Verordening op de heffing en invordering van leges Smallingerland 2023

Geldend van 29-12-2022 t/m 04-07-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges Smallingerland 2023

De raad van de gemeente Smallingerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2022;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES SMALLINGERLAND 2023

Artikel 1 Definities

In deze wordt verstaan onder:

 • -

  dag : de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  week : een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • -

  maand : het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  jaar : het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar : de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge van een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijk kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingplichtige bekendgemaakt.

Artikel 7 Tijdstip van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend, met uitzondering van de leges voor de nationale identiteitskaart voor zover de persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of Staatcourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5

   onderdeel 1.9.1.1(verklaring omtrent het gedrag);

  • 6

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan voor bepaalde gevallen deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover van toepassing, gelet op het belang dat de verordening beschermt, zal leiden tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De Legesverordening 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Smallingerland 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd

in zijn vergadering van 20 december 2022,

griffier,

voorzitter,

Bijlage 1 Tarieventabel leges

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Smallingerland 2023.

Indeling tarieventabel

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1  Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een partnerschap in een huwelijk

 

1.1.1.1

Twee vaste momenten per week, op dinsdag en donderdag, om 9.00 uur in de ondertrouwkamer door een ambtenaar van de burgerlijke stand

kosteloos

1.1.1.2

Locatie: Gemeentehuis of aangewezen/vaste locatie

BABS: gemeente

a. Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

€ 245,00

b. Maandag t/m vrijdag tussen 17.00 en 22.00 uur

€ 395,00

c. Maandag t/m vrijdag na 22.00 uur

€ 498,00

d. Zaterdag, hele dag

€ 395,00

e. Zon- en feestdagen, hele dag

€ 498,00

1.1.1.3

Locatie: Op een locatie naar keuze van maandag t/m zondag BABS:

a. Gemeente

€ 236,00

b. Eigen BABS (reeds beëdigd)

€ 157,00

c. Eigen BABS (niet beëdigd incl. workshop)

€ 330,00

1.1.1.4

Bij gebruik van 1.1.1.3 b en c worden de leges verhoogd met administratiekosten voor maken akte en gebruik toga

€ 105,00

1.1.1.5

Locatie: Gemeentehuis

BABS: ambtenaar van de burgerlijke stand

Alleen wettelijke formaliteiten op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur

€ 105,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige

€ 25,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.3.1

een trouwboekje, een partnerschapsboekje of een duplicaat daarvan

€ 25,00

1.1.3.2

een uittreksel van de burgerlijke stand

€ 15,70

1.1.3.3

een verklaring van de burgerlijke stand

€ 27,50

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 7,20

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (10 jaar)

€ 77,00

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (5 jaar)

€ 58,00

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,00

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,00

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,00

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,00

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,00

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,00

1.2.6

voor een versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de n de onderdelen genoemde bedragen:

€ 53,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,20

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 7,20

1.4.5.1

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 8,90

1.4.5.2

Indien de gegevens worden gevraagd door een instelling met een

wetenschappelijk, sociaal of filantropisch doel, per verstrekking

€ 0,80

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7..1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per exemplaar

€ 4,40

1.7..1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raads- of commissievergadering, per kalenderjaar

€ 128,00

1.7.2.

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2..1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 30,00

 
 
 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.8.1.1

een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,10

1.8.1.1.2

in formaat A3

€ 0,30

1.8.1.2

een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan. (eenheidsformaat A1)

€ 3,60

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 7,10

1.8.2.2

Voor het aanleveren van gegevens over planologische aspecten, onderhoudstoestand en bodemverontreiniging (incl. kaartmateriaal)

€ 58,10

1.8.2.3

Voor het verstrekken van kadastrale gegevens

€ 8,40

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.1.2.

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 7,20

1.9.1.3

tot het legaliseren van een handtekening of het waarmerken van een stuk

€ 7,20

1.9..2

Voor het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

€ 7,20

1.9..3

Voor het afgeven van een verklaring, dat het portret op een stuk het portret is van degene te wiens naam het stuk is gesteld, of van degene die in het stuk wordt bedoeld.

€ 7,20

1.9..4

Iedere andere verklaring omtrent een bepaald persoon

€ 7,20

1.9.5

Voor het verlenen van bemiddeling tot het verkrijgen van een formulier tot aanvragen van een geneeskundige verklaring, boven de kostprijs daarvan

€ 0,90

1.9.5.1

Optie, enkelvoudig

€ 206,00

1.9.5.2

Optie, gemeenschappelijk

€ 351,00

1.9.5.3

Optie, medeopterende minderjarige

€ 23,00

1.9.5.4

Naturalisatie, enkelvoudig; standaard

€ 970,00

1.9.5.5

Naturalisatie, gemeenschappelijk; standaard

€ 1.238,00

1.9.5.6

Naturalisatie, enkelvoudig; verlaagd

€ 722,00

1.9.5.7

Naturalisatie, gemeenschappelijk: verlaagd

€ 991,00

1.9.5.8

Naturalisatie, meenaturaliserende minderjarige

€ 143,00

1.9.6

Voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.35 van de APV

€ 7,20

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,40

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk::

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie, per pagina

€ 0,10

Hoofdstuk 15 Vervallen

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 27,30

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het vestigen van een speelautomaathal zoals bedoeld in artikel 2 van de Verordening Speelautomatenhallen Smallingerland 2020

€ 912,00

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

 

1.17.1.2

vast bedrag

€ 393,00

1.17.1.3

variabele bedragen per strekkende meter bestaande situatie

€ 1,20

1.17.1.4

variabele leges per strekkende meter maagdelijk terrein (nieuwbouw);

€ 0,60

1.17.1.5

tarieven gelden zowel voor telecomaanbieders als ook voor nutsbedrijven

In afwijking van de artikelen 1.17.1.2 en 1.17.1.3 wordt, indien sprake is van een leidinglengte van 10.000 meter of meer, naast het tarief van artikel 1.17.1.1, een bedrag in rekening gebracht als opgenomen in een ter zake opgestelde en door het college van B&W goedgekeurde projectbegroting, waarin de geraamde kosten voor de behandeling van de melding/aanvraag worden vastgesteld. Indien een projectbegroting is uitgebracht wordt melding/aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder/aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de melding/aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 34,20

1.18.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 26,60

1.18.4

Het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 123 van het Wegenverkeersreglement (Stbl. 1950, K 377)

€ 41,90

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.25 en

5.25 A van de APV

€ 27,30

1.19.1.2

tot het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 4.3 van de APV

€ 27,30

1.19.1.3

tot het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 4.6 van de APV

€ 27,30

1.19.1.4

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10A van de APV

€ 140,60

1.19.1.5

tot het verlenen van een vergunning voor het opslaan en verkopen van vuurwerk

€ 175,00

1.19.1.6

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.72 van de APV

€ 27,30

1.19.1.7

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 4.15 van de APV

€ 195,90

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen tot het verstrekken van (gewaarmerkte) afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.19.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,13

1.19.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 0,25

1.19.2.3

Kleurenkopie op papier van A4-formaat

€ 1,00

1.19.2.4

Kleurenkopie op papier van A3-formaat

€ 1,70

1.19.2.5

In eigen beheer vervaardigde gemeentelijke nota's bestaande uit:

1 - 10 bladzijden

€ 0,60

1.19.2.6

10 – 25 bladzijden

€ 1,80

1.19.2.7

25 – 50 bladzijden

€ 4,30

1.19.2.8

50 of meer bladzijden

€ 8,00

1.19.2.9

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk (eenheidsformaat A1)

of op andere gegevensdragers

€ 9,50

1.19.2.10

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen.

Eenheidsformaat A4

€ 11,50

 

Eenheidsformaat A3

€ 23,20

1.19.2.11

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 14,40

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of voor zover deze ontbreekt, een raming van kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting niet inbegrepen en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting niet inbegrepen en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen en exclusief de kosten van panelen voor opwekken van energie en warmte;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

.

 
 

2.3.1.1.1

Bij bouwkosten tot en met € 25.000,-

2,28%

 

van de totale bouwsom, met een minimum van

€ 100,00

2.3.1.1.2

Bij bouwkosten van € 25.000,01 tot en met € 100.000,- wordt het tarief van onderdeel 2.3.1.1.1 over het bij dat onderdeel genoemde bedrag vermeerderd met

2,20%

 

van het gedeelte van de bouwkosten, die vallen in dit onderdeel

 

2.3.1.1.3

Bij bouwkosten van € 100.000,01 tot en met € 200.000,- wordt het tarief van onderdeel 2.3.1.1.1 en 2.3.1.1.2 over het bij dat onderdeel genoemde bedrag vermeerderd met

2,32%

 

van het gedeelte van de bouwkosten, die vallen in dit onderdeel

 

2.3.1.1.4

Bij bouwkosten van € 200.000,01 tot en met € 500.000,- wordt het tarief van onderdeel 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2 en 2.3.1.1.3 over het bij dat onderdeel genoemde bedrag vermeerderd met

2,43%

 

van het gedeelte van de bouwkosten, die vallen in dit onderdeel

 

2.3.1.1.5

Bij bouwkosten € 500.000,01 tot en met € 1.000.000,- wordt het tarief van onderdeel 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2, 2.3.1.1.3 en 2.3.1.1.4 over het bij dat onderdeel genoemde bedrag vermeerderd met

2,48%

 

van het gedeelte van de bouwkosten, die vallen in dit onderdeel

 

2.3.1.1.6

Bij bouwkosten van € 1.000.000,01 tot en met € 2.500.000,- wordt het tarief van onderdeel 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2, 2.3.1.1.3, 2.3.1.1.4 en 2.3.1.1.5 over het bij dat onderdeel genoemde bedrag vermeerderd met

2,20%

 

van het gedeelte van de bouwkosten, die vallen in dit onderdeel

 

2.3.1.1.7

Bij bouwkosten meer dan € 2.500.000,01 wordt het tarief van onderdeel 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2, 2.3.1.1.3, 2.3.1.1.4, 2.3.1.1.5 en 2.3.1.1.6 over het bij dat onderdeel genoemde bedrag vermeerderd met

0,79%

 

van het gedeelte van de bouwkosten, die vallen in dit onderdeel

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 645,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.3.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van Wabo wordt toegepast (binnenplanse kleine afwijking):

€ 242,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 242,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 6.444,00

2.3. 5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.5.1

een basistarief van

€ 259,00

2.3.5.2

vermeerderd met een bedrag per m² van

€ 0,60

 

Het maximum van basistarief + opslag per m² is € 1.750

 

2.3.5.3

Voor het aanpassen van de gebruiksvergunning in verband met een geringe wijziging

€ 174,00

2.3.5.4

Voor wijziging van de tenaamstelling van de vergunning

€ 174,00

2.3.5.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning, per evenement of activiteit, op grond van de Brandbeveiligingsverordening voor een:

 

2.3.5.5.1

Openluchtevenement

€ 82,00

2.3.5.5.2

tijdelijk bouwsel of voor in een tentoonstellingsruimte plaats hebbend

evenement met een vloeroppervlak van 50 t/m 100 m²

€ 82,00

2.3.5.5.3

boven het aantal van 100 m² te vermeerderen met een bedrag per 50 m²

€ 8,20

2.3.5.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een tijdelijke gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik, per evenement of activiteit, van een bouwwerk als bedoeld in de bouwverordening met een oppervlak van 50 t/m 100 m²

€ 82,00

2.3.5.6.1

boven het aantal van 100 m² te vermeerderen met een bedrag per 100 m²

€ 8,20

 

Onder bouwkosten wordt in dit onderdeel verstaan de aannemingssom als bedoeld in par. 1, lid 1, van de “Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken” (UAV1989) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, , of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de monumentenverordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of <artikel 10, tweede lid,> van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 629,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk

 
 

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 64,00

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met het provinciaal wegenreglement of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 629,00

2.3.9

Uitweg/inrit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met het provinciaal wegenreglement of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 121,00

2.3.10

Kappen

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 72,00

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 315,00

2.13.14.2

het op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid aanhef en onder h, van de Wabo, of

het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat op of aan die onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid aanhef en onder i, van de Wabo

bedraagt het tarief:

€ 322,00

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.2.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.2.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 8.538,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening of een uitwerking van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 7.426,00

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 14,00

2.10.1

Alarm

€ 82,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 177,00

3.1. 2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.28 van de APV

€ 154,00

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 4 van de Drank- en Horecaverordening (droge horeca)

€ 99,00

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.29 van de APV, voor elk uur of een gedeelte daarvan na het algemeen sluitingsuur

€ 27,00

3.1.5

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet

€ 162,00

3.1.6

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 38,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een evenement type A (klein)

€ 38,80

3.2.1.2

een evenement type B (groot)

€ 98,50

3.2.1.3

een evenement type C (zeer groot)

€ 155,10

3.2.1.4

Voor het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van verwijsbordjes naar een evenement

€ 27,30

3.2.1.5

Voor het verlenen van ventvergunningen art 5.15 APV:

3.2.1.5.1

geldig voor één dag

€ 27,30

3.2.1.5.2

geldig voor ten hoogste een kalendermaand

€ 67,10

3.2.1.5.3

geldig voor een kalenderjaar of een gedeelte daarvan, dat langer duurt

dan vier maanden

€ 150,90

3.2.1.6

voor het verlenen van standplaatsvergunningen art 5.18 APV:

 

3.2.1.6.1

geldig voor één dag

€ 27,30

3.2.1.6.2

geldig voor ten hoogste een kalendermaand

€ 67,10

3.2.1.6.3

geldig voor een kalenderjaar of een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan vier maanden

€ 150,90

3.2.1.7

voor het verlenen van collectevergunningen art. 5.13 APV:

 

3.2.1.7.1

geldig voor één dag

€ 13,60

3.2.1.7.2

geldig voor ten hoogste een kalendermaand

€ 34,60

3.2.1.7.3

geldig voor een kalenderjaar of een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan vier maanden

€ 140,40

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 27,30

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.1.1

tot het verlenen of het verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene plaatselijke verordening:

3.3.1.1.1

voor een escortbedrijf, een sexbioscoop, een sextheater, een sexautomatenhal of een sexinrichting

€ 3.118,00

3.3.1.2

3.3.1.2.1

tot het wijzigen van een in subonderdeel 3.3.1.1 bedoelde vergunning in verband met het wijzigen van: de exploitant aan wie de vergunning is verleend

€ 446,00

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 14,40

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 27,30

 

t.b.v.:

 

3.7.1

coffeeshops, nachtwinkel

€ 98,50

3.7.2

Kampeerontheffing, art. 4.18 APV

€ 13,60

3.7.3

ontheffing voor kampeermiddelen, reclamevoertuigen en grote voertuigen APV artikelen 5.6, 5,7 5,8

€ 27,30

3.7.4

Terrasvergunning

€ 35,60

3.7.5

verklaring van geen bezwaar

€ 27,30

3.7.6

wijziging leidinggevende

€ 27,30

 
 
 

Behorende bij raadsbesluit van 20 december 2022

De griffier van de gemeente Smallingerland,