Reglement Burgelijke Stand Bernheze 2022

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Reglement Burgelijke Stand Bernheze 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze;

gelet op de artikelen 16, 16a en 16c van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1 t/m 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994, en artikel 4 Wet rechten burgerlijke stand,

besluit vast te stellen:

Reglement Burgerlijke Stand Bernheze 2022.

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

a. college: het college van burgemeester en wethouders van Bernheze;  b. wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;  c. besluit: Besluit Burgerlijke Stand 1994;  

d. ambtenaar van de burgerlijke stand: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:16 Burgerlijk Wetboek;

e. buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar van de burgerlijke stand is bedoeld in artikel 1:16 BW, die is belast met het verrichten van bepaalde taken als bedoeld in artikel 1:16a, tweede lid BW;  

f. gemeentehuis: een gebouw en de daaraan verbonden (buiten)ruimten dat bij besluit door het bevoegd orgaan als zodanig (éénmalig) is aangewezen;  

h. huwelijk: een voltrekking van een huwelijk, voltrekking van een geregistreerd partnerschap of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk;

i. trouwlocatie: het gemeentehuis of een trouwlocatie die is aangewezen;

j. eenvoudig huwelijk: een huwelijk zonder enig ceremonieel, zoals omschreven in art. 12.2 van dit reglement;

k. kosteloos huwelijk: een huwelijk als bedoeld in art. 4 van de Wet rechten burgerlijke stand.  

Artikel 2 Aanwijzing van de ambtenaar van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

1. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt door het college aangewezen. Een aanwijzing kan voor een bepaalde tijdsduur gelden. De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop het dienstverband bij de gemeente Bernheze eindigt.   

2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt door het college aangewezen. Een aanwijzing kan voor een bepaalde tijdsduur gelden. De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop de arbeidsovereenkomst met de gemeente Bernheze eindigt.

3. Raadsleden, wethouders en de burgemeester van gemeente Bernheze kunnen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden aangewezen. Deze periode eindigt uiterlijk vier maanden na beëindiging van onderscheidenlijk het raadslidmaatschap, wethouderschap en burgemeesterschap.

4. Tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen voor de totstandkoming van één enkel huwelijk worden aangewezen: (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand die al in een andere gemeente zijn aangewezen en van wie de aanwijzing en beëindiging nog niet is verlopen.

5. Op verzoek van een bruidspaar of aanstaande partners kan een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden aangewezen als trouwambtenaar voor één dag, behalve als er sprake is van een eenvoudig op kosteloos huwelijk.   

6. De aanwijzing van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand op grond van lid 4 van dit artikel gebeurt pas nadat het bruidspaar of de partners hebben aangegeven betrokken persoon als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand te wensen. Het schriftelijk of elektronisch verzoek hiervoor gebeurt onder vermelding van de namen en het adres van het bruidspaar of de partners, de dag, het tijdstip en het adres van de locatie, uiterlijk zes weken vóór de totstandkoming van het huwelijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij de aanvraag moeten afschriften van de aanwijzing en beëdiging worden overgelegd.

7. De aanwijzing van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand op grond van lid 5 van dit artikel gebeurt pas nadat het bruidspaar of de partners hebben aangegeven betrokken persoon als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand te wensen. Het schriftelijk of elektronisch verzoek hiervoor gebeurt onder vermelding van de namen en het adres van het bruidspaar of de partners, de dag, het tijdstip en het adres van de locatie, drie maanden vóór de totstandkoming van het huwelijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.   

8. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand moet een verklaring omtrent het gedrag overleggen. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

9. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand volgt een korte instructie over de huwelijksvoltrekking en de wettelijke regels omtrent huwelijk/geregistreerd partnerschap.  

10. Bij de voltrekking door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die éénmalig een voltrekking doet is een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Bernheze aanwezig.

11. Na de aanwijzing als bedoeld in de leden 1, 2, 3, 4 of 5 van dit artikel, vindt beëdiging plaats bij de rechtbank Oost-Brabant. Pas na beëdiging kunnen de werkzaamheden als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand aanvangen.

13. Benoemingen die hebben plaatsgevonden vóór de totstandkoming van dit reglement worden beschouwd als een aanwijzing als bedoeld in artikel 1: 16 BW.

Artikel 3 Vergoedingen

1. De vergoeding aan de ambtenaar burgerlijke stand in de zin van artikel 2 lid 1 van dit reglement vindt plaats op basis van een arbeidsovereenkomst.

 • 2.

2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand ontvangt een vergoeding conform de Regeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand en de collectieve arbeidsovereenkomst Gemeenten.

3. Een raadslid, wethouder of burgemeester die is aangewezen als trouwambtenaar heeft geen recht op een vergoeding van de gemeente Bernheze.

 • 2.

4. Een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag heeft geen recht op een vergoeding van de gemeente Bernheze.

Artikel 5 Leiding van de dienst burgerlijke stand

De teamcoach van team KCC en burgerzaken is verantwoordelijk voor de verdeling van de werkzaamheden van de ambtenaren van de burgerlijke stand en van de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.

Artikel 6 Locaties voor werkzaamheden van de burgerlijke stand

1. In het gemeentehuis van gemeente Bernheze worden alle wettelijke taken genoemd in art. a:16 a BW verricht.

2. Een huwelijk wordt voltrokken op het gemeentehuis, op een vaste locatie of een eenmalige trouwlocatie.

 • 3. Gelet op artikel 1, tweede lid, van het Besluit burgerlijke stand kan de teamcoach KCC en burgerzaken beslissen dat de (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand hun ambtsbezigheden elders uitvoeren. Hij wijst hiertoe, al dan niet tijdelijk, locaties binnen de gemeente aan.

Artikel 7 Aanwijzen van vaste trouwlocatie

1. Het college wijst het Kasteel als extra vaste trouwlocatie aan.

Artikel 8 Aanwijzen van eenmalige trouwlocaties

 • 1.

  1. Op verzoek van een bruidspaar of aanstaande partners kan het college een locatie aanwijzen als eenmalige trouwlocatie.

2. Het verzoek wordt uiterlijk drie maanden voor het huwelijk ingediend. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan deze termijn verkorten indien daar gewichtige redenen voor zijn. De beslissing daarover ligt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 9 Voorwaarden voor trouwlocatie

 • 2.

1Een locatie wordt alleen aangewezen als trouwlocatie als de locatie naar het oordeel van het college aan alle hierna volgende voorwaarden voldoet:

 • 4.

a. De locatie is niet in strijd met de openbare orde of goede zeden.

 • 6.

b. De locatie laat geen onduidelijkheid bestaan over het onderscheid tussen kerk en staat.

 • 8.

c. voor de duur van het gebruik als locatie voor een voltrekking, wordt de openbaarheid van de locatie gegarandeerd, wat betekent dat de toegang tot de locatie en de eigenlijke voltrekking voor een ieder vrij en op eenvoudige wijze toegankelijk is, waaronder begrepen mensen met een beperking.

d. De locatie voldoet aan bouwtechnische veiligheidseisen, zoals onder meer gesteld door de brandweer, mede gelet op het aantal gasten dat bij het huwelijk aanwezig zal zijn.

e. Er is in de omgeving van de locatie voldoende parkeergelegenheid.

f. De locatie wordt voor de duur van de voltrekking van het huwelijk kosteloos ter beschikking gesteld aan de gemeente.

 • .

  g.. De locatie beschikt over de nodige voorzieningen en wordt naar behoren ingericht, waaronder mede wordt verstaan:

 • .

  - er voldoende tafels en stoelen aanwezig zijn,

 • .

  - de ruimte waar het huwelijk wordt voltrokken voldoende verlicht en, als het gaat om een binnenruimte, verwarmd is,

 • .

  - de locatie beschikt over voldoende en degelijke sanitaire voorzieningen,

 • .

  - er een overkapping voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand is als er kans is op regen of bij hoge zomerse temperaturen,

 • .

  - er een aparte ruimte aanwezig is waar de ambtenaar zich kan verkleden.

 • .

 • h. De eigenaar/beheerder van de locatie heeft de “Overeenkomst Trouwlocatie” ondertekend.

 • .

 • 2. Als het voornemen bestaat om het huwelijk te organiseren in een omsloten buitenruimte, dan moet in het daaraan verbonden gebouw een binnenruimte beschikbaar zijn die aan de voorwaarden voldoet, zodat zo nodig kan worden uitgeweken naar die binnenruimte.

.

Artikel 10 Gebruik van een trouwlocatie

 • .

  1. De wijze van gebruik van een trouwlocatie wordt voor de duur van de huwelijksvoltrekking bepaald door de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • .

  2. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inrichting, aankleding en verzorging van een trouwlocatie, noch voor schade of letsel aan derden of aan de trouwlocatie.

 • .

 • 3. Als een trouwlocatie op de dag van de huwelijksvoltrekking niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 9, kan de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand besluiten om het huwelijk niet op de overeengekomen tijd en locatie te laten plaatsvinden. De gemeente is niet verantwoordelijk voor schadevergoeding of andere kosten die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 11 Openstelling

1. De burgerlijke stand is geopend op maandag tot en met vrijdag tijdens de uren waarin team Burgerzaken voor het publiek is geopend. Dit geldt voor zover deze dagen geen algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen zijn in de zin van artikel 3, eerste lid van de Algemene termijnenwet of overige, door het college aan te wijzen dagen en uren. In bijzondere gevallen kan het college of de teamcoach team KCC en burgerzaken besluiten van de openingstijden af te wijken.

2. Onverminderd de bepalingen van de wet, het Besluit burgerlijke stand en dit reglement kan de totstandkoming van een huwelijk op een ieder tijdstip van de week plaatsvinden mits:

a. de voorgenomen trouwlocatie op het gewenste tijdstip geopend, openbaar toegankelijk en beschikbaar is;

b de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand op het gewenste tijdstip beschikbaar is voor het huwelijk, dan wel het begeleiden van de (buitengewoon) ambtenaar voor één dag;

3. Op tijdig verzoek van een belanghebbende, gedaan aan het college dan wel aan de teamcoach team KCC en burgerzaken, zal het gemeentehuis waar de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden uitoefent, worden geopend op zaterdag, zondag of op andere dagen dat het bureau is gesloten, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende werkdag.

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1 Kosteloos huwelijk

1. Gelet op artikel 4 Wet rechten burgerlijke stand wordt tweemaal per week in het gemeentehuis een tijdstip aangeboden voor een kosteloos huwelijk. Dit is op maandagmorgen om 09.00 en om 09.15 uur.

2. Alleen een bruidspaar waarvan er tenminste één persoon als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP) van Bernheze is ingeschreven komt in aanmerking voor een kosteloos huwelijk.

3. De voltrekking wordt uitgevoerd door een door de gemeente aangewezen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

4. Een kosteloos huwelijk vindt plaats zonder enig ceremonieel en wordt beperkt tot wettelijke formaliteiten. Er wordt geen toespraak gehouden, persoonlijke inbreng is niet mogelijk en het huwelijk duurt ongeveer 10 minuten.

5. Bij een kosteloos huwelijk zijn maximaal zes personen aanwezig inclusief de fotograaf. In bijzondere omstandigheden kan de teamcoach KCC en burgerzaken het maximum aantal personen aanpassen.

12.2 Eenvoudige huwelijken

1. De eenvoudige huwelijken vinden plaats op maandag, dinsdag en woensdag om 09.00 uur, 10.00 uur of 11.00 uur en vinden uitsluitend plaats in het gemeentehuis.

2. De voltrekking wordt uitgevoerd door een door de gemeente aangewezen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand;

3. Een eenvoudig huwelijk vindt plaats zonder enig ceremonieel en wordt beperkt tot wettelijke formaliteiten. Er wordt geen toespraak gehouden, persoonlijke inbreng is niet mogelijk en het huwelijk duurt ongeveer 15 minuten. De enige uitzondering hierop is dat er een standaard gedicht wordt voorgelezen

4. Bij een eenvoudig huwelijk zijn maximaal 15 personen aanwezig inclusief de fotograaf. In bijzondere omstandigheden kan de teamcoach KCC en burgerzaken het maximaal aantal personen aanpassen.

12.3 Getuigen

Indien het bruidspaar geen getuigen heeft, bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor gemeentelijke getuigen.

Artikel 13 Schakelbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 14 Hardheidsclausule

De gemeente Bernheze handelt overeenkomstig het reglement, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Artikel 10 Slotbepalingen

1. Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement Burgerlijke Stand Bernheze.

2. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2023.

3. Het reglement burgerlijke stand Bernheze 1995 en de wijziging Reglement Burgerlijke Stand Bernheze 1995 op 1 januari 1998 vervalt met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit reglement.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Bernheze in de vergadering van

15 november 2022

De secretaris, De burgemeester,

Peggy Hurkmans Marieke Moorman

Ondertekening