Regeling vervallen per 31-12-2023

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Veere 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 30-12-2023

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Veere 2023

Het College van gemeente Veere

Overwegende dat:

gelet op het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is om nadere regels te stellen over de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden.

in het kader van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is om de inzameldienst en andere inzamelaars aan te wijzen.

definities en bepaling zoals opgenomen in de Wet milieubeheer en het Landelijk afvalstoffenplan van toepassing zijn.

Besluit op grond van:

1. artikel 10.23, eerste lid, Wet milieubeheer;

2. Afvalstoffenverordening gemeente Veere 2020

vast te stellen het:

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Veere

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • 1.

  verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Veere 2020;

 • 2.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag ten behoeve van één huishouden;

 • 3.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of –plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • 4.

  milieustraat: brengdepot aan De Zompe 5 te Serooskerke, ingericht voor de gescheiden inzameling van grof huishoudelijk afval en klein chemisch.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

Als inzameldienst, op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt met uitzondering van de in artikel 3 vermelde afvalstromen aangewezen: De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD), Koegorsstraat 36 te Terneuzen.

Artikel 3 Regulering andere inzamelaars

Op grond van artikel 4, eerste lid van de verordening moeten de volgende categorieën huishoudelijk afval worden aangeboden aan de volgende inzamelaars:

 • 1.

  kerken en verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens die voldoen aan de vastgestelde beleidsregels en voor zover zij een (privaatrechtelijke) overeenkomst hebben afgesloten met de gemeente Veere;

 • 2.

  de Kringloop Zeeland voor de inzameling van kringloopgoederen elektrische en elektronische apparatuur die voldoen aan de vastgestelde beleidsregels;

 • 3.

  kringloopbedrijven met een ontheffing voor de inzameling van de herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval;

 • 4.

  scholen en verenigingen gevestigd in de gemeente Veere met ontheffing voor de inzameling van kerstbomen via de jaarlijkse kerstbomenactie;

 • 5.

  voor de inzameling van textiel:

  - Een door burgemeester en wethouders door loting aangewezen charitatieve inzamelaar in het 1e kwartaal van 2023;

  - De Kringloop Zeeland in het 2e en 3e kwartaal van 2023;

  - Een door burgemeester en wethouders door loting aangewezen charitatieve inzamelaar in het 4e kwartaal van 2023;

 • 6.

  de Zeeuwse Reinigingsdienst voor de milieustraat.

Artikel 4 Op grond van artikel 5 van de verordening wordt bepaald dat:

 • 1.

  Als brengdepot op lokaal of regionaal niveau waar huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering van (niet gescheiden) fijn huishoudelijk restafval en van GFT ter inzameling kunnen worden aangeboden wordt aangewezen de regionale milieustraat.

 • 2.

  De wijze van aanbieding van afvalstoffen plaatsvindt overeenkomstig de door de Zeeuwse Reinigingsdienst gestelde acceptatievoorwaarden.

Artikel 5. Afzonderlijke inzameling

 • 1.

  Voor het volledig overzicht van categorieën huishoudelijke afvalstoffen (fracties) op grond van artikel 7 van de verordening vastgesteld, te vinden in bijlage IV.

 • 2.

  De volgende hoofd afvalstromen (fracties) worden uitgelicht:

  a. GFT: groente-, fruit- en (fijn)tuinafval; dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is en apart wordt ingezameld;

  b. GLAS: glas op kleuren wit, groen en bruin, gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen. Met uitzondering van (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, kristal, spiegels, vazen, vlakglas, thermisch glas;

  c. OPK: oud papier en karton; huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon is en niet vervuild is met andere afvalfracties. Met uitzondering van: drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

  d. PMD: huishoudelijke plastic verpakkingen, huishoudelijke metalen verpakkingen en huishoudelijke drankenkartons;

  e. Textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

  f. Elektrische en elektronische apparatuur (wit- en bruingoed): de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

  g. Grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder GFT-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout en dergelijke. Met uitzondering van: bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

  h. Grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

  i. matrassen: het matras mag vanuit de woning (direct achter de voordeur) of op privéterrein worden aangeboden, maar dan moet er iemand thuis zijn;

  j. Kerstbomen: Schone kerstbomen (geen kunstkerstbomen) Met uitzondering van: accessoires, versieringen, stukken hout of andere niet composteerbare materialen anders dan de kerstbomen.

  k. Fijn huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen;

 • 3.

  Overige afvalstromen die uitsluitend (gescheiden) op de milieustraat kunnen worden ingeleverd:

  a. Bouw- en sloopafval: nader te scheiden

  b. Bouw- en sloophout: alle houtachtige materialen. Met uitzondering van: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout (dit is “Rest sorteerbaar afval”);

  c. Asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt (Voor aanbieding, dient dit aangevraagd te worden bij de gemeente);

  d. Metalen en schroot: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro;

  e. Vlakglas: glas dat gebruikt wordt in ramen, deuren en kozijnen;

  f. Schoon puin: puin dat niet vermengd is met resten hout, ijzer of asbest;

  g. Kleine dode huisdieren: dode dieren, die niet zijn bestemd of worden gehouden voor dierlijke of andere productie en afkomstig zijn van particulieren, dierenklinieken, dierenartsenpraktijken of worden aangeboden door reinigingsdiensten;

  h. Schone grond: grond die niet zichtbaar vermengd is met resten puin, kool, gas, hout, ijzer of asbest, en niet verontreinigd is op basis van het historisch gebruik van de locatie van herkomst of op basis van uitgevoerd milieukundig onderzoek (NEN 5740 of AP04);

  i. Banden: schone banden van motoren en personenauto’s;

  j. Gasflessen, brandblussers en overige drukhouders;

  k. Geëxpandeerd polystyreenverpakkingsschuim (NIET isolatie schuim);

  l. KCA (klein chemisch afval): huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

  m. Gips: Bouwgips, modelgips, gipsverband;

  n. Frituurvet: alle natuurlijke keuken oliën en vetten;

  o. Rest sorteerbaar afval (niet herbruikbaar/recyclebaar materiaal).

 • 4.

  Explosief afval te alle tijde politie bellen zodat zij kunnen bepalen hoe dit te behandelen. (NIET AANRAKEN!!!)

 • 5.

  Uit oogpunt van doelmatig beheer zijn de in bijlage Ib genoemde percelen en/of gebieden vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval.

Artikel 6. Aanwijzing inzamelmiddelen en –voorzieningen

 • 1.

  Op grond van artikel 9 van de verordening worden de volgende dagen en tijden van aanbieden vastgesteld:

  a. Inzamelmiddelen voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en restafval (fijn) moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in bijlage II vanaf 06.00 uur in een frequentie van eens per twee weken;

  b. Inzamelmiddelen voor oud papier moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in bijlage II vanaf 06.00 uur in een frequentie van eens per 4 weken;

  c. Oud papier en karton moet los worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in bijlage II vanaf 06.00 uur;

  d. De inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag worden teruggeplaatst in of op het perceel van de woning waartoe het inzamelmiddel is verstrekt;

  e. Grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en elektrische en elektronische apparatuur (bruin- en witgoed) worden ingezameld op de inzamel dag zoals aangegeven in bijlage II vanaf 06.00 uur.

  f. In verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 22.00 uur worden gebruikt.

 • 2.

  Op grond van artikel 10 van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen ten behoeve van afzonderlijke inzameling aangewezen:

  a. GFT-afval: grijze minicontainer met groen deksel;

  b. Verpakkingsglas: inzamelvoorziening op wijkniveau (glascontainers);

  c. Oud papier en karton: verzamelcontainers (daar waar geen huis aan huis inzameling plaats vindt door kerken en verenigingen) met uitzondering van:

  - kern Gapinge met inzamelmiddel een grijze minicontainer met blauw deksel/strip

  - kern Veere, Buiten de Veste inclusief Ravelijn en het buitengebied (postcodegebied 4351) met inzamelmiddel een grijze minicontainer met blauw deksel/strip

  d. Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drank- en zuivelpakken (PMD): inzamelvoorziening op wijkniveau

  e. Huishoudelijk restafval (fijn): grijze minicontainer met grijs deksel of inzamelvoorziening voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel

  f. Textiel: inzamelvoorziening op milieustraat (textielcontainers) of door vergunde inzamelaar ter inzameling aangeboden plastic zak

 • 3.

  De volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen kunnen zonder aangewezen inzamelmiddel ter inzameling worden aangeboden:

  a. Oud papier en karton dat aan een inzamelaar ter inzameling wordt aangeboden moet verpakt of gebonden aan de kant van de weg worden geplaatst op zodanige wijze dat het verkeer hiervan geen hinder ondervindt (daar waar losse inzameling plaats vindt);

  b. Grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, elektrische, elektronische apparatuur (bruin- en witgoed) en matrassen wordt op de met de inzameldienst afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelvoertuig goed bereikbare plaats bij de woning opgehaald. Meldt uw afval tot uiterlijk 2 werkdagen voor de ophaaldatum aan via (0115) 478 100 of via www.veere.nl.

 • 4.

  De dagen en tijden dat afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden, worden bekend gemaakt via de afvalkalender, de website van de gemeente Veere, de website van de ZRD en de digitale afvalkalender

 • 5.

  Burgemeester en Wethouders kunnen besluiten per individueel perceel een bijzondere regeling toe te passen.

Artikel 7. Wijze en plaats van aanbieding

 • 1.

  Op grond van artikel 10 van de verordening gelden de volgende regels over het gebruik van de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen:

  a. de inzamelmiddelen zijn eigendom van de gemeente Veere, voor het beheer is de ZRD aangewezen;

  b. de gemeente en/of de inzameldienst is bevoegd om de minicontainer te voorzien van een chip en/of sticker (waarop bijvoorbeeld staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor deze is bestemd, het volume ervan, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en/of een huisnummer);

  c. de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  d. de gebruiker van een perceel dient zich tot de ZRD te wenden, die namens de gemeente Veere is aangewezen op het beheer van de inzamelmiddelen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een inzamelmiddel en indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot inzamelmiddel wordt aangetroffen;

  e. de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  f. de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  g. de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  h. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in minicontainers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de minicontainer op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  i. inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en er mag geen huishoudelijk afval uitsteken;

  j. afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de minicontainer zijn achtergebleven dienen onverwijld door de aanbieder uit de minicontainer te worden verwijderd;

  k. het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram;

  l. het is verboden afvalstoffen naast het inzamelmiddel te plaatsen;

  m. in een inzamelmiddel mogen uitsluitend die categorieën afvalstromen ter inzameling worden aangeboden, waarvoor het inzamelmiddel is bestemd;

  n. grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, kringloopgoederen en elektrische/elektronische apparatuur worden op afroep op de in bijlage II vermelde dagen ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op de dag van inzameling vanaf 06.00 en uiterlijk vanaf 07.30 uur buiten staan;

  o. grof huishoudelijk afval en grof tuinafval dient in handzame bundels of pakketten van maximaal 25 kilogram aangeboden te worden;

  p. grof huishoudelijk afval (met uitzondering van meubels) en grof tuinafval mag niet groter zijn dan 60x60x120 cm.

  q. Kerstbomen (geen kunstbomen) moeten zijn ontdaan van niet composteerbare materialen zoals verlichting, versiering, potten en/of stukken hout

 • 2.

  Op grond van artikel 10 van de verordening zijn de volgende regels voor het gebruik van een inzamelvoorziening vastgesteld:

  a. in een inzamelvoorziening mogen uitsluitend die categorieën afvalstromen ter inzameling worden aangeboden, waarvoor de inzamelvoorzieningen zijn bestemd;

  b. de van gemeentewege verstrekte afvalpas dient om de hiervoor aangegeven inzamelvoorziening(en) te openen;

  c. per perceel worden maximaal 2 passen verstrekt, de eerst pas is gratis en tweede pas is tegen betaling van legeskosten;

  d. de door of namens de gemeente verstrekte passen behoren bij de woning

  e. de gebruiker van een perceel, aan wie mede ten behoeve van zijn perceel een inzamelvoorziening is aangewezen, draagt er zorg voor, dat na het inbrengen van het afval, de inwerpopening van de verzamelcontainer wordt gesloten;

  f. de afvalstoffen mogen in geen geval de vulopening of klep blokkeren, zodat iedere volgende aanbieder op normale wijze gebruik kan maken van de voorziening;

  g. het is verboden afvalstoffen naast de inzamelvoorziening te plaatsten;

  h. bij het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij de inzamelvoorziening wordt de omgeving niet verontreinigd en wordt gevaar of schade voorkomen.

 • 3.

  Op grond van artikel 10 van de verordening worden de volgende regels voor het gebruik van een inzamelvoorziening op wijkniveau vastgesteld:

  a. in een inzamelvoorziening mogen uitsluitend die categorieën afvalstromen ter inzameling worden aangeboden, waarvoor de inzamelvoorzieningen zijn bestemd;

  b. glas dient in de daarvoor bestemde glascontainers op wit, groen en bruin gescheiden te worden gedeponeerd;

  c. textiel dient in een gesloten plastic zak te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde textielcontainers;

  d. indien voor de inzameling van plastic en metalen verpakkingen en drank- en zuivelpakken plastic zakken worden gebruikt dan dienen deze doorzichtig te zijn;

  e. de afvalstoffen mogen in geen geval de vulopening of klep blokkeren, zodat iedere volgende aanbieder op normale wijze gebruik kan maken van de voorziening;

 • 4.

  Op grond van artikel 10 van de verordening worden de volgende regels voor het gebruik van een inzamelvoorziening vastgesteld:

  a. voor de inzameling van klein gevaarlijk afval zoals vermeld op de KGA-lijst moet gebruik worden gemaakt van de milieustraat;

  b. bij de afgifte van afvalstoffen op de milieustraat zijn acceptatievoorwaarden van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) van toepassing;

  c. de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij de milieustraat kunnen legitimeren;

  d. voor fijn huishoudelijk restafval een minicontainer met een inhoud van 180 liter, met uitzondering van de huishoudens van de percelen als aangegeven in bijlage Ib

  e. voor fijn huishoudelijk restafval van huishoudens van de percelen als aangegeven in bijlage Ib de (ondergrondse) verzamelcontainer;

  f. voor gft een minicontainer met een inhoud van 180 liter, met uitzondering van de huishoudens van de percelen als aangegeven in bijlage Ib.

  g. voor oud papier en karton de papiercontainers op de milieustraten en de door de kerken en verenigingen beschikbaar gestelde brenglocaties (opslagruimte/schuur/container);

  h. voor glas de van gemeentewege in elke kern geplaatste collectieve (ondergrondse) inzamelmiddelen op de locaties als aangegeven in bijlage Ia;

  i. voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons de van gemeentewege in elke kern geplaatste (ondergrondse) inzamelmiddelen op de locaties als aangegeven in bijlage Ia;

  j. voor textiel de textielcontainers op de milieustraten en de containers ter hoogte van de overgang Koestraat/Oude Zandweg te Westkapelle;

  k. de huishoudens waar gebruik wordt gemaakt van een inzamelmiddel zoals aangegeven in artikel 7, lid 1 en 3 kunnen de beschikking krijgen van extra inzamelmiddel, met dien verstande dat:

  - dat voor een extra inzamelmiddel moet worden betaald;

  - deze inzamelmiddelen apart moeten worden aangevraagd;

  - deze heffing wordt vastgesteld in de Verordening Afvalstoffenheffing.

 • 5.

  Op grond van artikel 10 van de verordening worden de volgende regels voor het aanbieden van luierafval bij een inzamelvoorziening op wijkniveau vastgesteld:

  a. Voor de inzameling van luiers kunnen ouders van kinderen tot de leeftijd van drie jaar een luierpas aanvragen ten behoeve van het gebruik van een verzamelcontainer voor huishoudelijk restafval op wijkniveau;

  b. Deze luierpas heeft een geldigheidsduur van maximaal drie jaar;

  c. De aanvrager moet inwoner van de gemeente Veere zijn;

  d. Het moet luierafval verpakt zijn in plastic zakken ter voorkoming van stank en om de container inwendig zo veel mogelijk schoon te houden;

  e. Luierpassen mogen uitsluitend gebruikt worden, voor het aanbieden van luierafval;

  f. Luierpassen kunnen alleen gebruikt worden bij de daarvoor aangewezen inzamelvoorziening nader aangegeven in bijlage V.

 • 6.

  Op grond van artikel 10 van de verordening worden de volgende regels voor het aanbieden van medisch afval bij een inzamelvoorziening op wijkniveau vastgesteld:

  a. Voor de inzameling van medisch afval kunnen personen die verhoudingsgewijs veel medisch afval hebben hiervoor via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) een pas aanvragen ten behoeve van het gebruik van een verzamelcontainer voor huishoudelijk restafval;

  b. na 2 jaar dient een herindicatie aangevraagd te worden voor een WMO beschikking;

  c. passen voor medische afval mogen uitsluitend gebruikt worden voor het aanbieden van medisch afval;

  d. passen voor medisch afval kunnen alleen gebruikt worden bij de daarvoor aangewezen inzamelvoorziening nader aangegeven in bijlage V.

 • 7.

  Op grond van artikel 10 van de verordening worden de volgende regels voor het aanbieden van zwerfafval bij een inzamelvoorziening op wijkniveau vastgesteld:

  a. Voor de inzameling van zwerfafval kunnen personen die regelmatig zwerfafval opruimen en hiervoor bij de gemeenten geregistreerd staan een pas aanvragen ten behoeve van het gebruik van een verzamelcontainer voor huishoudelijk restafval op wijkniveau;

  b. Deze zwerfafvalpas een geldigheidsduur heeft voor onbepaalde tijd, dit ter beoordeling aan de gemeente;

  c. De aanvrager voor zwerfafvalpas instemt met het steekproefsgewijs controleren van het aangeboden zwerfafval.

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden of onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 10, derde lid, van de verordening, door de inzameldienst, voor de duur van de problematiek inzamelplaatsen tijdelijk worden aangepast, welke aan de gebruikers tijdig bekend worden gemaakt.

Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 13 van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt krachtens artikel 13 van de verordening de volgende regels vast:

 • 1.

  De inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar.

 • 2.

  De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging direct te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Veere 2023 treedt in werking op 1 januari 2023.

Het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2022 wordt gelijktijdig ingetrokken.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Veere 2023.

Ondertekening

Bijlage Ia

Op grond van artikel 7, lid 4, van het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Veere 2020 worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

collectieve inzamelmiddelen voor GLAS in de vorm van (ondergrondse) containers als bedoeld in artikel 7, lid 4h staan op de locaties:

- Aagtekerke in de Blumstraat

- Biggekerke in de Schuitvlotstraat

- Domburg op het parkeerterrein aan de Traverse

- Domburg in de J.W. Schuurmanstraat

- Gapinge op het parkeerterrein Schotsehoek

- Grijpskerke op het parkeerterrein in Cornelis Vissstraat

- Koudekerke in de van Speijkstraat

- Koudekerke op parkeerterrein in Badhuisstraat (Mogelijk in 2023 verplaatst)

- Koudekerke in de Honte

- Koudekerke in het Vebenabos

- Meliskerke in de Burg. Adelaarstraat

- Oostkapelle aan de Duinweg

- Oostkapelle op het parkeerterrein in de Dorpstraat

- Oostkapelle op het parkeerterrein (supermarkt) aan de Molenweg

- Serooskerke op parkeerterrein in de Zandput

- Serooskerke in de Herdershof

- Veere op het parkeerterrein Oranjeplein

- Veere in de Sandenburghlaan

- Vrouwenpolder op de Monnikendijk

- Vrouwenpolder in de Hopman de Rijklaan

- Westkapelle in de Koestraat

- Westkapelle op de Markt

- Westkapelle op de Molenwal

- Westkapelle in de Joossesweg

- Zoutelande op de Houtenburgseweg

- Zoutelande op de Molenweg

- Zoutelande in het Olmenlaantje

- Zoutelande op het parkeerterrein (supermarkt) aan de Westkapelseweg

- Zoutelande op het parkeerterrein bij Kustlicht I

Collectieve PMD inzamelmiddelen voor kunststofverpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons in de vorm van (ondergrondse) containers als bedoeld in artikel 7, lid 4i staan op de locaties:

- Aagtekerke in de Blumstraat

- Biggekerke in de Schuitvlotstraat

- Domburg op het parkeerterrein aan de Traverse

- Domburg in de J.W. Schuurmanstraat

- Gapinge op het parkeerterrein Schotsehoek

- Grijpskerke op het parkeerterrein in de Cornelis Visstraat

- Koudekerke in de van Speijkstraat

- Koudekerke op het parkeerterrein in de Badhuisstraat

- Koudekerke in de Westerscheldelaan

- Koudekerke/Dishoek in de Honte

- Meliskerke in de Burgemeester Adelaarstraat

- Oostkapelle aan de Duinweg

- Oostkapelle op het parkeerterrein (begraafplaats) in de Dorpstraat

- Oostkapelle op het parkeerterrein (supermarkt) aan de Molenweg

- Serooskerke op het parkeerterrein de Zandput

- Serooskerke in de Herdershof

- Veere op het parkeerterrein Oranjeplein

- Veere in de Sandenburghlaan

- Veere in de Zwanenlaan

- Vrouwenpolder op de Monnikendijk

- Vrouwenpolder in de Hopman de Rijklaan

- Westkapelle in de Koestraat

- Westkapelle op de Markt

- Westkapelle op de Molenwal (incl een tijdelijk bovengrondse)

- Westkapelle in de Joossesweg

- Zoutelande in de Houtenburgseweg

- Zoutelande in de Molenweg

- Zoutelande in het Olmenlaantje

- Zoutelande op het parkeerterrein aan de Westkapelseweg

Bijlage Ib

Op grond van artikel 4, lid 2e, zijn de onderstaande adressen/gebieden aangewezen op een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen (verzamelcontainer) en vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval.

kern

straat

huisnummer

Aagtekerke

Agathastraat

22 t/m 40A (even)

Aagtekerke

Reigersberg

19 t/m 43 (oneven)

Biggekerke

Park de Ruiser

1 t/m 34

Biggekerke

Klaassesweg

12, 14, 16A en 16B

Domburg

Aanloop

1 t/m 47 (oneven)

Domburg

Badhuisweg

1 t/m 21 (oneven)

Domburg

Brouwerijweg

2,4,8 t/m 22 (even)

Domburg

Karregat

6, 6 A, 6B en 6C

Domburg

Domburgseweg

11-1 t/m 11-11

Domburg

Domburgseweg

16 t/m 26H en 28 t/m 28K

Domburg

‘t Groentje

3A, 4, 5, 6, 8, 9, 10 en 11

Domburg

Schuitvlotstraat

2, 2A t/m 2E

Domburg

Ooststraat

2A, 3A, 7A,10, 10A, 12, 16 en 18

Domburg

Noordstraat

12 t/m 16 (even) 19A t/m 19E, 21, 21A t/m 21G, 23 en 23A t/m 23E (oneven)

Domburg

J.W. Schuurmanstraat

17 t/m 49 (oneven)

Domburg

Park Loverendale

1 t/m 39

Domburg

Schelpweg

24-01 t/m 24-50

Domburg

Wijngaardstraat

19 t/m 75 (oneven)

Grijpskerke

Reigerhoutstraat

10 t/m 24 (even)

Grijpskerke

Bakkersland

21 t/m 91 (oneven)

Koudekerke

Brouwerijstraat

21 t/m 41 (oneven)

Koudekerke

Keiweg

35 t/m 57 (oneven)

koudekerke

Tulpstraat

2 t/m 34 (even)

Koudekerke

De Welle

2 t/m 20 (even)

Koudekerke

Drie Turkenlaan

1 t/m 21

Koudekerke

Drie Turkenlaan

32 t/m 50 (even)

Koudekerke

Verl. Dishoekseweg

6B t/m 6Q

Koudekerke

Dahliastraat

1 t/m 15 (oneven)

Koudekerke

Kaapduinseweg

13T t/m 13N

Koudekerke

Schuttestraat

2

Koudekerke

Kerkstraat

21 t/m 83 (oneven)

Koudekerke

Park Vebenabos

Alle adressen

Koudekerke

Nolleplaatlaan

3 t/m 45

Koudekerke

Tramstraat

1A t/m 13A (oneven) en 2A t/m 2F

Meliskerke

Sivertstraat

28 t/m 36 (even)

Oostkapelle

Pourckstraat

2 t/m 24 (even)

Oostkapelle

M.F. Visserstraat

1 t/m 35 (oneven)

Oostkapelle

Egelantier

3 t/m 69 (oneven)

Oostkapelle

Vroonweg

14 A t/m 14 H en 16 A t/m H

Oostkapelle

Dunopark

alle adressen

Oostkapelle

Eikenlaan

64 t/m 98 (even)

Oostkapelle

Hoge Weide

alle adressen

Oostkapelle

Dunoweg

16, 18 en 20B

Oostkapelle

Pomonastraat

Alle adressen

Oostkapelle

Dorpsstraat

23 en 58 t/m 64A

Oostkapelle

Oosterpark

alle adressen

Oostkapelle

Zeesterlaan

Alle adressen

Oostkapelle

Burgvliet

Alle adressen

Oostkapelle

Veldzicht

1 t/m 102

Serooskerke

Herdershof

Alle adressen (niet zijnde bedrijven)

Veere

Van Borselelaan

2 t/m 18 B (even)

Veere

Kaai

alle adressen (niet zijnde bedrijven)

Veere

Markt

18 en 32

Veere

Kievitenlaan

1 t/m 43

Veere

Sandenburglaan

4 t/m 4D, 6 t/m 6D 8 t/m 8F, 10 t/m 10D, 12 t/m 12D

Vrouwenpolder

Oranje Nassaulaan

21 t/m 39 (oneven

Vrouwenpolder

Palsterstraat

21 t/m 35 (oneven)

Vrouwenpolder

Park Breezand I

Alle adressen en Vroondijk 1,3 en 5

Vrouwenpolder

Elzenoordlaan

12 t/m 26B (even)

Vrouwenpolder

Fort den Haakweg

9A t/m 9M

Vrouwenpolder

Park Breezand II

Alle adressen

Westkapelle

Charley Tooropstraat

2 t/m 106 (even)

Westkapelle

Krekepad

1 t/m 73 (oneven)

Westkapelle

Molenwal

36 t/m 42 (even) en 53 t/m 91 (oneven)

Westkapelle

Duinweg

1 t/m 132

Westkapelle

Vikingpark

1 t/m 54

Westkapelle

Park Joossesweg

alle adressen

Westkapelle

Duinweg

1 t/m 132

Westkapelle

Vikingpark

1 t/m 54

Zoutelande

Bornéstraat

2 t/m 56 (even)

Zoutelande

De Zandput

1 t/m 88

Zoutelande

Park Kustlicht I

Alle adressen

Zoutelande

Duinstraatje

1 t/m 63 (oneven) en 8

Zoutelande

Duinweg

8, 10, 11, 18a t/m 18L

Zoutelande

Duinweg

117A t/m 117O

Zoutelande

Park Kustlicht II

Alle adressen

Zoutelande

Houtenburgseweg

2 t/m 44 (even) en 3 t/m 9J (oneven)

Zoutelande

Wulkpad

1 t/m 29 (oneven) en 2

Zoutelande

Nieuwstraat

Nieuwstraat 1A t/m 1S

Zoutelande

Langedam

19 t/m 19M en23A

Zoutelande

Langstraat

4, 4A t/m 4R

Zoutelande

Noordstraat

13, 4-18 en 30-32 (even)

Zoutelande

Zuidstraat

13-15 (oneven)

Zoutelande

Ooststraat

13 t/m 27

Bijlage II

Inzameldagen als bedoeld in artikel 6, lid 1a zijn voor wat betreft de inzameling van restafval en gft met minicontainers.

Gemeente Veere verspreidt vanaf 01-01-2023 GEEN papieren afvalkalender meer in het buitengebied. Een persoonlijke afvalkalender is digitaal te bekijken via de website van de gemeente Veere, de website van de ZRD of via de digitale afvalapp van de ZRD. Een papieren versie is aan te vragen bij de ZRD.

Binnen de bebouwde kom gelden de volgende inzameldagen:

Maandag

- Gapinge (rest, GFT)

- Veere (rest, GFT)

- Serooskerke (rest)

- Vrouwenpolder (rest, GFT)

Dinsdag

- Oostkapelle (rest, GFT)

- Serooskerke (GFT)

Woensdag

- Koudekerke (rest, GFT)

- Biggekerke (rest, GFT)

- Dishoek (GFT)

Donderdag

- Dishoek (rest)

- Zoutelande (rest, GFT)

- Westkapelle (rest, GFT)

Vrijdag

- Domburg (rest, GFT)

- Grijpskerke (rest, GFT)

- Aagtekerke (rest, GFT)

- Meliskerke (rest, GFT)

Uitzonderingen:

Uitzondering hierop zijn de zogenaamde inzameldagen in verband met officiële gedenk- of feestdagen. Voor 2023 gelden de volgende wijzigingen:

10 april: Tweede Paasdag verschuift naar de zaterdag erna = 15 april

27 april: Koningsdag verschuift naar de zaterdag erna = 29 april

18 mei : Hemelvaartsdag verschuift naar de zaterdag erna = 20 mei

29 mei : Tweede Pinksterdag verschuift naar de zaterdag erna = 3 juni

25 december: Eerste Kerstdag verschuift naar de zaterdag ervoor = 23 december

26 december: Tweede Kerstdag verschuift naar de zaterdag erna = 30 december

Inzameldagen als bedoeld in artikel 7, lid 1e zijn voor wat betreft de kerstbomen in de volgende kernen binnen de bebouwede kom in 2023:

16 januari: Domburg, Meliskerke, Grijpskerke en Aagtekerke*

17 januari: Gapinge, Veere en Vrouwenpolder*

18 januari: Oostkapelle en Serooskerke *

19 januari: Koudekerke, Biggekerke en Dishoek*

20 januari: Westkapelle en Zoutelande*

* De woningen binnen de bebouwde kom zijn vrijgesteld van aanmeldplicht. Hier mag zonder aanmelding worden aangeboden. Woningen buiten de bebouwde kom moeten wel aanmelden.

Inzameldagen als bedoeld in artikel 7, lid 1e zijn voor wat betreft matrassen in alle kernen en buitengebieden in 2023 op maandagen: 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni, 3 juli, 31 juli, 28 augustus, 25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december

Het matras mag niet nat of vochtig zijn en niet vervuild zijn met ander afval. Het moet nog geschikt zijn voor recycling.

Inzameldagen als bedoeld in artikel 7, lid 1e zijn voor wat betreft elektrische en elektronische apparatuur (wit- en bruingoed) in 2023 op woensdagen:

- in de kernen inclusief bijbehorend buitengebied van Aagtekerke, Domburg, Gapinge, Grijpskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Veere en Vrouwenpolder:

4 januari, 1 februari, 1 maart, 29 maart, 26 april, 24 mei, 21 juni, 19 juli, 16 augustus, 13 september, 11 oktober, 8 november, 6 december.

- in de kernen inclusief bijbehorend buitengebied van Biggekerke, Koudekerke, Meliskerke, Westkapelle en Zoutelande:

18 januari, 15 februari, 15 maart, 12 april, 10 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus, 30 augustus, 27 september, 25 oktober, 22 november, 20 december

Inzameldagen als bedoeld in artikel 7, sub 1c zijn in 2023 voor wat betreft oud papier:

- in de kern Aagtekerke inclusief bijbehorend buitengebied op:

28 januari, 25 februari, 25 maart, 29 april, 27 mei, 24 juni, 29 juli, 26 augustus,

30 september, 28 oktober, 25 november, 30 december.

- in de kern Domburg inclusief bijbehorend buitengebied op:

14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli, 12 augustus,

9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december.

- in de kern Gapinge inclusief bijbehorend buitengebied op:

11 januari, 8 februari, 8 maart, 5 april, 3 mei, 31 mei, 28 juni, 26 juli, 23 augustus,

20 september, 18 oktober, 15 november, 13 december.

- in de kern Koudekerke inclusief bijbehorend buitengebied op:

7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september,

7 oktober, 4 november, 2 december.

- in de kern Meliskerke inclusief bijbehorend buitengebied op:

7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september,

7 oktober, 4 november, 2 december.

- in de kern Oostkapelle inclusief bijbehorend buitengebied op:

28 januari, 25 februari, 25 maart, 29 april, 27 mei, 24 juni, 29 juli, 26 augustus,

30 september, 28 oktober, 25 november, 30 december.

- in de kern Serooskerke inclusief bijbehorend buitengebied op:

28 januari, 25 februari, 25 maart, 29 april, 27 mei, 24 juni, 29 juli, 26 augustus,

30 september, 28 oktober, 25 november, 30 december.

- in de kern Veere de bebouwde kom van Veere en Zanddijk op:

20 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni, 14 juli, 15 september,

20 oktober, 17 november, 15 december.

- in de kern Veere de regio Buiten de Veste, Ravelijn en buitengebied (postcode 4351) op:

11 januari, 8 februari, 8 maart, 5 april, 3 mei, 31 mei, 28 juni, 26 juli, 23 augustus,

20 september, 18 oktober, 15 november, 13 december.

- in de kern Vrouwenpolder inclusief bijbehorend buitengebied op:

14 januari en 28 januari, 11 februari en 25 februari, 11 maart en 25 maart, 15 april en

29 april, 16 mei en 27 mei, 13 juni en 24 juni, 11 juli en 29 juli, 15 augustus en 26 augustus, 12 september en 30 september, 14 oktober en 28 oktober, 11 november en

25 november, 16 december en 30 december.

- in de kern Zoutelande inclusief bijbehorend buitengebied op:

7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september,

7 oktober, 4 november, 2 december.

Bijlage III

Op grond van artikel 6,lid 5 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening is in de Jan Campertstraat te Westkapelle het onderstaande gebied aangewezen waar geen inzamelmiddelen mogen worden aangeboden:

afbeelding binnen de regeling

Bijlage IV

(GFT) Groente, fruit en tuinafval (GFT):

Dit wel

Dit niet

Groente- fruit en snijresten en schillen

Verpakkingen

Aardappelen, aardappelschillen, brood, deeg rijst en pasta

Plastic tassen of zakken, drinkpakken

Etensresten (gekookt of ongekookt), kliekjes

Haren en pluizen, inhoud stofzuiger

Zuivelproducten zoals kaas

Plastic van het Kaaskorstje

Ei-, vis en vleesresten, ook botjes en graten

Kauwgom

Jus en bakvet (gestold)

Frituurolie, frituurvet

Notendoppen (mossel)schelpen en eierschalen

Bloem- en plantenpotten, aardewerk, Oase steekschuim voor bloemstukken e.d.)

Losse thee en koffiedik

Theezakje, koffiepads

Koekjes, snoep, chocolade, noten, pitten, snacks

Kunstmest, bestrijdingsmiddelen, worteldoek, hydrokorrels

Bloemen en planten, klein snoeiafval, blad en gras

Dode dieren of slachtafval

Tuin- en potgrond (kleine hoeveelheden)

Balken, timmerhout, metaal

Strooisel (hooi, stro, zaagsel) gebruikt voor kleine knaagdieren met hun poep

Poep en mest van grote dieren zoals hond, kat en paard

Restanten diervoer

Kattenbakvulling en vogelkooizand

Composteerbare zakken met het kiemplantlogo

Tabak, peuken en as

Lucifers

Luiers

Papier

(GLAS) Flessen/pottenglas:

Dit wel

Dit niet

Gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals:

Drinkglazen

Flessen/pottenglas (Wit/Blank) (inclusief deksel)

(Glas)keramiek

Flessen/pottenglas (Groen) (inclusief deksel)

Gloei- en spaarlampen

Flessen/pottenglas (Bruin) (inclusief deksel)

TL-lampen

Nagellakflesjes

Kristal(glas/fles)

Spiegels

Vazen/sierflessen

Vlakglas/vensterglas

Thermisch glas (zoals koffiepot, ovenschaal)

Opaalglas (wit, niet doorzichtig glas)

Aardewerk

(PMD) Plastic, metaal en drinkkartonnen

Dit wel

Dit niet

Flessen voor frisdrank, water en azijn

Grijze vuilniszakken (moet doorzichtig zijn)

Knijpflessen voor sauzen, olie etc.

Stukken plastic langer/groter dan 75cm (zoals afplakfolie, bouwfolie, akkerfolie, landbouwfolie, afdekplastic)

Flacons voor schoonmaakmiddelen en zeep

Grote stukken metaal (zoals sloopafval en oude fietsen)

Verpakkingen van kaas, vlees en vis

Etensresten (meer dan een paar gram) per verpakking

Bekers en bakjes voor yoghurt, ijs en fruit

Verpakkingen van chemisch afval (make-up verpakkingen, terpentineflessen, kitkokers)

Kuipjes voor boter, saus en smeerkaas

Piepschuim (verpakkingsvulmateriaal, fastfoodverpakkingen)

Zakken voor pasta, rijst, brood, snoepgoed etc.

Hard plastic, zoals speelgoed

Plastic tasjes en zakjes

Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek e.d)

Plantenpotjes

Verpakkingen van bioplastic met kiemplantlogo

Blisterverpakkingen, zoals van tandenborstels

Netjes van mandarijnen, sinaasappels en uien

Chipszakken, doordrukstrips van pillen of kauwgom en aluminiumfolie

Spuitbussen (met of zonder KCA-logo)

Lege kartonnen pakken, zoals voor vruchtensappen, wijn, melkproducten, soep en pastasaus

Bestek en pannen

Lege (fris)drankblikjes en limonadesiroopblikken

Elektrische apparaten

Lege conservenblikken, zoals soep- en groenteblikken

Verfblikken met uitgeharde verf

Lege honden- en kattenvoerblikken

Papier/Karton (Zoals: tissues, keukenpapier, bonnetjes,)

Kroonkurken en metalen deksels van potjes

(OPK) Oud papier en karton:

Dit wel

Dit niet

Kranten, tijdschriften, briefpapier

Pizza en gebaksdozen met etensresten

Reclamedrukwerk, folders

Kartonnen koffiebekers, borden (vanwege plastic- of waslaagje)

Bonnetjes, treinkaartjes

Nat en vuil papier (bijv. koffiefilters, wc-papier en tissues)

Cadeaupapier

Kunststof en metalen binders van ordners

Enveloppen (ook vensterenveloppen)

Behangpapier en foto’s

Kartonnen en papieren verpakkingen

Waterafstotend, vetvrij, gelamineerd (met laagjes) geparaffineerd papier

Eierdozen

Gebitumineerd papier (isolatie van leidingen)

Boeken, telefoongidsen

Carbonpapier, doordrukpapier

Print- en faxpapier

Sap- en zuivelverpakkingen

Pizza en gebaksdozen die schoon en droog zijn (zonder etensresten)

Plasticfolie rond folders en tijdschriften

Papiersnippers

Piepschuim

Stickervellen, etiketten

Steenpapier: dit is luxe papier dat is gemaakt van krijt en plastic

Ordners en ringbanden (met klem en/of plastic kaft)

Luiers, maandverband, tampons, incontinentiemateriaal

Kassabonnen (thermisch papier) en treinkaartjes (met chip)

Foto's

Geplastificeerd papier en karton (lukt het niet om papier te scheuren, dan is het geplastificeerd). Bij glossy's is soms alleen de kaft geplastificeerd.

Enveloppen met bubbeltjesplastic

Bijlage V

Locaties restafvalcontainers ook bestemd voor luierafval en medisch afval

Aagtekerke Reigersberg

Aagtekerke Burg. Geuzestraat

Biggekerke Klaasesweg / De Ruiser links

Biggekerke Schuitvlotstraat

Dishoek Koudekerke Drie Turkenlaan

Domburg Aanloop

Domburg Kesteloostraat

Domburg van Teylingenpark

Domburg J.W. Schuurmanstraat

Domburg Noordstraat

Domburg Schuitvlotstraat

Gapinge Schotsehoek

Grijpskerke Wolfstraat / Reigerhoutstraat

Grijpskerke Bakkersland

Koudekerke Kerkstraat

Koudekerke Dahliastraat / Welle

Koudekerke Tulpstraat

Koudekerke Keiweg

Koudekerke Nolleplaatlaan

Koudekerke Brouwerijstraat

Meliskerke Siverstraat

Oostkapelle Pomonastraat

Oostkapelle David Jansestraat

Oostkapelle Egelantier

Oostkapelle Oosterpark

Serooskerke Poortstraat

Serooskerke Wilgenhoekweg / Herdershof

Veere Kievitenlaan

Veere van Borselelaan

Veere De Kaai

Vrouwenpolder Fort den Haakweg

Vrouwenpolder Oranje Nassaulaan

Vrouwenpolder Palsterstraat

Westkapelle Molenwal

Westkapelle Charley Tooropstraat

Westkapelle Krekepad

Zoutelande Langedam – Bosweg

Zoutelande Borne

Zoutelande Noordstraat

Zoutelande Nieuwstraat