Regeling vervallen per 01-01-2024

Financieel besluit jeugdhulp gemeente Losser 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Financieel besluit jeugdhulp gemeente Losser 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Losser;

Besluit vast te stellen:

Financieel besluit jeugdhulp gemeente Losser 2023

1. Algemene bepalingen

1.1 Begripsbepalingen

 • 1. In dit Financieel besluit en de daarop berustende bepaling wordt verstaan onder:

  • a.

   College: het college van burgemeester en wethouders van Losser;

  • b.

   Persoonsgebonden budget (pgb): het persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de Jeugdwet, zijnde een door het college verstrekt budget aan een jeugdige of ouder, dat hem in staat stelt de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort van derden te betrekken;

  • c.

   Zorg in natura (zin): zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die de jeugdige en/of ouder nodig heeft via een instelling of leverancier die een contract heeft met de gemeente;

  • d.

   Wet: Jeugdwet.

 • 2. Alle begrippen die in dit Financieel besluit worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Jeugdwet en/of de Verordening jeugdhulp gemeente Losser.

2. Financiering jeugdhulp

2.1 Zorg in natura

De aanvrager kan, bij de individuele voorzieningen in natura, een keuze maken tussen diverse zorgaanbieders die de gemeente na een aanbesteding voor het leveren van jeugdhulp heeft geselecteerd.

2.2 Persoonsgebonden budget

 • a.

  Bij de vaststelling van de hoogte van het persoonsgebonden budget voor jeugdhulp wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Het tarief voor een formele hulpverlener;

  • Het tarief voor een informele hulpverlener

 • b.

  Het persoonsgebonden budget voor jeugdhulp wordt vastgesteld op basis van het tarief voor ondersteuning in natura:

  • Het tarief voor jeugdhulp door een formele hulpverlener in de vorm van een pgb bedraagt maximaal 85% van het zorg in natura tarief. Het tarief is afhankelijk van de vorm van ondersteuning waar de indicatie voor is gesteld.

   Alleen voor verblijf wordt een bedrag beschikbaar gesteld dat gelijk is aan 100% van de kosten in natura, omdat er anders geen passende oplossing gevonden kan worden.

  • Het tarief voor een informele hulpverlener in de vorm van een pgb bedraagt maximaal € 21,68 per uur voor individuele ondersteuning en € 21,68 per dagdeel (4 uren) voor ondersteuning in een groep.

  • Het tarief voor vervoer van en naar de locatie waar groepsondersteuning via formele hulp wordt geboden bedraagt 85% van het tarief voor zorg in natura per kilometer. Voor groepsondersteuning via informele hulp is het tarief gebaseerd op de autokosten volgens het Nibud (miniklasse).

 • c.

  In het tarief zijn alle kosten opgenomen, waaronder salaris, vervanging tijdens vakantie, verzekeringen en reiskosten.

 • d.

  De module consultatie kan niet verstrekt worden in de vorm van een pgb.

2.3 Tarieven

De tarieven voor ondersteuning in zorg in natura en in de vorm van een pgb zijn:

Voorziening

Tarief zorg in natura

Tarief pgb formeel

Eenheid

Individuele ondersteuning

 
 
 

Ondersteuningsbehoefte 1 A

€ 0,88

€ 0,75

per minuut

Ondersteuningsbehoefte 1 B

€ 0,94

€ 0,80

per minuut

Ondersteuningsbehoefte 1 C

€ 1,03

€ 0,88

per minuut

Ondersteuningsbehoefte 2 A

€ 1,03

€ 0,88

per minuut

Ondersteuningsbehoefte 2 B

€ 1,09

€ 0,92

per minuut

Ondersteuningsbehoefte 2 C

€ 1,18

€ 1,00

per minuut

Ondersteuningsbehoefte 3 A

€ 1,35

€1,15

per minuut

Ondersteuningsbehoefte 3 B

€ 1,45

€ 1,23

per minuut

Ondersteuningsbehoefte 3 B spoedhulp

€ 1,51

n.v.t.

per minuut

Ondersteuningsbehoefte 3 C

€ 1,46

€ 1,24

per minuut

Ondersteuningsbehoefte 3 C spoedhulp

€ 1,53

n.v.t.

per minuut

Ondersteuningsbehoefte 4 A

€ 1,86

€ 1,58

per minuut

Ondersteuningsbehoefte 4 B

€ 1,90

€ 1,61

per minuut

Ondersteuningsbehoefte 4 C

€ 2,11

€ 1,79

per minuut

Ondersteuningsbehoefte 4 E Medicatiecontrole

€ 3,33

n.v.t.

per minuut

Ondersteuningsbehoefte 4 Dyslexie diagnostiek

€ 1,76

n.v.t.

per minuut

Ondersteuningsbehoefte 4 Diagnostiek behandeling

€ 1,71

n.v.t.

per minuut

Groepsgerichte ondersteuning

 
 
 

Ondersteuningsbehoefte 1 A

€ 64,98

€ 55,23

per dagdeel

Ondersteuningsbehoefte 1 B

€ 68,27

€ 58,03

per dagdeel

Ondersteuningsbehoefte 1 C

€ 73,70

€ 62,64

per dagdeel

Ondersteuningsbehoefte 2 A

€ 73,15

€ 62,18

per dagdeel

Ondersteuningsbehoefte 2 B

€ 76,97

€ 65,42

per dagdeel

Ondersteuningsbehoefte 2 C

€ 82,45

€ 70,08

per dagdeel

Ondersteuningsbehoefte 3 C

€151,81

€129,03

per dagdeel

Module consultatie en diagnostiek

 
 
 

Consultatie MBO

€ 0,96

n.v.t.

per minuut

Consultatie HBO

€ 1,34

n.v.t.

per minuut

Consultatie WO

€ 1,93

n.v.t.

per minuut

Consultatie medisch specialist (WO++)

€ 2,88

n.v.t.

per minuut

Diagnostiek

€ 2,12

n.v.t.

per minuut

Module Wonen en verblijf

 
 
 

Dakje 0-A

€ 47,59

€ 47,59

per etmaal

Dakje 0-B

€ 138,33

€ 138,33

per etmaal

Dakje 0-C

€ 4,23

€ 4,23

per etmaal

Dakje 0-D

€ 47,59

€ 47,59

per etmaal

Dakje 1

€ 80,68

€ 80,68

per etmaal

Dakje 2

€ 138,33

€ 138,33

per etmaal

Dakje 3

€ 195,96

€ 195,96

per etmaal

Module Beschikbaarheidsvoorzieningen

 
 
 

Jeugdhulp crisis verblijf (excl. beh.): inspanningsgericht

Zorgaanbieder Jarabee

€ 434,09

n.v.t.

per etmaal

Jeugdhulp crisis verblijf (excl. beh.): inspanningsgericht

Zorgaanbieder Ambiq

€ 400,87

n.v.t.

per etmaal

Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht (extra zwaar)

Zorgaanbieder Ambiq

€ 429,33

n.v.t.

per etmaal

Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht (extra zwaar)

Zorgaanbieder Pluryn

€ 395,38

n.v.t.

per etmaal

Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht (extra zwaar)

Zorgaanbieder Karakter

€ 918,48

n.v.t.

per etmaal

Jeugdhulp ambulant specialistisch: inspanningsgericht (individueel)

Zorgaanbieder Karakter

€ 2,33

n.v.t.

per minuut

Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht (zwaar)

Zorgaanbieder Karakter

€ 655,48

n.v.t.

per etmaal

Jeugd GGZ Crisisbehandeling

Zorgaanbieder Mediant

€ 2,79

n.v.t.

per minuut

Jeugd GGZ Crisisbehandeling

Zorgaanbieder Dimence

€ 2,73

n.v.t.

per minuut

Beschikbaarheidscomponent 24-uurs crisisdienst (BCC)

€ 863,40

n.v.t.

per stuk

Vervoer

 
 
 

Vervoer van en naar groepsondersteuning

€ 2,25

€ 1,91

per kilometer

3. Slotbepalingen

3.1 Afwijking van de Verordening Jeugdhulp gemeente Losser

In situaties waarin de Verordening Jeugdhulp gemeente Losser, de nadere regels jeugdhulp, het Financieel besluit en de beleidsregels jeugdhulp niet voorzien, kan het college met in acht name van de uitgangspunten en doelstellingen van de regels een aangepaste voorziening toekennen of de vorm van voorziening nader vaststellen.

3.2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 2. Op die datum wordt het Financieel besluit jeugdhulp 2022 ingetrokken.

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Financieel besluit jeugdhulp gemeente Losser 2023

Ondertekening

Vastgesteld te Losser op 20 december 2022,

secretaris,

drs. J. van Dam

burgemeester,

C.A.M. Kroon