Regeling vervallen per 31-10-2023

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 30-10-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 15 november 2022;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a, en b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende

VERORDENING op de heffing en de invordering van leges 2023

(Legesverordening Lelystad 2023).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  “dag” : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  “week” : een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  “maand” : het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot de eerste dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  “jaar” : het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot de eerste dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  “kalenderjaar” : de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • c.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • d.

  vergunningsvrije (ver)bouwwerkzaamheden die bij gemeentelijke monumenten vergunningplichtig zijn.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een project-uitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges terzake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Nadere regels door het college van de gemeente Lelystad

Het college van de gemeente Lelystad kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Legesverordening Lelystad 2022” van 21 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening Lelystad 2023”.

Ondertekening

Lelystad,

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2023

Titel 1

Algemene dienstverlening

Tarief 2023

 
 
 

Hoofdstuk 1.1

Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (met ceremonie) op:

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag in het Stadhuis, of op een andere locatie niet zijnde een varend schip

€ 401,90

1.1.1.2

dinsdag om 13.30 uur, 14.00 uur, 14.30 uur, en 15.00 uur (eenvoudige ceremonie)

€ 160,35

1.1.1.3

maandag tot en met vrijdag, al varend op een schip dat is aangewezen als huis der gemeente, voor een ceremonie die 1 dagdeel in beslag neemt

€ 529,10

1.1.1.4

maandag tot en met vrijdag, al varend op een schip dat is aangewezen als huis der gemeente, voor een ceremonie die 2 dagdelen in beslag neemt

€ 656,30

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op maandag tot en met vrijdag in het Stadhuis aan de balie (zonder ceremonie)

€ 124,00

1.1.3

Het tarief dat extra in rekening wordt gebracht voor het op zaterdag voltrekken van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, bedraagt

€ 76,95

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

1.1.4.1

te wijzigen in een andere datum

€ 38,45

1.1.4.2

te annuleren langer dan 6 weken voorafgaand aan die gereserveerde datum

25% van het bepaade tarief voor de voltrekking

1.1.4.3

te annuleren binnen een periode van 6 weken tot vijf dagen voorafgaand aan die gereserveerde datum

50% van het bepaade tarief voor de voltrekking

1.1.4.4

te annuleren binnen een periode van vijf dagen voorafgaand aan die gereserveerde datum

75% van het bepaade tarief voor de voltrekking

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een zogenoemde getuigenverklaring bij een huwelijk of registratie van een partnerschap:

€ 8,55

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.6.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering

€ 49,15

1.1.6.2

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

€ 65,25

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag

€ 124,00

1.1.8

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het aanwijzen van een huis der gemeente voor het voltrekken van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 1.728,45

 
 
 

Hoofdstuk 1.2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1.1

van een nationaal paspoort:

 

a

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

b

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.1.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

a

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

b

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.1.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

a

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

b

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.1.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,85

1.2.1.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

a

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,35

b

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

1.2.6

vervallen

 

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

a

voor de versnelde uitreiking van een in onderdeel 1.2.1 genoemd document, zijnde een toeslag op de in dat onderdeel genoemde bedragen:

€ 53,00

b

als bedoeld in artikel 1.2.1 wordt, indien de dienstverlening niet in het Stadhuis kan plaatsvinden, verhoogd met administratiekosten van

€ 6,60

 
 
 

Hoofdstuk 1.3

Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

1.3.2

Het tarief genoemd in artikel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

vervallen

 

1.3.4

vervallen

 
 
 
 

Hoofdstuk 1.4

Verstrekkingen uit de Wet basisregistratie personen

 
 

Begripsbepaling:

 
 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder een afschrift verstaan: een overzicht van gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 

Indien raadpleging van gegevens van een persoon ertoe leidt dat geen gegevens kunnen worden verstrekt of de verstrekte gegevens niet tot het beoogde gevolg leiden, wordt het in deze paragraaf bedoelde recht eveneens geheven.

 
 

Onder selectieverstrekking wordt verstaan: gegevens over een onbepaald aantal personen, die worden verkregen door het toepassen van selectiecriteria. Hiertoe wordt tevens verstaan een steekproef van een bepaald aantal personen.

 

1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.4.1.1

Een digitaal ingediende aanvraag om een afschrift

€ 10,35

1.4.1.2

Een op andere wijze dan bedoeld onder 1.4.1.1 ingediende aanvraag om een afschrift.

€ 15,80

1.4.1.3

Een aanvraag om een afschrift op grond van artikel 3.13 van de Wet BRP.

€ 7,75

1.4.1.4

Een aanvraag om een selectieverstrekking, op basis van door de aanvrager ervan opgegeven selectiecriteria waarvoor de basisregistratie personen geheel of gedeeltelijk dient te worden doorgelopen, per aan de opdracht besteed kwartier

€ 34,95

1.4.1.5

Indien ten gevolge van de aard van de aanvraag om een afschrift de oude registers als bedoeld in hoofdstuk vier van de Wet BRP moeten worden doorgenomen, bedraagt het tarief per besteed kwartier

€ 15,50

 
 
 

Hoofdstuk 1.5

Vervallen

 
 
 
 

Hoofdstuk 1.6

Vervallen

 
 
 
 

Hoofdstuk 1.7

Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.2

een exemplaar (gescand of een kopie) van de Algemene plaatselijke verordening

€ 16,70

1.7.1.3

de gemeentelijke beleidsproductenbegroting met het daarbij behorende raadsvoorstel en bijlage, per exemplaar (gescand of kopie)

€ 33,40

1.7.1.3

de gemeentelijke afdelingsplannen, per exemplaar (gescand of kopie)

€ 20,10

1.7.1.4

vervallen

 

1.7.1.5

de gemeenterekening met het daarbij behorende raadsvoorstel, per exemplaar (gescand of kopie)

€ 33,40

1.7.1.6

de stukken - met uitzondering van de bij de onderdelen 1.7.1.2 tot en met 1.7.1.5 vermelde, die aan de leden van de raad ter voorbereiding van de behandeling in een openbare vergadering worden toegezonden en die betrekking hebben op 1 vergadering

€ 20,40

1.7.2

Het tarief bedraagt:

 

1.7.2.1

ter zake van het afsluiten van een abonnement voor één jaar op de bij onderdeel 1.7.1.6 vermelde stukken, inclusief omzetbelasting

€ 218,75

1.7.2.2

ter zake van het afsluiten van een abonnement voor één jaar op alle stukken - m.u.v. de bij de onderdelen 1.7.1.2 tot en met 1.7.1.5 vermelde - welke aan de leden van de raadscommissie ter voorbereiding van de behandeling in openbare vergadering worden gezonden, inclusief omzetbelasting

€ 217,65

 
 
 

Hoofdstuk 1.8

GEO informatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

A4 formaat ongekleurd

€ 0,85

1.8.1.1.2

A4 formaat gekleurd

€ 1,45

1.8.1.1.3

A3 formaat ongekleurd

€ 1,45

1.8.1.1.4

A3 formaat gekleurd

€ 2,80

1.8.1.1.5

A2 formaat (of groter) ongekleurd

€ 12,75

1.8.1.1.6

A2 formaat (of groter) gekleurd

€ 19,60

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm² papieren afdruk

€ 3,60

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 8,75

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 8,75

1.8.2.3

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

€ 8,75

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 8,75

1.8.3.2

het relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 8,75

1.8.3.3

het adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 8,75

 
 
 

Hoofdstuk 1.9

Overige Stadswinkel

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.1.2

tot het legaliseren van een handtekening

€ 14,80

1.9.1.3

tot het waarmerken van (fotokopieën van) documenten

€ 14,80

1.9.1.4

tot het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van de "eigen verklaring" geldt het tarief zoals dat is bekend gemaakt door het CBR (in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu) of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd vermeerderd met administratie kosten van € 6,10

 
 
 
 

Hoofdstuk 1.10

Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.10.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 6,75

1.10.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,95

1.10.1.3

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 81,15

1.10.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 7,05

 
 
 

Hoofdstuk 1.11

Gereserveerd

 
 
 
 

Hoofdstuk 1.12

Leegstandwet

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 86,00

 
 
 

Hoofdstuk 1.13

Gemeentegarantie

 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.13.1.1

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening, waarbij de financiële toets op basis van de normen van de Nationale Hypotheek Garantie plaats vind

€ 168,80

1.13.1.2

indien geen toetst als bedoeld in het vorige onderdeel behoeft plaats te vinden bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het omzetten van een door de gemeente gegarandeerde geldlening

€ 86,00

 
 
 

Hoofdstuk 1.14

Winkeltijdenwet

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet voor onbeperkte tijd

€ 314,55

1.14.1.2

Voor het verlenen van een eenmalige ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 86,05

1.14.1.3

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.14.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 314,55

1.14.1.4

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.14.1.1 bedoelde ontheffing

€ 86,05

 
 
 

Hoofdstuk 1.15

Kansspelen (hoofdstuk 2, afdeling 7 en afdeling 7A, Algemene Plaatselijke Verordening Lelystad 2021)

 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen

 

1.15.1.1

voor onbepaalde tijd voor één speelautomaat

€ 226,50

1.15.1.2

voor onbepaalde tijd voor twee of meer speelautomaten

 

1.15.1.2.1

voor de eerste speelautomaat

€ 226,50

1.15.1.2.2

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 90,50

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 71,25

1.15.3

Het verkrijgen van een vergunning tot vestiging of exploitatie van een speelautomatenhal.

€ 511,60

1.15.4

Het verkrijgen van een vergunning tot vestiging of exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid

€ 359,25

1.15.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning voor de duur van 3 jaren als bedoeld in artikel 3, lid 1 en lid 2 van het Speelautomatenbesluit 2000

 

1.15.6

vergunning voor één speelautomaat, per jaar

€ 56,50

1.15.7

vergunning voor iedere volgende speelautomaat, per jaar

€ 22,50

1.15.7.1

vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten, per jaar

€ 34,00

 
 
 

Hoofdstuk 1.16

Zondagswet

 

1.16.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van:

 

1.16.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Zondagswet

€ 60,70

1.16.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Zondagswet

€ 60,70

 
 
 

Hoofdstuk 1.17

Telecommunicatie en Nutsvoorzieningen

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

1.17.1.1

indien het betreft tracés tot 250 m1

€ 343,35

1.17.1.2

indien het betreft tracés vanaf 250 m1 tot 1500 m1

€ 419,90

1.17.1.3

indien het betreft tracés vanaf 1500 m1 tot 5000 m1

€ 573,15

1.17.1.4

indien het betreft tracés vanaf 5000 m1 en meer, per m1 tracé

€ 0,12

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m1

€ 92,10

1.17.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.17.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

€ 459,65

 
 
 

Hoofdstuk 1.18

Verkeer en vervoer/wegenverkeerswet/gehandicaptenparkeerkaart

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 56,45

1.18.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor het Stadshart

 

1.18.1.2

behandeling aanvraag dag € 6,60

 

1.18.1.2

behandeling aanvraag week € 13,25

 

1.18.1.2

behandeling aanvraag maand of langer € 40,35

 
 

Ontheffingsbewijs commercieel laden/lossen

afbeelding binnen de regeling

Ontheffingsbewijs commercieel, klusontheffing

afbeelding binnen de regeling

 
 

Indien meer dan 6 ontheffingsbewijzen benodigd zijn, wordt daarvoor het maximale tarief in de betreffende categorie berekend.

 
 

Categorieën als hulpdiensten, artsen, geld- en waarde transporteurs, stadshartbewoners, taxi's en dergelijke zijn vrijgesteld van de verplichting.

 

1.18.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 43,10

1.18.1.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ten behoeve van evenementen in het Stadshart

€ 7,55

1.18.1.5

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 85,20

1.18.1.6

tot het wijzigen van een kenteken op een krachtens de vigerende Verordening parkeerbelastingen Lelystad dan wel de vigerende Legesverordening Lelystad, verleende parkeervergunning.

€ 6,65

1.18.1.9

het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor het verstrekken van een GPK (artikel 49 en volgende van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer)

€ 100,00

 

bij het intrekken van een aanvraag wordt deze aanbetaling niet terugbetaald

 

1.18.1.9.1

het tarief van artikel 1.18.1.9 wordt vermeerderd met het tarief:

 

1.18.1.9.1.1

voor het verstrekken van een GPK voor 1 jaar

€ 25,00

1.18.1.9.1.2

voor het verstrekken van een GPK voor 2 jaar

€ 40,00

1.18.1.9.1.3

voor het verstrekken van een GPK voor 3 jaar

€ 55,00

1.18.1.9.1.4

voor het verstrekken van een GPK voor 4 jaar

€ 70,00

1.18.1.9.1.5

voor het verstrekken van een GPK voor 5 jaar

€ 85,00

1.18.1.9.1.6

voor het verstrekken van een vervolg GPK zonder keuring

€ 0,00

1.18.1.10

tot een aanvraag tot het verkrijgen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij de woning

€ 220,00

1.18.1.11

tot een aanvraag tot het wijzigen van het kenteken op een onderbord bij een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

€ 38,00

1.18.1.12

uitgifte duplicaat GPK

€ 32,00

1.18.1.13

Indien voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart een medisch advies nodig is en de aanvrager komt zonder bericht van verhindering niet op de gemaakte afspraak bij de medisch adviseur dan wordt een no show tarief in rekening gebracht ten bedrage van

€ 135,00

Hoofdstuk 1.19

Diversen

 
 
 
 
 

Beschikkingen ingevolge de Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2021 (APV) en de Verordening fysieke Leefomgveing 2021 (VFL)

 
 
 
 
 

Bruikbaarheid en aanzien van de weg (hoofdstuk 2, VFL)

1.19.1.1

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2,1, lid 4 van de VFL

€ 119,05

 
 
 
 

Maatregelen tegen overlast en baldadigheid (hoofdstuk 2, afdeling 11, APV)

 

1.19.1.2

tot het verlenen van ontheffingen als vermeld in afdeling 11 van hoofdstuk 2 van de APV

€ 51,90

 
 
 
 

Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen (hoofdstuk 3, APV)

1.19.1.3

zie titel 3, valt onder dienstverlening Europese dienstenrichtlijn, artikel 3.3

 
 
 
 
 

Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente, (hoofdstuk 4, APV)

 

1.19.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.19.1.5

een ontheffing om een afvalstof, stof of voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins te plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu (artikel 14 van de afvalstoffenverordening van de gemeente Lelystad 2020)

€ 59,05

1.19.1.6

een ontheffing voor de opslag van afvalstoffen op een voor het publiek zichtbare plaats in de openlucht en buiten een inrichting op te slaan of opgeslagen te hebben (artikel 22 van de afvalstoffenverordening van de gemeente Lelystad 2020)

€ 59,05

 
 
 
 

Het bewaren van houtopstanden (hoofdstuk 7 VFL)

 

1.19.1.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 7.3 van de VFL tot het vellen of doen vellen van houtopstand.

€ 51,90

 
 
 
 

Parkeerexcessen (hoofdstuk 11, VFL)

 

1.19.1.8

Het tarief bedraagt:

 

1.19.1.9

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikel 11.1, lid 4 VFL en artikel 11.5, lid 2 VFL

€ 102,00

 

Het tarief bedraagt:

 

1.19.1.10

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 11.6 VFL tot het op de weg parkeren van een voertuig met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

€ 153,15

 

Het tarief bedraagt:

 

1.19.1.11

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 11.10 VFL tot onder meer het rijden, het laten staan van een voertuig, door dan wel in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook.

€ 50,90

 
 
 
 

Collecteren, venten, standplaatsen en snuffelmarkten (hoofdstuk 5, afdeling 2 tot en met 5, APV en hoofrdstuk 12 VFL )

 

1.19.12

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de volgende artikelen van de APV en VFL:

 

1.19.1.12.1

Vervallen

 

1.19.1.12.2

VFL12.2 (standplaats)

€ 76,15

1.19.1.12.3

APV 5:23, eerste lid (snuffelmarkt)

€ 152,45

 
 
 
 

Openbaar water (hoofdstuk 13 VFL)

 

1.19.1.13

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod om in bepaalde wateren vaartuigen met behulp van een motor voort te stuwen, artikel 13.5 VFL.

€ 104,75

 
 
 
 

Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden (hoofdstuk 14 VFL)

 

1.19.1.14

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod om binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een bromfiets als bedoeld in artikel 1, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of met een fiets of een paard, zoals bedoeld in artikel 14.1 VFL

€ 104,75

 
 
 
 

Verbod vuur te stoken (hoofdstuk 6 VFL)

 

1.19.1.15

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod tot het in de open lucht aanleggen, stoken of hebben van vuur , zoals bedoeld in artikel 6.4 VFL

€ 51,90

 
 
 
 

Verstrooiing van as (hoofdstuk 15 VFL)

 

1.19.1.16

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 15.2 van de VFL.

€ 81,15

 
 
 
 

Overnachten op de weg APV en VFL

 

1.19.1.17

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod om te overnachten op of aan de weg als bedoeld in artikel 2:47A van de APV

€ 51,90

1.19.1.18

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod om ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of een geplaatst te houden buiten een kampeerterrein zoals bedoeld in 9.1, lid 3 van de VFL

€ 86,85

 
 
 
 

Wet op de lijkbezorging

 

1.19.1.19

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het stellen van een andere termijn voor begraving of cremeren als bedoeld in artikel 17, 1e lid, van de Wet op de lijkbezorging.

€ 30,20

 
 
 
 

Geluidshinder

 

1.19.1.20

Het tarief bedraagt voor het op verzoek van de aanvrager verrichten van een meting ter afstelling van de zogenoemde geluidsniveaubegrenzer boven de eenmalige meting, die bij de vergunningverlening wordt uitgevoerd, per meting.

€ 169,00

 
 
 

Hoofdstuk 1.20

Diversen

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.1.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van nasporingen in het archief van de afdeling Dienstverlening en het verstrekken van stukken uit dit archief, per halfuur, of deel daarvan, dat aan de opdracht wordt besteed. Te verhogen met de tarieven vermeld bij onderdeel 1.20.3 en onderdeel 1.20.4 genoemde kosten

€ 50,00

1.20.1.2

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 6,80

1.20.1.3

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.1.3.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,95

1.20.1.3.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 1,05

1.20.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 81,15

1.20.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 6,95

 

Grootschalige basiskaart

 

1.20.2

Het tarief bedraagt:

 

1.20.2.1

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het op digitale wijze reproduceren van een grootschalige basiskaart van het grondgebied van de gemeente Lelystad of een deel daarvan als de gevraagde kaartinformatie dient te worden geleverd op papier van het formaat A4 of A3, per A4 of A3.

€ 9,25

1.20.2.2

Het tarief bedraagt:

 

1.20.2.2.1

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het op digitale wijze reproduceren van een grootschalige basiskaart van het grondgebied van de gemeente Lelystad of een deel daarvan;

€ 9,25

1.20.2.2.2

indien de gevraagde kaartinformatie dient te worden geleverd groter dan het formaat A3 per hectare van het grondgebied van de gemeente Lelystad die op deze kaart wordt afgebeeld.

€ 6,25

 

Reproductiekosten

 

1.20.3

Afhankelijk van de keuze ter zake gedaan door de aanvrager wordt het op basis van onderdeel 1.20.2.1, 1.20.4.1, 1.20.4.1.2 berekende legesbedrag, verhoogd met de volgende reproductiekosten:

 

1.20.3.1

voor een afdruk op 75 grams papier van het formaat A4 of A3 per afdruk

€ 2,00

1.20.3.2

voor een afdruk op 75 grams papier en groter dan formaat A3 per afdruk

€ 3,30

1.20.3.3

voor een kleurenafdruk op 75 grams papier en groter dan 0,5 vierkante meter per afdruk

€ 13,00

1.20.3.4

indien de gevraagde kaartinformatie wordt geleverd op een CD, per CD.

€ 5,10

1.20.3.5

indien de gevraagde kaartinformatie wordt geleverd op een usb stick (1 GB)

€ 14,00

1.20.3.6

de kosten van de computertijd, die aan de aanvraag zijn verbonden, per uur

€ 91,15

 
 
 
 

Huisnummerkaart / middelschalige basiskaart

 

1.20.4

Het tarief bedraagt:

 

1.20.4.1

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het leveren van een zogenoemde huisnummerkaart, per huisnummerkaart

€ 6,75

1.20.4.1.2

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot levering van een zogenoemde middelschalige basiskaart van het grondgebied van Lelystad of een deel daarvan, per hectare van het grondgebied van Lelystad die op deze kaart wordt afgedrukt.

€ 0,30

1.20.4.1.3

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het leveren van een vaststelling huisnummer(s), per vaststellingsbesluit van het college

€ 2,00

1.20.4.1.4

Afhankelijk van de keuze ter zake gedaan door de aanvrager wordt het op basis van onderdeel 1.20.4.1 en 1.21.4.1.2 berekende legesbedrag verhoogd met de reproductiekosten als vermeld bij onderdeel 1.20.1.3 van deze tarieventabel

 
 
 
 
 

Inlichtingen uit het gemeentelijke kadaster

 

1.20.5

Voor de toepassing van de onderdelen 1.20.5.1.1 en 1.21.5.1.2 wordt onder één inlichting verstaan één of meer gegevens omtrent één perceel en de daarbij op een bepaald moment behorende genot hebbende(n) krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 

1.20.5.1

Het tarief bedraagt:

 

1.20.5.1.1

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een of meer inlichtingen, per inlichting

€ 8,95

1.20.5.1.2

in afwijking van het in onderdeel 1.20.5.1.1 bepaalde bedraagt het tarief van het afsluiten van een abonnement tot het verstrekken van inlichtingen voor een periode van een jaar:

€ 693,45

 
 
 
 

Landmeetkundige werkzaamheden

 

1.20.6.1

Het tarief bedraagt:

 

1.20.6.2

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het uitzetten van de rooilijn en het peil van een bouwwerk, per uur

€ 151,95

1.20.6.3

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het uitzetten van de terreingrens ingevolge de privaatrechtelijke overdracht, per uur

€ 151,95

 
 
 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 
 
 
 

Hoofdstuk 2.1

Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

voor de toepassing van deze titel wordt verslaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt of de opgegeven bouwsom niet aannemelijk is een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting aan de hand van de jaarlijkse uitgave “Basisbedragen Gebouwen” van het Nederlandse Bouwkosten Instituut “ . Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

2.1.4

De in artikel 2.1.1.2 van de tarieventabel vermelde jaarlijkse uitgave “Basisbedragen Gebouwen” van het Nederlandse Bouwkosten instituut is “online en kosteloos” raadpleegbaar bij het informatieplein Wonen & Ondernemen in de hal van de stadhuis.

 
 
 
 

Hoofdstuk 2.2

Indicatieaanvraag voorgenomen project (alle vormen van schriftelijke indicatieaanvragen zoals een conceptaanvraag en schetsplan of vooroverleg)

 

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

gratis

2.2.1.2

om beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of op een, op basis van genoemd schetsplan uitgewerkt projectplan een omgevingsvergunning zou kunnen worden verleend: 0,25 % die bouwkosten

 
 

met een minimum bedrag van

€ 100,00

 

en een maximum bedrag van

€ 2.611,50

2.2.1.3

om beoordeling van een concept aanvraag via het omgevingsloket om na te gaan of een omgevingsvergunning ontvankelijk is om in behandeling te nemen 0,5 % van de bouwkosten

 
 

met een minimum bedrag van

€ 100,00

 

en een maximum bedrag van

€ 2.611,50

2.2.1.4

tot het verkrijgen van een verklaring vergunningvrij bouwen

€ 100,00

2.2.2.1

Het tarief bedraagt voor een beoordeling van een advies, rapport of berekening ten aanzien van de fysieke leefomgeving, per daaraan besteed half uur. Deze legeskosten worden niet in rekening gebracht als deze kosten al zijn verzekerd door een (anterieure) overeenkomst of als er sprake is van een samenwerkingsovereenkomst met andere bestuursorganen.

€ 58,75

 
 
 

Hoofdstuk 2.3

Omgevingsvergunning

 

2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 2.4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.2

Bouwactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo bedraagt het tarief 2,1 % van die bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 100,00

 

en een maximumbedrag van

€ 1.000.000,00

2.3.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de aanvraag van de omgevingsvergunning die na aanvulling of na het verstrijken van de termijn hiervoor buiten behandeling wordt gesteld op 10% van de in artikel 2.3.2.1 genoemde leges, met een minimumbedrag van

€ 100,00

 

en een maximumbedrag van

€ 165,90

2.3.2.1.2

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op bouwactiviteiten voor gemeentegrensoverschrijdende Rijksprojecten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo bedraagt het tarief 1,494 % van die bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 100,00

2.3.2.2

Verhogingen in verband met toetsing aan welstandscriteria

 

2.3.2.2.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor toetsing aan welstandcriteria als bedoeld in artikel 12a van het Woningwet moet plaatsvinden wordt het overeenkomstig artikel 2.3.2.1 en artikel 2.3.2.1.2 berekende bedrag verhoogd met 0,174 % van de bouwkosten,

 
 

met een minimumbedrag van

€ 100,00

 

en een maximumbedrag van

€ 2.611,50

2.3.2.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2.1 wordt het tarief verlaagd met 30% indien een aanvraag als bedoeld in dit onderdeel wordt ingediend met een begeleidende gecertificeerde bouwbesluittoetsing waaruit blijkt dat de aanvraag voldoet aan het Bouwbesluit. Deze bouwbesluittoetsing dient te voldoen aan de vereisten zoals deze zijn vastgelegd in de Beoordelingsrichtlijn "Bouwplantoetsingen aan het bouwbesluit" (BRL 5019)

 

2.3.3

Aanlegactiviteiten

 

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

1%

 

van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 600,00

 

en een maximum van:

€ 7.200,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik

 

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van toepassing is (binnenplanse afwijking):

€ 120,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van toepassing is (buitenplanse kleine afwijking):

€ 120,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van toepassing is.

€ 6.000,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º , van de Wabo van toepassing is (tijdelijke afwijking)

€ 600,00

2.3.4.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van toepassinig is (afwijking van exploitatieplan): van de bouwkosten

2%

 

met een minimum van:

€ 600,00

 

en een maximum van:

€ 4.200,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van toepassing is, van de bouwkosten

2%

 

met een minimum van:

€ 1.200,00

 

en een maximum van:

€ 6.000,00

2.3.4.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van toepassing is (afwijking van nationale regelgeving) van de bouwkosten:

2%

 

met een minimum van:

€ 1.200,00

 

en een maximum van:

€ 6.000,00

2.3.5

Het tarief voor het opstellen en begeleiden van een (partiële) herziening van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro), een wijzigingsplan (artikel 3.6 Wro) of een uitwerkingsplan (3.6.Wro) bedraagt:

 

2.3.5.1

2% van de gezamenlijke bouw- en aanlegkosten, met een minimumtarief van € 5000,00 en een maximumtarief van € 10.000,00, indien de gezamenlijke bouw- en aanlegkosten minder dan € 1.000.000,00 bedragen;

 

2.3.5.2

1% van de gezamenlijke bouw- en aanlegkosten, met een maximumtarief van € 20.000,00, indien de gezamenlijke bouw- en aanlegkosten tussen de € 1.000.000,00 en € 4.000.000,00 bedragen;

 

2.3.5.3

0,5% van de gezamenlijke bouw- en aanlegkosten, met een maximumtarief van € 40.000,00, indien de gezamenlijke bouw- en aanlegkosten tussen de € 4.000.000,00 en € 16.000.000,00 bedragen;

 

2.3.5.4

0,25% van de gezamenlijke bouw- en aanlegkosten, met een maximumtarief van € 80.000,00, indien de gezamenlijke bouw- en aanlegkosten meer dan € 16.000.000,00 bedragen;

 

2.3.5.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van toepassing is (afwijking van exploitatieplan)

€ 1.200,00

2.3.5.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.200,00

2.3.5.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.200,00

2.3.5.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van toepassing is (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 631,20

 
 
 

2.3.6

Vervallen

 
 
 
 

2.3.7

Vaststellen bestemmingsplan

 

2.3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan (3.1. Wro), een wijzigingsplan (3.6 Wro) of een uitwerkingsplan (3.6 Wro)

€ 6.180,00

 
 
 

2.3.8

Brandveilig gebruik

 

2.3.8.1

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen:

€ 493,75

2.3.8.1.1

Zoals opgenomen in 2.3.8.1 vermeerderd met een bruto vloeroppervlaktetoeslag per m² bij

 
 

0 tot 100 m²

€ 4,30

 

100 tot 200 m²

€ 3,10

 

200 tot 500 m²

€ 2,45

 

500 m² en meer

€ 2,95

2.3.8.2

Op het moment dat een bouwwerk van rechthebbende/gebruiker wisselt, dient de nieuwe rechthebbende/gebruiker opnieuw een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aan te vragen. Voor het in behandeling nemen van de laatstbedoelde vergunning worden leges in rekening gebracht als vermeld in de onderdelen 2.3.8.1 en 2.3.8.1.1. Onder bruto vloeroppervlakte wordt verstaan het bruto vloeroppervlak als bedoeld in het normblad NEN 2580, uitgave 2007, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

2.3.8.3

Ingeval van overdracht van het bouwwerk, waarbij geen sprake is van een wijziging van de bestemming van het bouwwerk, van een bouwkundige wijziging of wijziging van de indeling, bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, als bedoeld onder 2.3.8.1

€ 493,75

2.3.8.4

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 2.3.8.1 uitsluitend een wijziging van het brandveilig gebruik betreft, wordt de toeslag alleen berekend over de vloeroppervlakte waarvan het gebruik wordt gewijzigd

 
 
 
 

2.3.9

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 166,35

2.3.9.2

vervallen

 
 
 
 

2.3.10

Ontheffing onderzoekverplichting bodemkwaliteit

 

2.3.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van de verplichting om een rapportage van een bodemonderzoek te voegen bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning

€ 243,55

 
 
 

2.3.11

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 120,35

 
 
 

2.3.12

Uitweg/inrit/aansluiting op het openbaar riool

 

2.3.12.3

Voor het in behandeling nemen van een aansluitvergunning voor het tot stand brengen c.q. wijzigen en in stand houden van een aansluiting op het openbaar riool bedraagt het tarief:

€ 150,45

2.3.12.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van artikel 2.3. van de Verordening fysieke leefomgeving een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 120,00

2.3.13

Kappen

 

2.3.13.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 7.3 van de Verordening fysieke Leefomgeving een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 51,85

 
 
 

2.3.15

Projecten of activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming

 

2.3.15.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, voor ieder daar besteed half uur

€ 58,75

 
 
 

2.3.16

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

2.3.16.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, voor ieder daar besteed half uur

€ 58,75

 
 
 

2.3.17

Andere activiteiten dan bovenstaande activiteiten

 

2.3.17.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.17.2

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, van de Wabo, of behoort tot een provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnenzijn of de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.17.3

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning

 

2.3.17.4

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: worden de leges die op grond van onderhavige verordening verhoogd met het bedrag dat voor de bovengenoemde activiteiten door de provincie of het waterschap aan leges zou worden geheven wanneer voor die activiteiten een (omgevings) vergunning zou worden verleend.

 

2.3.17.5

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 van de Erfgoedverordening 2010 gemeente Lelystad, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.17.5.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 176,95

2.3.17.5.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 176,95

2.3.17.5.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met een eventuele provinciale erfgoedverordening of artikel 10 van de Erfgoedverordening 2010 gemeente Lelystad, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 176,95

 
 
 

2.3.18

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.18.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.18.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.18.3

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 
 

2.3.19

Advies

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

 
 
 
 
 

Het bedrag dat door het adviesorgaan bij de gemeente in rekening wordt gebracht.

 
 
 
 

2.3.20

Verklaringen van geen bedenkingen

 

2.3.20.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.20.2

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

gratis

2.3.20.3

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven, het bedrag dat dit andere bestuursorgaan in rekening brengt

€ 165,90

 
 
 

Hoofdstuk 2.4

Vermindering

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door beoordeling van een indicatieaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2.2, worden de ter zake van de beoordeling van de indicatieaanvraag geheven leges verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld als in hoofdstuk 3, onder de volgende voorwaarden: - De aanvraag om omgevingsvergunning wijkt niet af van de indicatieaanvraag na goedkeuring, waardoor de toetsing aan wettelijke toetsingscriteria plaatsgevonden in het kader van de indicatieaanvraag niet opnieuw in het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning hoeven plaats te vinden; - de aanvraag om een omgevingsvergunning dient binnen een jaar na goedkeuring van de indicatieaanvraag te zijn ingediend.

 

2.4.2

Indien de aanvraag omgevingsvergunning valt onder het “proefproject kwaliteitsborging" en als gevolg hiervan de Bouwbesluittoets en het toezicht door een hiertoe gecertificeerde marktpartij worden uitgevoerd in plaats van door de gemeente Lelystad, bedraagt de vermindering van de voor die activiteiten verschuldigde leges

30%

 
 
 

Hoofdstuk 2.5

Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op korting van een deel van de leges. Deze bedraagt:

 

2.5.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat de aanvraag volledig is verklaard van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

90%

2.5.1.2

Indien op een later tijdstip dan in 2.5.1.1 bedoeld na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning doch vóór het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken bedraagt deze korting

40%

 
 
 
 

Teruggaaf

 

2.5.1.3

Indien een aanvraag om herziening van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, om wijziging of uitwerking als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening of om een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 sub a onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt ingetrokken, voordat de betreffende herziening, wijziging, uitwerking of vergunning is verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de in de onderdelen 2.3.5 tot en met 2.3.5.4 geheven leges verleend

 
 
 
 
 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in artikel 2.3.2 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel verlening van de vergunning en als van de vergunning geen gebruik is gemaakt. Teruggaaf wordt alleen verleend indien de verleende omgevingsvergunning binnen 18 maanden na de verlening schriftelijk wordt ingetrokken. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

30%

 
 
 
 

Teruggaaf als gevolg van weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in artikel 2.3.2.1 weigert bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

40%

2.5.3.1

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 
 
 

Geen teruggaaf

 

2.5.4

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.4, 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 
 
 
 

Minimum drempelbedrag voor teruggaaf

 

2.5.5

Een bedrag minder dan € 43,15 wordt niet teruggegeven.

 
 
 
 

Hoofdstuk 2.6

Wijzigingsvergunning

 

2.6.1

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

€ 86,85

 

aanpassing van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de

 
 

omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

 
 
 
 

Hoofdstuk 2.7

Overschrijving omgevingsvergunning

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanmelding tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning, behalve bij brandveilig gebruik (zie artikel 2.3.8 en volgende).

gratis

2.7.2

vervallen

 
 
 
 

Hoofdstuk 2.8

Legalisatieprocedure

 

2.8.1

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning gepaard gaat met een legalisatieprocedure ter zake van het handelen zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning worden de leges die op grond van deze verordening voor deze activiteiten in rekening worden gebracht verhoogd met:

 

2.8.1.1

indien deze direct wordt aangevraagd na eerste verzoek/sommatie

€ 150,00

2.8.1.2

indien deze wordt aangevraagd na meerdere sommaties of een handhavingsprocedure

€ 300,00

 
 
 

Hoofdstuk 2.9

Sloopmelding

 

2.9.1

Vervallen

 
 
 
 

Hoofdstuk 2.10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 86,85

 
 
 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 
 
 
 

Hoofdstuk 3.1

Toezicht op openbare inrichtingen hoofdstuk 2, afdeling 4, Algemene plaatselijke verordening 2021 (APV)

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 763,35

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 en artikel 30 a van de Alcoholwet

€ 61,20

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een beperkte wijziging van een Alcoholwetvergunning

€ 61,20

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 61,20

3.1.5

Het tarief bedraagt ter zake voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning horecabedrijf op grond van artikel 2:28 van de APV

€ 763,35

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een beperkte wijziging van een exploitatievergunning (bijvoorbeeld: wijziging van de persoon van de beheerder)

€ 61,20

3.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29, 3e lid van de APV (ontheffing sluitingsuur)

€ 204,35

 
 
 

Hoofdstuk 3.2

Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren, toe te laten of feitelijk leiden van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de APV (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

Een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

€ 1.907,75

3.2.1.2

Een middelgroot evenement

€ 476,65

3.2.1.3

Een klein evenement

€ 202,65

3.2.1.4

Het tarief bedraagt voor in behandeling nemen van een melding tot het organiseren, toelaten of feitelijk leiden van een vergunningsvrij evenement

 

3.2.1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de verleende evenementenvergunning 50 % van de in artikel 3.2.1 1, 3.2.1.2. of 3.2.1.3 genoemde leges

 

3.2.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.2.1.6

een vergunning tot het innemen van een vaste standplaats op een weekmarkt

€ 35,90

3.2.1.7

een vergunning tot het innemen van een standplaats op een jaarmarkt

€ 35,90

3.2.1.8

Een eerste inschrijving of handhaving van de inschrijving voor een kalenderjaar op de wachtlijst als bedoeld in artikel 7 van de vigerende Marktverordening Lelystad, per markt, per branche

€ 35,90

3.2.1.9

een vergunning voor het organiseren van een particuliere markt

€ 76,15

 
 
 

Hoofdstuk 3.3

Prostitutiebedrijven

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.1.1

tot het verlenen of verlengen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3, van de APV

 

3.3.1.1.1

voor een seksinrichting

€ 1.625,15

3.3.1.1.2

voor een escortbedrijf

€ 385,50

3.3.2

Indien de vergunning als bedoeld onder artikel 3.3.1.1.1 en artikel 3.3.1.1.2 wordt aangevraagd, uitsluitend in verband met wijziging van een leidinggevende of wijziging van de inrichting, dan bedraagt het tarief:

€ 200,00

 
 
 

Hoofdstuk 3.4

Coffeeshop

 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het voorbereiden van een gedoogbeschikking ten behoeve van de exploitatie van een coffeeshop

€ 2.363,70

3.4.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van een gedoogbeschikking ten behoeve van de exploitatie van een coffeeshop

€ 495,80

3.4.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een gedoogbeschikking ten behoeve van de exploitatie van een coffeeshop

€ 495,80

 
 
 

Hoofdstuk 3.5

Kinderopvang

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.2

tot het registreren van een gastouder, gastouderbureau, kinderdagverblijf of locatie voor buitenschoolse opvang per adres of locatie

€ 165,90

 
 
 

Hoofdstuk 3.6

Opkoopbescherming

 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1.1

tot het verlenen van een vergunning om een woonruimte in gebruik te geven binnen een periode

 

van vier jaar na de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering van

 

die woonruimte aan de nieuwe eigenaar, als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de

 
 

Huisvestingswet 2014:

€ 237,20

 
 
 

Hoofdstuk 3.7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 86,85

Lelystad, d.d. 21 december 2022

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

de voorzitter,