Regeling vervallen per 01-01-2024

Regeling dorpsbudget Het Hogeland

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Regeling dorpsbudget Het Hogeland

Het college van burgemeester en wethouders gemeente Het Hogeland;

gelet op artikel 4:23, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Het Hogeland 2019;

besluit vast te stellen de volgende Regeling Dorpsbudget Het Hogeland

§ 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • a.

  ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Het Hogeland 2019.

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  Dorp: een afgebakend gebied op de bij deze subsidieregeling behorende en door het college vastgestelde gebiedskaart (bijlage 1A)

 • d.

  Initiatief: een voorgenomen activiteit of verzameling activiteiten.

 • e.

  Dorpsbudget: het bedrag dat per dorp beschikbaar is.

 • f.

  Leefbaarheid: het initiatief moet een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en/of sociale samenhang van het dorp.

 • g.

  Dorpsvisie: het resultaat van een gezamenlijk proces van een dorp waar uitkomt wat een dorp wil bereiken voor de komende 5 tot 10 jaar om tot een verhoging van de leefbaarheid te komen.

 • h.

  Afstemmingsproces: het proces waarin een dorp/organisatie initiatieven die het wil gaan financieren vanuit het dorpsbudget in het dorp afstemt.

 • i.

  Haalbaarheidsonderzoek: het resultaat van een proces dat een dorp aflegt om te onderzoeken of een initiatief haalbaar is.

 • j.

  Erfgoed: objecten die zijn overgeërfd van de vorige generaties en wat het bewaren waard is voor de volgende generatie.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze regeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies, door het college voor het in artikel 3 genoemde doel.

§ 2 Doel en Doelgroep

Artikel 3. Doel

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor een initiatief, afstemmingsproces, dorpsvisie en/of haalbaarheidsonderzoek dat de leefbaarheid in een of meerdere dorpen van gemeente Het Hogeland bevordert.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • 1.

  Rechtspersonen zonder winstoogmerk, die (blijkens hun doelstelling) gericht zijn op het dorp waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid.

§ 3 Subsidieplafond en verdeling

Artikel 5. Subsidieplafond per dorp

 • 1.

  Het dorpsbudget per kalenderjaar bedraagt € 6.567,= plus een toelage van € 1,68 per inwoner (bijlage 1B)

 • 2.

  Onbenutte middelen van het voorgaande kalenderjaar worden overgeboekt naar het budget van het daaropvolgende kalenderjaar.

 • 3.

  Een subsidie bedraagt maximaal het beschikbare dorpsbudget.

 • 4.

  Subsidie voor het afstemmingsproces bedraagt per kalenderjaar per dorp €500,00.

 • 5.

  Subsidie voor een dorpsvisie kan maximaal één keer in de drie jaar worden aangevraagd en bedraagt per dorp maximaal € 5.000,00.

 • 6.

  Subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek bedraagt per dorp maximaal € 5.000,00.

Artikel 6. Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond van het dorpsbudget is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

§ 4 Aanvraag en besluitvormingsprocedure

Artikel 7. Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor subsidie op grond van deze regeling geschiedt door gebruikmaking van een daartoe door het college vastgesteld aanvraagformulier, voorzien van de gevraagde bijlagen;

 • 2.

  Onverminderd artikel 6, tweede lid, aanhef en onder a tot en met e, en derde lid van de ASV, overlegt de aanvrager bij de aanvraag om verlening van subsidie:

 • a.

  een opgave van medestanders, zijnde inwoners en/of (maatschappelijke) organisaties van het betreffende dorp.

 • b.

  een beschrijving van de concrete bijdrage van initiatiefnemers, aanvragers en cofinanciering/zelfwerkzaamheid.

 • c.

  een beschrijving waaruit aantoonbaar blijkt dat het initiatief, afstemmingsproces, haalbaarheidsonderzoek of dorpsvisie besproken is binnen het dorp en dat kenbaar is gemaakt dat het betrokken initiatief, afstemmingsproces, haalbaarheidsonderzoek of dorpsvisie betaald gaat worden uit het dorpsbudget.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om subsidie wordt, overeenkomstig artikel 7, vierde lid, van de ASV, ingediend voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met het initiatief, afstemmingsproces, dorpsvisie of haalbaarheidsonderzoek.

Artikel 9. Beslistermijn

Het college beslist overeenkomstig artikel 8, derde lid van de ASV binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 10. Weigeringsgronden

 • 1.

  Overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onder j, van de ASV, kan subsidie worden geweigerd als:

 • a.

  het initiatief geheel of deels gericht is op het behalen van winst;

 • b.

  het initiatief voor meer dan 90% wordt gefinancierd uit gemeentelijke middelen;

 • c.

  een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat onvoldoende draagvlak is voor het initiatief, dan wel een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat het initiatief tot onevenredige overlast leidt voor buurt of straat;

 • d.

  als uitvoering van het initiatief langer duurt dan 2 jaar; het initiatief kan uiterlijk doorlopen tot en met 31 december 2025;

 • e.

  de aanvraag gericht is op een bijdrage voor ongedekte structurele lasten voor exploitatie en/of instandhouding. Deze weigeringsgrond (onder e) is niet van toepassing op aanvragen die betrekking hebben op erfgoed.

 • 2.

  Het eerst lid is niet van toepassing op subsidie voor een afstemmingsproces, dorpsvisie of haalbaarheidsonderzoek.

Artikel 11. Aanvullende verplichtingen

 • 1.

  de subsidieontvanger is verplicht bij de uitvoering van het initiatief aan te geven dat deze mede tot stand is gekomen door een financiële bijdrage van gemeente Het Hogeland.

 • 2.

  de subsidieontvanger is verplicht mee te werken aan communicatie-uitingen van gemeente Het Hogeland.

 • 3.

  de subsidieontvanger is verplicht om, op uitnodiging van de gemeente en na uitvoering, het initiatief te presenteren binnen 18 maanden na subsidieverlening.

 • 4.

  de subsidieontvanger is verplicht mee te werken aan afspraken over beheer en onderhoud, indien van toepassing op het betreffende initiatief.

 • 5.

  de verplichtingen in de leden 1 tot en met 4 zijn niet van toepassing op subsidie voor een afstemmingsproces, dorpsvisie of haalbaarheidsonderzoek.

Artikel 12. Opschortende voorwaarden

Subsidie wordt verleend onder de opschortende voorwaarden dat alle van overheidswege vereiste vergunningen voor het initiatief zijn verkregen.

Artikel 13. Vaststelling

Overeenkomstig artikel 16, derde lid van de ASV worden subsidies vanaf € 5.000 tot € 50.000 door burgemeester en wethouders direct bij verleningsbeschikking vastgesteld.

§ 5 Slotbepalingen

Artikel 14. Citeertitel, inwerkingtreding en duur van de regeling

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Dorpsbudget Het Hogeland’.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023 en vervalt van rechtswege op 1 januari 2024.

 • 3.

  Aanvragen die na 31 december 2023 worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland op 13 december 2022

H.J. Bolding, voorzitter

P.P.M. van Vilsteren, secretaris

Bijlage 1A Gebiedsverdeling (bijlage als bedoeld in artikel 1, sub c)

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 1B Gebiedsverdeling en subsidieplafond

dorpen

gebiedsnummer

inwoner aantal

bedrag per inwoner

inwoners bedrag

vast bedrag

plafondbudget

adorp

48

664

€ 1,68

€ 1.115,52

€ 6.567,00

€ 7.682,52

baflo

27

1753

€ 1,68

€ 2.945,04

€ 6.567,00

€ 9.512,04

bedum

49

8395

€ 1,68

€ 14.103,60

€ 6.567,00

€ 20.670,60

broek

16

112

€ 1,68

€ 188,16

€ 6.567,00

€ 6.755,16

den andel

31

446

€ 1,68

€ 749,28

€ 6.567,00

€ 7.316,28

doodstil

37

120

€ 1,68

€ 201,60

€ 6.567,00

€ 6.768,60

eenrum

18

1486

€ 1,68

€ 2.496,48

€ 6.567,00

€ 9.063,48

ellerhuizen

51

92

€ 1,68

€ 154,56

€ 6.567,00

€ 6.721,56

eppenhuizen (zevenhuizen, startenhuizen)

40

109

€ 1,68

€ 183,12

€ 6.567,00

€ 6.750,12

hornhuizen

7

150

€ 1,68

€ 252,00

€ 6.567,00

€ 6.819,00

houwerzijl

4

226

€ 1,68

€ 379,68

€ 6.567,00

€ 6.946,68

kantens

39

650

€ 1,68

€ 1.092,00

€ 6.567,00

€ 7.659,00

klein en groot wetsinge

21

143

€ 1,68

€ 240,24

€ 6.567,00

€ 6.807,24

kleine huisjes

15

99

€ 1,68

€ 166,32

€ 6.567,00

€ 6.733,32

kloosterburen

9

595

€ 1,68

€ 999,60

€ 6.567,00

€ 7.566,60

kruisweg

8

425

€ 1,68

€ 714,00

€ 6.567,00

€ 7.281,00

t lage van de weg

35

314

€ 1,68

€ 527,52

€ 6.567,00

€ 7.094,52

lauwersoog

1

145

€ 1,68

€ 243,60

€ 6.567,00

€ 6.810,60

leens

10

1724

€ 1,68

€ 2.896,32

€ 6.567,00

€ 9.463,32

mensingeweer (maarhuizen)

19

187

€ 1,68

€ 314,16

€ 6.567,00

€ 6.881,16

molenrij

14

171

€ 1,68

€ 287,28

€ 6.567,00

€ 6.854,28

niekerk

5

60

€ 1,68

€ 100,80

€ 6.567,00

€ 6.667,80

noordwolde

50

187

€ 1,68

€ 314,16

€ 6.567,00

€ 6.881,16

oldenzijl

41

143

€ 1,68

€ 240,24

€ 6.567,00

€ 6.807,24

onderdendam

25

578

€ 1,68

€ 971,04

€ 6.567,00

€ 7.538,04

oosteinde

45

197

€ 1,68

€ 330,96

€ 6.567,00

€ 6.897,96

oosternieland

42

136

€ 1,68

€ 228,48

€ 6.567,00

€ 6.795,48

oudeschip

46

164

€ 1,68

€ 275,52

€ 6.567,00

€ 6.842,52

pieterburen

17

316

€ 1,68

€ 530,88

€ 6.567,00

€ 7.097,88

rasquert

28

248

€ 1,68

€ 416,64

€ 6.567,00

€ 6.983,64

roodeschool

44

1108

€ 1,68

€ 1.861,44

€ 6.567,00

€ 8.428,44

rottum

34

136

€ 1,68

€ 228,48

€ 6.567,00

€ 6.795,48

saaxumhuizen

29

49

€ 1,68

€ 82,32

€ 6.567,00

€ 6.649,32

sauwerd

47

1199

€ 1,68

€ 2.014,32

€ 6.567,00

€ 8.581,32

schouwerzijl

20

144

€ 1,68

€ 241,92

€ 6.567,00

€ 6.808,92

stitswerd

26

146

€ 1,68

€ 245,28

€ 6.567,00

€ 6.812,28

tinallinge

23

133

€ 1,68

€ 223,44

€ 6.567,00

€ 6.790,44

uithuizen

36

5076

€ 1,68

€ 8.527,68

€ 6.567,00

€ 15.094,68

uithuizermeeden (hefswal, paapstil, valom)

43

3104

€ 1,68

€ 5.214,72

€ 6.567,00

€ 11.781,72

ulrum

6

1363

€ 1,68

€ 2.289,84

€ 6.567,00

€ 8.856,84

usquert (noordpolderzijl)

33

1311

€ 1,68

€ 2.202,48

€ 6.567,00

€ 8.769,48

vierhuizen

2

185

€ 1,68

€ 310,80

€ 6.567,00

€ 6.877,80

warffum

32

2181

€ 1,68

€ 3.664,08

€ 6.567,00

€ 10.231,08

warfhuizen

12

256

€ 1,68

€ 430,08

€ 6.567,00

€ 6.997,08

wehe-den-hoorn

13

771

€ 1,68

€ 1.295,28

€ 6.567,00

€ 7.862,28

westerdijkshoorn

24

200

€ 1,68

€ 336,00

€ 6.567,00

€ 6.903,00

westernieland

30

266

€ 1,68

€ 446,88

€ 6.567,00

€ 7.013,88

winsum

22

7180

€ 1,68

€ 12.062,40

€ 6.567,00

€ 18.629,40

zandeweer

38

485

€ 1,68

€ 814,80

€ 6.567,00

€ 7.381,80

zoutkamp

3

1211

€ 1,68

€ 2.034,48

€ 6.567,00

€ 8.601,48

zuidwolde

52

990

€ 1,68

€ 1.663,20

€ 6.567,00

€ 8.230,20

zuurdijk

11

126

€ 1,68

€ 211,68

€ 6.567,00

€ 6.778,68

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal

 

47655

€ 1,68

€ 80.060,40

€ 341.484,00

€ 421.544,40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

controle

 
 
 

€ 80.060,40

€ 341.484,00

€ 421.544,40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aantal gebiedsnummers

52

 
 
 
 
 

vast bedrag

€ 6.567,00

 
 
 
 
 

inwoner aantal

47655

 
 
 
 
 

bedrag per inwoner

€ 1,68

 
 
 
 
 

totaal

€ 421.544,40

 
 
 
 
 

Bijlage 2 Aanvraagformulier

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling