Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening leges 2023

Geldend van 28-12-2022 t/m 30-06-2023

Intitulé

Verordening leges 2023

De raad van de gemeente Amersfoort;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2022, DIR/BEL

(nr. 1712892);

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid aanhef en onder h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, alsmede gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening leges 2023

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalendermaand tot de 1e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot de 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handeling wordt verricht.

Artikel 4 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze ver-ordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieven¬tabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedag¬tekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dag¬tekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan, onverwijld na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 8 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  stukken, in hun persoonlijk belang benodigd door personen die door een verklaring, afgegeven door de burgemeester van hun woon- of verblijfplaats, of op andere wijze van hun onvermogen doen blijken;

 • b.

  attestaties de vita, strekkende tot betaling van pensioenen opgebouwd in Nederland, de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van een publiekrechtelijk lichaam;

 • c.

  vergunningen tot het houden van collecten;

 • d.

  vergunningen als bedoeld onder 5.13 van de Apv, indien het een spandoek betreft, aangebracht voor een charitatief of daarmee gelijk te stellen doel;

 • e.

  diensten waarvan de kosten zijn of worden verhaald op grond van afdeling 6.4 van de Wet op de ruimtelijke ordening (wet van 20 oktober 2006, Stb. 2006, 566, met alle nadien vastgestelde wijzingen);

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor een aanlegvergunning voor het kappen van bomen in beschermd stadsgebied;

 • g.

  afwijking van het bestemmingsplan bij gecertificeerde NOM-renovaties, indien het certificaat is afgegeven door een gecertificeerde energielabeladviseur;

 • h.

  het in behandeling nemen van aanvragen voor Wabo-vergunningen die uitsluitend betrekking hebben op het plaatsen van zonnepanelen in beschermd stadsgezicht;

 • i.

  vergunningen als bedoeld onder artikel 2:25 van de Apv, indien het een evenement betreft dat uitsluitend gehouden wordt voor een charitatief of daarmee gelijk te stellen doel;

 • j.

  vergunningen als bedoeld onder artikel 2:25 van de Apv in het geval deze vergunning uitsluitend wordt afgegeven voor het houden van een herdenkingsplechtigheid.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het redactioneel wijzigen van de verordening en de bijbehorende tarieventabel, alsmede tot het wijzigen van tarieven die voortvloeien uit een hogere regeling.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De Verordening leges 2022 van 21 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. De in hoofdstuk 1 van Titel 2 van de tarieventabel genoemde online calculatieprogramma bouwkostencompas wordt bekendgemaakt door terinzagelegging op het Stadhuis, Stadhuisplein 1, 3811 LM te Amersfoort.

 • 5. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening leges 2023".

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2022,

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1: TARIEVENTABEL ALS BEDOELD IN ART. 4 VAN DE VERORDENING LEGES 2023

INDELING

 
 
 
 
 

Titel 1

 

Algemene leges

Hoofdstuk

1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk

2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk

3

Rijbewijzen

Hoofdstuk

4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk

5

Kiezersregister

Hoofdstuk

6

Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk

7

Bestuursstukken

Hoofdstuk

8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk

9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk

10

Archief

Hoofdstuk

11

Gereserveerd

Hoofdstuk

12

Leegstandswet

Hoofdstuk

13

Gereserveerd

Hoofdstuk

14

Gereserveerd

Hoofdstuk

15

Gereserveerd

Hoofdstuk

16

Wet op de Kansspelen

Hoofdstuk

17

Gereserveerd

Hoofdstuk

18

Telecommunicatie en overige kabels en leidingen

Hoofdstuk

19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20

Diversen

 
 
 

Titel 2

 

Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/

 
 

omgevingsvergunning

Hoofdstuk

1

Begripsomschrijving

Hoofdstuk

2

Voorlopig ontwerpplan

Hoofdstuk

3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk

4

Vermindering

Hoofdstuk

5

Teruggaaf

Hoofdstuk

6

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk

7

Overig

 
 
 

Titel 3

 

Dienstverlening vallend onder de europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk

1

Drank- en horecawet

Hoofdstuk

2

Horeca-exloitatievergunning

Hoofdstuk

3

Organiseren van evenementen of markten

Hoofdstuk

4

Prostitutiebedrijven en coffeeshops

Hoofdstuk

5

Gereserveerd

Hoofdstuk

6

Brandveiligheid

Hoofdstuk

7

Ontheffing stookverbod

Hoofdstuk

8

Gereserveerd

Hoofdstuk

9

Overige vergunningen

Hoofdstuk

10

Deelmobiliteit

Behoort bij de Verordening leges 2023 reg.nr. 1335756

tarief

2023

 
 
 
 

Titel 1 Algemene leges

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 
 

1.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap 

 
 
 

in het stadhuis op:

 
 

1.1.1.1

maandag tussen 16.00 en 17.00 uur, conform art. 4 Wet rechten burgerlijke stand, zonder ceremonie

 
 
 

en uitsluitend in aanwezigheid van getuigen

0,00

1.1.1.2

maandag op tijden en voorwaarden anders dan genoemd onder 1.1.1.1

410,00

1.1.1.3

dinsdag tot en met vrijdag

410,00

1.1.1.4

op zaterdag tussen 10.00 en16.00 uur

512,50

1.1.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het voltrekken van een eenvoudige huwelijksplechtigheid

 
 
 

op de daarvoor bestemde tijdstippen

150,00

1.1.1.6

Het tarief bedraagt ter zake van een huwelijk c.q. registratie partnerschap of omzetting met

 
 
 

plechtigheid op een andere locatie dan in het stadhuis, indien die locatie ingevolge

 
 
 

het Burgerlijk Wetboek en het Besluit burgerlijke stand reeds als huis der gemeente is

 
 
 

aangewezen

 
 

1.1.1.6.1

op werkdagen van 18.00-7.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen

512,50

1.1.1.6.2

op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur

410,00

1.1.1.7

Het tarief bedraagt ter zake van een huwelijk c.q. registratie partnerschap of omzetting met

 
 
 

plechtigheid op een andere locatie dan in het stadhuis, indien die locatie nog niet ingevolge titel 4,

 
 
 

Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit burgerlijke stand voor bepaalde tijd als huis der

 
 
 

gemeente is aangewezen

 
 

1.1.1.7.1

op werkdagen van 18.00-7.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen

615,00

1.1.1.7.2

op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur

512,50

1.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het standaard omzetten van een geregistreerd partnerschap in een

 
 
 

huwelijk

50,00

1.1.3

Het tarief voor het gebruik maken van een gemeentelijke bode als getuige bij een huwelijk

26,00

1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

 
 

1.1.4.1

een trouwboekje

18,00

1.1.4.2

een trouwboekje luxe

28,00

1.1.4.2.1

kaligraferen geboorte

12,00

1.1.4.2.2

kalligraferen getuige

12,00

1.1.5

Vervallen

 
 

1.1.6

Het tarief bedraagt ter zake van het op aanvraag doen van nasporingen in de registers

 
 
 

van de Burgerlijke stand, voor elk daaraan besteed kwartier

26,00

1.1.7

Het tarief bedraagt ter zake van het binnen drie maanden van de gereserveerde datum annuleren of wijzen van

 
 
 

een activiteit als bedoeld in artikel 1.1.1 tot en met 1.1.2, of bij het niet verschijnen op een gereserveerde datum

 
 
 

bij een activiteit als bedoeld in artikel 1.1.1 tot en met 1.1.2

150,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 
 

1.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort:

 
 

1.2.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,87

1.2.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,89

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal

 
 
 

paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort):

 
 

1.2.1.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,87

1.2.1.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,89

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de

 
 
 

Wet betreffende de positie van molukkers als Nederlander wordt behandeld

 
 
 

(faciliteitenpaspoort):

 
 

1.2.1.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,87

1.2.1.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,89

1.2.1.4

tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

58,89

1.2.1.5

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart:

 
 

1.2.1.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

70,38

1.2.1.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

37,99

1.2.1.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.5 genoemde documenten, de in die

 
 
 

onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

53,08

 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 
 

1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven,

 
 
 

vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

44,65

1.3.2

bij een spoedlevering wordt het tarief onder 1.3.1 verhoogd met

34,10

1.3.3

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vernieuwen, omwisselen, wijzigen of

 
 
 

vervangen van een in het verleden verstrekt rijbewijs, het rijbewijs niet door de aanvrager wordt ingeleverd,

 
 
 

worden de verschuldigde leges als bedoeld onder 1.3.1 verhoogd met

37,00

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 
 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer

 
 
 

gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen

 
 
 

moet worden geraadpleegd.

 
 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens aan de balie, per verstrekking

15,70

1.4.2.2

tot het verstrekken van gegevens via een overschijving en/of via het e-loket, per verstrekking

15,70

1.4.2.3

tot het schriftelijk verstrekken gegevens, per verstrekking

16,70

1.4.2.4

tot het verstrekken van een schriftelijke vertaling van de gegevens, per verstrekking

15,70

1.4.2.5

tot het verstrekken van een schriftelijke vertaling van de gegevens van een akte van de burgerlijke stand,

 
 
 

per verstrekking

15,70

1.4.3

Vervallen

 
 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen,

 
 
 

voor ieder daaraan besteed kwartier

26,00

1.4.5

Voor de aanvraag tot het op geautomatiseerde wijze verkrijgen van een selectie,

 
 
 

bestaat het tarief uit:

 
 

1.4.5.1

Controleren van de aanvraag

250,00

1.4.5.2

Maken van een standaardselectie (1 uur)

104,00

 

De onder 1.4.5.1 en 1.4.5.2 genoemde tarieven worden vermeerderd met de daadwerkelijke kosten voor:

 
 

1.4.5.3

printkosten, drukwerk en/of verzendkosten, en

 
 

1.4.5.4

benadering van de geselecteerde personen door de afd. burgerzaken, per geselecteerde, en

 
 

1.4.5.5

de verwerking van het antwoord van de geselecteerde, door de afd. burgerzaken

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Kiezersregister

 
 

1.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 
 
 

verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld

 
 
 

in artikel D4 van de Kieswet

9,50

 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Wet bescherming persoonsgegevens

 
 

1.6.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht

 
 
 

als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 
 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 
 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina's, per pagina

0,24

 

met een maximum per bericht van

4,91

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina's

24,45

1.6.1.1.3

bij verstrekking anders dan op papier

4,91

1.6.2

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk

 
 
 

toegankelijke gegevensverwerking, voor elke daaraan bestede minuut, gedeelten van een

 
 
 

minuut voor een geheel berekend

1,28

 

tot een maximum van

24,94

1.6.4

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1 en 1.6.2 meerdere

 
 
 

vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 
 

1.6.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel

 
 
 

40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

4,91

 
 
 
 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 
 

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 
 
 

verstrekken van:

 
 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

13,50

1.7.1.2

een afschrift van de begroting van een sector

13,50

1.7.1.3

een afschrift van de gemeenterekening

13,50

1.7.1.4

een afschrift van de rekening van een sector

13,50

1.7.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 
 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

0,20

1.7.2.1.2

op de raadsbundel

280,00

1.7.3

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 
 
 

verstrekken van:

 
 

1.7.3.1

Een afschrift van een verordening, per pagina

0,16

 
 
 
 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 
 

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 
 
 

verstrekken van:

 
 

1.8.1.1

een kadastraal uittreksel, per inlichting

32,50

1.8.1.2

een uittreksel kadastrale kaart, per pagina A3 of A4 formaat

32,50

1.8.1.3

een kopie van het WKPB-besluit

16,50

 
 
 
 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 
 

1.9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.9.1.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

15,70

1.9.1.3

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn:

 
 

1.9.1.3.1

aan de balie, per verstrekking

15,70

1.9.1.3.2

via een overschrijving en/of via het e-loket, per verstrekking

15,70

1.9.1.3.3

schriftelijk, per verstrekking

16,70

1.9.1.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

15,70

1.9.1.5

tot het verkrijgen van een verklaring van huwelijksbevoegdheid

27,50

1.9.1.6

tot het verstrekken van een schriftelijke vertaling van huwelijksbevoegdheid

21,20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 10 Gemeente Archief

 
 

1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op aanvraag doen van nasporingen in de in het

 
 
 

archief berustende stukken, ongeacht het resultaat, voor ieder daaraan besteed

 
 
 

kwartier:

17,50

1.10.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 
 

1.10.2.1

een (foto)kopie of print van een in het archief berustend stuk, op A3 of A4 formaat in zwart/wit

0,30

1.10.2.2

een (foto)kopie of print van een in het archief berustend stuk, op A3 of A4 formaat in kleur

0,40

1.10.2.3

een scan van een microfiche bij zelfbediening, per stuk

0,30

 

met een minimumbedrag van

1,50

1.10.2.4

een digitale foto of digitale scan van een in het archief berustend stuk, op A3 of A4 formaat in kleur p/st

0,30

 

met een minimumbedrag van

1,50

1.10.2.5

portokosten bij verzending bij standaard poststukken, per poststuk

2,50

1.10.2.6

bij verzending van afwijkend formaat poststukken gelden de landelijke tarieven

 
 

1.10.2.7

een gewaarmerkt afschrift uit een in het archief berustend stuk

13,20

1.10.3

Indien aanvragen via de Repro moeten worden uitgevoerd gelden in afwijking van 1.10.2 de volgende tarieven:

 
 

1.10.3.1

een (foto)kopie, print of scan van een in het archief berustend stuk, in A0, A1, A2 of A3 formaat in zwart/wit p/st

5,75

1.10.3.2

een (foto)kopie, print of scan van een in het archief berustend stuk, in A0, A1, A2 of A3 formaat in kleur p/st

12,00

1.10.4

de bedragen genoemd onder 1.10.3 worden verhoogd met administratiekosten:

 
 

1.10.4.1

bij een aanvraag met een maximum van vier stuks

5,00

1.10.4.2

bij een aanvraag vanaf vijf stuks

10,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 11 Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

 
 

1.12.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.12.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning vor tijdelijke verhuur als bedoeld in de Leegstandswet

208,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 16 Wet op de kansspelen

 
 

1.16.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 
 
 

verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning voor een periode van vier jaar ingevolge artikel 30b van

 
 
 

de Wet op de kansspelen:

 
 

1.16.1.1

voor één speelautomaat

226,00

1.16.1.2

voor twee speelautomaten

452,00

1.16.1.3

voor iedere extra speelautomaat

136,00

1.16.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 
 
 

verkrijgen van een speelautomatenhalvergunning als bedoeld in de Verordening Speelautomatenhallen Amersfoort 2012

850,00

1.16.3

Voor de in 1.16.1 en 1.16.2 genoemde legesbedragen wordt in geval van het niet-gebruik maken of in

 
 
 

geval van het tussentijds beeindigen van het gebruik van de (aanwezigheids-)vergunning

 
 
 

geen restitutie verleend

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 17 Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie en overige kabels en leidingen

 
 

1.18.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met

 
 
 

het verkrijgen van instemming omtrent, plaats tijdstip en wijze van uitvoering van

 
 
 

werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet, dan wel een aanvraag

 
 
 

voor een vergunning voor het aanleggen van overige kabels en/of leidingen, voor tracés:

 
 

1.18.1.1

tot 20 meter

357,00

1.18.1.2

van 20 tot 100 meter

565,00

1.18.2

Voor tracés van 100 meter of meer wordt het in 1.18.1.2 genoemde tarief voor elke 100 meter of gedeelte

 
 
 

daarvan verhoogd met

106,00

1.18.3

Het onder 1.18.1 genoemde tarief wordt voor elke te plaatsen handhole, kast of daarmee gelijk te stellen

 
 
 

(ander) distributiepunt verhoogd met

189,00

1.18.4

Het onder 1.18.1 genoemde tarief wordt verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in

 
 
 

behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een

 
 
 

begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 
 

1.18.4.1

indien onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt;

 
 

1.18.4.2

indien, gezien de omvang van de werkzaamheden, wijk- en/of stadsbrede communicatie

 
 
 

plaatsvindt.

 
 

1.18.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling

 
 
 

genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis

 
 
 

is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 
 

1.19.1

Ter zake van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), bedraagt het tarief:

 
 

1.19.1.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een GPK

27,50

1.19.1.2

voor het verstrekken van een GPK

27,50

1.19.1.3

voor het verstrekken van een duplicaat GPK

27,50

1.19.2

Ter zake van een individuele gehandicaptenparkeerplaats (GPP) als bedoeld in artikel 26 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) bedraagt het tarief:

 
 

1.19.2.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de aanleg van nieuwe GPP (inclusief medische keuring indien nodig)

343,45

1.19.2.2

voor de verlenging van een GPP

27,50

1.19.2.3

voor het wijzigen van een kenteken van een GPP

68,70

1.19.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verplaatsen van een GPP binnen één jaar na aanleg, bedraagt het tarief:

549,55

1.19.4

Ter zake van de uitgifte van ontheffingen als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), bedraagt het tarief :

 
 

1.19.4.1

voor de uitgifte van een dag-/weekontheffing als bedoeld in artikel 87 RVV 1990

24,50

1.19.4.2

voor de uitgifte van een maand-/jaarontheffing als bedoeld in artikel 87 RVV 1990

40,10

 
 
 
 

Hoofdstuk 20 Diversen

 
 

1.20.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

1.20.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een

 
 
 

andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

5,00

1.20.1.2

afschriften, scans, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel

 
 
 

of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

0,25

1.20.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 
 
 

verstrekken van gegevens omtrent de bodemkwaliteit van een locatie, voor zover het niet een

 
 
 

aanvraag in het kader van een bouwvergunning dan wel een omgevingsvergunning betreft:

75,00

1.20.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

 
 
 

urgentieverklaring voor een sociale huurwoning:

65,00

1.20.4

Het tarief bedraagt voor een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze

 
 
 

tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

75,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving

 
 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 

2.1.1.1

Bouwkosten: De bouwkosten vormen de maatstaf om de leges voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten te kunnen vaststellen. Om te kunnen bepalen welke grondslag moet worden gebruikt, moet de aanvrager van een vergunning de bouwkosten opgeven. Onder bouwkosten wordt verstaan het bedrag (de aannemingssom), exclusief omzetbelasting, waarvoor de aannemer zich verbonden heeft het werk tot stand te brengen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen. Om de aannemelijkheid van de opgegeven bouwkosten te kunnen toetsen, wordt uitgegaan van normkosten zoals die staan vermeld in het online calculatieprogramma `Bouwkostenkompas’ (https://www.bouwkostenkompas.nl/). Deze normkosten kunnen worden ingezien op het Stadhuis van de gemeente Amersfoort. De normberekening zal in de regel afwijken van de opgegeven bouwsom. Een afwijking van minder dan 10% is acceptabel. Bij een grotere afwijking zal op basis van een meer gedetailleerde toetsing moeten worden bepaald of de opgegeven bouwkosten aannemelijk zijn.

 
 

2.1.1.2

Onder Wabo wordt verstaan: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Principeplan

 
 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een beoordelingsverzoek:

 
 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een principeplan haalbaar is (ruimtelijke ordening en/of welstand): 0,15% over de bouwkosten, zoals die bij een daadwerkelijke aanvraag

 
 
 

voor een omgevingsvergunning zouden zijn vastgesteld, met een minimum van

220,00

 

en een maximum van

1.500,00

2.2.2

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een principeplan haalbaar is (ruimtelijke ordening), waarbij in ieder geval sprake is van:

 
 
 

een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan door één of meer woningen in een bestaand pand toe te voegen, waar nog geen sprake van een woonbestemming was;

 
 
 

een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan m.b.t. het wijzigen van het gebruik van gebouwen met een oppervlakte van 1.500 m2 of meer;

 
 
 

een Wabo-projectbesluit, een uitwerkingsplicht, een wijzigingsbevoegdheid of wijziging van het bestemmingsplan;

 
 
 

een buitenplanse afwijking m.b.t. het tijdelijk gebruik (inclusief bouwen) van gronden of bouwwerken

2.500,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 
 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 
 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 
 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.1.1.1

2,95% over de bouwkosten tot € 25.000,00, vermeerderd met

 
 

2.3.1.1.2

2,85% over de bouwkosten van € 25.000 tot € 50.000,00, vermeerderd met

 
 

2.3.1.1.3

2,75% over de bouwkosten van € 50.000,00 tot € 200.000,00, vermeerderd met

 
 

2.3.1.1.4

2,70% over de bouwkosten van € 200.000,00 tot € 2.500.000,00, vermeerderd met

 
 

2.3.1.1.5

2,60% over de bouwkosten van € 2.500.000,00 tot € 10.000.000,00, vermeerderd met

 
 

2.3.1.1.6

2,30% over de bouwkosten vanaf € 10.000.000,00 met een minimum van:

220,00

 
 
 
 

2.3.2

Na start bouw of ten behoeve van legalisatie van een bouwwerk ingediende aanvraag

 
 

2.3.2.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

150%

 
 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 

2.3.3

Aanlegactiviteiten of veranderen van wegen

 
 

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

220,00

2.3.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 5.5 lid 1 of 5.6 lid 1 verordening fysieke leefomgeving Amersfoort een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

220,00

 
 
 
 

2.3.3.3

Niet verder in behandeling nemen

 
 

2.3.3.3.1

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning niet volledig is en niet verder in behandeling wordt

 
 
 

genomen, bedraagt het tarief

220,00

 
 
 
 

2.3.3.4

Vergunningvrij bouwen

 
 

2.3.3.4.1

Indien na het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning of een voorlopig

 
 
 

ontwerpplan blijkt dat deze valt binnen de categorie vergunningvrij bouwen, wordt dit schriftelijk bevestigd en bedraagt het tarief

220,00

2.3.3.4.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de beoordeling of een voorgenomen

 
 
 

project vergunningsvrij is en de schriftelijke bevestiging hiervan bedraagt

220,00

 
 
 
 

2.3.3.4.3

Het tarief als genoemd in 2.3.3.4.2 wordt in mindering gebracht op de leges voor het betreffende project,

 
 
 

indien na de beoordeling vergunningsvrij bouwen een definitieve aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend.

 
 
 
 
 
 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en al dan niet sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

370,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking / kruimelgeval):

 
 

2.3.4.2.1

voor bouwen met bouwkosten van niet meer dan € 2.500

370,00

2.3.4.2.2

voor bouwen met bouwkosten van meer dan € 2.500, maar niet meer dan € 50.000

710,00

2.3.4.2.3

voor bouwen met bouwkosten van meer dan € 50.000, maar niet meer dan € 2.500.000

1.250,00

2.3.4.2.4

voor bouwen met bouwkosten van meer dan € 2.500.000

2.500,00

2.3.4.2.5

voor het wijzigen van gebruik (m.u.v. gebruik naar wonen) tot 250 m2 bvo

710,00

2.3.4.2.6

voor het wijzigen van gebruik (m.u.v. gebruik naar wonen) van 250 m2 bvo tot 1.500 m2 bvo

1.250,00

2.3.4.2.7

voor het wijzigen van gebruik naar wonen, het toevoegen van woning(en) binnen een bestaand pand en/of voor het wijzigen van gebruik van 1.500 m2 bvo of meer

7.540,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

3.750,00

 

de leges onder 2.3.4.2.6 en 2.3.4.4 worden verminderd met de eventueel in rekening gebrachte kosten van principeaanvraag met haalbaarheidstoets zoals bedoeld onder 2.2

 
 
 
 
 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.5.1

Gebouwen of inrichtingen met een woonfunctie

 
 

2.3.5.1.1

Gevangenissen

4.030,00

2.3.5.1.2

Woningen niet-zelfstandige en niet-zelfredzame bewoners

1.270,00

2.3.5.1.3

Bejaardenoorden

3.920,00

2.3.5.2.

Gebouwen of inrichtingen met een logiesfunctie

 
 

2.3.5.2.1

Hotel met een oppervlakte

 
 

2.3.5.2.2

tot en met 600 m²

3.570,00

2.3.5.2.3

van meer dan 600 m²

3.670,00

2.3.5.2.4

Pension/nachtverblijf met een oppervlakte

 
 

2.3.5.2.5

tot en met 600 m²

2.420,00

2.3.5.2.6

van meer dan 600 m²

3.670,00

2.3.5.2.7

Dagverblijf met een oppervlakte

 
 

2.3.5.2.8

tot en met 600 m²

1.270,00

2.3.5.2.9

van meer dan 600 m²

2.420,00

2.3.5.3

Gebouwen of inrichtingen met een onderwijsfunctie

 
 

2.3.5.3.1

Onderwijsinstellingen (leerlingen jonger dan 12 jaar)

1.390,00

2.3.5.3.2

Kinderdagverblijf en peuterspeelzaal

1.270,00

2.3.5.4

Gezondheidszorg-gebouwen/inrichtingen

 
 

2.3.5.4.1

Klinieken (poli-, psychiatrische.), met nachtverblijf

3.670,00

2.3.5.4.2

Ziekenhuizen

12.210,00

2.3.5.4.3

Verpleeghuizen

6.220,00

 
 
 
 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 
 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de monumentenverordening of de Verordening fysieke leefomgeving Amersfoort van de gemeente Amersfoort aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.6.2

voor het wijzigen van een monument:

 
 

2.3.6.2.1

0,75% van het met inachtneming van het bepaalde onder 2.1.1 vastgestelde bedrag aan bouwkosten en dergelijke, met een minimum van:

220,00

2.3.6.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale monumentenverordening of van de Verordening fysieke leefomgeving Amersfoort van de gemeente Amersfoort een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, indien het sloopafval:

 
 

2.3.6.3.1

niet meer bedraagt dan 25 m3

185,00

2.3.6.3.2

26 m3 of meer bedraagt, maar niet meer dan 100 m3

385,00

2.3.6.3.3

meer bedraagt dan 100 m3

585,00

 
 
 
 

2.3.7

Vervallen

 
 
 
 
 
 

2.3.8

Vervallen

 
 
 
 
 
 

2.3.9

Natura 2000 activiteiten

 
 

2.3.9.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

220,00

2.3.9.2

Vervallen

220,00

 
 
 
 

2.3.10

Flora- en Fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

2.3.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

220,00

2.3.10.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op ontheffing in het kader van artikel 3.1, tweede lid en/of artikel 3.5, eerste, tweede en vierde lid van de Wet natuurbescherming, bedraagt het tarief:

30,00

 

vermeerderd met,

 
 

2.3.10.2.1

0% over de bouwkosten tot € 50.000,00, vermeerderd met

 
 

2.3.10.2.2

0,5% over de bouwkosten van € 50.000,00 tot € 200.000,00, vermeerderd met

 
 

2.3.10.2.3

0,30% over de bouwkosten vanaf €200.000,00 met een maximum van:

8.500,00

 
 
 
 

2.3.11

Andere activiteiten

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 
 

2.3.11.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

220,00

2.3.11.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.11.3

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

220,00

2.3.11.4

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 

2.3.12

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.12.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 

2.3.12.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 
 
 
 

2.3.13

Beoordeling bodemrapport

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

2.3.13.1

ter verkrijging van historische onderzoeksgegevens in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning ter uitvoering van een onderzoek conform de norm NEN 5725, uitgave 2009, of zoals deze laatstelijk is vervangen of gewijzigd,

220,00

2.3.13.2

om beoordeling respectievelijk goedkeuring van de onderzoeksopzet conform de norm

 
 
 

NEN 5740, uitgave 2009, + A1 uitgave 2016 en de norm NEN 5707, uitgave 2015 + C1 uitgave 2016 of zoals deze normen laatstelijk zijn vervangen of gewijzigd,

 
 
 

in het kader van een bouwvergunning € 1,50 per m² bebouwingsoppervlak, tot een maximum van

250,00

2.3.13.3

ter verkrijging van een beoordeling respectievelijk goed- of afkeuring van het bodemonderzoeksrapport

 
 
 

conform de norm NEN 5740, uitgave 2009, + A1 uitgave 2016 en de norm NEN 5707, uitgave 2015 + C1 uitgave

 
 
 

2016, of zoals deze normen laatstelijke zijn vervangen of gewijzgd, in het kader van een bouwvergunning € 3,00 per m² bebouwingsopp. tot een maximum van

500,00

 
 
 
 

2.3.14

Advies

 
 

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.14.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.14.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 

2.3.15

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet en/of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

2.3.15.2

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

680,00

2.3.15.3

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 
 

2.3.15.4

indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 
 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om voorlopig ontwerpplan als bedoeld in 2.2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het voorlopig ontwerpplan geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in 2.3.

 
 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op vijf of meer activiteiten waarvoor leges verschuldigd zijn, bestaat aanspraak op vermindering van die leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.14 en 2.3.15

 
 
 

De vermindering bedraagt bij 5 of meer activiteiten

5%

 

2.4.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek van de gemeente wordt ingetrokken, worden voor de in te trekken aanvraag geen leges in rekening gebracht.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 
 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.3 en 2.3.9, intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

2.5.1.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 
 
 

met dien verstande dat minimaal verschuldigd blijft:

220,00

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten:

 
 
 

als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.3 en 2.3.9 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

 
 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 
 
 

met dien verstande dat minimaal verschuldigd blijft:

220,00

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten:

 
 

2.5.3.1

als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 
 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 
 
 

met dien verstande dat minimaal verschuldigd blijft:

220,00

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 

2.5.4

Geen teruggaaf van leges advies of verklaring van geen bezwaar:

 
 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Ondergeschikte wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 
 

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project (zonder toetsing welstand, constructie en bestemmingsplan):

220,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 7 Overig

 
 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 
 
 

een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover

 
 
 

daarvoor niet elders in deze titel een tarief is opgenomen

210,00

 
 
 
 

Ontheffingen Wet geluidhinder

 
 

2.7.2

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze titel bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing hogere

 
 
 

grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder

 
 

2.7.2.1

voor een bouwplan

2.675,00

 

verhoogd met

27,00

 

per woning of ander geluidsgevoelig object met een maximum van

12.600,00

2.7.2.2

voor reconstructies van wegen

2.465,00

 

verhoogd met

27,00

 

met een maximum van

4.765,00

 
 
 
 
 
 
 
 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Alcoholwet

 
 

3.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

 
 

3.1.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid,

 
 
 

van de Alcoholwet

850,00

3.1.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoel in artikel 35, eerste lid,

 
 
 

van de Alcoholwet

210,00

3.1.1.3

een melding als bedoeld in art. 30 van de Alcoholwet welke leidt tot het verstrekken

 
 
 

van een gewijzigde vergunning

210,00

3.1.1.4

een wijziging van de leidinggevende in de vergunning Alcoholwet, per leidinggevende

210,00

 

met een maximum van

420,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Horeca-exploitatievergunning

 
 

3.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

 
 
 

van een horeca-exploitatievergunning als bedoeld in de artikel 2:28 van de APV verordening fysieke leefomgeving Amersfoort

 
 

3.2.1.1

voor inrichtingen waarvoor tevens ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet

 
 
 

vergunning is verleend

425,00

3.2.1.2

voor inrichtingen die niet vallen onder de Alcoholwet

850,00

3.2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een horeca-exploitatievergunning als bedoeld in de artikel 2:28 van de APV, al dan niet in combinatie met een aanvraag voor de uitoefening van een horecabedrijf/slijtersbedrijf als bedoeld in art. 3 van de Alcoholwet, voor een bestaande inrichting, waarbij alleen de leidinggevende wijzigt

210,00

 

met een maximum van

420,00

3.2.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 
 
 

een terrasvergunning als bedoel in artikel 5.4 lid 1 van de verordening fysieke leefomgeving Amersfoort

150,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Organiseren van evenementen, markten of standplaatsen

 
 

3.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 
 
 

een vergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de verordening fysieke leefomgeving Amersfoort

 
 

3.3.1.1

indien voor onbepaalde tijd, voor zover het niet-gemeentegrond betreft

250,00

3.3.1.2

indien incidenteel en ideeel

35,00

3.3.1.3

indien incidenteel en promotioneel dan wel commercieel

85,00

3.3.2

Voor een administratieve wijziging van de vergunning als bedoeld onder 3.3.1.1, 3.3.1.3, 3.3.3.1 en 3.3.3.2

 
 
 

bedraagt het tarief

75,00

3.3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 
 
 

evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de APV:

 
 

3.3.3.1

voor een evenement met een laag risico

200,00

3.3.3.2

voor een evenement met een verhoogd of hoog risico

500,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Prostitutiebedrijven en coffeeshops

 
 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

3.4.1.1

het exploiteren van een seksinrichting (art. 3.4 Apv)

850,00

3.4.1.2

het exploiteren van een escortbedrijf (art. 3.4 Apv)

425,00

3.4.1.3

het wijzigen van de leidinggevende van de seksinrichting of het escortbedrijf (art. 3.15 Apv)

210,00

3.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 
 

3.4.2.1

een gedoogverklaring op grond van het gemeentelijk Coffeeshopbeleid

850,00

3.4.2.2

het wijzigen van de leidinggevende van de Coffeeshop, per leidinggevende

210,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Brandveiligheid

 
 

3.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting die niet bedoeld is voor gebruik langer dan 30 dagen, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening

210,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Ontheffing stookverbod

 
 

3.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 
 
 

verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.34 lid 3 van de Apv

35,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 7 Overige vergunningen

 
 

3.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 
 
 

verkrijgen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

75,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 8 Kinderopvang

 
 

3.8.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot registratie van

 
 

3.8.1.1

gastouderopvang

154,62

3.8.1.2

kindcentra

515,41

 
 
 
 

Hoofdstuk 9 Tijdelijk gebruik van een openbare plaats

 
 

3.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning op grond van

 
 
 

artikel 5.1 lid 1 van de verordening fysieke leefomgeving Amersfoort

 
 

3.9.1.1

voor gebruik van ten hoogste een week en een gebruiksoppervlakte van maximaal 10 m2

50,00

3.9.1.2

overige aanvragen

210,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 10 Deelmobiliteit

 
 

3.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2:8 van de Apv

1.102,00

Behorende bij het raadsbesluit van 20 december 2022

de griffier van Amersfoort,