Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Heemstede 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Heemstede 2023

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Heemstede 2023

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding voor belastingaanslagen:

 • 1.

  onroerendezaakbelastingen;

 • 2.

  belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten;

 • 3.

  parkeerbelastingen;

 • 4.

  precariobelastingen;

 • 5.

  riool- en waterzorgheffing;

 • 6.

  leges;

 • 7.

  lijkbezorgingsrechten;

 • 8.

  marktgelden;

 • 9.

  liggeld woonschepen Cruquiushaven;

 • 10.

  BIZ-bijdrage.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding verleend, voor hooguit het tarief van één 240 liter restafvalcontainer.

Artikel 3 Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1. Bij de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt de totale vermogensnorm, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  het maximumbedrag van €2.000 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 6 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 7 Overgangsrecht en intrekken oude regeling

De Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Heemstede 2015, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 30 oktober 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 8 genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken die voor die datum zijn ingediend.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Heemstede 2023.

Ondertekening

Vastgesteld door de raad op 21 december 2022.