Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen gemeente Horst aan de Maas 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen gemeente Horst aan de Maas 2023

De raad van de gemeente Horst aan de Maas;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2022,

gemeentebladnummer 2022.143;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen gemeente Horst aan de Maas 2023

Artikel 1 Heffingen die in aanmerking komen voor kwijtschelding

Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen en heffingen kan volledig kwijtschelding worden verleend

voor:

 • a.

  de afvalstoffenheffing;

 • b.

  de rioolheffing;

 • c.

  de onroerendezaakbelasting.

Artikel 2 Heffingen die niet in aanmerking komen voor kwijtschelding

Voor andere dan de in artikel 1 genoemde belastingen en heffingen, wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 3 Natuurlijke personen

De kwijtschelding wordt verleend aan natuurlijke personen.

Artikel 4 Regeling kwijtschelding belastingen overheden is van toepassing

De Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 5 september 2022, nr. 2022-0000348109, houdende nadere regels over de kwijtschelding van

provinciale, gemeentelijke en waterschapsbelastingen (Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden) is met ingang van 1 januari 2023 van toepassing op de kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen als bedoeld in artikel 1.

Artikel 5 Verruimde kwijtschelding

 • 1. Bij de berekening van kwijtschelding wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 procent.

 • 2. Bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek wordt bij het bepalen van het netto-besteedbare inkomen rekening gehouden met de netto-kosten van kinderopvang (na aftrek ontvangen kinderopvangtoeslag en tegemoetkoming kinderopvang). Voor de berekening van de kosten wordt gerekend met de maximum uur prijs zoals vermeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag.

 • 3. De kwijtscheldingsnorm voor AOW-gerechtigden inwoners wordt vastgesteld op 100 procent van de toepasselijke AOW-bedragen.

 • 4. Ondernemers (natuurlijke personen) die een inkomen op of onder het bestaansminimum hebben kunnen (toetsing aan dezelfde voorwaarden als overige inwoners) in aanmerking komen voor kwijtschelding van hun privé-belastingen zoals genoemd in artikel 1.

 • 5. In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen als bedoeld in dat onderdeel als volgt verhoogd:

  • a.

   extra toegestane financiële middelen voor een echtpaar bedragen € 2.000;

  • b.

   extra toegestane financiële middelen voor een alleenstaande bedragen € 1.500 (75%);

  • c.

   extra toegestane financiële middelen voor een alleenstaande ouder bedragen € 1.800 (90%).

Artikel 6 Intrekking bestaande verordening, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De Verordening Kwijtschelding gemeentelijke heffingen 2015, vastgesteld op 16 december 2014 door de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken die voor die datum zijn ingediend.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen gemeente Horst aan de Maas 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 december 2022.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

drs. R.F.I. Palmen

De griffier,

mr. R.J.M. Poels