 

*Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

10.3

Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

108,00

130,68

per m2

 

11.

Paardenstal

 
 
 
 

11.1

Paardenstal (traditioneel metselwerk)

686,00

830,06

per m2

 

11.2

Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

335,00

405,35

per m2

 
 

*Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

12.

Overige agrarische bedrijfsgebouwen

12.1

Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

244,00

295,24

per m2

12.2

Opslagloods (houten gevels)

131,00

158,51

per m2

12.3

Opslagloods (beton gevels)

131,00

158,51

per m2

12.4

Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

108,00

130,68

per m2

12.5

Prefab veldschuur open (stalen gevels)

63,00

76,23

per m2

12.6

Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

374,00

452,54

per m2

12.7

Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

675,00

816,75

per m2

12.8

Nertsen

165,00

199,65

per m1

 

13.

Mestsilo / kelder

13.1

Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

45,00

54,45

per m3

13.2

Mestkelder (losse kelder)

153,00

185,13

per m2

13.3

Sleufsilo

278,00

336,38

per m1

 

14.

(Parkeer)kelder

14.1

Gedeeltelijk boven- of ondergronds

199,00

240,79

per m3

14.2

Geheel ondergronds

267,00

323,07

per m3

14.3

Geheel bovengronds

125,00

151,25

per m3

14.4

(Parkeer)kelder onder gebouw

131,00

158,51

per m3