Regeling vervallen per 31-12-2023

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 30-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

De raad van de gemeente Woensdrecht;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; 4 oktober 2022

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

BESLUIT:

vast te stellen de: DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2023

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • 4.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 5.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  dienst waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • 2.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt

 • 4.

  De Bouwkosten ROEB 2022 gevoegd bij de tarieventabel als bijlage 1 wordt vervangen door de Bouwkosten ROEB 2023.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingplichtige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien de leges, op het moment van aanvraag tot verlenen van een dienst of nemen van een besluit, niet tot het definitieve bedrag kunnen worden vastgesteld, kan een voorlopige vordering worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de vordering vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • c.

  langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg.

 • d.

  langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • -

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • -

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • -

   artikel 1.19 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen );

  • -

   artikel 1.27, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • -

   artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

Artikel 11 Overgangsrecht en inwerkingtreding

 • De Legesverordening Woensdrecht 2022,vastgesteld bij raadsbesluit van 11 november 2021, sedertdien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing op grond van titel 2B is de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening Woensdrecht 2023’

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2022

De griffier,

De voorzitter,

Bijlage 1 Tarieventabel

behorende bij de Legesverordening Woensdrecht 2023 (na 1e wijziging)

Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Woensdrecht 2023

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

Artikel 1.4 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.11 Modaliteiten

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Artikel 1.12 Rijbewijzen

Artikel 1.13 Modaliteiten

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevenS

Artikel 1.14 Definities

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Artikel 1.16 Verstrekking van aangehaakte gegevens

Artikel 1.17 Papieren verstrekking

Artikel 1.18 Op verzoek doornemen basisregistratie personen

Paragraaf 1.5 Gereserveerd

Artikel 1.19 gereserveerd

Artikel 1.20 gereserveerd

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

Artikel 1.22 gereserveerd

Artikel 1.23 gereserveerd

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Artikel 1.24 Gereserveerd

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Artikel 1.29 gereserveerd

Artikel 1.30 Leegstandwet

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

Artikel 1.32 Telecommunicatie/kabels en leidingeN

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving 

Paragraaf 1.10 Diversen

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

HOOFDSTUK 2A DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

2.1.1 Definities

2.1.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

2.1.3 Bepalen tarief

Paragraaf 2.2 Voorfase

2.2.1 Omgevingsoverleg

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken 18

2.3.1 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

2.3.2 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

2.3.3 Advies welstandscommissie

2.3.4 Verplicht advies agrarische commissie

2.3.5 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

Paragraaf 2.4 Omgevingsplanactiviteit: Buitenplanse omgevingsplanactiviteit

2.4.1 Buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Paragraaf 2.5 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

2.5.1 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

Paragraaf 2.6 Milieubelastende activiteiten

2.6.1 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteiten

2.6.2 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

2.6.3 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

2.6.4 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

2.6.5 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

2.6.6 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

2.6.7 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

2.6.8 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

2.6.9 Samenloop van dezelfde milieubelastende activiteit

Paragraaf 2.7 Lozingsactiviteiten

2.7.1 Lozingsactiviteit niet afkomstig van mIlieubelastende activiteit

2.7.2 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit 24

Paragraaf 2.8 Aanlegactiviteiten

2.8.1 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven (gereserveerd)

2.8.2 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde (gereserveerd)

2.8.3 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg (gereserveerd)

2.8.4 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

2.8.5 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

2.8.6 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

Paragraaf 2.9 Overige activiteiten

2.9.1 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie (gereserveerd)

2.9.2 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

2.9.3 Omgevingsplanactiviteit: reclame (gereserveerd)

2.9.4 Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken of objecten plaatsen op de weg (gereserveerd)

2.9.5 Andere activiteiten

Paragraaf 2.10 Maatwerkvoorschriften

2.10.1 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

2.10.2 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

2.10.3 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

Paragraaf 2.11 GelijkwaardigheiD

2.11.1 Gelijkwaardige maatregel

Paragraaf 2.12 Overige tarieven

2.12.1 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

2.12.2 Wijzigen omgevingsvergunning

2.12.3 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunninG

2.12.4 Intrekken omgevingsvergunning (gereserveerd)

2.12.5 Beoordeling aanvullende gegevens (gereserveerd)

2.12.6 Beoordeling onderzoeksrapporten

2.12.7 Wijzigen van het omgevingsplan

2.12.8 Niet genoemd besluit op aanvraag

Paragraaf 2.13 Modaliteiten

2.13.1 Achteraf ingediende aanvraag

2.13.2 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

2.13.3 Beoordeling onderzoeksrapporten

2.13.4 Advies

2.13.5 Instemming

2.13.6 Basistarief

Paragraaf 2.14 Vermindering

2.14.1 Vermindering na vooroverleg

Paragraaf 2.15 Teruggaaf

2.15.1 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

2.15.2 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

2.15.3 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

2.15.4 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

2.15.5 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning

2.15.6 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

2.15.7 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

2.15.8 Minimumbedrag voor teruggaaf

HOOFDSTUK 2B DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Paragraaf 1b Begripsomschrijvingen

Paragraaf 2b Voorafgaand aan formele aanvraaG

Paragraaf 3b Omgevingsvergunning

Paragraaf 4b Vermindering

Paragraaf 5b Teruggaaf

Paragraaf 6b Gereserveerd

Paragraaf 7b Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Paragraaf 8b Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Paragraaf 9b Gereserveerd

Paragraaf 10b In deze titel niet benoemde beschikking 

HOOFDSTUK 3 DIENSTVERLENING WAAROP DE DIENSTENRICHTLIJN VAN TOEPASSING IS

Paragraaf 3.1 Horeca

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

Paragraaf 3.2 SeksbedrijveN

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

Artikel 3.4 Wijzigen vergunning seksbedrijf

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Artikel 3.6 Organiseren evenement

Artikel 3.7 Organiseren markt

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Artikel 3.8 Gereserveerd

Artikel 3.9 Gereserveerd

Artikel 3.10 Losse standplaatsen

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014

Artikel 3.11 Vergunning onttrekken woonruimte

Artikel 3.12 Vergunning samenvoegen woonruimtE

Artikel 3.13 Vergunning omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

Artikel 3.14 Vergunning verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

Artikel 3.15 Splitsingsvergunning

Artikel 3.16 Toeristische verhuur

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Artikel 3.17 Niet benoemd besluit op aanvraag

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Woensdrecht 2023HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENINGParagraaf 1.1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

a.

maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 en op vrijdag

tussen 9.00 uur en 21.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis 

Geen leges is verschuldigd indien beide partners drie jaar of langer woonachtig zijn in de gemeente Woensdrecht en beiden voldoen aan de geldende Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Woensdrecht

€ 468

b.

zaterdag en door overheid vastgestelde vrije dag tussen 9.00 en 17.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis

€ 706

c.

 • 1.

nihil

d.

maandag tot en met donderdag tussen 13.30 uur tot 17.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis te Hoogerheide, waarbij uitsluitend formeel vereiste administratieve handelingen worden verricht

€ 189

e.

maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 en op vrijdag

tussen 9.00 uur en 21.00 uur indien daarbij gebruik gemaakt wordt van een bij, door het College van Burgemeester en Wethouders genomen, besluit aan te wijzen trouwlocatie anders dan bedoeld in de onderdelen bij 1.1 a en 1.1 b

€ 706

f.

zaterdag en door overheid vastgestelde vrije dag tussen 9.00 en 17.00 uur indien daarbij gebruik gemaakt wordt van een bij, door het College van Burgemeester en Wethouders genomen, besluit aan te wijzen trouwlocatie anders dan bedoeld in de onderdelen 1.1 a en 1.1 b

€ 937

g.

In een door de gemeenteraad aangewezen pand indien het gemeentehuis wegens calamiteiten niet beschikbaar is, is gelijk aan het tarief vermeld in artikel 1.1 a

 

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

a.

maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 en op vrijdag

tussen 9.00 uur en 21.00 uur

€ 468

b.

zaterdag en door overheid vastgestelde vrije dag tussen 9.00 en 17.00 uur

€ 706

c.

 • 1.

nihil

d.

maandag tot en met donderdag tussen 13.30 uur tot 17.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis te Hoogerheide, waarbij uitsluitend formeel vereiste administratieve handelingen worden verricht

€ 189

e.

maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 en op vrijdag

tussen 9.00 uur en 21.00 uur indien daarbij gebruik gemaakt wordt van een bij, door het College van Burgemeester en Wethouders genomen, besluit aan te wijzen trouwlocatie anders dan bedoeld in de onderdelen 1.2 a en 1.2 b

€ 706

f.

zaterdag en door overheid vastgestelde vrije dag tussen 9.00 en 17.00 uur indien daarbij gebruik gemaakt wordt van een bij, door het College van Burgemeester en Wethouders genomen, besluit aan te wijzen trouwlocatie anders dan bedoeld in de onderdelen 1.2 a en 1.2 b

€ 937

g.

In een door de gemeenteraad aangewezen pand indien het gemeentehuis wegens calamiteiten niet beschikbaar is, is gelik aan het tarief vermeld in artikel 1.2 a

 

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek is gelijk aan het tarief vermeld in artikel 1.1 a en b

 

Artikel 1.4 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis 

 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek is gelijk aan het tarief vermeld in artikel 1.2 a en b

 

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een andere buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand dan die van de gemeente Woensdrecht aan te wijzen voor één dag:

 

a. zonder het regelen van een beëdiging bij de rechtbank

€ 86,00

 • 1.

€ 129,00

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 
 • 1.

1/4 uurtarief van 1.35.1

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum en/of tijd voor een huwelijksaangifte, aangifte partnerschapsregistratie, huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen

1/4 uurtarief van 1.35.1

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

a.

 • 1.

€ 42,70

b.

Een duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 42,70

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

a.

een nationaal paspoort:

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85*

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85*

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85*

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85*

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85*

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85*

d.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,85*

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,35*

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95*

b.

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 34,25*

Artikel 1.11 Modaliteiten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

€ 53,00*

b.

voor het bezorgen van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document op een adres in Nederland anders dan het gemeentehuis, zijnde een toeslag op de in de artikelen 1.9 en 1.10 en onder a genoemde bedragen:

€ 5,65

* Dit is het maximumtarief vanaf 1 januari 2023, neerwaarts afgerond op 5 eurocent.

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Artikel 1.12 Rijbewijzen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 
 • 1.

  a. Met een geldigheidsduur van ten hoogste 5 jaren voor één van de categorieën A, AM, B, BE of T

€ 22,30

 • 1.

  b. In andere gevallen dan in bedoeld in subonderdeel 1.12.a

€ 44,65*

Artikel 1.13 Modaliteiten

 

1.

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt:

 

a.

bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10*

d.

bij een aanvraag in verband met beschadiging of vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met

€ 37,65

* Dit is het maximumtarief vanaf 1 januari 2023, neerwaarts afgerond op 5 eurocent.

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Artikel 1.14 Definities

 

1.

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

2.

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 9,55

b.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.

voor 50 verstrekkingen

€ 245

2.

voor 100 verstrekkingen

€ 431

3.

voor 200 verstrekkingen

€ 708

4.

voor 400 verstrekkingen

€ 1.169

5.

voor 500 verstrekkingen

€ 1.354

6.

voor 1.000 verstrekkingen

€ 2.277

7.

voor 2.500 verstrekkingen

€ 4.061

8.

voor 5.000 verstrekkingen

€ 6.154

9.

voor 10.000 verstrekkingen

€ 9.231

c.

tot het afsluiten van een jaarabonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente

€ 586

d.

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€ 9,55

Artikel 1.16 Verstrekking van aangehaakte gegevens

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 9,55

b.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.

voor 50 verstrekkingen

€ 245

2.

voor 100 verstrekkingen

€ 431

3.

voor 200 verstrekkingen

€ 708

4.

voor 400 verstrekkingen

€ 1.169

5.

voor 500 verstrekkingen

€ 1.354

6.

voor 1.000 verstrekkingen

€ 2.277

7.

voor 2.500 verstrekkingen

€ 4.061

8.

voor 5.000 verstrekkingen

€ 6.154

9.

voor 10.000 verstrekkingen

€ 9.231

Artikel 1.17 Papieren verstrekking

 

In afwijking van de artikelen 1.15 en 1.16 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 2,44

Artikel 1.18 Op verzoek doornemen basisregistratie personen

 
 • 1.

  1. Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier

1/4 uurtarief van 1.35.1

 • 1.

  2. Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

nieuw

* Dit is het maximumtarief.

Paragraaf 1.5 Gereserveerd

Artikel 1.19 gereserveerd

 

Artikel 1.20 gereserveerd

 

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van een ruimtelijk plan of deel daarvan, zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 1.22, onderdeel b:

 

a.

in formaat A3, of kleiner, per bladzijde

€ 11,60

b.

in formaat groter dan A3, per bladzijde

€ 18,30

c.

in digitale vorm

€ 5,50

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in het gemeentelijke kadaster, voor ieder daaraan besteed kwartier na voorafgaande prijsopgave

1/4 uurtarief van 1.35.1

b.

Om inlichtingen, met bijstand van een ambtenaar, uit de kadastrale administratie (online)

1/4 uurtarief van 1.35.1

c.

Tot het verlenen van inzage van de kadastrale registratie via het kadastrale netwerk (online), waarbij het gaat om actuele informatieproducten per object via kadasteronline zoals: hypothecair uittreksel, kadastraal uittreksel persoon, kadastraal uittreksel object en uittreksel kadastrale kaart

€ 17,70

Artikel 1.22 gereserveerd

 

Artikel 1.23 gereserveerd

 

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Artikel 1.24 Gereserveerd

 

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35*

b.

tot het legaliseren van een handtekening

€ 5,85

c.

voor het ter legalisatie zenden van stukken naar een ander gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

€ 5,64

d.

Tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap, niet bedoeld tot reispapier

€ 11,80

* Dit is het maximumtarief vanaf 1 maart 2016.

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Artikel 1.29 gereserveerd

 

Artikel 1.30 Leegstandwet

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 86,45

b.

om verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 43,20

2.

Als aanvragen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50;*

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50;*

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00;*

c.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50;*

d.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50;*

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00.*

2.

Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

 

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 48,25

4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in 1 van de Verordening speelautomaten(hallen) gemeente Woensdrecht

€ 2.268,90

5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een doorlopende vergunning voor een openbare inzameling van geld of goederen of daartoe een intekenlijst aan te bieden als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening (niet vallend onder 1.20.2.5)

€ 385,00

* Dit is het maximumtarief

Artikel 1.32 Telecommunicatie/kabels en leidingen

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI):

 

a.

indien het betreft tracés tot 250 m.

€ 387,50

b.

indien het betreft tracés vanaf 250 m. tot 1500 m.

€ 459,50

c.

indien het betreft tracés vanaf 1500 m. tot 4000 m.

€ 546,00

d.

Indien het betreft tracés vanaf 4000 m. en meer, wordt het onder eerste lid, onderdeel a genoemde bedrag verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijken uit een begroting die ter zake door of vangwege de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, is opgesteld

 

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25m.

€82,00

4

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag houden van vooroverleg, eventueel gecombineerd met de afhandeling van een aanvraag tot bezichtiging, om een indicatie te krijgen van de mogelijkheden voor medegebruik van publieke infrastructuur van de gemeente voor de plaatsing van small cells als bedoeld in artikel 5c.2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

10%

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag tot medegebruik overeenkomstig het vijfde lid zouden worden vastgesteld.

 

5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot medegebruik van publieke infrastructuur van de gemeente voor de plaatsing van small cells als bedoeld in artikel 5c.2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

 

a

voor medegebruik van 1 tot en met 20 gemeentelijke objecten:

€ 860

b

voor medegebruik van 21 tot en met 40 gemeentelijke objecten:

€ 1634

c

voor medegebruik van 41 tot en met 60 gemeentelijke objecten:

€ 2322

d

voor medegebruik van 61 tot en met 80 gemeentelijke objecten:

€ 2924

e

voor medegebruik van 81 tot en met 100 gemeentelijke objecten:

€ 3440

f

voor medegebruik van 101 tot en met 120 gemeentelijke objecten:

€ 3870

g

voor medegebruik van 121 tot en met 140 gemeentelijke objecten:

€ 4214

h

voor medegebruik van 141 tot en met 160 gemeentelijke objecten:

€ 4472

i

voor medegebruik van 161 tot en met 180 gemeentelijke objecten:

€ 4644

j

voor medegebruik van 181 of meer gemeentelijke objecten:

€ 4730

6

Als de aanvraag bedoeld in het vijfde lid is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in het vierde lid, bestaat aanspraak op teruggaaf van

10 %

 

van de voor het vooroverleg geheven leges als de aanvraag:

hetzelfde medegebruik betreft als waarop het vooroverleg betrekking had;

in overeenstemming is met de uitkomsten van het vooroverleg; en

is gedaan binnen 12 weken na het laatste vooroverleg.

 

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 64,00

b.

een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 64,00

c.

verstrekking of verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

c-1

indien een medisch advies wél noodzakelijk is

€ 274,60

c-2

indien een medisch advies niet noodzakelijk is

€ 88,50

d.

voor het toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 38,50

e.

verstrekking als bedoeld in artikel 5 van de Wet persoonsvervoer

€ 15,20

f.

een ontheffing voor het houden van een wedstrijd op een weg of daaraan deel te nemen (artikel 10j en 148 e.v. van de wegenverkeerswet)

€ 386,50

g.

een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 148 van de wegenverkeerswet 1994 ten behoeve van wegwedstrijden voor een passage door de gemeente

€ 63,50

h.

een tijdelijke plaatsing of toepassing van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 68,40

Paragraaf 1.10 Diversen

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,05

b.

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 120,00

c.

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,35

d.

afschriften, doorslagen of kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.

voor de eerste pagina

€ 0,75

2.

vermeerderd voor elke volgende pagina met

€ 0,15

e.

Afgifte van kopieën of afdrukken van tekening of kaarten

 

1.

in formaat A3, of kleiner, per bladzijde

€ 11,60

2.

in formaat groter dan A3, per bladzijde

€ 18,30

3.

in digitale vorm

€ 5,50

f.

het waarmerken van door de belanghebbende zelf overlegde stukken, per pagina

€ 3,80

g.

het uitvoeren van terreinmetingen, per uur of gedeelte daarvan

 

h.

de leges voor alle in deze tarieventabel genoemde stukken worden verhoogd indien:

 • 1.

  a. Deze post worden verzonden met

 • 2.

  b. Deze “aangetekend” per post worden verzonden met

 • 3.

  c. Deze per post “met bericht van ontvangst” worden verzonden met

€ 2,05

€ 7,20

€ 8,52

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

 

1.

Daar waar deze verordening een bedrag is verschuldigd is per besteed uur of deel daarvan bedraag het uurtarief

€ 86,00

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (overige geluidhinder)

€195,00

b.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (parkeren voertuigen autobedrijf e.c.)

€ 180,00

c.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:7 van de Algemene Plaatselijke Verordening (parkeren reclamevoertuigen)

€ 180,00

d.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (verbod verbranden afvalstoffen)

€ 180,00

e.

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening (vergunning inzameling van geld of goederen)

€ 20,00

f.

voor overige, niet elders in deze tarieventabel met name genoemde vergunningen c.q. ontheffingen als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 180,00

g.

tot het verkrijgen van een duplicaat-milieupas

€ 15,00

h.

tot het verlenen van een vergunning ex. Artikel 29 lid 1 van de Wet op lijkbezorging

€ 33,90

i.

Voor een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk is opgenomen

€ 120,00

HOOFDSTUK 2A DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWETParagraaf 2.1 Algemene bepalingen

2.1.1 Definities

2.1.1.1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.1.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.1.1.3

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 
 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 
 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 
 

Vooroverleg: het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Omgevingswet vergunbaar is, inclusief een eerste advies van welstand;

 
 

Intaketafel: het verkrijgen van een principe-uitspraak op een voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling en een advies omtrent het te doorlopen proces;

 
 

Omgevingstafel: overlegvorm waarbij met interne en externe experts een initiatief/ontwikkeling besproken wordt en bijgeschaafd wordt naar een volledig plan voor de vergunningaanvraag;

 

2.1.1.4

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ wordt onder de in die omschrijving genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 verstaan de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567.

 

2.1.1.5

De opgegeven bouwkosten worden getoetst aan de op dat moment geldende vastgestelde lijst van Regionaal overleg Eindhoven bouwtoezicht (ROEB). Deze lijst is als bijlage bij de verordening gevoegd.

Wanneer de ROEB-lijst niet toepasbaar is dan dient door de aanvrager omgevingsvergunning een offerte gelegd te worden.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

2.1.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

2.1.2.1

omgevingsoverleg;

 

2.1.2.2

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

2.1.2.3

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

2.1.2.4

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

2.1.2.5

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

2.1.2.6

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

2.1.2.7

wijziging van een besluit als bedoeld in de artikelen 2.1.2.2, 2.1.2.3 en 2.1.2.4;

 

2.1.2.8

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de artikelen 2.1.2.2 tot en met 2.1.2.7.

 

2.1.3 Bepalen tarief

2.1.3.1

De in artikel 2.1.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.1.3.2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

2.1.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.13.

 

2.1.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.14.

 

2.1.3.5

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

2.1.3.6

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

Paragraaf 2.2 Voorfase

2.2.1 Omgevingsoverleg

2.2.1.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1.1.1

om beoordeling van een schetsplan of er sprake is van een vergunningsvrij bouwwerk bedraagt:

€ 86,35

2.2.1.1.2

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de omgevingswet vergunbaar is inclusief eerste advies welstandscommissie:

€ 361,47

2.2.1.1.3

voor behandeling op een intaketafel:

€ 361,47

2.2.1.1.4

voor een extra advies van de welstandscommissie, per advies:

€ 119,40

2.2.1.2

Voor behandeling op een omgevingstafel over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 536,00

2.2.1.2.1

voor elk volgend overleg:

€ 536,00

2.2.1.2.2

per in te schakelen externe adviseur verhoogd met:

€ 125,00

per uur

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken 

2.3.1 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 7.500 bedragen:

€ 27,84

 

vermeerderd met voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten, een bedrag van:

€ 10,26

 

voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten;

 

2.3.1.2

indien de bouwkosten € 7.501,-- tot en met € 17.500,-- bedragen:

€ 83,37

 

vermeerderd met voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten, een bedrag van:

€ 7,49

2.3.1.3

indien de bouwkosten € 17.501,-- tot en met € 52.500,-- bedragen:

€ 139,54

 

vermeerderd met voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten, een bedrag van:

€ 6,35

2.3.1.4

indien de bouwkosten € 52.501,-- tot en met € 250.000,-- bedragen:

€ 417,81

 

vermeerderd met voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten, een bedrag van:

€ 3,65

2.3.1.5

indien de bouwkosten € 250.001,-- of meer bedragen:

€ 584,54

 

vermeerderd met voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten, een bedrag van:

€ 3,32

2.3.2 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel) 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit of het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 7.500 bedragen:

€ 64,97

 

vermeerderd met voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten, een bedrag van:

€ 23,94

 

voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten;

 

2.3.1.2

indien de bouwkosten € 7.501,-- tot en met € 17.500,-- bedragen:

€ 194,52

 

vermeerderd met voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten, een bedrag van:

€ 17,37

2.3.1.3

indien de bouwkosten € 17.501,-- tot en met € 52.500,-- bedragen:

€ 325,60

 

vermeerderd met voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten, een bedrag van:

€ 14,82

2.3.1.4

indien de bouwkosten € 52.501,-- tot en met € 250.000,-- bedragen:

€ 974,89

 

vermeerderd met voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten, een bedrag van:

€ 8,51

2.3.1.5

indien de bouwkosten € 250.001,-- of meer bedragen:

€ 1.363,90

 

vermeerderd met voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten, een bedrag van:

€ 7,75

2.3.3 Advies welstandscommissie

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.5.1 en 2.5.2 bedraagt het tarief, indien voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de welstandscommissie nodig is en wordt beoordeeld per advies:

€ 119,40

2.3.4 Verplicht advies agrarische commissie

2.3.4.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en 2.3.2 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€825,00 ex BTW

2.3.4.2

Te verhogen per bedrijfsbezoek met:

€ 65,00 ex BTW

2.3.5 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.5, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 216,00

Paragraaf 2.4 Omgevingsplanactiviteit: Buitenplanse omgevingsplanactiviteit

2.4.1 Buitenplanse omgevingsplanactiviteit 

2.4.1.1

Als moet worden beoordeeld of de omgevingsplanactiviteit in overeenstemming is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet:

€ 194,30

2.4.1.2

Voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit), met uitzondering van artikel 2.8.4, 2.8.5 en 2.9.2:

€ 681,15

2.4.1.3

Voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

€ 4.901,00

Paragraaf 2.5 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

2.5.1 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

2.5.1.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, het basistarief conform artikel 2.13.6 vermeerderd met:

 

2.5.1.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 276,80

2.5.1.1.2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 276,80

2.5.1.2

Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

€ 125,00

Paragraaf 2.6 Milieubelastende activiteiten

2.6.1 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.6.1.1

voor de activiteit verwerken polyesterhars:

€ 2.311,00

2.6.1.2

voor de activiteit installeren gesloten bodemenergiesysteem:

€ 924,40

2.6.1.3

voor de activiteit kweken maden van vliegende insecten:

€ 2.311,00

2.6.1.4

voor de activiteit opslaan propaan of propeen:

€ 2.311,00

2.6.1.5

voor de activiteit tanken met LPG:

€ 2.311,00

2.6.1.6

voor de activiteit antihagelkanonnen:

€ 2.311,00

2.6.1.7

voor de activiteit biologische agens:

€ 2.311,00

2.6.1.8

voor de activiteit genetisch gemodificeerde organismen:

€ 2.311,00

2.6.1.9

voor de activiteit opslaan dierlijke meststoffen:

€ 2.311,00

2.6.1.10

voor de activiteit lozen in de bodem (vangnetvergunning):

€ 2.311,00

2.6.1.11

voor de activiteit lozen in schoonwaterriool (vangnetvergunning):

€ 2.311,00

2.6.1.12

voor een andere activiteit dan genoemd in de onderdelen 2.6.1.1 tot en met 2.6.1.11:

€ 2.311,00

2.6.2 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.20 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.6.2.1

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.466,50

2.6.2.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 6.355,25

2.6.2.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 8.666,25

2.6.3 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.6.3.1

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.466,50

2.6.3.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 6.355,25

2.6.3.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 8.666,25

2.6.4 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.6.4.1

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.466,50

2.6.4.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 6.355,25

2.6.4.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 8.666,25

2.6.5 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.6.5.1

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.466,50

2.6.5.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 6.355,25

2.6.5.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 8.666,25

2.6.6 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.466,50

2.6.7 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.6.7.1

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.466,50

2.6.7.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 6.355,25

2.6.7.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 8.666,25

2.6.8 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.466,50

2.6.9 Samenloop van dezelfde milieubelastende activiteit

2.6.9.1

Als bij de toepassing van de artikelen 2.6.3 tot en met 2.6.8 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een categorie valt en de aanvraag om een omgevingsvergunning heeft op al deze categorieën betrekking, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 

2.6.9.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de

kernactiviteit valt.

 

Paragraaf 2.7 Lozingsactiviteiten

2.7.1 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 1.019,00

2.7.2 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 1.019,00

Paragraaf 2.8 Aanlegactiviteiten

2.8.1 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven (gereserveerd)

2.8.2 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde (gereserveerd)

2.8.3 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg (gereserveerd)

2.8.4 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet, artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit of artikel 22.278 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, het basistarief conform artikel 2.13.6 vermeerderd met:

€ 172,60

2.8.5 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, het basistarief conform artikel 2.13.6 vermeerderd met:

€ 172,60

2.8.6 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, het basistarief conform artikel 2.13.6 vermeerderd met:

€ 249,00

Paragraaf 2.9 Overige activiteiten

2.9.1 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie (gereserveerd)

2.9.2 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, het basistarief conform artikel 2.13.6 vermeerderd met:

€129,17

2.9.3 Omgevingsplanactiviteit: reclame (gereserveerd)

2.9.4 Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken of objecten plaatsen op de weg (gereserveerd)

2.9.5 Andere activiteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit of een omgevingsplanactiviteit bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, het basistarief conform artikel 2.13.6 vermeerderd met:

€726,20

Paragraaf 2.10 Maatwerkvoorschriften

2.10.1 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

 

2.10.1.1

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 • 1.

  1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • 2.

  2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • 3.

  3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 • 4.

  4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift:

€ 233,38

2.10.1.2

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 2.10.1.1, per maatwerkvoorschrift:

€ 233,38

2.10.2 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

2.10.1

Bij een aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften krachtens artikel 4.5 van de Omgevingswet bedraagt het tarief bij:

 

2.10.1.1

één maatwerkvoorschrift:

€ 2.311,00

2.10.1.2

twee of meer maatwerkvoorschriften, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid, de som van het tarief onder a en per extra maatwerkvoorschrift:

€ 1.155,50

2.10.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van

maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 Omgevingswet:

€ 2.311,00

2.10.3 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.10.1 en 2.10.2, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 233,38

Paragraaf 2.11 Gelijkwaardigheid

2.11.1 Gelijkwaardige maatregel

2.11.1.1

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

2.11.1.1.1

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

Volgens begroting

2.11.1.1.2

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief:

Volgens begroting

2.11.1.1.3

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

€ 2.311,00

2.11.1.1.4

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen 2.11.1.1.1, 2.11.1.1.2 of 2.11.1.1.3, bedraagt het tarief:

Volgens begroting

2.11.1.2

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 2.12 Overige tarieven

2.12.1 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 233,38

2.12.2 Wijzigen omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 233,38

2.12.3 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 233,38

 

Als deze voorschriften betrekking hebben op milieubelastende activiteiten:

€ 2.311,00

2.12.4 Intrekken omgevingsvergunning (gereserveerd)

2.12.5 Beoordeling aanvullende gegevens (gereserveerd)

2.12.6 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

De in artikel 2.13.3 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

2.12.7 Wijzigen van het omgevingsplan

2.12.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

Volgens begroting

2.12.7.2

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.12.8 Niet genoemd besluit op aanvraag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan.

€ 233,38

Paragraaf 2.13 Modaliteiten

2.13.1 Achteraf ingediende aanvraag

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.9 verschuldigde leges verhoogd met:

10,00%

 

Met een maximum van :

€ 10.000,00

2.13.2 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

2.13.2.1

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 2.888,75

2.13.2.2

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 4.901,00

2.13.2.3

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen 2.13.2.1 en 2.13.2.2:

Volgens begroting

2.13.2.4

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.13.3 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

2.13.3.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€345,00

2.3.13.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€345,00

2.3.13.3

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€345,00

2.3.13.4

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€345,00

2.3.13.5

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€345,00

2.3.13.6

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 6.933,00

2.3.13.7

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€345,00

2.13.4 Advies

2.13.4.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

2.13.4.1.1

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 865,00

2.13.4.1.2

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Commissie omgevingskwaliteit Woensdrecht dat uitsluitend betrekking heeft op de redelijke eisen van welstand bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet in artikel 22.29, eerste lid, aanhef en onder b, van het tijdelijk deel van het omgevingsplan, zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, wordt het bedrag berekend aan de hand van het begrote aantal uren dat met het advies gemoeid is.

Volgens begroting

2.13.4.1.3

voor een advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage: het bedrag dat deze commissie in rekening brengt op grond van de door de minister van Infrastructuur en Waterstaat goedgekeurde tariefstelling:

Volgens begroting

2.13.4.1.4

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen 2.13.4.1.1 tot en met 2.13.4.1.3: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.13.4.2

Als een begroting als bedoeld in onderdelen 2.13.4.1.2 tot en met 2.13.4.1.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.13.5 Instemming

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 

2.13.5.1

als de gemeenteraad moet besluiten over de instemming:

€ 865,00

2.13.5.2

als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming:

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

2.13.6 Basistarief

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning wordt, ongeacht de aard van de activiteit waarvoor de vergunning wordt aangevraagd met uitzondering van de activiteit ‘bouwen’, een basistarief gerekend van:

€ 233,38

Paragraaf 2.14 Vermindering

2.14.1 Vermindering na vooroverleg

 

Indien voor de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.1.2, aanhef en onderdeel 2.1.2.2, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.9, is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in artikel 2.2.1.1.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, wordt het tarief dat in rekening is gebracht voor het vooroverleg in mindering gebracht op de om de omgevingsvergunning verschuldigde leges.

 

Paragraaf 2.15 Teruggaaf

2.15.1 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

2.15.2 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

2.15.3 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat

 

2.15.3.1

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

60%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.15.3.2

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag:

40%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.15.3.3

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag:

0%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

2.15.4 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat

 

2.15.4.1

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag:

60%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.15.4.2

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.15.4.3

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag:

0%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

2.15.5 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning 

 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

2.15.5.1

van de verschuldigde leges ingeval de verleende omgevingsvergunning betrekking heeft op de activiteit bouwen

20%

2.15.5.2

van de verschuldigde leges ingeval de verleende omgevingsvergunning betrekking heeft op de activiteiten genoemd in paragraaf 2.7 en 2.8.

35%

2.15.5.3

van de verschuldigde leges ingeval de verleende omgevingsvergunning betrekking heeft op de activiteiten genoemd in paragraaf 2.6 en 2.7.

0%

2.15.6 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning 

 

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.15.6.1

van de verschuldigde leges ingeval de verleende omgevingsvergunning betrekking heeft op de activiteit bouwen

20%

2.15.6.2

van de verschuldigde leges ingeval de verleende omgevingsvergunning betrekking heeft op de activiteiten genoemd in paragraaf 2.8 en 2.9.

35%

2.15.6.3

van de verschuldigde leges ingeval de verleende omgevingsvergunning betrekking heeft op de activiteiten genoemd in paragraaf 2.6 en 2.7.

0%

2.15.7 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.13, met uitzondering van artikel 2.13.6.

 

2.15.8 Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

 

  HOOFDSTUK 2B DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHTParagraaf 1b Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt 2012,1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden de omzetbelasting niet inbegrepen.

 • 1.

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012,Stcrt 2012,1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting.

De opgegeven bouwkosten worden getoetst aan de op dat moment geldende vastgestelde lijst van Regionaal overleg Eindhoven bouwtoezicht (ROEB). Deze lijst is als bijlage bij de verordening gevoegd.

Wanneer de ROEB-lijst niet toepasbaar is dan dient door de aanvrager omgevingsvergunning een offerte gelegd te worden.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

Sloopkosten:

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 2012, Stcrt 2012, 1567) , voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Paragraaf 2b Voorafgaand aan formele aanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om beoordeling van een schetsplan of er sprake is van een vergunningsvrij bouwwerk

€ 86,35

2.2.2

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is inclusief eerste advies welstandscommissie (nieuw)

€ 362,00

2.2.2.1

extra advies welstandscommissie bij een vooroverleg. Per advies.

€ 119,50

2.2.3

 • 1.

€ 119,50

Paragraaf 3b Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.0.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevings-vergunning waarbij de reguliere procedure wordt gevolgd, wordt, ongeacht de aard van de activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd met uitzondering van de activiteit ‘bouwen’, een basistarief gerekend van

€ 233,50

2.3.0.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevings-vergunning waarbij de uitgebreide procedure wordt gevolgd, wordt, ongeacht de aard van de activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd met uitzondering van de activiteit ‘bouwen’, een basistarief gerekend van

€ 687,00

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten :

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 7.500 bedragen:

€ 92,80

vermeerderd met voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten, een bedrag van :

€ 34,20

voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten ;

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 7.501,-- tot en met € 17.500,-- bedragen:

€ 278,00

vermeerderd met voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten, een bedrag van :

€ 25,00

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 17.501,-- tot en met € 52.500,-- bedragen:

€ 465,20

vermeerderd met voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten, een bedrag van :

€ 21,20

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 52.501,-- tot en met € 250.000,-- bedragen:

€ 1393,00

vermeerderd met voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten, een bedrag van :

€ 12,15

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 250.001,-- of meer bedragen:

€ 1948,00

vermeerderd met voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten, een bedrag van :

€ 11,10

 
 
 
 

Verplicht advies welstandscommissie

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien

voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de welstandscommissie nodig is en wordt beoordeeld per advies

€ 119,50

 
 
 
 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien

krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

Kosten 100% conform jaarlijkse opgave AAC excl. btw

 

Te verhogen per bedrijfsbezoek met:

€ 70,50

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: basistarief en

€ 270,00

 
 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 194,00

 
 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking m.u.v. gevallen als bedoeld in artikel 4, lid 9, bijlage II Bor):

€ 292,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking gevallen als bedoeld in artikel 4, lid 9, bijlage II Bor):

€ 1070,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4901,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit

€ 660,00

 
 
 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten (basistarief + één van onderstaande leges):

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 194,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 292,00

2.3.4.3

 • 1.

€ 1070,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4901,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 660,00

 
 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten (basistarief + één van onderstaande leges)

 

2.3.5.1

met een bruto vloeroppervlak tot en met 1.000 m²:

€ 864,00

2.3.5.2

met een bruto vloeroppervlak vanaf 1.000 m² tot en met 5.000 m²:

€ 1945,00

2.3.5.3

met een bruto vloeroppervlak vanaf 5.000 m²:

€ 4106,00

2.3.5.4

verkrijgen van een verklaring van overdracht van de gebruiksvergunning aan een nieuwe gebruiker:

€ 43,40

 
 
 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening van Gemeente Woensdrecht aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten (basistarief + één van onderstaande leges)

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 277,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 277,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten : basistarief en

€ 139,50

 
 
 
 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten basistarief en

€ 216,00

 
 
 
 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening> een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten : basistarief en

€ 173,00

 
 
 
 

Uitweg/inrit

 

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten : basistarief en

€ 173,00

 
 
 
 

Kappen

 

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten : basistarief en

€ 129,00

2.3.11

Natura 2000 activiteiten

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 5213,00

2.3.11.2

Indien de aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, onder a, Besluit omgevingsrecht bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 3901,00

2.3.12

Flora en Fauna activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 5189,00

2.3.13

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten : basistarief en

€ 726,00

2.3.13.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten : basistarief en

€ 726,00

2.3.13.2.1

 • 1.

 

2.3.13.2.2

 • 1.

 

2.3.13.3

 • 1.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Indien een begroting als bedoeld in nummer advies opnemen is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.14.2

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: 120% van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.15

Omgevingsvergunning voor een project waarvoor eerder een aanvraag in behandeling is genomen.

 
 

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend voor project of plan waarvoor eerder een aanvraag om een omgevingsvergunning in behandeling is genomen en dat ongewijzigd is waarbij :

- bij beoordeling van de eerdere aanvraag is vastgesteld dat de vergunning niet

op grond van de beoordeelde onderdelen genoemd in artikel 2.10, eerste lid a

t/m e van de Wabo, geweigerd had moeten worden ; en

- de resultaten van die beoordelingen onvoorwaardelijk voor beoordeling van

de nieuwe aanvraag opnieuw gebruikt kunnen worden ;

bedraagt het tarief :

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project of plan waarvoor eerder een aanvraag in behandeling is genomen, en die aanvraag niet meer dan zes maanden voor het indienen van de aanvraag schriftelijk is ingetrokken, een bedrag dat voortvloeit uit toepassing van artikel 2.3 met dien verstande dat, indien op grond van artikel 2.5.1 en artikel 2.5.2 aanspraak is gemaakt op teruggave van leges, voor de daarin genoemde onderdelen een bedrag verschuldigd is dat overeen komt met de voor die onderdelen teruggegeven leges.

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project of plan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend en de vergunning niet meer dan zes maanden voor het indienen van de aanvraag schriftelijk is ingetrokken, een bedrag dat voortvloeit uit toepassing van artikel 2.3 met dien verstande dat, indien op grond van artikel 2.5.1 en artikel 2.5.2 aanspraak is gemaakt op teruggave van leges, voor de daarin genoemde onderdelen een bedrag verschuldigd is dat overeen komt met de voor die onderdelen teruggegeven leges.

 
 
 
 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 179,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 179,00

 
 
 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 864,00

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

Paragraaf 4b Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in paragraaf 3a. De meerkosten in verband met extra adviezen welstandscommissie worden hierbij niet in mindering gebracht.

 

Paragraaf 5b Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 • 1.

 
 • 1.

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen twee weken na het in behandeling nemen ervan (na ontvankelijkverklaring)

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 
 • 1.

indien de aanvraag wordt ingetrokken na twee weken na het in behandeling nemen ervan en voor het verlenen van de gevraagde vergunning

20%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 
 • 1.

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

20%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
 
 • 1.

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 • 1.

Als de gemeente een omgevingsvergunning weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

20%

 • 1.

 
 
 
 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 100,-- wordt niet teruggegeven.

 
 
 
 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

Paragraaf 6b GereserveerdParagraaf 7b Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

 • de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is voor de nieuw aan te vragen vergunning met een minimum verschuldigd bedrag van

€ 107,50

Paragraaf 8b Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principe-aanvraag die leidt tot een standpunt van het college:

 

2.8.1.1

met betrekking tot een ruimtelijke ontwikkeling die niet past in het vigerende bestemmingsplan:

€ 757,00

2.8.1.2

met betrekking tot een herhaalde inhoudelijk gelijke aanvraag, waarvan de geldigheidsduur, als bedoeld in de voorwaarden bij principemedewerking, van een onder 2.6.1.1 gegeven standpunt met maximaal één jaar is verstreken:

€ 325,00

2.8.2

aanvraag tot het herzien van een bestemmingsplan waarbij géén bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening mogelijk wordt gemaakt:

€ 7278,00

2.8.3

aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening waarbij géén bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening mogelijk wordt gemaakt:

€ 4901,00

2.8.4

aanvraag onder 2.8.2 of 2.8.3 indien deze wordt meegenomen bij een algehele actualisatie van een bestemmingsplan:

€ 3457,00

2.8.5

aanvraag tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder b van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 4901,00

2.8.6

aanvraag om een ontheffing hogere waarde als bedoeld in of krachtens de artikelen 47 en volgende (industrielawaai) en 83 en volgende (wegverkeerslawaai) van de Wet geluidhinder of artikel 4.10 en volgende (spoorweglawaai) van het Besluit geluidhinder:

€ 1660,00

Paragraaf 9b Gereserveerd Paragraaf 10b In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 65,00

HOOFDSTUK 3 DIENSTVERLENING WAAROP DE DIENSTENRICHTLIJN VAN TOEPASSING ISParagraaf 3.1 Horeca

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel [2:28] van de Algemene plaatselijke verordening:

€168,00

b.

een aanvraag om een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel [2:29, tweede lid,] van de Algemene plaatselijke verordening, indien de ontheffing voor één keer geldt per uur of gedeelte daarvan:

€ 150,00

c.

een aanvraag om een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel [2:29, tweede lid,] van de Algemene plaatselijke verordening, indien de ontheffing voor twee keer of meer keren geldt:

 • 1.

  a. per maand of een gedeelte daarvan, per uur

 • 2.

  b. per half jaar of een gedeelte daarvan dat langer duurt dan één maand, per uur

 • 3.

  c. per jaar of een gedeelte daarvan dat langer duurt dan zes maanden, per uur

€ 379,00

€ 516,00

€ 774,00

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 1.423

e.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 150,00

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of om de verlenging van een vergunning als bedoeld in artikel [3:3] van de Algemene plaatselijke verordening:

 

a.

voor een escortbedrijf:

€ 2.641

b.

voor een seksinrichting:

€ 2.641

2.

Het bedrag dat op grond van het eerste lid verschuldigd is wordt verhoogd met het bedrag, van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, van het externe SMA-advies van de GGD, blijkend uit een begroting dit ter zake door of vanwege de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, is opgesteld

 

3.

Indien een begroting als bedoeld in 3.3.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting vaan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 3.4 Wijzigen vergunning seksbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een in artikel 3.3 bedoelde vergunning in verband met een wijziging van:

 

a.

voor een escortbedrijf:

€ 351

b.

Voor een seksinrichting:

€ 351

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet:

€ 18,50

b.

wijziging van een in onderdeel a bedoelde ontheffing:

€ 18,50

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Artikel 3.6 Organiseren evenement

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel [2.25, eerste lid,] van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning)

€ 163,00

2.

Indien een in artikel 3.6 eerste lid, bedoelde aanvraag niet tijdig en volledig conform het evenementenbeleid is ingediend wordt het tarief in art. 36, eerste lid verhoogd met

€ 59,00

3.

Indien een vergunning voor het organiseren van een evenement voor meerdere jaren wordt afgegeven wordt een tarief gerekend per verstrekt jaar van

€ 110,00

Artikel 3.7 Organiseren markt

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning:

 

a.

voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel [5:23] van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 187,00

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Artikel 3.8 Gereserveerd 

 

Artikel 3.9 Gereserveerd

 

Artikel 3.10 Losse standplaatsen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats (uitstalling op de weg), bedoeld in artikel [5:18] van de Algemene plaatselijke verordening:

 

a.

per dag waarvoor vergunning wordt verleend

€ 94,00

b.

per week of minder waarvoor vergunning wordt verleend, doch meer dan één dag

€ 191,00

c.

per maand of minder waarvoor vergunning wordt verleend, doch meer dan één week

€ 254,00

d.

per jaar of minder waarvoor vergunning wordt verleend, doch meer dan één maand

€ 407,00

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014

Artikel 3.11 Vergunning onttrekken woonruimte

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014:

€57,50

Artikel 3.12 Vergunning samenvoegen woonruimte

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014:

€ 57,50

Artikel 3.13 Vergunning omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014:

€ 57,50

Artikel 3.14 Vergunning verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d, van de Huisvestingswet 2014:

€ 57,50

Artikel 3.15 Splitsingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014:

€ 57,50

Artikel 3.16 Toeristische verhuur

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of ontheffing om woonruimte voor toeristische verhuur in gebruik te geven als bedoeld in artikel 23c, eerste en tweede lid, van de Huisvestingswet 2014:

€ 57,50

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Artikel 3.17 Niet benoemd besluit op aanvraag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 182,00

Behorende bij raadsbesluit van 10 november 2022 en collegebesluit van 20 december 2022.

De griffier van gemeente Woensdrecht,