Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten sociale, culturele en maatschappelijke basis Zwolle 2022

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten sociale, culturele en maatschappelijke basis Zwolle 2022

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle tot vaststelling van de Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten sociale, culturele en maatschappelijke basis Zwolle 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle;

overwegende dat het gemeentebestuur wil bevorderen dat de sociale, culturele en maatschappelijke basis ondanks de stijgende energiekosten hun activiteiten en hun maatschappelijke rol kunnen blijven uitoefenen;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Zwolle 2022;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten sociale, culturele en maatschappelijke basis Zwolle 2022.

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Zwolle 2022;

 • b. Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c. referentieperiode: de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021;

 • d. subsidiabele periode: door het college vastgestelde periode waarover subsidie kan worden aangevraagd.

Artikel 2: Toepasselijkheid ASV

De ASV is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidieregeling nadrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3. Doel

Deze subsidieregeling heeft als doel een tegemoetkoming te bieden in de gestegen energiekosten van de sociale, culturele en maatschappelijke basis van Zwolle.

Artikel 4. Aanvrager

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan maatschappelijke organisaties op het gebied van cultuur, sport, welzijn, ontmoeting, maatschappelijke dienstverlening en recreatie.

 • 2. De maatschappelijke organisatie als bedoeld in lid 1 heeft geen winstoogmerk en is gevestigd in de gemeente Zwolle.

Artikel 5. Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor een bijdrage in gestegen energiekosten van een Zwolse vestiging van aanvrager in de subsidiabele periode.

Artikel 6. Subsidiecriteria

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a. de energiekosten hebben betrekking op een vestiging in de gemeente Zwolle die geen onderdeel uitmaakt van een woning;

 • b. de energiekosten komen ten laste van aanvrager, blijkens:

  • I.

   een aan aanvrager gerichte energierekening van een energiebedrijf; of

  • II.

   een op naam van aanvrager opgestelde huurovereenkomst, waaruit blijkt dat aanvrager de vestiging inclusief gas en elektriciteit huurt, huurovereenkomst; of

  • III.

   een aan aanvrager gerichte door verhuurder opgestelde energierekening.

Artikel 7. Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 12 van de ASV wordt subsidieverlening geweigerd als de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 8 lager zijn dan € 500.

Artikel 8. Subsidiabele kosten

 • De subsidie heeft uitsluitend betrekking op het verschil in de energiekosten. Het verschil wordt berekend door het verschil tussen de energiekosten in de referentieperiode en de energiekosten in de subsidiabele periode te bepalen.

Artikel 9. Subsidiehoogte

 • De subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten, onder aftrek van de compensatie voor gestegen energiekosten ontvangen uit rijksmiddelen in de subsidiabele periode, met een maximum van € 10.000.

Artikel 10. Subsidieplafond

Het college stelt het subsidieplafond, de aanvraagperiode en de subsidiabele periode vast.

Artikel 11. Wijze van verdeling

Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die in dezelfde aanvraagperiode als bedoeld in artikel 10 zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per aanvrager naar rato verdeeld.

Artikel 12. Indieningsvereisten

 • 1. In afwijking van artikel 9, lid 2, van de ASV overlegt de aanvrager die op eigen naam een energiecontract heeft:

  • a.

   eindafrekening van de werkelijk gemaakte energiekosten in de referentieperiode van de vestiging;

  • b.

   eindafrekening van de werkelijk gemaakte energiekosten in de subsidiabele periode van de vestiging;

  • c.

   voor zover de eindafrekening niet of niet volledig betrekking heeft op de subsidiabele periode, tevens een overzicht van de bevoorschotte energiekosten in de subsidiabele periode; en

  • d.

   documenten waaruit de aangevraagde of verkregen rijksmiddelen ter compensatie van energiekosten blijken.

 • 2. In afwijking van artikel 9, lid 2, van de ASV overlegt de aanvrager die een huurovereenkomst inclusief gas en elektriciteit heeft:

  • a.

   kopie van de huurovereenkomst van de vestiging waaruit blijkt dat aanvrager inclusief vaste lasten huurt;

  • b.

   documenten waaruit de aangevraagde of verkregen rijksmiddelen ter compensatie van energiekosten blijken;

  • c.

   documenten waaruit blijkt dat de energiekosten van aanvrager zijn gestegen in de subsidieperiode, bestaande uit een huurverhoging ten opzichte van de referentieperiode, in welk verband de verhuurder expliciet verklaart welk deel van de huurverhoging het gevolg is van de hogere energiekosten; of

  • d.

   een op naam van aanvrager door verhuurder opgestelde energierekening over de referentieperiode en de subsidiabele periode.

Artikel 13. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 11, eerste lid, van de ASV binnen 13 weken nadat de termijn voor het indienen van een aanvraag als bedoeld in artikel 10 is verstreken.

Artikel 14. Staatssteun

Subsidie in het kader van deze regeling wordt slechts verstrekt voor zover dit verenigbaar is met artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PbEU C 326/47).

Artikel 15. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten sociale, culturele en maatschappelijke basis Zwolle 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 december 2022

P. Snijders, burgemeester

D. Emmer, secretaris