Subsidieregeling Berkelland bespaart 2023-2026

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Berkelland bespaart 2023-2026

Burgemeester en wethouders van Berkelland;

overwegende dat:

De gemeenteraad op 9 november 2022 de programmabegroting 2023 heeft vastgesteld;

daarin is 800.000,-- bestemd voor energierenovaties van particuliere woningen;

het gewenst is om energie(besparende) maatregelen (dakisolatie, vloerisolatie, gevel- en spouwmuurisolatie en HR++(+) glas, duurzame of energiezuinige warmte-installatie voor warm tapwater en/of het verwarmen van een ruimte, maatregelen die het energieverbruik verlagen van de warmte-installatie voor warm tapwater en/of het verwarmen van een ruimte en duurzame elektriciteitsopwekking en –opslag)) in bestaande particuliere woningen te stimuleren, omdat deze maatregelen bijdragen aan de landelijke doelstelling van 55% CO2 reductie in 2030;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Berkelland 2022;

B E S L U I T E N :

Vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Berkelland bespaart 2023-2026

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  aanvraag: een digitaal verzoek om subsidie voor energie(besparende) maatregelen;

 • b.

  aanvrager: woningeigenaar die een aanvraag indient namens een huishouden waartoe hij/zij behoort;

 • c.

  Bouwbesluit: het geldende Bouwbesluit waarin voorschriften zijn vastgelegd over het bouwen van bouwwerken met het oog op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu;

 • d.

  energie(besparende) maatregelen: dakisolatie, vloerisolatie, gevel- en spouwmuurisolatie en HR++(+) glas, duurzame of energiezuinige warmte-installatie voor warm tapwater en/of het verwarmen van een ruimte, maatregelen die het energieverbruik verlagen van de warmte-installatie voor warm tapwater en/of het verwarmen van een ruimte, en duurzame elektriciteitsopwekking en -opslag;

 • e.

  huishouden: één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch consumptieve eenheid vormen;

 • f.

  Rc-waarde: het warmte-isolerend vermogen van een aangebrachte constructie (zie bijlage);

 • g.

  Rd-waarde: het warmte-isolerend vermogen van een materiaal laag van een bepaalde dikte (zie bijlage);

 • h.

  U-waarde: de isolatiewaarde van glas. Dit is de hoeveelheid warmte die door het glas verloren gaat (zie bijlage);

 • i.

  woningeigenaar: een zakelijk gerechtigde die eigenaar of zakelijk gerechtigde is van een koopwoning en zelf deze koopwoning bewoont.

 • j.

  woonbestemming: een object dat volgens het bestemmingsplan ingericht of kan worden gebruikt voor (feitelijke) bewoning.

Artikel 2 Energie(besparende) maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen

De volgende energie(besparende) maatregelen komen voor subsidie in aanmerking:

Dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

(De isolatie van de vloer van de niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie).

Vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

Gevel- of spouwmuurisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren door het aanbrengen van spouwmuurisolatie in bestaande spouw (geen verplichte Rd-waarde) of aanbrengen van andere gevelisolatie, waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rd-waarde) 2,5 m2 K/W is.

HR++(+) isolatieglas ter vervanging van bestaand glas inclusief eventuele vervanging van de kozijnen, door het aanbrengen van HR++(+) glas met een U-waarde van 1,2 W/m2K of kleiner.

Duurzame of energiezuinige warmte-installatie voor warm tapwater en/of het

verwarmen van een ruimte. Maatregelen die bijdragen aan het aardgasvrij- ready of aardgasvrij maken van een woning, hieronder vallen onder meer (hybride) warmtepomp of zonneboiler.

Verlaging energieverbruik warmte-installatie. Maatregelen die het energieverbruik verlagen van de warmte-installatie voor warm tapwater en/of het verwarmen van een ruimte.

Duurzame elektriciteitsopwekking en -opslag. Zonnepanelen en thuisbatterij voor elektriciteitsopslag.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt als aan de volgende voorwaarden en verplichtingen wordt voldaan:

 • 1.

  de energie(besparende) maatregelen zijn een verbetering van een eigen woning die door de aanvrager wordt bewoond;

 • 2.

  er moet minimaal 1 energie(besparende) maatregel worden uitgevoerd uit de in artikel 2 opgenomen lijst;

 • 3.

  per huishouden kan maximaal € 500,- subsidie uitgekeerd worden in het kader van deze regeling;

 • 4.

  de woning bevindt zich in de gemeente Berkelland;

 • 5.

  de woning wordt door de eigenaar of bloedverwanten in de eerste lijn bewoond;

 • 6.

  de woning heeft een woonbestemming;

 • 7.

  de maatregelen moeten binnen een jaar na de subsidiebeschikking worden uitgevoerd.

Artikel 4. Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt één derde van de gemaakte en betaalde subsidiabele kosten voor investeringen in een energiebesparingsmaatregel, maar maximaal € 500,-- .

Artikel 5. Burenbonus

De maximale subsidie van € 500,-- per huishouden kan worden verhoogd naar € 750,-- per huishouden als de aanvraag door zes huishoudens tezamen wordt ingediend voor maatregelen bij zes verschillende woningen in de gemeente Berkelland.

Artikel 6. Uitsluitingscriterium

 • 1. Maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld geëist worden in de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit of van de gemeente, komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • 2. Aanpassingen aan de woning die de oppervlakte vergroten.

Artikel 7. Zelfwerkzaamheid

Aanvullende bepalingen en verplichtingen bij zelf uitvoeren van de maatregel:

 • 1.

  maatregelen zoals in de lijst in artikel 2 genoemd kunnen door de aanvrager zelf worden uitgevoerd;

 • 2.

  bij zelfwerkzaamheid zijn de eigen uren niet declarabel;

 • 3.

  de aanvrager die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt, voert de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uit.

Artikel 8. Procedurebepalingen

 • 1. Er moet gebruik worden gemaakt van het op grond van deze regeling beschikbaar gestelde digitale aanvraagformulier en uitbetalingsformulier.

 • 2. Aanvragen moeten uiterlijk 31 december 2026 zijn ingediend.

 • 3. In de aanvraag moet zijn aangegeven:

  • -

   de energie(besparende) maatregel(en);

  • -

   de te bereiken Rd isolatiewaarde van de constructie of U waarde in geval van isolatieglas en de hoeveelheid geïsoleerd oppervlak (in m2);

  • -

   de investeringskosten.

 • 4. De aanvrager ontvangt op basis van de aanvraag binnen acht weken na datum binnenkomst van de aanvraag een besluit tot subsidiebeschikking. Dit besluit kan eenmaal met vier weken worden verdaagd.

 • 5. De aanvrager voert de maatregelen uit binnen een jaar na de subsidiebeschikking.

 • 6. De aanvrager dient het uitbetalingsformulier in binnen vier weken na uitvoering van de maatregelen.

 • 7. Bij het uitbetalingsformulier moeten daarop betrekking hebbende facturen en betaalbewijzen worden overgelegd.

 • 8. Uit de meegestuurde kopieën van facturen en betaalbewijzen moet blijken:

  • -

   dat de aanvrager opdracht heeft gegeven en de maatregelen heeft betaald;

  • -

   welke materialen zijn gebruikt, welke Rd-isolatiewaarde de materialen hebben (indien van toepassing) en welke hoeveelheden (in m2) gebruikt zijn;

  • -

   dat de maatregelen zijn aangebracht aan de eigen woning.

 • 9. Als het verzoek tot uitbetaling compleet met gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling binnen zes weken. Dit besluit kan eenmaal met vier weken worden verdaagd.

Artikel 9. Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger moet op verzoek van een gemeentelijk toezichthouder medewerking verlenen aan controle van de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 10. Weigeringsgronden

De subsidie wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 10 van de Algemene Subsidieverordening 2022 geweigerd als:

 • a.

  de aanvraag of de aanvrager niet voldoet aan de subsidievoorwaarden en/of -verplichtingen;

 • b.

  blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist zijn.

Artikel 11. Hardheidsclausule

 • 1. In bijzondere gevallen kan het college afwijken van deze regeling. Dit is met name het geval als de toepassing van deze regeling voor één of meerdere belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze regeling te dienen doelen. Afwijking van deze regeling kan in ieder geval overwogen worden in de volgende gevallen:

  • a.

   het betreft een tweede woning die na vererving aan een woningeigenaar uit Berkelland toevalt;

  • b.

   in situaties van meerdere woningen bij samengestelde gezinnen;

  • c.

   er is sprake van een verhuizing naar een woning in Berkelland.

 • 2. Afwijking van deze regeling kan in ieder geval overwogen worden voor particuliere verhuurders van woningen als aangetoond kan worden dat de woning(en) nagenoeg het gehele jaar of in ieder geval in het stookseizoen 1 oktober tot 1 mei bewoond wordt.

 • 3. Recreatiewoningen vallen niet onder deze clausule en vormen geen reden af te wijken van de regeling, omdat deze woningen niet permanent bewoond worden.

Artikel 12. Citeertitel, bekendmaking en Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling kan worden aangehaald als: "Subsidieregeling Berkelland bespaart 2023-2026”;

 • 2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 3. Deze regeling vervalt op 31 december 2026.

Ondertekening

20 december 2022

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.

Bijlage 1 uitleg van R-waarde en U-waarde, behoort bij de Subsidieregeling Achterhoek bespaart 2023-2026R-waarde (isolatie)

De R-waarde is van toepassing op het materiaal dat gebruikt wordt voor de ramen, gevels, daken, vloeren, enz. De gevel van een gebouw heeft een grote invloed op het mogelijke warmteverlies van de woning.

De R-waarde geeft aan hoe (warmte)isolerend een bepaald materiaal van een bepaalde dikte is. Er wordt gemeten hoeveel warmte er door een materiaal heen kan gaan op een bepaald oppervlak en binnen een bepaalde tijd.

De R-waarde geeft dus de weerstand aan die de warmte krijgt bij het doordringen van het materiaal met een bepaalde dikte.

De R-waarde is te berekenen door de dikte van een isolatiemateriaal (uitgedrukt in meters) te delen door de lambda-waarde. Voor de uitkomst geldt: hoe hoger het getal, hoe beter isolerend.

De formule is R = d/λ waarbij:

R = warmteweerstand in m2

K/Wd = dikte van het materiaal in m.

λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/m K

Voorbeeld: Een isolatiemateriaal met een dikte van 8 cm (= 0,08 m) en een λ-waarde van 0,030 geeft een R-waarde van 2,66 m2K/W (0,08 / 0,030)

U-waarde

Het is belangrijk om warmteverlies door beglazing te beperken. De isolatiewaarde van glas wordt weergegeven met de U-waarde. Dit is de hoeveelheid warmte die door het glas verloren gaat. Hoe lager de U-waarde, hoe minder warmte verloren gaat en hoe beter dus de isolerende werking van het glas. Hoe goed het glas isoleert hangt dus af van de U-waarde. HR++ glas heeft een U-waarde van < 1,2 W/m2K. Dit is ruim 50% lager (beter) dan het eerste generatie dubbel glas met een U waarde van ± 3.