Regeling vervallen per 01-01-2024

Legesverordening 2023

Geldend van 27-06-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Legesverordening 2023

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h en 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

B E S L U I T :

vast te stellen de:

Legesverordening 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.

dag

de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b.

week

een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c.

maand

het tijdvak dat loopt van de n e dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

d.

jaar

het tijdvak dat loopt van de n e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e.

kalenderjaar

de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander genoemd in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstelling

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 2.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • 3.

  het in behandeling nemen van aanvragen en meldingen als bedoeld in titel 2 van de tarieftabel, wanneer het gaat om bouw-, sloop- c.q. aanlegwerkzaamheden waarvoor op grond van de betreffende wet- en regelgeving geen vergunningplicht geldt;

 • 4.

  het in behandeling nemen van aanvragen als bedoeld in titel 2 van de tarieftabel, wanneer het gaat om bouwwerkzaamheden waarvoor op grond van de betreffende wet- en regelgeving een vergunningplicht geldt uitsluitend vanwege de aldaar geldende status van monument of beschermd stadsgezicht.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en de volgende hoofdstukken

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekkingen uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen),

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De “Legesverordening 2022” vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2021, gewijzigd bij besluiten van 1 februari 2022 en 22 februari 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening 2023”.

 • 5.

  De taxatieboekjes, als genoemd in artikel 2.1.1.5 van de Tarieventabel liggen voor ieder ter inzage bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Alblasserdam van 20 december 2022.

De griffier, De voorzitter,

I.M. de Gruijter, J.G.A. Paans

Tarieventabel BEHORENDE BIJ DE legesverordening 2023

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

1.1.1

Zonder toespraak in de trouwzaal of een andere door de gemeente toegewezen ruimte:

1.1.1.1

dinsdag om 09:00 uur en 09:30 uur:

Gratis

1.1.1.2

maandag en woensdag tot en met vrijdag tussen 09:00 – 17:00 uur:

€ 236,50

1.1.1.3

dinsdag tussen 10:00 – 17:00 uur:

€ 236,50

1.1.1.4

Het gestelde onder 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 is alleen van toepassing op inwoners van de gemeente Alblasserdam

1.1.2

Met toespraak in de trouwzaal of een andere door de gemeente toegewezen ruimte:

1.1.2.1

maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 20:00 uur:

€ 423,23

1.1.2.2

maandag tot en met vrijdag tussen 20:00 en 09:00 uur:

€ 926,75

1.1.2.3

zaterdag tussen 09:00 en 20:00 uur:

€ 926,75

1.1.2.4

Zon- en feestdagen tussen 09:00 en 20:00 uur

€ 926,75

1.1.2.5

N.v.t.

N.v.t.

1.1.3

Met toespraak op een locatie van uw eigen keuze:

1.1.3.1

maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 20:00 uur:

€ 482,08

1.1.3.2

maandag tot en met vrijdag tussen 20:00 en 09:00 uur:

€ 926,75

1.1.3.3

zaterdag tussen 09:00 en 20:00 uur:

€ 926,75

1.1.3.4

Zon- en feestdagen tussen 09:00 en 20:00 uur

€ 926,75

1.1.3.5

N.v.t.

N.v.t.

1.1.4

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek bedraagt:

€ 215,05

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of registratieboekje in:

1.1.5.1

een trouwboekje, partnerschapsboekje of duplicaat:

€ 26,95

1.1.5.2

een trouwboekje of duplicaat in luxe uitvoering:

€ 45,82

1.1.6

Het tarief bedraagt:

1.1.6.1

voor het fungeren van een gemeenteambtenaar als getuige bij een huwelijksvoltrekking of een partnerschapsregistratie, per ambtenaar per huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie:

€ 17,71

1.1.6.2

voor het reserveren van extra tijd bij de voltrekking, per 30 minuten:

€ 55,00

1.1.7

Wijziging of afzegging

1.1.7.1

Geeft u binnen 4 weken voor de geplande datum een wijziging door, dan wordt het tarief voor de voltrekking verhoogd met:

€ 87,45

1.1.7.2

Zegt u binnen 4 weken voor de geplande datum de voltrekking af, dan betaalt u:

€ 87,45

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,87

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,89

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,87

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,89

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,87

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,89

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 58,89

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 70,38

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 37,99

1.2.6

Van een vervangende Nederlands identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

€ 34,29

1.2.7

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van:

€ 53,01

1.2.8

Voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.7 genoemde bedragen.

€ 4,95

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 48,15

1.3.2

Het tarief voor de afgifte van een rijbewijs zoals bedoeld in het eerste lid, wordt, bij een aanvraag in verband met beschadiging of vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met:

€ 29,50

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering verhoogd met:

€ 34,10

1.3.4

De tarieven genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt voor het op verzoek van de aanvrager thuisbezorgen van het document, per bezorgd document, verhoogd met:

€ 4,95

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie personen

1.4.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen of het afgeven van een afschrift, uit de Basisregistratie personen, voor zover niet elders in titel 1 vermeld:

€ 15,70

1.4.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit de Basisregistratie personen bedraagt per verstrekking:

1.4.2.1

betreffende door de aanvrager niet met namen en/of adressen aangeduide personen, of groepen van personen ten behoeve waarvan één of meer kaartverzamelingen en/of registers geheel of gedeeltelijk visueel moeten worden doorlopen per 30 minuten of gedeelte daarvan:

€ 52,20

1.4.2.2

betreffende door de aanvrager niet met namen en/of adressen aangeduide personen, ten behoeve waarvan de bestanden van de Basisregistratie personen geheel of gedeeltelijk langs elektronische weg moeten worden gelezen:

1.4.2.2.1

voor de eerste honderd inlichtingen:

€ 88,65

1.4.2.2.2

vermeerderd per inlichting

voor de 101e tot en met de 1.000e met:

voor de 1.001e tot en met de 2.000e met:

voor de 2.001e tot en met de 4.000e met:

voor de 4.001e tot en met de 7.000e met:

voor de 7.001e tot en met de 10.000e met:

voor de 10.001e en volgende met:

€ 0,75

€ 0,50

€ 0,30

€ 0,20

€ 0,10

€ 0,05

1.4.3

voor het vooraf informeren van de geselecteerde personen en het bieden van gelegenheid geen toestemming te verlenen tot de gegevensverstrekking per geselecteerde persoon:

€ 3,15

1.4.4

De in dit hoofdstuk bedoelde leges worden, indien de dienst daadwerkelijk is verricht, ook geheven als de gevraagde inlichting niet leidt tot het door de aanvrager beoogde doel of als geen inlichting zoals gewenst kan worden verstrekt.

1.4.5

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een afschrift van de persoonslijst uit de Basisregistratie personen bedragen:

€ 11,30

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 11,30

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,25

met een maximum per bericht van

€ 5,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,00

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,50

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,50

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

N.v.t.

N.v.t.

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 82,56

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 73,43

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

1.7.2.1

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.2.1.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 48,90

1.7.2.1.2

op de stukken behorende bij de commissie- en raadsvergaderingen

€ 244,70

1.7.2.1.3

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie

€ 36,69

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.3.1

een afschrift van een gemeentelijke belastingverordening

€ 13,92

1.7.3.2

een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening

€ 80,63

1.7.3.3

een afschrift van de bouwverordening

€ 121,05

1.7.3.4

een exemplaar van een ander dan onder 1.7.3.1/3.2/3.3 genoemde verordening

€ 25,58

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:

€ 0,88

1.8.1.1.2

in formaat A3:

€ 1,43

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk of fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan groter dan A3, per dm2 lichtdruk:

€ 5,50

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen:

€ 14,52

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet:

€ 14,52

1.8.2.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Erfgoedwet 1988:

€ 113,30

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Erfgoedwet 1988:

€ 113,30

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen:

€ 14,52

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres:

€ 14,52

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie:

€ 14,52

1.8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat:

€ 14,52

1.8.4

Huisnummering

1.8.5.1

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van aparte huisnummers voor zonder vergunning te verzelfstandigen onderdelen van een bestaand bouwwerk bedragen:

€ 203,50

vermeerderd met per vastgesteld huisnummer:

€ 33,94

met een maximum van:

€ 1360,70

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van:

1.9.1

een verklaring omtrent het gedrag:

€ 41,35

1.9.2

een legalisatie van een handtekening:

€ 12,43

1.9.3

een bewijs van in leven zijn (in de Nederlandse taal):

€ 12,43

1.9.4

tot het verkrijgen van een gewaarmerkte kopie:

€ 3,69

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 27,50

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk:

1.10.2.1

voor de eerste pagina:

€ 0,33

1.10.2.2

voor de volgende pagina’s, per pagina:

€ 0,66

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:

€ 14,52

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

tot het verkrijgen van een voorrangsverklaring als bedoeld in artikel 2.1.1 van de huisvestingsverordening gemeente Alblasserdam

€ 72,00

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 105,27

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet:

€ 52,64

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13

Niet van toepassing

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

1.14.1

inschrijving op de wachtlijst:

€ 35,00

1.14.2

verlenging van de inschrijving:

€ 20,00

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Niet van toepassing

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 62,15

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 62,15

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 24,75

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:

€ 249,15

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 249,15

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 99,55

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 33,17

Hoofdstuk 17 Kabels, leidingen en buizen

1.17.1

Het basistarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet of als bedoeld in artikel 4 van de Leidingenverordening:

€ 400,12

1.17.2

Het basistarief in onderdeel 1.17.1 wordt voor een sleuflengte:

 

1.17.2.1

Van 10 – 199 meter, per strekkende meter verhoogd met:

€ 4,02

1.17.2.2

Van 200 – 9.999 meter, per strekkende meter verhoogd met:

€ 2,31

1.17.2.3

10.000 meter en langer, per strekkende meter verhoogd met:

€ 1,93

1.17.3

Het in 1.17.1 genoemde bedrag wordt:

 

1.17.3.1

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met:

€ 200,09

1.17.3.2

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgermeester en wethouders is opgesteld;

1.17.4

Indien een begroting als bedoeld in als bedoeld in 1.17.3.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 69,08

1.18.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in onderdeel 1.18.1

€ 27,83

1.18.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 50,55

1.18.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 50,80

1.18.5

tot het wijzigen of verstrekken van een duplicaat van een gehandicapten-parkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 10,75

1.18.6

het tarief als bedoeld onder 1.18.4 wordt vermeerderd met de kosten voor de vereiste medische keuring, als volgt:

 

1.18.6.1

in geval van een standaard medische keuring

€ 121,82

1.18.6.2

in geval van een uitgebreide medische keuring

€ 183,96

1.18.6.3

indien de aanvrager zonder voorafgaand bericht van verhindering niet verschijnt voor de medische keuring als bedoeld onder 1.18.6.1 en 1.18.6.2 worden de administratiekosten in rekening gebracht van

€ 121,82

1.18.6.4

indien de keuringsarts door verzuim van de aanvrager genoodzaakt is het medisch dossier op te vragen bij een arts of specialist wordt het tarief als bedoeld onder 1.18.6.1 en 1.18.6.2 vermeerderd met

€ 85,05

1.18.6.5

indien de keuringsarts een huisbezoek bij de aanvrager moet afleggen wordt het onder 1.18.6.1 en 1.18.6.2 genoemde tarief vermeerderd met

€ 71,80

1.18.7.1

voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats wanneer er een parkeervak beschikbaar is

€ 217,50

1.18.7.2

wanneer er geen parkeervak beschikbaar is worden de kosten voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats zoals genoemd in het vorige lid verhoogd met

€ 317,50

1.18.7.3

voor de plaatsing van een aanduiding bord bij een gehandicaptenparkeerplaats

€ 326,25

1.18.7.4

voor het wijzigen (€ 67,50) of verplaatsen (€71,25) van een kentekenbord bij een gehandicaptenparkeerplaats

€ 67,50

€ 71,25

1.18.8

voor de afgifte van een parkeervergunning

€ 0,00

Hoofdstuk 19 Luchtfoto's

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een afdruk van een luchtfoto tot een afmeting van maximaal A3 formaat, geprint op een kleurenprinter, op gewoon papier, bedraagt:

 

1.19.1.1

Op formaat A4:

€ 16,78

1.19.1.2

Op formaat A3:

€ 22,55

1.19.2

tot het verkrijgen van een afdruk van een luchtfoto tot een afmeting van maximaal A0 formaat, geprint op een kleurenprinter, op gewoon papier, bedraagt:

 

1.19.2.1

Op formaat A2:

€ 16,78

1.19.2.2

Op formaat A1:

€ 22,55

1.19.2.3

Op formaat A0:

€ 55,28

1.19.3

tot het verkrijgen van een digitale luchtfoto (1.000 * 500 meter) in ECW formaat, bedraagt per stuk:

€ 112,20

Hoofdstuk 20 Nvt

Hoofdstuk 21 Diversen

1.21.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.21.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 3,84

1.21.1.2

fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.21.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat:

€ 0,69

1.21.1.2.2

per pagina op papier van een ander formaat:

€ 0,92

1.21.1.2.3

Per pagina in digitale vorm

€ 0,69

1.21.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.1.1 en 1.19.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk:

€ 17,58

vermeerderd met:

€ 17,58

voor elke m2 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 1 m2 te boven gaat;

1.21.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 21,02

1.21.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 10,34

1.21.2

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het digitaal verstrekken van:

1.21.2.1

Bouwtekeningen of bouwdossiers per kwartier arbeid:

€ 28,72

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen;

2.1.1.2

bouwkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

2.1.1.4

In afwijking van artikel 2.1.1.2 geldt als grondslag voor de vaststelling van de bouwkosten voor een tijdelijk bouwwerk:

2.1.1.4.1

indien het een bouwwerk betreft dat qua constructie niet bedoeld is om verplaatsbaar te zijn, de aannemingssom dan wel een raming van de bouwkosten vastgesteld als omschreven in artikel 2.1.1.2;

2.1.1.4.2

indien het een gehuurd bouwwerk betreft dat qua constructie bedoeld is om verplaatsbaar te zijn, de plaatsingskosten vermeerderd met de huurkosten van het bouwwerk berekend over de beoogde instandhoudingtermijn. Deze kosten zijn exclusief de omzetbelasting;

2.1.1.4.3

indien het niet een gehuurd bouwwerk betreft dat qua constructie bedoeld is om verplaatsbaar te zijn, de som van de plaatsingskosten en de aanschaf-, leverings- en (ver)bouwkosten van het bouwwerk. Deze kosten zijn exclusief de omzetbelasting;

2.1.1.5

De in artikelen 2.1.1.2 en 2.1.1.4.1 bedoelde kosten worden bij een in de artikelen 2.1.1.2 en 2.1.1.4.1 bedoelde raming vastgesteld met gebruikmaking van de taxatieboekjes 2023 van Bouwkosten.nl B.V. In geval deze taxatieboekjes niet voorzien in het type bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd- zullen de bouwkosten ervan door de aanvrager middels een open begroting aannemelijk moeten worden gemaakt;

2.1.1.6

Bij vaststelling van de in artikelen 2.1.1.1, 2.1.1.2 en 2.1.1.4 bedoelde kosten wordt geen rekening gehouden met verlagende factoren (zoals zelfwerkzaamheid, eigen materialen of personeel, gebruikte materialen etc.), maar wordt de prijs gehanteerd die aan een willekeurige derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het uitvoeren van het werk;

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld;

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

tot het beoordelen van een conceptaanvraag (vooroverleg) om een omgevingsvergunning:

50%

met een minimum van:

€ 423,00

en een maximum van:

€ 1.416,00

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000,00 bedragen:

4,79%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 274,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 200.000,00 tot € 500.000,00 bedragen:

€ 9.580,00

vermeerderd met:

4,17%

van de bouwkosten boven de grens van € 200.000,00;

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen:

€ 22.090,00

vermeerderd met:

3,56%

van de bouwkosten boven de grens van € 500.000,00;

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 1.000.000,00 tot € 2.000.000,00 bedragen:

€ 39.890,00

vermeerderd met:

2,93%

van de bouwkosten boven de grens € 1.000.000,00;

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 2.000.000,00 tot € 5.000.000,00 bedragen:

€ 69.190,00

vermeerderd met:

2,34%

van de bouwkosten boven de grens van € 2.000.000,00;

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 5.000.000,00 of meer bedragen:

€ 139.390,00

vermeerderd met:

1,73%

van de bouwkosten boven de grens van € 5.000.000,00 met een maximum van:

€ 383,876,00

Proefproject Wet Kwaliteitsborging

2.3.1.1.7

Indien een aanvrager deelneemt aan het proefproject in het kader van de Wet kwaliteitsborging, en voldoet aan de gestelde eisen, wordt het bedrag dat verschuldigd is aan leges, die voortvloeien uit paragraaf 2.3.1, verlaagd met:

2.3.1.1.7.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000,00 bedragen:

75%

2.3.1.1.7.2

indien de bouwkosten € 200.000,00 tot € 500.000,00 bedragen:

60%

2.3.1.1.7.3

indien de bouwkosten € 500.000,00 tot € 2.000.000,00 bedragen:

40%

Extra welstandstoets

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 385,00

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld. In zijn geheel doorberekend aan de aanvrager

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

12,54%

met een minimum van:

€ 163,00

en een maximum van:

€ 503,00

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

Beoordeling aanvullende gegevens

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 1.280,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder b van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

5,22%

van de aanlegkosten,

met een minimum van:

€ 332,00

en een maximum van:

€ 69.018,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit en/of aanlegactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit en/of aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a en/of onder b van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid onder a onder 1º van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 600,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid onder a onder 2º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 900,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid onder a onder 3º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 5.991,00

2.3.3.4

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.198,00

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.198,00

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid onder d van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 1.198,00

2.3.3.7

De in dit artikel genoemde leges worden ook in rekening gebracht wanneer de genoemde procedures vooruitlopend op de aanvraag om omgevingsvergunning t.b.v. die aanvraag werd gestart of werd doorlopen.

2.3.3.8

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 900,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit en/of aanlegactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouw- en/of aanlegactiviteit als bedoeld in

artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid onder a onder 1º van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 600,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid onder a onder 2º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 900,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid onder a onder 3º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 5.991,00

2.3.4.4

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.198,00

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.198,00

2.3.4.6

indien artikel 2.12, eerste lid onder d van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 1.198,00

2.3.4.7

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 900,00

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder d van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.5.1

basisbedrag

€ 347,00

2.3.5.2

vermeerderd met een toeslag die is gerelateerd aan de gebruiksoppervlakte van het bouwwerk:

- niet meer dan 100 m²

€ 241,00

- meer dan 100 m², maar niet meer dan 500 m², per m²

€ 2,55

- meer dan 500 m², maar niet meer dan 2.000 m²

€ 827,00

plus, per m²

€ 0,80

- meer dan 2.000 m², maar niet meer dan 5.000 m²

€ 2.218,00

plus, per m²

€ 0,15

- meer dan 5.000 m²

€ 2.844,00

plus, per m²

€ 0,03

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo en/of artikel 2.2, eerste lid, onder b, bedraagt het tarief, voor het verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

8,58 ‰

van de bouwkosten.

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in

artikel 2.1, eerste lid onder g van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 673,00

Aanleggen of veranderen weg

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 652,00

2.3.9

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale verordeningen of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 459,00

2.3.10

Handelsreclame

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h en i, van de Wabo in samenhang met artikel 4:14 van de Algemene plaatselijke verordening en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 291,00

2.3.11

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:10 A van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, bij een oppervlakte van ingebruikname van:

- 1 m2 tot en met 9 m2:

€ 47,95

- 10 m2 tot en met 99 m2:

€ 190,00

- 100 m2 en meer:

€ 480,00

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 494,50

2.3.13

Flora en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 1.202,00

2.3.14

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder i van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 694,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 694,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.14.3

Procedure hogere grenswaarde

2.3.14.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning alleen kan worden verleend na vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder, worden de leges als bedoeld in 2.3.1 2.3.3 en 2.3.4 verhoogd met:

€ 1.294,00

Wanneer deze zgn. procedure hogere grenswaarden wordt gevolgd op basis van een herziening van het bestemmingsplan blijft de berekening van de te heffen leges buiten beschouwing.

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 957,00

2.3.16.2

Indien, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, geen onderzoeksrapport als bedoeld in onderdeel 2.3.16 is vereist, maar kan worden volstaan met een plan van aanpak waarin wordt beschreven hoe er met vrijkomende grond wordt omgegaan, bedragen de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van dit plan van aanpak:

€ 563,00

2.3.16.3

Er worden geen leges bodemtoets berekend indien de grond voor het bouwplan na vergunningverlening door de gemeente aan de vergunninghouder wordt overgedragen.

2.3.17

Advies

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de

aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling

nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

Onder aftrek van een bedrag van:

€ 284,00

Als voorwaarde voor de hiervoor genoemde vermindering geldt dat deze aanvraag binnen 26 weken na de beoordeling van de conceptaanvraag of het vooroverleg moet zijn ingediend en er sprake is van een gelijke aanvraag.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken na het in behandeling nemen ervan:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

Wanneer de intrekking plaatsvindt op advies van de gemeente, worden deze leges eenmalig verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag voor hetzelfde (bouw)plan op dezelfde locatie, indien deze aanvraag wordt ingediend binnen 12 weken na ontvangst van het intrekkingsverzoek.

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw of aanlegactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Minimumbedrag bij teruggaaf

Een bedrag minder dan:

€ 284,00

wordt niet teruggegeven.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid onder b van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 313,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de

€ 1.374,00

omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

Het bepaalde in 2.7 vindt geen toepassing indien de wijziging zodanig is dat van een nieuw (bouw)plan sprake is.

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.8.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.8.1 of 2.8.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Niet van toepassing.

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 484,00

Hoofdstuk 10a Erfgoedverordening

2.10a.1

Indien een aanvraag om een vergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beeldbepalende zaak als bedoeld in de Erfgoedverordening Alblasserdam 2013 op grond van artikel 23 lid 2:

8,58 ‰

Hoofdstuk 11 Niet in behandeling nemen

2.11.1

Indien een verzoek tot aanvraag om vooroverleg, beoordeling van een conceptaanvraag of aanvraag om omgevingsvergunning, ook na een verzoek tot aanvulling, wegens onvolledigheid niet verder kan worden behandeld, wordt:

van de op grond van 2.2, 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8,

2.3.9, 2.3.10 en/of 2.3.11 verschuldigde leges in rekening gebracht.

50%

2.11.2

De overeenkomstig 2.11.1 geheven leges worden eenmalig verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag voor hetzelfde (bouw)plan op dezelfde locatie, onder aftrek van:

indien deze aanvraag wordt ingediend binnen 12 weken na de mededeling

€ 652,00

(van de beslissing) om de aanvraag niet verder in behandeling te nemen.

Hoofdstuk 12 Overschrijving

2.12

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning:

€ 229,00

Hoofdstuk 13 Verlenging

Niet van toepassing.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk .1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 97,52

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

€ 68,92

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 26,35

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening indien het betreft:

3.2.1.1

Het verlenen van een vergunning voor een evenement (inclusief braderie c.q. rommelmarkt) met maximaal 1000 bezoekers:

€ 84,05

3.2.1.2

Het verlenen van een vergunning voor een grootschalig evenement (inclusief braderie en rommelmarkt) met meer dan 1000 bezoekers:

€ 252,15

3.2.1.3

De onder 3.2.1.1 en 3.2.1.2 genoemde leges zijn voor een kwart verschuldigd indien:

a. de vergunning wordt aangevraagd door een bij de Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving aangesloten organisatie;

b. de vergunning wordt aangevraagd door een vereniging, stichting, instelling, etc., waarbij de vergunning betrekking heeft op een activiteit waarop de “Algemene Subsidieverordening” van de gemeente Alblasserdam van toepassing is;

c. de vergunning wordt aangevraagd door een in Alblasserdam gevestigd kerkgenootschap voor zover het een aanvraag voor het houden van een rommelmarkt c.q. bazaar o.i.d. betreft;

d. de vergunning wordt aangevraagd door een buurtvereniging of particulier voor het organiseren van een kleinschalige buurtactiviteit zoals een buurtbarbecue of een straatfeest.

3.2.1.4

Het afgeven van een vergunning tot het maken van muziek door middel van een draaiorgel of ander(e) muziekinstrument(en) of tot het al dan niet door middel van een geluidswagen langs mechanische weg versterken van gesproken woord en/of muziek op of aan de openbare weg (APV artikel 2:25)

3.2.1.4.1

voor een vergunning geldig voor een dag:

€ 28,85

3.2.1.4.2

voor een vergunning geldig voor een week:

€ 46,20

3.2.1.5

Het afgeven van een vergunning voor een muzikaal optreden op of aan de openbare weg (APV artikel 2:25) voor een dag:

€ 108,75

3.2.1.6

Het verlenen van een ontheffing tot het na de algemene sluitingstijd geopend houden van inrichtingen – per etmaal:

€ 61,90

3.2.1.7

Het verlenen van een vergunning voor het inzamelen van geld of goed (APV artikel 5:13):

€ 31,80

3.2.1.8

Het verlenen van een vergunning voor één of meerdere spandoeken c.q. vlaggen boven gemeentegrond:

€ 31,80

3.2.1.9

voor het verlenen van een vergunning voor een tocht of wedstrijd (APV artikel 2:25):

€ 20,57

3.2.1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning voor geven van één of meerdere circusvoorstellingen (APV artikel 2:25) per speeldag:

€ 325,00

3.2.1.11

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren of wijzigen van een horecabedrijf (APV artikel 2:28):

€ 116,88

3.2.1.12

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren of wijzigen van een terras:

€ 92,46

3.2.1.13

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het uitstallen van goederen buiten een winkel of verkoopplaats:

€ 46,25

3.2.1.14

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een standplaatsvergunning:

3.2.1.14.1

Voor 1 dag:

€ 28,85

3.2.1.14.2

Voor 1 week:

€ 49,90

3.2.1.14.3

Voor 1 maand (1 dag in de week):

€ 64,00

3.2.1.14.4

Voor 1 kwartaal (i.v.m. o.a. ijsverkoop in de zomer):

€ 106,65

3.2.1.14.5

Voor 1 jaar (of voor onbepaalde tijd tot wederopzegging:

€ 206,25

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 1.938,75

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.4.1

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a van de Huisvestingswet 2014

€ 246,00

3.4.2

tot het verlenen van een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b van de Huisvestingswet 2014

€ 246,00

3.4.3

tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014

€ 246,00

3.4.4

tot het verlenen van een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d van de Huisvestingswet 2014

€ 246,00

3.4.5

tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 20141

€ 352,00

vermeerderd met per te vormen appartementsrecht of afzonderlijke woning

€ 70,40

3.4.6

tot het verlenen van een vergunning of ontheffing om woonruimte voor toeristische verhuur in gebruik te geven als bedoeld in artikel 23c, eerste en tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 246,00

3.4.7

Tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 4.2 lid 1 van de geldende Huisvestingsverordening (opkoopbescherming)

€ 476,00

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

3.5

Niet van toepassing

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Vervallen

Hoofdstuk 7 Wet kinderopvang

3.7

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

3.7.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau, als bedoeld in art. 1.45 eerste en tweede lid, Wko en opname in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

€ 1450,00

3.7.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45 eerste en tweede lid, Wko en opname in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

€ 500,00

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.8

voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking, die valt onder de Europese dienstenrichtlijn voor ieder daaraan besteed half uur:

Met een maximum van 2 uur.

€ 55,30