Nadere regels Jeugdhulp Noordwijk 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels Jeugdhulp Noordwijk 2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, houdende Nadere regels Jeugdhulp Noordwijk 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk:

Gelet op artikel 3 lid 3, artikel 4 lid 3 en lid 4, artikel 8 lid 4 en artikel 12 lid 5 van de Verordening Jeugdhulp Noordwijk 2022;

Besluit

Vast te stellen de Nadere regels Jeugdhulp Noordwijk 2023.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1. Alle definities die in deze nadere regels worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in de Jeugdwet, de hierop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en de Verordening Jeugdhulp Noordwijk 2022.

 • 2. In deze nadere regels wordt verder verstaan onder:

  • a.

   Algemeen gebruikelijke voorziening: voorziening die niet speciaal is bedoeld voor mensen met een beperking en die algemeen verkrijgbaar is en niet of niet veel duurder is dan vergelijkbare producten, diensten, activiteiten of maatregelen;

  • b.

   Algemene voorziening: aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is;

  • c.

   Gebruikelijke zorg en bovengebruikelijke zorg: gebruikelijke zorg is hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de ouders. Gebruikelijke zorg voor kinderen omvat in ieder geval de aanwezigheid van een verantwoordelijke ouder of verzorger conform de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Van ouders/verzorgers wordt verwacht maximaal te zoeken naar eigen oplossingen. Dit geldt ook bij uitval van de ouder in een éénoudergezin- of als beide ouders beperkingen ondervinden in de opvang en verzorging van de kinderen. Bovengebruikelijke zorg is de zorg die, naast de gebruikelijke zorg, nodig is voor een jeugdige. Bovengebruikelijke zorg kan in beginsel van ouder(s)/verzorger(s) worden verwacht. Pas wanneer sprake is van overbelasting kan mogelijk aanspraak gemaakt worden op jeugdhulp.

  • d.

   Beleidsregels Vervoer: herziene beleidsregels leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer gemeente Noordwijk 2019.

  • e.

   Budgetplan: het budgetplan is een verplicht onderdeel van het gezinsplan bij de aanvraag van een PGB. Hierin beschrijft de zorgvrager de persoonlijke, specifieke, persoonsgebonden jeugdhulp die beoogd wordt. De kosten van deze jeugdhulp moeten inzichtelijk zijn in het budgetplan;

  • f.

   Mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep;

  • g.

   Persoonsgebonden Budget (PGB): persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de Jeugdwet, zijnde een door het college verstrekt budget aan een jeugdige of zijn ouders, dat hen in staat stelt de jeugdhulp die in de vorm van een individuele voorziening is toegekend van derden te betrekken;

  • h.

   Professionele ondersteuning: ondersteuning geleverd door een MBO/HBO of WO-opgeleid persoon met algemene deskundigheid en brede kennis van jeugdhulp. De jeugdhulpaanbieder waarvoor de persoon werkzaam is of ZZP’er staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Er wordt gebruik gemaakt van de norm ‘verantwoorde werktoedeling’ voor het selecteren van de juiste professional;

  • i.

   Sociaal netwerk: personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de cliënt een sociale relatie onderhoudt;

  • j.

   Vervoer: het vervoer van een jeugdige van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden;

  • k.

   Zorg in natura: zorg die door het college rechtstreeks is ingekocht bij de jeugdhulpaanbieder;

  • l.

   Zorgovereenkomst: een zorgovereenkomst is een contract tussen de zorgverlener en de budgethouder bij een persoonsgebonden budget. De budgethouder moet met elke zorgverlener een zorgovereenkomst afsluiten. In de zorgovereenkomst staan de afspraken over de zorg, de werktijden en de vergoeding.

Hoofstuk 2 Algemene jeugdhulpvoorzieningen

Artikel 2 Voorliggende en algemene voorzieningen

Een individuele jeugdhulpvoorziening wordt niet ingezet in situaties, waarbij een oplossing kan worden gevonden in algemene voorzieningen, waaronder:

 • a.

  buitenschoolse of naschoolse opvang of activiteiten, anders dan respijtzorg of opvang waaraan doelen zijn verbonden zoals bedoeld in artikel 2.3. van de Jeugdwet;

 • b.

  reguliere sport- en vrijetijdsvoorzieningen die toegankelijk zijn voor jeugdigen met een ondersteuningsvraag;

 • c.

  hulp bij plannen, overzicht houden en structureren en het verder ontwikkelen van uitvoerende functies zoals het opstarten van taken en het uitvoeren van een planning zoals bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding in de markt georganiseerd;

 • d.

  coaching en/ of vaktherapieën die onder de (aanvullende) zorgverzekering vallen.

 • e.

  oudercontactmomenten, ontmoetingsmomenten in de wijk of op scholen;

 • f.

  eerstelijnszorg zoals huisartsenzorg of de POH jeugd;

 • g.

  Jeugdgezondheidszorg;

 • h.

  Informatie, training en advies op het gebied van opvoeden en opgroeien;

 • i.

  Kortdurende pedagogische ondersteuning;

 • j.

  Jeugd- en Jongerenwerk;

 • k.

  Jeugd- en gezinsondersteuning vanuit het integraal team;

 • l.

  Kinderopvang en/ of BSO (plus voorziening);

 • m.

  Collectieve Jeugdhulp op school;

 • n.

  Mantelzorgondersteuning;

 • o.

  Respijtzorg;

 • p.

  Echtscheidingsspreekuur.

Hoofdstuk 3 Kaders individuele Jeugdhulpvoorzieningen

Artikel 3 Afbakening Jeugdwet

 • 1. Het college draagt er zorg voor dat de jeugdige en/of zijn ouders ondersteund worden richting het Centraal Indicatieorgaan Zorg, indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de jeugdige in aanmerking kan komen voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg.

 • 2. Voor de overgang van 18- naar 18+ geldt dat:

  • a.

   als de zorg vanaf 18 jaar op grond van een andere wet (Zvw, Wlz of Wmo) kan worden verleend, de gemeente niet meer verplicht is jeugdhulp te bieden;

  • b.

   als het om een vorm van jeugdhulp gaat die voor meerderjarigen niet op grond van een andere wet kan worden voortgezet (met name jeugd- en opvoedhulp, niet zijnde jeugd- GGZ of jeugd-LVG), dan blijft de gemeente wèl verantwoordelijk voor het voortzetten van de jeugdhulp tot 23 jaar, behoudens artikel 1.1 derde lid van de Jeugdwet.

Artikel 4 Recht om gehoord te worden

 • 1. Jeugdigen, ongeacht hun leeftijd, hebben het recht zelf gehoord te worden. Een jeugdige vanaf 12 jaar wordt, tenzij de jeugdige aangeeft dit niet te willen, zelf altijd gehoord.

 • 2. Het college dient zich bij de toeleiding naar een individuele jeugdhulpvoorziening te houden aan de kaders omschreven in de Dienstomschrijvingen Jeugdhulp Holland Rijnland. De dienstomschrijvingen geven de kaders weer van de maximale ureninzet en duur, facturatievoorwaarden en minimale opleidingsniveau van de personele inzet.

Artikel 5 Jeugdhulpvervoer

De beoordeling of een jeugdige gebruik kan maken van vervoer naar en van een jeugdhulpaanbieder, maakt onderdeel uit van de draagkracht van het gezin, conform artikel 6 van de Verordening Jeugdhulp Noordwijk 2022. Hieruit volgt dat:

 • a.

  de ouder(s) en/of verzorger(s) het vervoer voor de jeugdige naar en van een jeugdhulpaanbieder zelf organiseert/organiseren;

 • b.

  daar waar het vervoer van en naar een jeugdhulpaanbieder aansluit op het reguliere leerlingenvervoer, voor de jeugdige een vervoersaanvraag ingediend kan worden via de procedure leerlingenvervoer;

 • c.

  daar waar de jeugdhulpaanbieder het vervoer inclusief de jeugdhulp regelt, deze jeugdhulpaanbieder het vervoer zo nodig verzorgt;

 • d.

  daar waar het gezin financiële ondersteuning nodig heeft om het vervoer naar de jeugdhulpaanbieder te kunnen organiseren, kan een gemotiveerde aanvraag voor een persoonsgebonden budget worden gedaan, al dan niet in samenhang met de gevraagde jeugdhulp. Het betreft dan een reiskostenvergoeding voor kosten van openbaar vervoer voor de jeugdige en een begeleider van het woonadres naar de jeugdhulpaanbieder en vice versa. Dan wel een kilometervergoeding voor de kortste afstand van het woonadres en naar de jeugdhulpaanbieder en weer terug op basis van de algemeen gebruikelijke belastingvrije kilometervergoeding (nu € 0,43 cent per km).

Artikel 6 Diagnostiek en behandeling van Ernstige Dyslexie (ED)

 • 1. Toeleiding naar diagnostiek en behandeling voor Ernstige Dyslexie geschiedt altijd via het onderwijs. De toeleiding geschiedt conform de meest recente versie van ‘Signalering, diagnostiek en behandeling van ernstige (enkelvoudige) dyslexie’.

 • 2. Er wordt alleen een PGB afgegeven wanneer de ED is vastgesteld op de basisschool en uiterlijk voor het 13e jaar.

 • 3. Een verklaring van ED moet zijn afgegeven door een dyslexiebehandelaar aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Daarnaast is de hoofdbehandelaar in het bezit van een BIG-registratie.

Artikel 7 Kwaliteitskaders

 • 1. De jeugdhulp die wordt ingekocht is kwalitatief verantwoord en jeugdhulpaanbieders (zowel ZiN als PGB) voldoen ten minste aan de volgende eisen:

  • a.

   verlenen veilige, doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte hulp;

  • b.

   handelen naar landelijke protocollen, vakinhoudelijke richtlijnen, kwaliteits- en beroepscodes;

  • c.

   werken volgens de richtlijn van 1G1P1R;

  • d.

   de zorgverlener werkt op basis van een plan;

  • e.

   hebben een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en handelen hiernaar;

  • f.

   hebben een meldplicht bij een calamiteit en handelen hiernaar;

  • e.

   hebben een kwaliteitsborgingssysteem;

  • f.

   alle medewerkers zijn in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag;

  • g.

   werken volgens de norm van verantwoorde werktoedeling en het Kwaliteitskader Jeugd;

  • h.

   hebben de beschikking over een klachtenprocedure;

  • i.

   hebben de verplichting een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn taak uit te oefenen;

  • j.

   hebben de beschikking over een cliëntenraad indien de Jeugdwet dat vereist;

  • k.

   beschikken over een passende aansprakelijkheidsverzekering;

  • l.

   staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als jeugdhulpaanbieder, hebben een KVK-nummer en staan geregistreerd bij het CIBG.

 • 2. Bij inzet van het sociaal netwerk, uitbetaald via een PGB, zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing:

  • a.

   de zorgverlener werkt op basis van een plan om veilige, doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte zorg te verlenen, die is afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige of ouder conform het opgestelde ondersteuningsplan;

  • b.

   de zorgverlener beschikt over de voor de hulpvraag benodigde competenties, kennis en vaardigheden om verantwoorde hulp te bieden;

  • c.

   de zorgverlener is meerderjarig;

  • d.

   de zorgverlener beschikt over een VOG (behalve als de zorgverlener een 1ste of 2de graads familielid is) en toont deze aan het college;

  • e.

   de zorgverlener bespreekt eventuele zorgen op het gebied van veiligheid met ouders en stichting Voor Ieder 1 en neemt bij ernstige zorgen op het gebied van veiligheid contact op met de daarin gespecialiseerde instantie (Veilig Thuis);

  • d.

   de zorgverlener meldt calamiteiten direct aan het lokale team.

 • 3. Ondersteuning kan niet worden geboden door iemand vanuit het sociaal netwerk als die, conform het afwegingskader voor een verantwoorde werktoedeling op basis van het Kwaliteitskader Jeugd, geboden moet worden door een geregistreerde professional.

Hoofdstuk 4 Persoonsgebonden budget

Artikel 8 Functiecategorieën PGB

Het PGB kan voor professionele ondersteuning worden toegekend voor de volgende functiecategorieën conform de Dienstomschrijvingen Jeugdhulp Holland Rijnland:

 • a.

  Curatieve GGZ-zorg door (kinder)artsen;

 • b.

  Jeugd GGZ behandeling/diagnostiek;

 • c.

  Regulier/generalistisch/specialistisch;

 • d.

  Jeugd GGZ behandeling/diagnostiek Hoog-specialistisch;

 • e.

  Jeugdhulp ambulant regulier individueel/Groep;

 • f.

  Dagbehandeling A;

 • g.

  Dagbehandeling B;

 • h.

  Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Diagnostiek/behandeling;

 • i.

  Jeugdhulp verblijf 24-uur zorg;

 • j.

  Jeugdhulp verblijf: gezinshuis;

 • k.

  Vervoer (alleen in combinatie met dagbehandeling);

 • l.

  sociaal netwerk (alleen individuele jeugdhulp ambulant).

Artikel 9 Motivering PGB aanvraag

 • 1. De jeugdige en/of zijn ouders moet(en) motiveren dat het door de gemeente gecontracteerde aanbod van zorgaanbieders zorg in natura niet passend is. Het kan hierbij gaan om de aard van de hulpvraag (de benodigde ondersteuning is bijvoorbeeld vooraf niet goed in te plannen) of om levensbeschouwelijke, culturele of godsdienstige overwegingen.

 • 2. De aanvrager toont aan dat de verstrekking van een PGB aantoonbaar leidt tot betere en effectievere ondersteuning.

 • 3. De aanvrager beargumenteert dat de ondersteuning aantoonbaar doelmatiger is.

Artikel 10 Voorwaarden verlening PGB

Wanneer het college van oordeel is dat de zorg via een PGB kan worden ingekocht, dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • 1.

  Het PGB wordt aangewend voor de ondersteuning en jeugdhulpdoelen zoals is opgenomen en goedgekeurd door het college in het ondersteuningsplan;

 • 2.

  Wanneer de jeugdige en/of de ouder(s) verschillende vormen van jeugdhulp nodig hebben, kunnen zij er voor kiezen om een deel van de zorg in natura te ontvangen en een deel zelf in te kopen met een PGB;

 • 3.

  De hoogte van het PGB wordt vastgesteld aan de hand van het persoonlijk budgetplan;

 • 4.

  Het college kan de beschikking voor een kortere termijn toekennen dan door de jeugdige en/of zijn ouder(s) wordt gevraagd;

 • 5.

  Het PGB gaat niet eerder in dan de datum van het ondertekenen van de aanvraag;

 • 6.

  De jeugdige of zijn ouders zijn verplicht tot het gebruik van de zorgovereenkomsten van de Sociale Verzekeringsbank voor het vastleggen van afspraken over de te leveren jeugdhulp in het kader van het PGB. Het college heeft de mogelijkheid de zorgovereenkomst in te zien als hij dit nodig acht;

 • 7.

  Indien het afgesproken tarief in de zorgovereenkomst hoger is dan het maximale tarief conform de lijst Maximale tarieven PGB Bollenstreek en aantoonbaar is dat er passende hulp bestaat die wel binnen het maximale tarief valt, dan wordt het PGB slechts verleend indien de jeugdige of de ouders aangeven deze extra kosten zelf te zullen bekostigen. Dit wordt vastgelegd in het budgetplan. Het maximale tarief wordt opgenomen in de beschikking;

 • 8.

  Bij een verandering in de zorgvraag waardoor het budget anders wordt ingezet, vragen de ouders het college hiervoor toestemming. Als dit niet wordt gedaan, dan kan het college dit beschouwen als onjuiste verstrekking van informatie. Het college heeft de mogelijkheid om het PGB te herzien bij een verandering in de zorgbehoefte.

Artikel 11 Evaluatie PGB

 • 1. Na toekenning van een PGB controleert het college periodiek bij de SVB of het budget is aangewend voor de bekostiging van de hulp waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden. Wanneer dit niet het geval is, dan wordt er contact met de ouder(s) opgenomen en onderzocht waarom dit is, of het PGB alsnog besteed gaat worden en of er andere hulp noodzakelijk is;

 • 2. Het college evalueert wanneer de hulp voor 1 jaar of langer is toegekend, ten minste 1 keer per jaar in een evaluatiegesprek de resultaten van de afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan. Zo nodig worden het plan en de verstrekte individuele voorzieningen bijgesteld.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze regels, indien toepassing van het besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 13 Intrekking

De nadere regels jeugdhulp Noordwijk 2021 worden ingetrokken per 1 januari 2023.

Artikel 14 Slotbepaling

 • 1. Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2023.

 • 2. Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels Jeugdhulp Noordwijk 2023.

Artikel 15 Overgangsbepaling

Op de aanvragen die tot de datum van inwerkingtreding zijn ingediend zijn de Nadere regels jeugdhulp Noordwijk 2021 van toepassing.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 20 december 2022,

Burgemeester en wethouders van gemeente Noordwijk

E.M. Overzier

Secretaris

W.J.A. Verkleij

Burgemeester

Toelichting op Nadere regels Jeugdhulp 2023

Algemene toelichting

Deze nadere regels Jeugdhulp zijn een uitwerking van de gemeentelijke Verordening Jeugdhulp. Om een compleet beeld te krijgen van de Jeugdwet en de gemeentelijke toeleiding naar jeugdhulp is het belangrijk om kennis te nemen van de Verordening Jeugdhulp en de Jeugdwet. Begrippen die in de Verordening Jeugdhulp en/of in de Jeugdwet 2015 zijn toegelicht, worden in de Nadere regels Jeugdhulp niet opnieuw genoemd.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Gebruikelijke zorg en bovengebruikelijke zorg

Gebruikelijke, bovengebruikelijke zorg, eigen kracht en normaliseren zijn nauw met elkaar verbonden. Normaliseren betekent dat de jeugdige en/of een ouder zelf voorziet in de kosten of voorziening die algemeen gebruikelijk zijn. Normaliseren betekent bijvoorbeeld dat eerst een beroep op zorgverlof gedaan wordt als dat mogelijk is en dat de kosten voor reguliere oppas/kinderopvang door ouders zelf worden opgevangen.

De lokale gemeentelijke toegang speelt een cruciale rol bij normalisering; zij zijn dé samenwerkingspartner voor de specialistische jeugdhulpaanbieders voor het opschalen en afschalen van de inzet van specialistische jeugdhulp. De lokale gemeentelijke toegang weegt af welke vorm van jeugdhulp nodig is; preventie jeugdhulp of bijvoorbeeld toch specialistische jeugdhulp? Bij het afschalen van specialistische jeugdhulp kan de lokale gemeentelijke toegang meedenken en mogelijke oplossingen in het (preventieve) lokale voorveld benutten.

Normaliseren vraagt een vraaggerichte houding van hulpverleners, waarbij uitgegaan wordt van de ‘eigen kracht’ van jongeren en ouders en het besef dat zij verantwoordelijk zijn voor zichzelf en, in het geval van ouders, ook voor hun kinderen. Hierop zijn zij ook aanspreekbaar. Dit betekent voor de lokale gemeentelijke toegang praten met ouders en jeugdigen in plaats van over hen en in de hulpverlening aansluiten op wat mensen en hun sociale netwerk zelf kunnen.

Normaliseren van opvoedvragen betekent, dat de hulpverlening zoveel mogelijk wordt verleend in de omgeving van het kind, thuis in het gezin, op school en in de buurt. Zorg en hulp worden zo ingericht en opgezet dat een ‘normale’ manier van opgroeien en opvoeden wordt gestimuleerd. Dat betekent dat wordt uitgegaan van de mogelijkheden en de behoeften van de individuele jeugdigen en hun ouders en dat zorg en hulp aanvullend is op wat ouders en jeugdigen zelf kunnen. Jeugdhulp is in principe tijdelijk en heeft als doel de jeugdige en het gezin te versterken, zodat zij op eigen kracht verder kunnen. Het integrale plan zal hierdoor kunnen bestaan uit een combinatie van een individuele voorziening voor de jeugdige en een algemene voorziening voor de ouders, zoals een training ter bevordering van het omgaan met de problematiek van de jeugdige.

Artikel 5, lid b

Regulier leerlingenvervoer is een groepsvoorziening, die leerlingen rond de schooltijden naar school brengt en van school ophaalt. De jeugdige moet mentaal opgewassen zijn om deel te nemen aan het groepsvervoer; individuele ritten vallen niet onder regulier leerlingenvervoer.

Artikel 7, onder g Kwaliteitskaders: Verantwoorde werktoedeling

Om de transformatie te stimuleren en verantwoorde jeugdhulp te borgen stelt de Jeugdwet verplichte kwaliteitseisen aan jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpverleners. Onderdeel daarvan is de norm van de verantwoorde werktoedeling. Meer informatie is te vinden op de websites www.professionaliseringjeugdhulp.nl en www.skj.nl. Voor de weging kan gebruik gemaakt worden van het afwegingskader voor verantwoorde werktoedeling Kwaliteitskader Jeugd: https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2017/12/Afwegingskader-norm-verantwoorde-werktoedeling.pdf

Artikel 8 Functiecategorieën

De omschrijving van de functiecategorieën waar een PGB voor kan worden afgegeven staan omschreven in de meest recente versie van de Dienstomschrijvingen Jeugdhulp Holland Rijnland op www.jeugdhulphollandrijnland.nl.

Artikel 9 Motivering PGB

Het opstellen van een gezinsplan zorgt ervoor dat de aanvrager nadenkt over zijn zorgvraag, deze uitwerkt en concretiseert, en tevens het doelbereik en daarmee de kwaliteit van de zorg te evalueren. Bij de motivering is het oordeel van de aanvrager leidend, ook wanneer een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod in natura aan de aanvrager is gedaan.

Vragen die beantwoord moeten worden bij de motivering in het gezinsplan en budgetplan:

 • a.

  waarom wil aanvrager een PGB en geen zorg in natura?

 • b.

  welke ondersteuning met het PGB wordt ingekocht?

 • c.

  hoe de ondersteuning wordt ingericht?

 • d.

  wat zijn de eisen die aanvraag aan de ondersteuning stelt?

 • e.

  welke doelen/resultaten worden met de ondersteuning bereikt?

 • f.

  hoe ziet de gespecificeerde begroting (inzet (naar type zorg/hulp) van het aantal uren (inclusief eventuele opbouw- en afbouwuren) per week en het uurtarief) eruit? Daarbij moet rekening worden gehouden met vakanties en feestdagen.