Kwijtscheldingsverordening van Waterschap Rijn en IJssel

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Kwijtscheldingsverordening van Waterschap Rijn en IJssel

Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel;

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden van 9 december 2022;

gelet op het bepaalde in artikel 144, derde en vierde lid van de Waterschapswet, artikel 26 Invorderingswet 1990, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, Verordening op de watersysteemheffing, Verordening zuiveringsheffing, Verordening verontreinigingsheffing;

BESLUIT:

vast te stellen de Kwijtscheldingsverordening van Waterschap Rijn en IJssel.

Artikel 1 Geen kwijtschelding

Geen kwijtschelding wordt verleend voor:

 • a.

  De watersysteemheffing voor ongebouwde onroerende zaken, de watersysteemheffing natuurterreinen en de watersysteemheffing voor gebouwde onroerende zaken, bedoeld in de Verordening watersysteemheffing waterschap Rijn en IJssel 2023;

 • b.

  De verontreinigingsheffing met uitzondering van aanslagen voor woonruimten;

 • c.

  De zuiveringsheffing met uitzondering van aanslagen voor woonruimten;

 • d.

  Leges.

Artikel 2 Kwijtscheldingsnorm

Bij het verlenen van kwijtschelding voor:

 • -

  de zuiveringsheffing als bedoeld in artikel 3 van de Verordening op de zuiveringsheffing Waterschap Rijn en IJssel 2023;

 • -

  de verontreinigingsheffing als bedoeld in artikel 3 van de Verordening op de verontreinigingsheffing Waterschap Rijn en IJssel 2023;

 • -

  de watersysteemheffing voor de ingezetenen als bedoeld in artikel 2, lid 2a van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rijn en IJssel 2023 worden voor de berekening van de kosten van bestaan de percentages, vermeld in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, gesteld op 100.

Artikel 3 Kwijtschelding voor ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van de in artikel 1 genoemde belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023 en wordt toegepast op kwijtscheldingsverzoeken die betrekking hebben op belastingschulden die ontstaan op of na 1 januari 2023.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Kwijtscheldingsverordening Waterschap Rijn en IJssel’

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel op 20 december 2022;

drs. C. Roos

secretaris-directeur

drs. H.Th.M. Pieper

dijkgraaf