Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van leges gemeente Beesel 2023 [Legesverordening gemeente Beesel 2023]

Geldend van 29-12-2022 t/m 30-06-2023

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van leges gemeente Beesel 2023 [Legesverordening gemeente Beesel 2023]

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2022;

gelet op het bepaalde in de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 2, tweede lid, en artikel 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t:

 • 1.

  vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van leges gemeente Beesel 2023;

 • 2.

  in te trekken de Verordening op de heffing en invordering van leges gemeente Beesel 2022 (Legesverordening gemeente Beesel 2022), vastgesteld op 13 december 2021.

Artikel 1 Definities

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van n e dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n1) e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de n e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument.

 • Een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 2.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

 • 3.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 • 4.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning in het kader van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000gebied betrekking hebbende op evenementen en het beheer van een Natura-gebied.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet .

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges zoals bedoeld in titel 2 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De overige leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag als bedoeld in artikel 6, eerste lid worden betaald in één termijn die vervalt binnen 1 maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 15 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  Betaling van de termijn zoals bedoeld in het eerste lid is mogelijk via automatische incasso, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de uitvoeringsregeling automatische incasso van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW);

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  Van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  Een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel leges betreft:

  • 1.

   Titel 1, hoofdstuk 1 (burgerlijke stand);

  • 2.

   Titel 1, hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   Titel 1, hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   Titel 1, hoofdstuk 4 (papieren verstrekkingen uit de BRP)

  • 5.

   Titel 1, hoofdstuk 5 (naturalisatie);

  • 6.

   Titel 1, hoofdstuk 9 (onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   Titel 1, hoofdstuk 16 (kansspelen).

Artikel 11 Intrekken oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening gemeente Beesel 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12 tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening gemeente Beesel 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Beesel in de openbare vergadering van 19 december 2022.

griffier,

N.H.P. Vintcent MA

voorzitter,

B.C.M. Vostermans

Tarieventabel

behorende bij de 'Verordening leges gemeente Beesel 2023’

Titel 1

Algemene dienstverlening

 
 
 
 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

Hoofdstuk 5

Vervallen

 

Hoofdstuk 6

Vervallen

 

Hoofdstuk 7

Vervallen

 

Hoofdstuk 8

Vervallen

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

Hoofdstuk 11

Vervallen

 

Hoofdstuk 12

Leegstandswet

 

Hoofdstuk 13

Reclame

 

Hoofdstuk 14

Vervallen

 

Hoofdstuk 15

Vervallen

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

Hoofdstuk 17

Telecommunicatie

 

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

 

Hoofdstuk 19

Geluidshinder

 

Hoofdstuk 20

Diversen

 
 
 
 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 
 
 
 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

Hoofdstuk 2

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 4

Vermindering van het tarief ingeval van weigering van de omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 5

Leges beoordeling principeverzoeken of conceptaanvragen

 

Hoofdstuk 6

Intrekking aanvraag om omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg wijziging project

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen

 

Hoofdstuk 9

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

Hoofdstuk 11

Wijziging van de tenaamstelling van een beschikking

 
 
 
 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 
 
 
 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

Hoofdstuk 4

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 5

Kinderopvang

 

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

 
 
 
 
 
 

2023

Titel 1

Algemene dienstverlening

 
 
 
 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 
 
 
 

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.1.1

voor het voltrekken van een huwelijk, een partnerschapsregistratie of omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk op een andere tijd of andere wijze dan ingevolge de wet van 23-04-1879 (Stb. 72) voor kosteloze huwelijksvoltrekking:

 

1.1.1.1

voor het sluiten van een huwelijk/partnerschapsregistratie of omzetting partnerschapsregistratie in een huwelijk op zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur in het gemeentehuis

€ 644,05

1.1.1.2

voor het sluiten van een huwelijk/partnerschapsregistratie of omzetting partnerschapsregistratie in een huwelijk op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur in het gemeentehuis

€ 275,15

1.1.1.3

Indien het huwelijk/partnerschapsregistratie of omzetting partnerschapsregistratie naar huwelijk in het gemeentehuis plaatsvindt op de donderdagochtend om 09.00 of 09.15 uur dan worden geen legeskosten berekend

€ 0,00

1.1.1.4

voor het sluiten van een huwelijk/partnerschapsregistratie of omzetting partnerschapsregistratie naar huwelijk op een locatie anders dan het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 22.00 uur

€ 275,15

1.1.1.5

voor het sluiten van een huwelijk/partnerschapsregistratie of omzetting partnerschapsregistratie naar huwelijk op een locatie anders dan het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdagtussen 22.00 en 7.00 uur dan wordt boven de rechten zoals hierboven beschreven een extra bedrag geheven van:

€ 72,05

1.1.1.6

voor het sluiten van een huwelijk/partnerschapsregistratie of omzetting partnerschapsregistratie naar huwelijk op een locatie anders dan het gemeentehuis op zaterdag en zondag tussen 7.00 en 22.00 uur

€ 644,05

1.1.1.7

voor het sluiten van een huwelijk/partnerschapsregistratie of omzetting partnerschapsregistratie naar huwelijk op een locatie anders dan het gemeentehuis op zaterdag en zondag tussen 22.00 en 7.00 uur dan wordt boven de rechten zoals hierboven beschreven een extra bedrag geheven van:

€ 72,05

1.1.1.8

Indien het huwelijk/partnerschapsregistratie of omzetting partnerschapsregistratie naar huwelijk wordt voltrokken door een aangewezen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand NIET werkzaam bij de gemeente Beesel, dan wordt boven de rechten als bedoeld in 1.1.1.1, 1.1.1.2 en 1.1.1.4 tot en met 1.1.1.7, een extra bedrag geheven van

€ 72,05

1.1.1.9

Indien ambtenaren van de gemeente Beesel gevraagd worden om te getuigen, dan wordt het bedrag onder lid 1.1.1.1 en 1.1.1.2 en 1.1.1.3 per getuige verhoogd met

€ 18,55

1.1.2

Indien de voltrekking van het huwelijk dan wel het registreren van een partnerschap geen doorgang vindt, bedraagt het tarief:

 

1.1.2.1

bij het annuleren in de laatste twee weken voor de huwelijksdatum dan wel de registratiedatum

€ 146,35

1.1.2.2

bij het annuleren twee weken of langer voor de huwelijksdatum dan wel de registratiedatum

€ 52,70

1.1.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

1.1.4

Voor het afgeven van een lederen trouwboekje/Partnerschapsregistratieboekje

€ 27,50

1.1.5

Voor het kalligraferen van een aanvulling trouw-/partnerschapsregistratie

€ 13,75

 
 
 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 
 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een paspoort die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,85

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,35

1.2.5.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

1.2.5.3

Voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht zijn/ haar leeftijd

€ 34,25

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot een met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 53,00

 
 
 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 
 
 
 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor:

 

1.3.1.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

1.3.1.2

Indien de verstrekking onder 1.3.1 middels een spoedprocedure verloopt dan wordt het bedrag verhoogd met

€ 34,10

1.3.2

Voor het verstrekken van een formulier voor het aanvragen van een verklaring van geschiktheid als bedoeld in artikel 98 van het Reglement Rijbewijzen (gezondheidsverklaring) is van toepassing het ten tijde van de aanvraag geldende tarief zoals dat door het CBR is vastgesteld onder goedkeuring van de minister van Infrastructuur en Milieu

 
 
 
 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 
 
 
 

1.4.1.1

Het tarief bedraagt voor het voor het afgeven van een inlichting of van een bewijs van opneming, een uittreksel of een bewijs van in leven zijn, uit de basisregistratie personen

€ 9,95

1.4.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 (internationaal uittreksel)

€ 9,95

1.4.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een persoonslijst als bedoeld in de basisregistratie personen

€ 12,40

1.4.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van en selectie conform een standaard boekwerk

€ 8,35

1.4.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstekken van een selectie anders dan het standaard boekwerk

€ 65,00

1.4.1.6

Het tarief bedraagt voor nasporingen van gemeentewege, waarvoor de gehele basisregistratie personen moet worden geraadpleegd, voor elk daaraan te besteden kwartier of gedeelte daarvan tenzij de nasporingen gedaan worden ten behoeve van de in 1.4.1.4 genoemde doeleinden

€ 19,25

 
 
 

Hoofdstuk 5

Optie en Naturalisatie

 
 
 
 

1.5.1.1

Optie; enkelvoudig

€ 206,00

1.5.1.2

Optie; gemeenschappelijk

€ 351,00

1.5.1.3

Optie; medeopterende minderjarige

€ 23,00

1.5.1.4

Naturalisatie; enkelvoudig standaard

€ 970,00

1.5.1.5

Naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard

€ 1.238,00

1.5.1.6

Natuarlisatie; enkelvoudig; verlaagd

€ 722,00

1.5.1.7

Naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd

€ 991,00

1.5.1.8

Naturalisatie;meenaturaliserende minderjarige

€ 143,00

 
 
 

Hoofdstuk 6

Vervallen

 
 
 
 

Hoofdstuk 7

Vervallen

 
 
 
 

Hoofdstuk 8

Vervallen

 
 
 
 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 
 
 
 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

Het tarief bedraagt voor:

 

1.9.2.1

de legalisatie van een handtekening

€ 11,75

1.9.2.2

het waarmerken van kopieën, tot een maximum van 5

€ 11,75

1.9.2.3

het waarmerken van elke volgende 5 kopieën wordt het onder 1.9.2.2 genoemde bedrag verhoogd met

€ 11,75

1.9.3

Het tarief bedraagt voor vergunningen, ontheffingen en verklaringen van geen bezwaar tot handelingen voorzover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat en voorzover daarvoor in deze bijlage geen wettelijke bijzondere regeling is getroffen:

€ 18,60

 
 
 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 
 
 
 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen en het kopiëren van in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 19,25

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen:

 

1.10.2.1

van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,40

1.10.2.2

van een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 3,85

 
 
 

Hoofdstuk 11

Vervallen

 
 
 
 

Hoofdstuk 12

Leegstandswet

 
 
 
 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van Leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 186,20

1.12.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandswet

€ 37,25

1.12.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.14.1.1 en 1.14.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 

Hoofdstuk 13

Reclame

 
 
 
 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor:

 

1.13.1.1

een vergunning tot het tijdelijk aanbrengen van een reclame-uiting (maximaal één maand)

€ 30,45

1.13.1.2

Iedere maand meer (met een maximum van 12 maanden)

€ 19,15

1.13.1.3

Een vergunning tot het permanent aanbrengen van een reclame uiting (abri)

€ 266,10

 
 
 

Hoofdstuk 14

Vervallen

 
 
 
 

Hoofdstuk 15

Vervallen

 
 
 
 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 
 
 
 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen voor:

 

1.16.1.1

een periode van 12 maanden voor 1 kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

een periode van 12 maanden voor 2 of meer kansspelautomaten, voor de 1e kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.3

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 17,80

1.16.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal ingevolge de Speelautomatenverordening

€ 216,50

 
 
 

Hoofdstuk 17

Telecommunicatie

 
 
 
 
 

Vergunningen/instemmingsbesluiten kabels en leidingen

 

1.17.1

De controle op het door derden (ver)leggen, onderhouden of verwijderen van een huisaansluiting of calamiteit

€ 29,95

1.17.2

Het in behandeling nemen, het beoordelen en adviseren voor een instemmingsaanvraag

€ 84,60

1.17.3

Aanvullend op 1.17.2 hanteren we een tarief per aan te leggen meter leiding tbv de controle op het door derden (ver)leggen, onderhouden of verwijderen van kabels en leidingen

€ 1,60

 
 
 

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

 
 
 
 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een aanvraag:

 

1.18.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet

€ 9,60

1.18.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb 459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten.

€ 49,25

1.18.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb 459) anders dan bedoeld onder 1.18.1.2

€ 18,60

1.18.1.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart ongeacht de uitkomst van een medische keuring

€ 42,70

1.18.1.4.1

tot het verkrijgen van een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart na het verlies of het zoek raken van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 15,05

 
 
 

Hoofdstuk 19

Geluidshinder

 
 
 
 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

1.19.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 4.1.5 lid 2 van de APV

€ 19,15

1.19.1.2

een verzoek om hogere grenswaarden in het kader van de Wet Geluidshinder

€ 93,75

1.19.2

Indien voor de beoordeling van het akoestisch onderzoeksrapport een andere rekenmethode dan SRM 1 dient te worden toegepast, zal het gemeentebestuur een door haar zelf te bepalen extern adviesbureau inschakelen en worden de advieskosten aan de aanvrager in rekening gebracht.

 

1.19.3

Voor de toepassing van 1.19.2 wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

Hoofdstuk 20

Diversen

 
 
 
 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor kopieën van stukken niet elders in deze bijlage of in een andere verordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels niet afzonderlijk genoemd:

 

1.20.1.1

voor formaat A0

€ 7,60

1.20.1.2

voor formaat A1

€ 5,35

1.20.1.3

voor formaat A2

€ 3,35

1.20.1.4

voor formaat A3

€ 0,50

1.20.1.5

voor formaat A4

€ 0,40

1.20.2.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van opgaven niet elders in tabel genoemd, zulks in het bijzonder belang van de aanvrager

€ 11,55

1.20.3

In afwijking van het gestelde onder 20.1.1 wordt aan (toekomstige) aanvragers van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of voor planologisch strijdig gebruik, geen leges in rekening gebracht voor kopieën en/of lichtdrukken A4 of A3 van het bouwperceel

 

1.20.4

Het tarief bedraag voor nasporingen van gemeentewege, waarvoor bestemmingsplannen of beheersverordeningen moeten worden geraadpleegd, voor elk daaraan te besteden kwartier of gedeelte daarvan

€ 19,15

1.20.5

In afwijking van het onder d. gestelde, worden voor nasporingen bestemd voor wetenschappelijk of filantropisch doel, geen leges in rekening gebracht

 

1.20.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een bestemmingsplan

€ 221,85

1.20.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een bouwverordening

€ 60,85

1.20.8

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 18,15

 
 
 
 
 
 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 
 
 
 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 
 
 
 

2.1.1.

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), inclusief omzetbelasting, voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, inclusief omzetbelasting, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, inclusief omzetbelasting.

 

2.1.1.2

Bouwkosten: de kosten die ontstaan door en worden gemaakt voor de realisering van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend tot en met de oplevering van dat (bouw)werk, inclusief BTW, en worden berekend op basis van door burgemeester en wethouders vast te stellen dan wel vastgestelde genormeerde eenheidsprijzen per type bouwwerk.

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 
 

Hoofdstuk 2

Gereserveerd

 
 
 
 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 
 
 
 

2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1.1

Bouwactiviteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten € 2.500,00 of minder bedragen

€ 56,05

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten meer dan € 2.500,00 bedragen, € 56,05 vermeerderd met 28 0/00 over het restbedrag

 

2.3.1.1.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit tot restauratie van een rijks- of gemeentelijk monument worden geen leges geheven; (onder restauratie dient te worden verstaan: herstelwerkzaamheden uitvoeren dan wel terugbrengen in de voormalige staat).

 

2.3.1.1.4

Indien het gemeentebestuur van oordeel is dat in het kader van de beoordeling van een aanvraag als bedoeld onder 2.3.1.1.2 van deze tabel raadpleging van externe adviesbureaus gewenst dan wel noodzakelijk is, wordt het onder 2.3.1.1.2 genoemde bedrag verhoogd met het bedrag van de, voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, berekend aan de hand van het begrote aantal daarmee gemoeide uren tegen een voor de adviesbureaus geldend uurtarief

 

2.3.1.1.5

Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.2

De onder 2.3.1.1.1 en 2.3.1.1.2 genoemde leges worden verhoogd met :

10%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van:

€ 1.000,00

 

indien de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de werken of werkzaamheden

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 28 0/00 van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 56,05

 

indien deze geraamd worden op € 2.500,00 of minder

 

2.3.2.2

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit is gehouden bij die aanvraag een opgave te doen van de aannemingssom c.q. een raming van de kosten over te leggen (incl. BTW). Aan de hand van deze gegevens stellen burgemeester en wethouders het verschuldigde legesbedrag vast.

 

2.3.2.3

Indien van de voorgenomen werkzaamheid of het werk wordt afgezien en in verband hiermee de aanvraag wordt ingetrokken voordat de omgevingsvergunning is geweigerd of is afgegeven bedragen de leges de helft van het legesbedrag.

 

2.3.2.4.1

Indien het gemeentebestuur van oordeel is dat in het kader van de beoordeling van een aanvraag als bedoeld in dit onderdeel, raadpleging van externe adviesbureaus gewenst, dan wel noodzakelijk is, wordt het onder 2.3.2.1 genoemde bedrag verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, berekend aan de hand van het begrote aantal daarmee gemoeide uren tegen een voor de adviesbureaus geldend uurtarief.

 

2.3.2.4.2

Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht., tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.2.5

De in dit onderdeel genoemde legesbedragen worden verhoogd met

10%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van

€ 1.000,00

 

indien de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de werken of werkzaamheden.

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

2.3.3.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk:

 

2.3.3.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 199,70

2.3.3.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 199,70

2.3.3.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 2.696,15

2.3.3.2

In afwijking van 2.3.3.1.1 bedragen de leges bij een combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit met maximaal € 2.500,00 bouwkosten

€ 15,65

2.3.3.3

De in dit onderdeel genoemde legesbedragen worden verhoogd met

10%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van

€ 1.000,00

 

indien de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de werken of werkzaamheden.

 

2.3.4

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 570,75

Dit is het basisbedrag voor bouwwerken met een oppervlakte tot en met 100 m².

2.3.4.2

Het basisbedrag wordt bij een bouwoppervlakte van:

 

2.3.4.2.1

101 t/m 1.000 m² vermeerderd met

€ 0,24 per m²

2.3.4.2.2

1.001 t/m 2.500 m² vermeerderd met

€ 235,00 +

€ 0,16 per m²

2.3.4.2.3

2.501 t/m 5.000 m² vermeerderd met

€ 484,00 +

€ 0,10 per m²

2.3.4.2.4

5.001 t/m 25.000 m² vermeerderd met

€ 720,00 +

€ 0,05 per m²

2.3.4.3.5

> 25.000 m² vermeerderd met

€ 1.665,00 +

€ 0,02 per m²

2.3.4.2

Het te vermeerderen bedrag per m² geldt alleen voor die meters welke binnen de bepaalde grenzen liggen.

 

2.3.4.3

Voor het intrekken van de bestaande vergunning en het in behandeling nemen van de aanvraag tot verstrekking van de (aanvullende) omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 144,20

Dit is het basisbedrag voor uitbreidingen met een oppervlakte van maximaal 100 m².

2.3.4.4

Het basisbedrag wordt bij een bouwoppervlakte van

 

2.3.4.4.1

101 t/m 1.000 m² vermeerderd met

€ 0,12 per m²

2.3.4.4.2

1.001 t/m 2.500 m² vermeerderd met

€ 118,00 +

€ 0,07 per m²

2.3.4.4.3

2.501 t/m 5.000 m² vermeerderd met

€ 225,00 +

€ 0,05 per m²

2.3.4.4.4

> 5000 m² vermeerderd met

€ 340,00 +

€ 0,02 per m²

2.3.4.5

Het te vermeerderen bedrag per m² geldt alleen voor die meters welke binnen de bepaalde grenzen liggen.

0

2.3.4.6

De in dit onderdeel genoemde legesbedragen worden verhoogd met

10%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van

€ 1.000,00

 

indien de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de werken of werkzaamheden.

 

2.3.6

Aanleggen of veranderen weg

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in artikel 2.1.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 16,05

2.3.7

Uitweg/inrit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van artikel 2.1.5.3 in de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 16,05

2.3.8

Kappen

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in de Bomenverordening gemeente Beesel 2019 een omgevingsvergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 16,05

2.3.9

Reclame

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder h, van de Wabo danwel het verlenen van een omgevingsvergunning voor het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toe te staan of te gedogen dat op of aan die onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 221,70

2.3.10

Projecten of handelingen ihkv de Wet natuurbescherming

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen als bedoeld in artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming, waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen bedenkingen dient te geven of te weigeren ingevolge artikel 2.27, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is het tarief van toepassing zoals opgenomen in artikel 2.4 (Wet natuurbescherming) van de vigerende Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg inzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het realiseren van projecten of andere handelingen als bedoeld in artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming.

 

Dit tarief bedraagt indien de aanvraag betrekking heeft op:

 

- Landbouw en overige

€ 2.598,00

 

- Industrie

€ 12.909,50

 

- Infrastructuur

€ 19.356,40

 

Voor zover deze tarieven door Provinciale Staten van de Provincie Limburg zijn gewijzigd zijn de vigerende tarieven van kracht.

 

2.3.11

Flora- en fauna activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.12

Handelingen in of nabij Natura 2000-gebieden / gevolgen voor habitats en soorten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder i Wabo voor het realiseren van een project of het verrichten van een een andere handeling als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het van toepassing zijnde tarief zoals opgenomen in artikel 2.3.11 (handelingen in of nabij Natura 2000-gebieden / gevolgen voor habitats en soorten) van de vigerende Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg.

 

Dit tarief bedraagt indien de aanvraag betrekking heeft op:

 

- Landbouw en overige

€ 2.598,00

 

- Industrie

€ 12.909,50

 

- Infrastructuur

€ 19.356,40

 

Voor zover deze tarieven door Provinciale Staten van de Provincie Limburg zijn gewijzigd zijn de vigerende tarieven van kracht.

 

2.3.13

Indirecte lozingen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een indirecte lozing bedraagt het tarief:

€ 123,30

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.14.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

 

2.3.14.1.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.15

Beoordeling bodemrapport

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

€ 62,75

 

Voor het verrichten van een historisch bodemonderzoek zoals bedoeld in artikel 2.1.5, lid 3 van de Bouwverordening 2019 Beesel:

€ 15,65

 
 
 

Hoofdstuk 4

Vermindering van het tarief ingeval van weigering van de omgevingsvergunning

 
 
 
 

2.4.1

Indien de omgevingsvergunning wordt geweigerd, bedragen de legeskosten in afwijking van de in de tarieventabel gehanteerde bedragen, de helft van het in deze tarieventabel genoemde legesbedrag.

 

2.4.2

Indien een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de Gemeente wordt geweigerd, als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 75% van de geheven leges van de aanvrager

 
 
 
 

Hoofdstuk 5

Leges beoordeling principeverzoeken of conceptaanvragen

 
 
 
 

2.5.0

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor een onderdeel bouwen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wabo, voor een plan dat binnen het bestemmingsplan past

€ 76,40

2.5.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek voor het verlenen van planologische medewerking, inclusief een welstandsverzoek, opgesteld voor een plan dat niet binnen het bestemmingplan past

 

2.5.1.1

voor een afwijking als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 sub a onderdeel 1 van de Wabo, artikel 2.12, lid 1 sub a onderdeel 2 van de Wabo, juncto artikel 4, lid 1 tot en met 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht Bor, en artikel 2.12, lid 2 van de Wabo

€ 76,40

2.5.1.2

voor een afwijking als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 sub a onderdeel 2 van de Wabo, juncto artikel 4, lid 5 tot en met 11 van bijlage II van het Bor en artikel 2.12, lid 1 sub a, onderdeel 3 van de Wabo

€ 152,85

2.5.2

De onder 2.5.0 en 2.5.1 in rekening gebrachte leges worden in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3 indien:

 

2.5.2.1

de omgevingsvergunning met daarin de plannen waarop een positief besluit op het principeverzoek is genomen ongewijzigd en binnen een jaar na de datum van dit besluit wordt aangevraagd, of

 

2.5.2.2.

het advies behorend bij het besluit op het principeverzoek wordt opgevolgd en de gewijzigde aanvraag om een omgevingsvergunning binnen een jaar na de datum van dit besluit wordt ingediend.

 
 
 
 

Hoofdstuk 6

Intrekking aanvraag om omgevingsvergunning

 
 
 
 

2.6.1

Indien van de voorgenomen activiteit wordt afgezien en in verband hiermee de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek van de aanvrager wordt ingetrokken (voordat de omgevingsvergunning is verleend of geweigerd), dan bedragen de leges de helft van het in deze tarieventabel genoemde legesbedrag.

 

2.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de aanvrager wordt ingetrokken alvorens daarop door de Gemeente is beschikt, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager als volgt plaats:

 

2.6.2.1

indien het verzoek tot intrekking is gedaan binnen zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 50% van de geheven leges van de aanvrager.

 

2.6.2.2

indien het verzoek tot intrekking is gedaan zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente of later, vindt restitutie plaats door de Gemeente aan de aanvrager van 25% van de geheven leges van de aanvrager.

 
 
 
 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg wijziging project

 
 
 
 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 56,05

 

te vermeerderen met de extra bouw- of aanlegkosten.

 
 
 
 

Hoofdstuk 8

Bestemmingsplanwijzigingen

 
 
 
 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek voor het verlenen van planologische medewerking aan een plan waarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig is:

€ 152,85

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.696,15

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.696,15

2.8.4

Indien het gemeentebestuur van oordeel is dat in het kader van een aanvraag als genoemd onder 2.8.1 of 2.8.2 de inschakeling van een extern bureau gewenst dan wel noodzakelijk is, worden de aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten berekend aan de hand van het begrote aantal daarmee gemoeide uren tegen een voor de adviesbureaus geldend uurtarief.

 

2.8.5

Voor de toepassing van 2.8.3 wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

Hoofdstuk 9

Gereserveerd

 
 
 
 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 
 
 
 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze of andere titel niet benoemde beschikking (vergunning of ontheffing)

€ 16,05

 
 
 

Hoofdstuk 11

Wijziging van de tenaamstelling van een beschikking

 
 
 
 

2.11.1

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging van de tenaamstelling van een beschikking (vergunning of ontheffing) bedraagt het tarief

€ 30,70

 
 
 
 
 
 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 
 
 
 

Hoofdstuk 1

Horeca

 
 
 
 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning of ontheffing of een andere beschikking voor zover daarvan in het vervolg van deze tabel niet afgeweken wordt

€ 20,40

3.1.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van:

 

3.1.2.1

een aanvraag voor de afgifte van een vergunning ingevolge artikel 3 Drank- en Horecawet

€ 104,20

3.1.2.2

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€ 30,55

3.1.3

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank - en Horecawet

€ 39,05

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 20,65

3.1.5.1

een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2. van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een alcoholvrije horecabedrijf (horeca-exploitatievergunning)

€ 61,65

3.1.5.2

een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2. van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een alcoholvrije horecabedrijf, waarbij slechts sprake is van een wijziging in de persoon van de leidinggevende, zonder dat de inrichting en/of de ondernemer wijzigt

€ 20,40

 
 
 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 
 
 
 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning)

€ 152,85

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een markt als bedoeld in artikel 5.2.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013

€ 43,15

 
 
 

Hoofdstuk 3

Seksbedrijven

 
 
 
 

3.3.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning voor de exploitatie van seksbedrijven

€ 195,50

 
 
 

Hoofdstuk 4

Gereserveerd

 
 
 
 

Hoofdstuk 5

Kinderopvang

 
 
 
 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.5.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau waarvoor een onderzoek door de GGD benodigd is

€ 1.753,12

3.5.1.2

het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang waarvoor een onderzoek door de GGD benodigd is

€ 438,28

3.5.1.3

het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang waarvoor een (verkort) onderzoek door de GGD benodigd is

€ 328,71

 
 
 

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

 
 
 
 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 17,35

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 17,35

3.6.3

tot het intrekken of wijzigen van een onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 17,35

 
 
 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
 
 
 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 17,35