Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Beesel 2023 [Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Beesel 2023]

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Beesel 2023 [Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Beesel 2023]

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2022;

gelet op het bepaalde in artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

b e s l u i t

 • 1.

  vast te stellen de verordening: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Beesel 2023;

 • 2.

  in te trekken de regeling: Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Beesel, vastgesteld op 15 december 2014.

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding voor belastingaanslagen:

 • Lijkbezorgingsrechten;

 • Hondenbelasting;

 • Toeristenbelasting;

 • Marktgelden;

 • Leges;

 • Afvalstoffenheffing met uitzondering van vastrecht;

 • Rioolaansluitrecht;

 • Dienstverlening voor derden.

Artikel 2 Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding van de belastingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van de genoemde regeling bedoelde netto kosten van de kinderopvang.

Artikel 4 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  € 2.000 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot;

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a. voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a. voor een alleenstaande ouder.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Kwijtschelding verlenen we uitsluitend aan natuurlijke personen, die niet een bedrijf of die niet een zelfstandig beroep uitoefenen. Dit betekent dat privéschulden van ondernemers niet in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Artikel 6 Uitvoering kwijtscheldingsbeleid

Met ingang van 1 januari 2015 gelden de Leidraad en aanvullende bepalingen van BsGW.

Artikel 7 Intrekken oude regeling en overgangsrecht

De Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Beesel wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken die voor die datum zijn ingediend.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Beesel 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Beesel in de openbare vergadering van 19 december 2022.

griffier,

N.H.P. Vintcent MA

voorzitter,

B.C.M. Vostermans