Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

De raad van de gemeente Maasdriel;

gezien het voorstel van het college van 1 november 2022;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 • c.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • e.

  een afschrift van de gemeentebegroting, een afschrift van de gemeenterekening, een afschrift van de voorstellen van het college aan de raad, een abonnement voor een kalenderjaar op de voorstellen van het college aan de raad, afgegeven c.q. aangegaan aan c.q. met vertegenwoordigers van de pers en ten behoeve van openbare bibliotheken in de gemeente Maasdriel.

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikelen 1.16.2, 1.20.1.1 t/m 1.20.1.9, 3.2.1 t/m 3.2.2, 3.6.1 en 3.6.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag afkomstig is van een algemeen nut beogende instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeesters en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van Titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   hoofdstuk 9 (verklaring omtrent het gedrag en attestatie de vita);

  • 4.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

 • c.

  een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden. Betrekking hebben op de berekening van de bouwkosten, zoals beschreven in artikel 2.1.1.2 van de tarieventabel.

Artikel 11 Overgangsrecht

De “Legesverordening 2022", vastgesteld bij raadsbesluit van 9 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening 2023".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van Maasdriel in zijn vergadering van 8 december 2022.

De gemeenteraad voornoemd,

de griffier,

a.i. dhr. G.A.L. van Schijndel

de voorzitter,

H. van Kooten

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2023

Indeling tarieventabel

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5

Vervallen

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Gereserveerd

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gereserveerd

Hoofdstuk 14

Vervallen

Hoofdstuk 15

Vervallen

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Gereserveerd

Hoofdstuk 18

Kabels en Leidingen

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20

Diversen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 7

Wet natuurbescherming (Wnb)

Hoofdstuk 8

In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Gereserveerd

Hoofdstuk 5

Markstandplaatsen

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Bijlagen

Bijlage 1

ROEB-lijst

Bijlage 2

Tarieven Gelders Genootschap

 
 

Tarief 2023

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur, met uitzondering van maandag en dinsdag tussen 09.30 en 10.30 uur, uitsluitend in het gemeentehuis te Kerkdriel,

€ 470,00

 

vermeerderd met de locatievergoeding genoemd in onderdeel 1.1.1.5

 

1.1.1.2

zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur,

€ 670,00

 

vermeerderd met de locatievergoeding genoemd in onderdeel 1.1.1.5

 

1.1.1.3

zondag tussen 09.00 en 17.00 uur,

€ 670,00

 

vermeerderd met de locatievergoeding genoemd in onderdeel 1.1.1.5

 

1.1.1.4

een andere tijd dan genoemd in onderdeel 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3, wordt het voor die dagen op voormelde uren van toepassing zijnde tarief verhoogd met

€ 269,00

1.1.1.5

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 worden, indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaatsvindt in de eigen gekozen locatie verhoogd met

€ 187,00

1.1.1.6

Maandag om 10.00 uur en 10.15 uur in geval van een sobere huwelijksvoltrekking in het gemeentehuis te Kerkdriel

€ 148,00

1.1.2

Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek zijn de tarieven genoemd in de onderdelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 van overeenkomstige toepassing.

 

1.1.3

Indien bij de voltrekking van een huwelijk of partnerregistratie geen “eigen” getuigen beschikbaar zijn kan een ambtenaar van de gemeente als getuige optreden. De kosten per getuige bedragen

€ 27,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van

 

1.1.4.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 40,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 26,00

1.1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet rechten burgerlijke stand, onder c, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

€ 26,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een inlichting uit de registers van de Burgerlijke stand

€ 15,70*

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het annuleren of wijzigen van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap:

 

1.1.8.1

tot 14 dagen voor de huwelijksdatum

€ 31,00

1.1.8.2

binnen 14 dagen voor de huwelijksdatum

€ 187,00

1.1.9

Benoeming babs voor één dag, reeds beëdigd bij een andere gemeente

€ 101,00

1.1.10

Benoeming babs voor één dag, nog niet beëdigd bij een andere gemeente

€ 383,00

1.1.11

Verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (een Nederlander wenst buiten Nederland een huwelijk aan te gaan)

€ 27,50*

1.1.12.1

Doorberekening kosten tolk/tolkentelefoon aan de klant bij melding huwelijk/geregistreerd partnerschap en het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Het tarief bedraagt voor de gebruikmaking van de diensten van een tolk of de tolkentelefoon: de werkelijke kosten die het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland berekent aan de gemeente.

 

1.1.12.2.

Bij annulering voor de datum voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap: de werkelijke kosten die het Tolk – en Vertaalcentrum Nederland berekent aan de gemeente Neder-Betuwe.

 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,79*

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,83*

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,79*

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,83*

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,79*

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,83*

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,83*

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,31

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 34,26

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 52,96

1.2.8

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.7 genoemde bedragen:

€ 16,70

 
 
 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1a

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65*

1.3.1b

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs na invoering Wet digitale overheid

€ 48,15*

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1a en 1.3.1b wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10*

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een rijbewijs onder inlevering van een geldig certificaat Alcohol en Verkeerscursus (AVC) die op naam is gesteld van aanvrager

€ 0,00

 
 
 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 15,00

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 242,00

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 600,00

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.202,00

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 1.803,00

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 2.128,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens:

 
 

a.per uittreksel

€ 15,00

 

b.per verstrekking (schriftelijk)

€ 15,00

 

c.per uittreksel aangevraagd via het digitale loket

€ 9,00

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 242,00

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 600,00

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.202,00

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 1.803,00

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 2.129,00

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen.

€ 35,00

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen.

€ 3,00

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 26,00

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een persoonslijst

€ 15,00

1.4.9

Het tarief bedraagt voor het opnemen van een onder ede of belofte afgelegde of schriftelijke verklaring van een burger t.o.v. een door het gemeentebestuur aangewezen ambtenaar

€ 27,00

1.4.10.1

Het tarief voor het opvragen van een inlichting, afschrift of uittreksel uit het register van de burgerlijke stand of de basisregistratie personen (BRP) van een andere gemeente bedraagt exclusief de door de andere gemeente in rekening gebrachte kosten

€ 8,00

1.4.10.2

Het tarief voor het opvragen van een inlichting uit de basisregistratie personen (BRP) door een afnemer die is aangesloten op het BRP-netwerk ivm een no-hit aanvraag

€ 9,00

 
 
 

Hoofdstuk 5 Vervallen

 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

 
 
 
 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting

€ 77,00

1.7.1.1.1

een afschrift van de productenbegroting

€ 77,00

1.7.1.2

een afschrift van de programmarekening

€ 77,00

1.7.1.2.1

een afschrift van de productenrekening

€ 77,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 1,50

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 1,50

1.7.2.1.3

de onder 1.7.1 tot en met 1.7.2.1.2 bedoelde informatie in digitale vorm, indien aanwezig en zonder nadere bewerking.

€ 21,00

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 77,00

1.7.3.2

een afschrift van de Bouwverordening

€ 77,00

 
 
 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale dan wel de plaatsaanduiding bedraagt het tarief het bedrag dat is opgenomen in het Besluit Kadastrale Tarieven

 

1.8.1.2

voor het afgeven van een ouderdomsverklaring van een woning of een pand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 14,00

1.8.1.3

tot het door of vanwege de gemeente schriftelijk verstrekken van gegevens van onroerende zaken, omtrent bodem(verontreiniging), omgevingsvergunningen, monumenten, (plan)procedures, aanwezigheid (ondergrondse) olietanks en vormen van milieuhinder, voor ieder daaraan besteed kwartier.

€ 0,00

 

Met een maximum van

€ 0,00

1.8.1.4

tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie

€ 13,00

1.8.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.1.5.1

De gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 13,00

 
 
 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag:

€ 41,35*

1.9.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 15,70*

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 15,00

1.9.4

tot het verkrijgen van het Bewijs van Nederlanderschap

€ 15,00

 
 
 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,00

1.10.2

Voor het verstrekken van een uittreksel uit een in het gemeentearchief en/of streekarchief berustend stuk worden kopiekosten overeenkomstig artikel 1.20.2.2 in rekening gebracht

 

1.10.3

Voor het digitaal verstrekken van analoge stukken uit het gemeentearchief bedraagt het tarief, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,00

 
 
 

Hoofdstuk 11 Gereserveerd

 
 
 
 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet voor een geheel van al dan niet voor sloop of renovatie bestemde (gestapelde) (huur)woningen

€ 153,00

 
 
 

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

 
 
 
 

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

 
 
 
 

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

 
 
 
 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50*

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00*

1.16.1.3

voor een periode van tenminste 4 jaar of onbepaalde tijd voor één kansspelautomaat

€ 226,50*

1.16.1.4

voor een periode van tenminste 4 jaar of onbepaalde tijd voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00*

1.16.1.5

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 76,00

 
 
 

Hoofdstuk 17 Gereserveerd

 
 
 
 

Hoofdstuk 18 Kabels en Leidingen

 

1.18.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden bedraagt

€ 425,00

1.18.1.1

Het tarief genoemd in art 1.18.1 wordt verhoogd voor elke strekkende meter dat het tracé langer is dan de grens van 25 m¹ met een bedrag van

€ 1,05

1.18.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m¹

€ 93,00

1.18.1.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, worden de in 1.18.1.1 en 1.18.1.2 genoemde bedragen per overleg verhoogd met

€ 426,00

 
 
 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 55,00

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 55,00

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 44,00

1.19.4

tot het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij het huis- of werkadres

€ 413,00

1.19.5

voor de verplaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats (bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing)

€ 309,00

1.19.6

voor het vervangen van het kenteken op het onderbord na aanschaf van een ander voertuig

€ 59,00

1.19.7

indien de aanvraag zoals bedoeld in artikel 1.19.4 niet leidt tot een onherroepelijk positief besluit of indien voor het feitelijk begin van de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats de aanvraag zoals bedoeld in artikel 1.19.4 wordt ingetrokken, bestaat de aanspraak op teruggaaf van de betaalde leges voor een bedrag van

€ 232,00

 
 
 

Hoofdstuk 20 Diversen

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 of 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg)

 
 

a.voor zover het terrassen betreft

€ 333,00

 

b.voor zover het sandwichborden betreft

€ 115,00

 

c.voor het plaatsen van voorzieningen bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden bedraagt het tarief voor schriftelijke toestemming bij bouwkeet/container/bouwaanduidingsbord en/of overige bouwwerken

€ 49,00

 

d.overig

€ 169,00

1.20.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Sluitingstijden)

€ 75,00

1.20.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:34d van de Algemene Plaatselijke Verordening (Schenktijden)

€ 75,00

1.20.1.4

Vervallen

 

1.20.1.5

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening (verkoop vuurwerk)

€ 169,00

1.20.1.6

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Geluid- en lichthinder)

€ 169,00

1.20.1.7

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Standplaatsen)

€ 250,00

1.20.1.8

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Verbod vuur te stoken)

 
 

a.voor zover het betreft vreugdevuren

€ 34,00

 

b.voor zover het snoeihout betreft

€ 117,00

1.20.1.9a

Tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten als bedoeld in artikel 2.80A van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 440,00

1.20.1.9b

Tot het verkrijgen van een wijziging van het aanhangsel behorende bij een exploitatievergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten als bedoeld in artikel 2.84 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 176,00

1.20.1.10

tot het verkrijgen van vergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening met uitzondering van die vergunningen of ontheffingen die afzonderlijk in deze tarieventabel opgenomen zijn

€ 169,00

1.20.1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het plaatsen op de lijst van kandidaten voor aankoop bouwgrond of koopwoning

€ 75,00

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,00

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.2.2.1

per pagina op papier van A4-of A3-formaat

€ 0,75

1.20.2.2.2

per pagina op papier van A4-of A3-formaat in kleur

€ 1,10

1.20.2.2.3

per pagina op papier van een formaat groter als gesteld in 1.20.2.2.1

€ 4,45

1.20.2.2.4

per pagina op papier van een formaat groter als gesteld in 1.20.2.2.2

€ 8,95

1.20.2.2.5

de in de onderdelen 1.20.2.2.1 tot en met 1.20.2.2.4 genoemde informatie in digitale vorm, indien aanwezig en zonder nadere bewerking

€ 21,00

1.20.2.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 75,00

1.20.2.4

Vervallen

 

1.20.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 5,00

1.20.3

Derdenclausule

 

1.20.3.1

Indien voor een in deze tarieventabel opgenomen belastbaar feit de medewerking van derden noodzakelijk is of advies van derden moet worden gevraagd, worden de daarvoor in rekening gebrachte kosten doorberekend aan de aanvrager door middel van een opgaaf c.q. begroting van kosten die vooraf aan de aanvrager wordt bekendgemaakt. Voor de toepassing van deze bepaling wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de opgaaf/begroting van de kosten van de aanvrager in kennis is gebracht.

 
 
 
 

Titel 2

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

vervallen

 

2.1.1.2

Bouwkosten:

 
 

Bij het bepalen van de hoogte van de bouwkosten wordt uitgegaan van normkosten, zoals die staan vermeld in het overzicht (ROEB-lijst) dat bij deze tarieventabel als bijlage is opgenomen. Indien de bouwkosten niet kunnen worden bepaald aan de hand van het hiervoor genoemde overzicht, worden de bouwkosten vastgesteld op basis van het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.3

Vooroverleg:

 
 

Verzoeken waarbij het gaat om de vraag of een bouwplan planologisch passend is, met eventueel de toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1 (binnenplanse afwijking) of sub 2 (buitenplanse afwijking op basis Bor) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) mogelijk is, en naar een onderzoek of het college van B&W aan het plan wil meewerken. Onder vooroverleg wordt mede verstaan een schetsplan en een conceptaanvraag;

 

2.1.1.4

Principeverzoek:

 
 

Beoordeling van een verzoek om medewerking voor een bepaalde activiteit, bouwplan of anderszins, dat niet passend is binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan c.q. beheersverordening en waaraan niet met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1 of 2º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) medewerking kan worden verleend (waaronder verzoeken om bestemmingsplanherziening, wijzigingsplan, uitwerkingsplan, omgevingsvergunning artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3)

 

2.1.1.5

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

2.1.1.6

A.P.V.: Algemene Plaatselijke Verordening;

 

2.1.1.7

Wro: Wet ruimtelijke ordening;

 

2.1.1.8

Wnb: Wet natuurbescherming

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling principeverzoek

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

2.2.1

het beoordelen van een vooroverleg

€ 445,00

2.2.1a

In geval aanvrager van een vooroverleg expliciet om een uitspraak van het college verzoekt worden de leges voor een vooroverleg opgehoogd met:

€ 550,00

2.2.1.1

een eerste, oriënterende bespreking op het gemeentehuis met een medewerker vergunningverlening

 

2.2.1.2

het tweede en iedere volgende bespreking betreffende dezelfde aanvraag op het gemeentehuis, per bespreking met een medewerker vergunningverlening

€ 129,00

2.2.2

het beoordelen van een principeverzoek

 

2.2.2.3

waarbij het gaat om een ambtelijk standpunt ten aanzien van de vraag of aan een bepaalde activiteit (een bouwplan of anderszins) die niet past binnen het bestemmingsplan kan worden meegewerkt door herziening, wijziging, uitwerking van een bestemmingsplan dan wel met toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo.

€ 726,00

2.2.2.4

waarbij het gaat om een bestuurlijk principebesluit door het college ten aanzien van de vraag of aan een bepaalde activiteit (een bouwplan of anderszins) die niet past binnen het bestemmingsplan kan worden meegewerkt door herziening, wijziging, uitwerking van een bestemmingsplan dan wel met toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo.

€ 1.200,00

2.2.2.5

waarbij het gaat om een bestuurlijk principebesluit door de raad ten aanzien van de vraag of aan een bepaalde activiteit (een bouwplan of anderszins) die niet past binnen het bestemmingsplan kan worden meegewerkt door herziening, wijziging, uitwerking van een bestemmingsplan dan wel met toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo.

€ 1.620,00

2.2.3

Voor behandeling van het vooroverleg of principeverzoek in de voltallige welstandscommissie: het tarief zoals vastgesteld volgens de in deze tarieventabel als bijlage opgenomen tariefregeling van het Gelders Genootschap

 

2.2.4

voor het verstrekken van een schriftelijke verklaring dat voor een bepaalde (bouw)activiteit geen omgevingsvergunning is vereist overeenkomstig bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht:

€ 180,00

 
 
 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1.1

Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 10.000

4,89%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 445,00

2.3.1.1.2

Indien de bouwkosten € 10.000 tot € 25.000 bedragen

4,89%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 489,00

2.3.1.1.3

Indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen

4,2%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 1.223,00

2.3.1.1.4

Indien de bouwkosten € 50.000 tot € 75.000 bedragen

3,8%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 2.100,00

2.3.1.1.5

Indien de bouwkosten € 75.000 tot € 100.000 bedragen

3,5%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 2.850,00

2.3.1.1.6

Indien de bouwkosten € 100.000 tot € 250.000 bedragen

3,2%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 3.500,00

2.3.1.1.7

Indien de bouwkosten € 250.000 tot € 500.000 bedragen

2,9%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 8.000,00

2.3.1.1.8

Indien de bouwkosten € 500.000 tot € 750.000 bedragen

2,7%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 14.500,00

2.3.1.1.9

Indien de bouwkosten € 750.000 tot € 1.000.000 bedragen

2,7%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 20.250,00

2.3.1.1.10

Indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 5.000.000 bedragen

2,7%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 27.000,00

2.3.1.1.11

Indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen

2,7%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 135.000,00

en een maximum van

€ 250.000,00

2.3.1.2

Welstandstoets

 
 

Het tarief zoals vastgesteld volgens de in deze tarieventabel als bijlage opgenomen tariefregeling van het Gelders Genootschap

 

2.3.1.3.1

Achteraf ingediende aanvraag

 
 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde werkzaamheden zijn gestart zonder dat hiervoor een omgevingsvergunning is verkregen:

10%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximum van

€ 1.145,00

2.3.1.3.2

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 131,00

2.3.1.4

Beoordeling geen omgevingsvergunning nodig

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project waarvoor na beoordeling blijkt dat geen omgevingsvergunning is vereist overeenkomstig bijlage II van het Besluit omgevingsrecht

€ 180,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 731,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.3.1

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt ingediend (binnenplanse afwijking):

€ 273,00

2.3.3.1.1

Met betrekking tot artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo (binnenplanse afwijking) voor de bouw van 1 woning bedragen de leges

€ 9.296,00

2.3.3.1.2

Met betrekking tot artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo (binnenplanse afwijking) voor de bouw van 2 woningen bedragen de leges

€ 13.343,00

2.3.3.2

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse kleine afwijking m.u.v. tijdelijke afwijking):

€ 733,00

2.3.3.2.1

Indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12 eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse kleine afwijking, m.u.v. tijdelijke afwijking) voor het oprichten van één woning

€ 10.650,00

2.3.3.2.2

Indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse kleine afwijking, m.u.v. tijdelijke afwijking) voor het oprichten van twee tot vijf woningen

€ 13.845,00

2.3.3.3

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt ingediend (tijdelijke afwijking):

€ 273,00

2.3.3.4

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking):

€ 12.705,00

2.3.3.4.1

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking) voor het oprichten van 2 tot en met 5 woningen:

€ 16.508,00

2.3.3.4.2

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking) voor het oprichten van 6 tot en met 15 woningen:

€ 26.166,00

2.3.3.4.3

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking) voor het oprichten van 16 tot en met 29 woningen:

€ 27.399,00

2.3.3.4.4

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking) voor het oprichten van 30 tot en met 49 woningen:

€ 31.118,00

2.3.3.4.5

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking) voor het oprichten van 50 tot en met 74 woningen:

€ 33.205,00

2.3.3.4.6

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking) voor het oprichten van 75 tot en met 99 woningen:

€ 45.367,00

2.3.3.4.7

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking) voor het oprichten van 100 of meer woningen:

€ 63.719,00

2.3.3.5

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van exploitatieplan):

€ 750,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 750,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van nationale regelgeving):

€ 750,00

2.3.3.8

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 750,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.4.1

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt ingediend ingediend (binnenplanse afwijking):

€ 273,00

2.3.4.1.1

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt ingediend (binnenplanse afwijking) voor de bouw van 1 woning:

€ 9.296,00

2.3.4.1.2

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt ingediend (binnenplanse afwijking) voor de bouw van 2 woningen:

€ 13.343,00

2.3.4.2

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse kleine afwijking):

€ 733,00

2.3.4.3

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt ingediend (tijdelijke afwijking):

€ 273,00

2.3.4.4

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking):

€ 12.705,00

2.3.4.4.1

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking) voor het oprichten van 2 tot en met 5 woningen:

€ 16.508,00

2.3.4.4.2

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking) voor het oprichten van 6 tot en met 15 woningen:

€ 26.166,00

2.3.4.4.3

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking) voor het oprichten van 16 tot en met 29 woningen:

€ 27.399,00

2.3.4.4.4

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking) voor het oprichten van 30 tot en met 49 woningen:

€ 31.118,00

2.3.4.4.5

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking) voor het oprichten van 50 tot en met 74 woningen:

€ 33.205,00

2.3.4.4.6

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking) voor het oprichten van 75 tot en met 99 woningen:

€ 45.367,00

2.3.4.4.7

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking) voor het oprichten van 100 of meer woningen:

€ 63.719,00

2.3.4.5

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van exploitatieplan):

€ 750,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 750,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van nationale regelgeving):

€ 750,00

2.3.4.8

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 750,00

2.3.4.9

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt ingediend ingediend (binnenplanse afwijking) inzake huisvesting van arbeidsmigranten:

€ 1.358,00

2.3.4.10

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse kleine afwijking) inzake huisvesting van arbeidsmigranten:

€ 1.817,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

een vloeropp. van 0 tot 100 m²

€ 824,00

 

een vloeropp. vanaf 100 tot 500 m²

€ 1.601,00

 

een vloeropp. vanaf 500 tot 2.000 m²

€ 2.715,00

 

een vloeropp. vanaf 2 000 tot 5.000 m²

€ 3.197,00

 

een vloeropp. vanaf 5.000 tot 50.000 m²

€ 4.741,00

 

een vloeropp. vanaf 50.000 m²

€ 5.311,00

2.3.5.1

Indien de aanvraag als bedoeld in 2.3.5 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief indien het betreft:

 

2.3.5.1.a

Bij uitbreiding van een bestaande inrichting, wordt het tarief als bedoeld in 2.3.5 uitsluitend berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

2.3.5.1.b

Bij herindeling, interne verbouwingen of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting, danwel een deel van de inrichting wordt het tarief zoals bedoeld in 2.3.5 verlaagd met 50%. Bij de berekening wordt uitgegaan van de totale oppervlakte van de inrichting.

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument of voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 120,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 217,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 276,00

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 223,00

2.3.9

Uitweg/inrit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening af Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.9.a

voor een uitweg bij een woning (particulier)

€ 146,00

2.3.9.b

voor een uitweg bij een bedrijf

€ 290,00

2.3.10

Kappen

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de Algemene plaatselijke verordening / bomenverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 191,00

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie [of de gemeente], bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,:

€ 82,00

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 82,00

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo in samenhang met artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 264,00

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo in samenhang met artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 264,00

2.3.14

Handelsreclame

 

2.3.14.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h en i, van de Wabo in samenhang met de Algemene plaatselijke verordening en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.14.2

indien de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

€ 264,00

2.3.14.3

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

€ 264,00

2.3.15

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.15.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 264,00

2.3.15.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 180,00

2.3.15.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

€ 180,00

2.3.15.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

 

2.3.15.2.2.a

de kosten welke bij de gemeente door deze instanties in rekening worden gebracht. De kosten worden de aanvrager vooraf schriftelijk medegedeeld. Niet eerder dan 5 werkdagen na verzending van de mededeling wordt het verzoek of aanvraag ter advisering aangeboden.

 

2.3.16

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.16.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.16.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.17

Beoordeling rapporten en onderzoeken

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport of onderzoek wordt beoordeeld:

 

2.3.17.2

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport / onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem als bedoeld in de bouwverordening

 

2.3.17.2.1

voor de beoordeling van een historisch bodemrapport

€ 457,00

2.3.17.2.2.1

voor de beoordeling van een verkennend archeologisch (bodem)rapport

€ 457,00

2.3.17.2.2.2

voor de beoordeling van een archeologisch rapport veldonderzoek

€ 733,00

2.3.17.2.2.3

voor de beoordeling van een programma van eisen voor archeologisch veldonderzoek

€ 733,00

2.3.17.2.3

voor de beoordeling van een akoestisch rapport

€ 733,00

2.3.17.2.4.1

voor de beoordeling van een rapport luchtkwaliteit

€ 733,00

2.3.17.2.4.2

voor de beoordeling van een rapport geur

€ 733,00

2.3.17.2.5

voor de beoordeling van een rapport externe veiligheid

€ 733,00

2.3.17.2.6

voor de beoordeling van een rapport flora en fauna

€ 733,00

2.3.17.2.7

voor de beoordeling van een milieu effect rapport

€ 733,00

2.3.17.2.8

voor de beoordeling van een agrarisch rapport

€ 733,00

2.3.17.2.9

voor de beoordeling van een niet in dit hoofdstuk specifiek genoemd rapport / extra toetsing

€ 457,00

2.3.17.2.10

voor de beoordeling van de volkshuisvestelijke aspecten van een plan

€ 304,00

2.3.17.2.11

het in behandeling nemen van een verzoek om een ontheffing hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder;

 

2.3.17.2.11.1

indien het betreft een ontheffing voor 1-10 woningen

€ 907,00

2.3.17.2.11.2

indien het betreft een ontheffing voor 11-20 woningen

€ 907,00

2.3.17.2.11.3

indien het betreft een ontheffing voor 21 en meer woningen

€ 1.698,00

2.3.17.2.12

voor de beoordeling van een distributie planologisch onderzoek

 

2.3.17.2.12.a

de kosten welke bij de gemeente door deze instanties in rekening worden gebracht. De kosten worden de aanvrager vooraf schriftelijk medegedeeld. Niet eerder dan 5 werkdagen na verzending van de mededeling wordt het verzoek of aanvraag ter advisering aangeboden.

 

2.3.17.2.13

Voor de beoordeling van een waterhuishoudingsplan

€ 733,00

2.3.17.2.14

Voor de beoordeling van een cultuurhistorisch onderzoek

€ 733,00

2.3.17.2.15

Voor de beoordeling van een rapport niet gesprongen explosieven

€ 733,00

2.3.17.2.16

Voor de beoordeling van een verkeersonderzoek

€ 733,00

2.3.17.2.17

Voor de beoordeling van een plan voor landschappelijke inpassing

€ 733,00

2.3.17.2.18

Voor de beoordeling van een onderzoek naar milieucirkel(s)

€ 733,00

2.3.17.2.19

Voor de beoordeling van een aeriusberekening

€ 457,00

2.3.18

Advies

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.19

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.19.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 264,00

2.3.19.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 732,00

2.3.20

Wet natuurbescherming (Wnb) optioneel

 

2.3.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

2.3.20.2

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j (natura 2000) en/of artikel 2.1 lid 1 onder k Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 2.7 lid 5 Wet Natuurbescherming.

€ 739,00

2.3.20.3

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3 en 1.13 Wnb (toestemming ziet uitsluitend op verstrekking van ontwikkelruimte van stikstofdepositie op grond van de PAS)

€ 925,00

2.3.20.4

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3b en 2.8 lid 9 Wnb (toestemming voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten waarvoor geen passende beoordeling vereist is)

€ 2.139,00

2.3.20.5

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3a en 2.8 lid 1 Wnb (toestemming voor het realiseren van niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

€ 4.278,00

2.3.20.6

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3a, 2.8 lid 1 en 1.13 Wnb (toestemming voor het realiseren van zowel stikstof als niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijke significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

€ 5.316,00

2.3.20.7

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo met toepassing van artikel 2:7 lid 3a en artikel 2.8 lid 4 Wnb (toestemming voor toelaatbare significant negatieve effecten door het ontbreken van alternatieven, de aanwezigheid van dwingende redenen van groot openbaar belang en compensatie (ADC toetst)

€ 8.497,00

2.3.20.8

Toestemming op grond van de Beleidsregels toedeling ontwikkelruimte Programmatische Aanpak Stikstof Gelderland 2015)

€ 1.734,00

2.3.20.9

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder k en artikel 2.17c Wabo (toestemming voor het opzettelijk verstoren, doden, vangen, plukken etc. van beschermde soorten)

€ 1.387,00

 
 
 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning binnen een termijn van 1 jaar is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3.

 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3 .7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken na het in behandeling nemen ervan

75%

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken na het in behandeling nemen ervan

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.1.3

Indien binnen dertien weken na het verzoek tot intrekking een nieuwe aanvraag wordt ingediend voor hetzelfde bouwplan, worden deze leges met de behandeling van de nieuwe aanvraag verrekend.

nvt

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Teruggaaf wegens onvolledigheid

 
 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, aanlegactiviteiten of planologisch strijdig gebruik als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3.4, 2.3.4.4, 2.3.6 of 2.3.7 buiten behandeling stelt wegens onvolledigheid van de gegevens, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.5

Minimumbedrag voor teruggaaf per aanvraag

 
 

Een teruggaafbedrag minder dan € […] wordt niet teruggegeven.

€ 259,00

 
 
 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 252,00

 
 
 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 127,00

 
 
 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

2.8.1.1

bij de bouw van 1 woning of enig ander werk

€ 12.705,00

2.8.1.2

bij 2 tot en met 5 woningen

€ 16.508,00

2.8.1.3

bij 6 tot en met 15 woningen

€ 26.166,00

2.8.1.4

bij 16 tot en met 29 woningen

€ 27.399,00

2.8.1.5

bij 30 tot en met 49 woningen

€ 31.118,00

2.8.1.6

bij 50 tot en met 74 woningen

€ 33.192,00

2.8.1.7

bij 75 tot en met 99 woningen

€ 45.437,00

2.8.1.8

bij 100 of meer woningen

€ 63.719,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

 

2.8.2.1

bij de bouw van 1 woning of enig ander werk

€ 9.296,00

2.8.2.2

bij 2 tot en met 5 woningen

€ 13.343,00

2.8.2.3

bij 6 tot en met 15 woningen

€ 23.525,00

2.8.2.4

bij 16 tot en met 29 woningen

€ 24.762,00

2.8.2.5

bij 30 tot en met 49 woningen

€ 28.476,00

2.8.2.6

bij 50 tot en met 74 woningen

€ 30.550,00

2.8.2.7

bij 75 tot en met 99 woningen

€ 42.728,00

2.8.2.8

bij 100 of meer woningen

€ 61.077,00

2.8.3

Beeldkwaliteitsplan: Voor deze inspanning van de gemeente is de aanvrager aan de gemeente verschuldigd de werkelijke door de gemeente te maken kosten ten gevolge van de inschakeling van externe deskundigen, zoals de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit, mits zowel de inschakeling van die externe deskundige(n) als de kosten daarvan redelijk zijn en aanvrager met de inschakeling daarvan vooraf heeft ingestemd.

 

2.8.4

Projectprotocol: De initiatiefnemer van woningbouwontwikkelingen betaalt bij het aangaan van een projectprotocol een niet restitueerbaar voorschot van de ambtelijke kosten op basis van onderstaande staffel: aantal woningen:

 
 

3 tot 5

€ 5.325,00

 

5 tot 10

€ 10.650,00

 

10 tot 20

€ 15.975,00

 

20 tot 35

€ 21.300,00

 

35 tot 50

€ 26.625,00

 

50 tot 70

€ 31.950,00

 

70 tot 100

€ 37.275,00

 

Indien een protocol wordt opgesteld voor ander soortige initiatieven worden daar afspraken over gemaakt met initiatiefnemer.

 
 
 
 

Hoofdstuk 9 Gedoogbeschikking

 

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag / verzoek voor

 

2.9.1.1

een (persoonsgebonden) gedoogbeschikking voor het permanent bewonen van recreatiewoningen

nvt

2.9.1.2

voor overige (persoonsgebonden) gedoogbeschikkingen

nvt

 
 
 

Hoofdstuk 10 Overige en in deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10 .1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze titel bedraagt het tarief, indien behoudens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag publicatie middels advertentie plaatsvindt, per publicatie:

€ 21,00

2.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 251,00

2.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kaart:

 

2.10.3.1

op papier, per kaart

€ 32,00

2.10.3.2

digitaal, per verstrekking

€ 21,00

2.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een of meer kopieën:

 

2.10.4.1

A4 of A3 op papier, per pagina

€ 2,00

2.10.4.2

digitaal, per verstrekking

€ 43,00

2.10.5

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van onderzoek per kwartier, of een gedeelte hiervan;

€ 21,00

2.10.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning

€ 130,00

2.10.7

het tarief bedraagt voor het behandelen van een verzoek om voor de duur van maximaal 1 jaar een tijdelijke woonunit te mogen plaatsen op een perceel waar een permanente woning wordt opgericht:

€ 143,00

 
 
 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

 
 

indien er sprake is van het overnemen of starten van een nieuw horeca- of slijtersbedrijf

€ 547,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 en 30.a van de Alcoholwet

€ 168,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 116,00

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2:28 van de APV: indien er sprake is van het overnemen of starten van een nieuw horecabedrijf.

€ 547,00

 
 
 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel (classificatie als C-evenement volgens de risicoscan van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid)

€ 847,00

3.2.1.2

in overige situaties

€ 164,00

 
 
 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

€ 527,00

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 403,00

 
 
 

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van de Verordening op de heffing en de invordering van standplaatsvergoedingen en marktgelden 2023:

 

3.5.1.1

tot het verlenen van een vaste-standplaatsvergunning

€ 208,00

3.5.1.2

om een wijziging van een vaste-standplaatsvergunning

€ 101,00

3.5.1.3

tot het overschrijven van een vaste-standplaatsvergunning op naam van een ander (artikel [9]):

€ 101,00

 
 
 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 76,00

3.6.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 76,00

 
 
 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 322,00

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 322,00

* Maximum tarief

Bijlage 1 ROEB-lijst

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 Tarieven Gelders Genootschap

afbeelding binnen de regeling

Behorende bij raadsbesluit van 8 december 2022.

de griffier,

a.i. dhr. G.A.L. van Schijndel