Nadere regels begraafplaatsen Goeree-Overflakkee 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels begraafplaatsen Goeree-Overflakkee 2023

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

gelet op de artikelen 3, 10, 14 en 19 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Goeree-Overflakkee 2023;

besluiten:

vast te stellen de volgende Nadere regels voor de begraafplaatsen Goeree-Overflakkee 2023.

Hoofdstuk 1 Nadere regels voor begraven en asbezorging

Artikel 1 Aantal overledenen, asbussen en verstrooiingen

 • 1. Het aantal overledenen en het aantal asbussen met of zonder urn dat per grafsoort kan worden bezorgd is als volgt:

  • a.

   particulier enkel graf (1-laag) : maximaal 1 overledene en 2 asbussen;

  • b.

   particulier dubbeldiep graf (2-lagen boven elkaar): maximaal 2 overledenen en 2 asbussen;

  • c.

   particulier dubbelgraf (2x1 laag naast elkaar) : maximaal 2 overledenen en 2 asbussen;

  • d.

   particulier kindergraf tot 12 jaar : maximaal 1 overledene en 1 asbus;

  • e.

   particuliere urnenkelder : maximaal 4 asbussen;

  • f.

   particuliere urnennis : maximaal 2 asbussen;

  • g.

   algemeen graf 2-laags : maximaal 2 overledenen;

  • h.

   algemeen graf 1-laags : maximaal 1 overledene.

 • 2. Op een particulier graf mag de as van maximaal een overleden persoon worden uitgestrooid.

 • 3. Het begraven in twee lagen is alleen toegestaan op die delen van de begraafplaats die daarvoor zijn ingericht. De mogelijkheden verschillen per begraafplaats. Per graf wordt gelegenheid gegeven voor het begraven van het aantal lijken zoals aangegeven in onderstaande tabel:

begraafplaats

aantal overledenen per graf

graf volwassene

kindergraf

algemeen graf

1 laag

algemeen graf

2 lagen

particulier

enkel graf (1 laag)

en particuliere graflaag

particulier dubbel graf

(2x 1 laag naast elkaar)

particulier dubbel-diep graf

(2-lagen boven elkaar)

particulier enkel kindergraf

Ouddorp

1

n.v.t.

1

2

n.v.t.

1

Goedereede

1

n.v.t.

1

2

n.v.t.

1

Stellendam

1

n.v.t.

1

2

n.v.t.

1

Melissant

1

n.v.t.

1

2

n.v.t.

1

Herkingen

1

n.v.t.

1

2

n.v.t.

1

Dirksland

1

n.v.t.

1

2

n.v.t.

1

Middelharnis

n.v.t.

2

1

2

2

1

Sommelsdijk

1

2

1

2

2

1

Nieuwe-Tonge

n.v.t.

2

1

2

2

1

Stad aan ’t

Haringvliet

n.v.t.

2

1

2

2

1

Oude-Tonge

n.v.t.

2

1

n.v.t.

2

1

Den Bommel

n.v.t.

2

1

n.v.t.

2

1

Ooltgensplaat

n.v.t.

2

1

n.v.t.

2

1

 • 4. Een tweede begraving of asbezorging in een particulier dubbeldiepgraf is alleen toegestaan als de eerste overledene is begraven in de onderste begraaflaag.

 • 5. In een particuliere graflaag mag maximaal een overledene zijn begraven. Het bijzetten van een asbus in een particuliere graflaag is niet toegestaan.

 • 6. Het tweede lid is niet van toepassing op een particuliere graflaag.

Artikel 2 Grafkelder

Voor een grafkelder gelden de volgende voorwaarden:

 • a.

  De afmetingen van een grafkelder verschillen per begraafplaats en worden in overleg met de beheerder bepaald. De lengte en breedte van de grafkelder mogen die van het graf niet overschrijden.

 • b.

  Een grafkelder dient waterdicht te worden uitgevoerd.

 • c.

  Een grafkelder dient te worden aangebracht door een hiertoe gespecialiseerd bedrijf.

Artikel 3 Verstrooiingsplaatsen

Het verstrooien van as is mogelijk op de door burgemeester en wethouders aangewezen verstrooiingsplaatsen op de gemeentelijke begraafplaatsen in Ooltgensplaat, Oude-Tonge, Sommelsdijk, Dirksland (Staakweg), Melissant en Stellendam (Kerkhoflaan).

Hoofdstuk 2 Nadere regels grafbedekkingen Goeree-Overflakkee

Artikel 4 Aanvraag vergunning

 • 1. Bij de aanvraag van een vergunning tot het hebben van een gedenkteken en andere aard- en nagelvast verbonden voorwerpen, zoals bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Goeree-Overflakkee 2023, grafbeplanting daarvan uitgezonder, dienen de volgende gegevens te worden overgelegd:

  • a.

   een grafnummer;

  • b.

   de naam van de overledene;

  • c.

   de naam en het adres van de rechthebbende of de belanghebbende;

  • d.

   het factuuradres (indien niet het adres van rechthebbende of gebruiker); en

  • e.

   een werktekening.

 • 2. Op de werktekening dient ten minste de volgende informatie te zijn opgenomen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters, tekens en afbeeldingen die ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s); en

  • e.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 5 Gedenktekens

 • 1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt. Dit zijn vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof of metaal die van nature of na een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn. De praktische toepasbaarheid van de gedenktekens, zoals het oppakken, verplaatsen en dergelijke, dient te zijn gewaarborgd.

 • 2. De lengte en breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.

 • 3. Voor gedenktekens gelden de volgende maximale afmetingen:

breedte

lengte

hoogte

Graven volwassenen

Algemene graven

Staand gedenkteken

-

enkele graven (1-diep)

80 cm

75 cm

-

dubbeldiepe graven (2-diep)(afmeting per gedenkteken, naast elkaar geplaatst)

50 cm

75 cm

Liggend gedenkteken niet toegestaan

Particuliere graven:

Liggend en staand gedenkteken

-

enkele graven (1-diep)

90 cm

200 cm

90 cm

-

dubbeldiepe graven (2-diep)

90 cm

200 cm

90 cm

-

dubbele graven (2x1-diep, 1 gedenkteken op 2 graven)

200 cm

200 cm

90 cm

Kindergraven

Particuliere graven

Staand gedenkteken

-

enkele graven (1-diep)

40 cm

40 cm

-

dubbeldiepe graven (2-diep)

40 cm

40 cm

Liggend gedenkteken niet toegestaan

 • 4. Wanneer de beschikbare ruimte de genoemde maatvoering in het derde lid niet toelaat bepaalt de beheerder welke afwijkende afmetingen in dat geval zijn toegestaan.

 • 5. De voorwaarden in dit artikel zijn van toepassing op graven in grafrijen die in gebruik zijn genomen na de datum van de inwerkingtreding van deze nadere regels. Voor de grafrijen die op dat moment al in gebruik zijn genomen bepaalt de beheerder of en welke afwijkende afmetingen in dat geval zijn toegestaan op basis van de regels die van toepassing waren bij de ingebruikname van de betreffende grafrij.

 • 6. Het plaatsen van gedenktekens kan niet eerder plaatsvinden dan drie maanden nadat de overledene in het graf is begraven.

 • 7. Voor het aanpassen of uitbreiden van opschriften op bestaande gedenktekens is geen vergunning nodig.

 • 8. Een gedenkteken behorende bij een particuliere graflaag dat op het graf aanwezig was op 31 december 20222 kan worden gehandhaafd.

 • 9. Bij de vervanging van een bestaand gedenkteken of het plaatsen van een nieuw gedenkteken op een particuliere graflaag zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als voor algemene graven.

Artikel 6 Fundering

Alle staande en liggende gedenktekens moeten op een duurzame wijze worden gefundeerd met funderingspalen, waarbij een stabiele constructie voor de duur van de grafrusttermijn wordt gegarandeerd. Voor de funderingen gelden de volgende voorwaarden:

Graven volwassenen

Staand gedenkteken:

Betonvoet met

enkele graven (1-diep) : 3 palen van massief kunststof: minimale lengte 1,25 m

dubbeldiepe graven (2-diep) : 3 palen van massief kunststof: minimale lengte 2,25 m

Liggend gedenkteken:

Betonplaat met

enkele graven (1-diep) : 4 palen van massief kunststof: minimale lengte 1,25 m

dubbeldiepe graven (2-diep) : 4 palen van massief kunststof: minimale lengte 2,25 m

Artikel 7 Tijdstip van plaatsing

 • 1. De in artikel 8 van de verordening bedoelde toestemming, wordt tenminste twee werkdagen van tevoren gevraagd aan de beheerder. In overleg wordt bepaald wanneer en onder welke voorwaarden de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 • 2. Het plaatsen van de gedenktekens vindt plaats tijdens openingstijden, maar niet op momenten dat een begrafenis of asbezorging plaatsvindt.

 • 3. Degene die de werkzaamheden uitvoert meldt de uitgevoerde werkzaamheden ter goedkeuring bij de beheerder of het daartoe aangewezen personeel. De uitvoerende verhelpt eventueel geconstateerde onvolkomenheden of gebreken zo spoedig mogelijk.

Artikel 8 Losse bloemen en planten

 • 1. Op een particulier graf kunnen potplanten, bloemen in vazen en losse bloemen worden geplaatst of gelegd.

 • 2. Op een algemeen graf kunnen bloemen in vazen en losse bloemen worden geplaatst of gelegd.

 • 3. Voor de losse bloemen, zoals bedoeld in het 1e en 2e lid gelden dezelfde afmetingen gelden als die in artikel 5 zijn bepaald voor de gedenktekens.

Artikel 9 Winterharde beplanting

 • 1. De rechthebbende van een particulier graf kan de oppervlakte van het graf voorzien van grafbeplanting mits het graf is voorzien van een liggend gedenkteken met één of meerdere openingen waarin deze beplanting kan worden aangebracht. Het liggend gedenkteken dient in dat geval te zijn uitgevoerd met een gesloten buitenrand.

 • 2. De beplanting mag, ook in volwassen staat, de voor de grafbedekking beschikbare oppervlakte, zoals in artikel 5 is bepaald, niet overschrijden en moet door snoei binnen de gestelde proporties worden gehouden. De beplanting mogen niet hoger zijn dan de maximale hoogte van een gedenkteken, zoals is beschreven in artikel 5.

 • 3. De beheerder kan beplanting die buiten bovengenoemde ruimte geplant wordt of overhangt, verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Ook afgestorven beplanting mag de beheerder zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadevergoedingsplicht verwijderen.

 • 4. Op een algemeen graf mag geen beplanting worden aangebracht.

Artikel 10 Tijdelijk verwijderen en herplaatsen grafbedekking

 • 1. De rechthebbende van een particulier graf verwijdert en herplaatst de grafbedekkingen inclusief losse voorwerpen als dat voor het bijzetten van een overledene of een asbus in een particulier graf nodig is.

 • 2. De rechthebbende van een particuliere urnenkelder of een particuliere urnennis verwijdert en herplaatst de afsluitplaat van de urnenkelder of urnennis voor en na het bijzetten van een asbus of urn.

Artikel 11 Beslissingsbevoegdheid

In de gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of in geval van een verschil van mening over de uitleg van haar bepalingen, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 2. De Nadere regels voor graven, asbezorging en gedenkplaatsen Goeree-Overflakkee worden ingetrokken.

 • 3. De Nadere regels grafbedekkingen Goeree-Overflakkee worden ingetrokken.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als: Nadere regels voor de begraafplaatsen Goeree-Overflakkee 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 20 december 2022 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman