Regeling vervallen per 01-03-2024

Tijdelijke verordening vrij reizen minima Goeree-Overflakkee

Geldend van 01-03-2023 t/m 29-02-2024

Intitulé

Tijdelijke verordening vrij reizen minima Goeree-Overflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2022;

gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening: Tijdelijke verordening vrij reizen minima Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • aanvrager: inwoner van de gemeente Goeree-Overflakkee van 18 jaar en ouder die in aanmerking wenst te komen voor deelname aan de pilot vrij reizen minima Goeree-Overflakkee;

  • deelnemer: inwoner of zijn ten laste komend minderjarig kind(eren), die na beoordeling door burgemeester en wethouders is toegelaten om deel te nemen aan de pilot vrij reizen minima Goeree-Overflakkee;

  • inkomen: inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet of het inkomen waarover redelijkerwijs beschikt kan worden;

  • inkomensnorm: maximaal 110% van de toepasselijke norm als bedoeld in artikel 20 en artikel 21 van de wet;

  • persoonlijke OV-chipkaart: elektronische vervoerspas op naam met NFC-chip voor het betalen van openbaar vervoer in Nederland;

  • ten laste komend kind: kind van 12 tot en met 17 jaar, voor wie de alleenstaande ouder of de gehuwde aanspraak op kinderbijslag kan maken;

  • vervoerder: vervoersbedrijf Connexxion;

  • voordeel-busabonnement: jaarabonnement voor Openbaar Vervoer geldig op werkdagen vanaf 09:00 uur en in de weekenden of op feestdagen de gehele dag, voor het reizen binnen de vervoersregio zoals de vervoerder heeft beschreven in zijn minima product;

  • wet: Participatiewet.

 • 2. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de wet, de Verordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Goeree-Overflakkee, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Artikel 2 Pilot vrij reizen

Aan inwoners met een laag inkomen wordt, in de vorm van een pilot en in samenwerking met de vervoerder, een voordeel-busabonnement ter beschikking gesteld welke gedurende een jaar gebruikt kan worden.

Artikel 3 Voorwaarden en uitsluitingsgronden

 • 1. Een aanvrager of diens ten laste komende kind kan deelnemen aan de pilot als bedoeld in artikel 2 als:

  • a.

   het gezinsinkomen niet hoger is dan de inkomensnorm;

  • b.

   er toestemming wordt verleend om geanonimiseerde gegevens van de vervoerder te (laten) delen met de gemeente die als doel hebben de effecten van de pilot te kunnen monitoren; en

  • c.

   hij een persoonlijke OV-chipkaart heeft, welke nog tenminste drie maanden geldig is ten tijde van de aanvraag.

 • 2. Uitgesloten van deelname zijn inwoners die op grond van een studie of anderszins rechthebbend zijn op een OV abonnement waarmee tenminste in de daluren vrij kan worden gereisd.

Artikel 4 Inkomens- en vermogenstoets

 • 1. Voor het bepalen van het gezinsinkomen wordt uitgegaan van het gemiddelde netto-inkomen over een periode van zes maanden voorafgaand aan de datum van aanvraag.

 • 2. De inkomenstoets wordt niet toegepast als de aanvrager:

  • a.

   op het moment van aanvraag op grond van de wet een uitkering voor levensonderhoud ontvangt;

  • b.

   binnen zes maanden voorafgaande aan de aanvraag een toekenningsbesluit heeft ontvangen voor bijzondere bijstand of een gemeentelijke inkomensregeling en verklaart dat er geen wijzigingen zijn in het inkomen of de gezinssamenstelling in de tussenliggende periode; of

  • c.

   op het moment van de aanvraag in een minnelijke of wettelijke schuldregeling zit, waarbij het Vrij te laten bedrag (VTLB) is gelijkgesteld aan de hoogte van de toepasselijke bijstandsnorm en als de aanvrager verklaart dat er inmiddels geen wijzigingen zijn in het inkomen of de gezinssamenstelling.

 • 3. Het vermogen wordt buiten beschouwing gelaten.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1. De aanvrager kan op elk moment een aanvraag indienen bij burgemeester en wethouders voor zichzelf of zijn ten laste komende kind(eren).

 • 2. De aanvrager dient de aanvraag in via het daarvoor bestemde formulier via de website van de gemeente Goeree-Overflakkee. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3. Bij de aanvraag overlegt de aanvrager:

  • a.

   een bewijs van het gezinsinkomen; en

  • b.

   een kopie van de persoonlijke OV-chipkaart op naam van de betreffende gezinsleden.

 • 4. Mocht de aanvrager ten tijde van de aanvraag niet in bezit zijn van een persoonlijke OV-chipkaart, dan dient de aanvrager deze aan te vragen bij de vervoerder, nadat burgemeester en wethouders hem hebben bericht dat hij op grond van de toelatingscriteria in aanmerking komt voor deelname aan de pilot.

 • 5. Bij een positief besluit geven burgemeester en wethouders aan de vervoerder opdracht om de deelnemer(s) een voordeel-busabonnement te verstrekken.

 • 6. Wanneer burgemeester en wethouders voor de twintigste dag van de maand een positief besluit hebben genomen dan kan het voordeel-busabonnement vanaf de eerste dag van de volgende maand worden geactiveerd en gebruikt. Wanneer er na de twintigste dag van de maand een positief besluit is genomen dan kan het voordeel-busabonnement vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand worden geactiveerd en gebruikt.

Artikel 6 Werking voordeel-busabonnement

 • 1. De gemeente vergoedt de kosten voor het voordeel-busabonnement en deze kosten worden rechtstreeks overgemaakt aan de vervoerder.

 • 2. De aanvrager dient zelf de persoonlijke OV-chipkaart op naam van de deelnemer(s) aan te vragen bij de vervoerder.

 • 3. De kosten voor een persoonlijke OV-chipkaart of een vervangende persoonlijke OV-chipkaart worden niet vergoed door de gemeente.

 • 4. De deelnemer dient zelf het voordeel-busabonnement te activeren op de persoonlijke OV-chipkaart bij de daarvoor aangewezen oplaadpunten.

 • 5. Reizen via het voordeel-busabonnement is beschikbaar vanaf het moment dat de deelnemer het busabonnement activeert op diens persoonlijke OV-chipkaart en is na activeren geldig voor de duur van een jaar.

 • 6. De deelnemer kan gedurende de geldigheid van het voordeel-busabonnement niet nogmaals een aanvraag indienen, tenzij dit een aanvraag is voor ten laste komend kind dat alsnog de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt en daarmee in aanmerking kan komen voor een voordeel-busabonnement.

 • 7. Bij verlies of diefstal van de persoonlijke OV-chipkaart dient de deelnemer zelf zorg te dragen voor een vervangende persoonlijke OV-chipkaart en dient de deelnemer de vervoerder zelf te verzoeken de resterende abonnementsduur op de vervangende OV-chipkaart over te zetten.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening geldt van 1 maart 2023 tot en met 29 februari 2024.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Tijdelijke verordening vrij reizen minima Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Goeree-Overflakkee op 15 december 2022

griffier, voorzitter,

drs. G. Brand mr. A. Grootenboer-Dubbelman