Regeling vervallen per 30-04-2023

Subsidieregeling school ontbijt en lunch 2022-2023 gemeente Katwijk

Geldend van 29-12-2022 t/m 29-04-2023

Intitulé

Subsidieregeling school ontbijt en lunch 2022-2023 gemeente Katwijk

Het college van burgemeester en wethouders (verder: college), stelt gelet op hetgeen bepaald in de Algemene wet Bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Katwijk 2018 de Subsidieregeling School ontbijt en lunch 2022-2023 gemeente Katwijk vast.

Artikel 1 Subsidieplafond

Het college heeft op 20 december 2022 op grond van artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Katwijk 2018 een subsidieplafond vastgesteld van € 100.000. Per aanvraag kan maximaal 6.500 euro per school worden aangevraagd.

Artikel 2 ASV

De Algemene subsidieverordening gemeente Katwijk 2018 is onverkort van toepassing, tenzij bij deze regeling uitdrukkelijk daarvan wordt afgeweken.

Artikel 3 Het doel

 • 1. Het college wil een extra bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van (energie) armoede. Deze bijdrage bestaat uit een budget voor scholen om kinderen die het nodig hebben van gezond voedsel te voorzien.

 • 2. Met de beschikbare subsidiegelden dient voedsel te worden gekocht voor de kinderen.

Artikel 4 De aanvrager

De aanvraag voor subsidie op basis van deze regeling kan worden gedaan door schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs waaronder ook verstaan wordt speciaal onderwijs, voor zover zij zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente Katwijk.

Artikel 5 Voorwaarden

 • 1. Schoolbesturen kunnen slechts eenmaal per school subsidie aanvragen.

 • 2. De verleende subsidie wordt toegekend om maaltijden te kopen in de periode januari tot en met april 2023.

 • 3. De middelen zijn gericht op kinderen die zichtbaar of niet zichtbaar in armoede leven.

 • 4. De middelen zijn gericht op kinderen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs.

Artikel 6 De aanvraag

 • 1. Het college stelt voor het indienen van aanvragen een formulier vast. Dit formulier is digitaal (online) te vinden op de gemeentelijke website en kan alleen via deze digitale weg worden ingediend.

 • 2. De aanvraag kan worden ingediend na bekendmaking van deze regeling tot 1 februari 2023. Aanvragen die later worden ingediend worden geweigerd.

 • 3. In afwijking van artikel 5 van de Verordening bevat de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens:

  • o

   Voor hoeveel leerlingen er budget wordt aangevraagd;

  • o

   Hoe het budget gaat worden besteed;

  • o

   IBAN bankrekeningnummer organisatie;

  • o

   Of aanvrager voor ditzelfde doel elders een aanvraag heeft ingediend en goedkeuring heeft gekregen.

 • 4. Het college behoudt de mogelijkheid om in aanvulling op voornoemde gevraagde documenten nadere informatie op te vragen ter beoordeling van de aanvraag.

Artikel 7 Beoordeling van de aanvraag

 • 1. Voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond worden de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld en beoordeeld, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen. Daarbij wordt rekening gehouden met middelen die elders al aangevraagd en goedgekeurd zijn.

 • 2. Wanneer de subsidieaanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld zijn subsidieaanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.

Artikel 8 Besluit op de aanvraag

Het college beslist binnen acht weken na het indienen van de aanvraag. Het college kan deze termijn voor de verstreken beslistermijn eenmalig met vier weken verlengen.

Artikel 9 Verplichtingen

Gedurende de periode dat activiteiten worden verricht waarvoor de subsidie wordt verstrekt, vindt periodiek een gesprek plaats tussen de subsidieontvanger en de accounthouder van de gemeente, zo vaak als naar het oordeel van de accounthouder noodzakelijk is. Subsidieontvanger levert op verzoek van de accounthouder zo nodig documenten aan ter voorbereiding op deze gesprekken.

Artikel 10 Verantwoording en afrekening

 • 1. De verleende subsidies worden met een beschikking direct vastgesteld.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1. Regels treden in werking op de dag na de dag van bekendmaking en gelden tot 30 april 2023.

 • 2. Deze regeling blijft van toepassing op de afwikkeling van subsidies die voor de vervaldatum op basis van deze regeling zijn verleend en op bezwaar- en beroepsprocedures ten aanzien van die subsidies. Deze regeling blijft eveneens van toepassing op aanvragen om subsidies waarop voor de vervaldatum nog niet is beslist.

 • 3. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze subsidieregeling als toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van B&W van 20 december 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk,

De secretaris,

De heer R. Jie Sam Foek

De burgemeester,

De heer C. Visser