Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven Heemstede 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven Heemstede 2023

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022;

gelet op artikel 219 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven Heemstede 2023

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: een etmaal of gedeelte daarvan;

 • b.

  jaar: een kalenderjaar;

 • c.

  kwartaal: een kalenderkwartaal;

 • d.

  ligplaats: een gedeelte van het openbaar water, bestemd of geschikt om door een woonschip in de woonschepenhaven ‘Cruquiushaven’ te worden ingenomen;

 • e.

  maand: een kalendermaand;

 • f.

  week: een kalenderweek;

 • g.

  woonschip: een schip uitsluitend of hoofdzakelijk als woning gebezigd of tot woning bestemd.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'liggeld woonschepen Cruquiushaven' wordt een recht geheven voor het hebben van een ligplaats voor een woonschip in de woonschepenhaven Cruquiushaven.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geheven van degene die de ligplaats heeft in de woonschepenhaven Cruquiushaven. Als degene die de ligplaats heeft wordt aangemerkt de houder van een ligplaatsvergunning als bedoeld in artikel 3 van de Verordening openbaar water Heemstede 2016, dan wel de hoofdbewoner van het woonschip. Wie als hoofdbewoner wordt aangemerkt, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 4 Vrijstelling

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt niet geheven zolang voor de ligplaats een huurovereenkomst geldt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

Het recht wordt geheven naar de lengte van het woonschip in strekkende meters.

Artikel 6 Belastingtarieven

 • 1. Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt, per kwartaal, per woonschip

  • a.

   met een lengte over alles van minder dan 10 meter € 46,50

  • b.

   met een lengte over alles van 10 meter of meer doch minder dan 20 meter € 66,30

  • c.

   met een lengte over alles van 20 meter of meer € 120,40

 • 2. De in het eerste lid genoemde tarieven worden verhoogd met een kapitaallastenvergoeding voor aanmeervoorzieningen per ligplaats, voor zover deze niet al zijn betaald door belastingplichtige of een ander, bij gebruikmaking van :

  • a.

   twee dikke palen (diameter circa 32 cm): € 25,55 per kwartaal

  • b.

   vier dunne palen (diameter circa 22 cm): € 37,30 per kwartaal

 • 3. De verhoging als bedoeld in het tweede lid, wordt geheven gedurende een periode van 40 jaar, ingaande 2016, en wordt niet geïndexeerd.

Artikel 7 Belastingtijdvak

Het liggeld woonschepenhaven wordt geheven per kwartaal.

Artikel 8 Wijze van heffing

Het liggeld wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. Het recht als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, dan wel de vrijstelling genoemd in artikel 4 vervalt, is het recht verschuldigd voor zoveel derde gedeelten van het voor dat tijdvak verschuldigde recht als er in dat belastingtijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, dan wel de vrijstelling genoemd in artikel 4 van toepassing wordt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel derde gedeelten van het voor dat belastingtijdvak verschuldigde recht als er in dat belastingtijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1. De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de liggelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Overgangsrecht en intrekken oude regeling

De Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven Heemstede 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven Heemstede 2023.

Ondertekening

Vastgesteld door de raad op 21 december 2022.