Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2023

Intitulé

Verordening precariobelasting 2023

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2022;

gehoord de commissie van 6 december 2022;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2023

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag : een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan;

 • b.

  week : een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • c.

  maand : een kalendermaand;

 • d.

  kwartaal : een kalenderkwartaal;

 • e.

  jaar : een kalenderjaar;

 • f.

  vergunning : een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

Artikel 4 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

 • a.

  voorwerpen, indien de gemeente ter zake van het gebruik van de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond waarop het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden een recht heft op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;

 • b.

  voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

 • c.

  voorwerpen of werken van een plaatselijke non-profitinstelling welke zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak door vrijwilligers worden verricht;

 • d.

  een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend, gedurende dat gebruik.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

 • 1.

  Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt.

 • 2.

  Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

 • 3.

  De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.

 • 4.

  Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan. In dat geval bestaat aanspraak op ontheffing, waarbij het vijfde lid van overeenkomstige toepassing is.

 • 5.

  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige wijze.

 • 6.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting:

  • a.

   indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief is opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week;

  • b.

   indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand.

 • 7.

  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week of een maand omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak.

Artikel 7 Belastingtijdvak

 • 1.

  In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een kalenderjaaroverschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

 • 2.

  In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de in het kalenderjaar gelegen aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan.

Artikel 8 Wijze van heffing

 • 1.

  De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid wordt de voor een dag verschuldigde precariobelasting geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  In de gevallen bedoeld in artikel 7, tweede lid, is de precariobelasting verschuldigd bij het einde van het belastingtijdvak.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,-.

 • 5.

  Belastingbedragen van minder dan € 10,- worden niet geheven.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  Een aanslag moet worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.
  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending ervan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de precariobelasting worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 8, tweede lid:

 • 3.

  De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Overgangsrecht

De ‘Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2022’ van 22 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening precariobelasting 2023’.

Ondertekening

Stichtse Vecht, 20 december 2022

Griffier Voorzitter

Tarieventabel behorende bij de 'Verordening precariobelasting 2023

1

Algemeen tarief evenementen

 
 

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van voorwerpen waarvoor onder de volgende nummers niet in een bijzonder tarief is voorzien

 
 
 

1.1.1

per m² per dag

 

€ 0,87

1.1.2

per m² per week

 

€ 1,72

1.1.3

per m² per maand

 

€ 6,91

1.1.4

per m² per kwartaal

 

€ 20,77

1.1.5

per m² per jaar

 

€ 83,01

 
 
 
 

2

Bouwmaterialen

 
 

2.1

Bouwmaterialen, grond, keten, loodsen, bouwwerktuigen, stutten, palen, stellingen en al wat verder bij bouwwerken nodig is

 
 
 
 

per week per m²

 

€ 1,72

 
 
 
 

3

Voertuigen

 
 

3.1

Opleggers, aanhangwagens, handwagens e.d.

 
 
 

per week per m²

 

€ 1,72

 
 
 
 

4

Terrassen

 
 

4.1

banken, tafeltjes, stoelen, tochtschermen e.d. per m² per jaar

 
 
 

Voor de eerste 30m²

 
 

4.1.1

in het gebied Maarssen-Dorp

 

€ 30,58

4.1.2

in het gebied Maarssenbroek

 

€ 24,81

4.1.3

in het gebied Op Buuren en de plaatsen Tienhoven en

Oud-Zuilen

 

€ 19,04

 

voor iedere extra m² boven de 30m² in Maarssen, Tienhoven

en Oud-Zuilen

 

€ 12,11

4.2

banken, tafeltjes, stoelen, tochtschermen e.d. per m² per jaar

 
 
 

Voor alle overige gebieden niet genoemd onder 4.1 t/m 4.1.3.

 

€ 28,28

 
 
 
 

5

Standplaatsen

 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake

 
 

5.1.

standplaatsen op openbare gemeentegrond voor verkoop van waren, andere dan op markten gedurende de aangewezen marktdagen,

 
 
 

5.1.1

5.1.2

per dag per m² grote kernen (Maarssen-dorp, Maarssenbroek,

Breukelen en Loenen)

per dag per m² overig

 

€ 1,32

€ 0,74

5.2

standplaatsen op openbare gemeentegrond voor verkoop van waren,

 
 
 

incidenteel, per dag

 

€ 41,21

5.3

Standplaatsen van maximaal 10m² per standplaats, die deel uitmaken van een evenement zoals bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening per standplaats per dag:

 
 
 
 

5.3.1

de eerste 50 kramen per kraam

 

€ 2,28

5.3.2

iedere volgende kraam

 

€ 1,13

Behorende bij het raadsbesluit van 20 december 2022,

de griffier van de gemeente Stichtse Vecht