Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Noordwijk 2023

Geldend van 24-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Noordwijk 2023

De raad van de gemeente Noordwijk,

gelezen het voorstel van het college van 8 november 2022,

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN NOORDWIJK 2023

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: gemeentelijke begraafplaats Oude Zeeweg 32, 2202 CG Noordwijk;

 • b.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of een of meerdere asbussen of urnen worden bijgezet;

 • d.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • e.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • f.

  particuliere urnennis: een nis in het columbarium, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  particuliere urnenkelder: een kelder waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • h.

  asbus: een bus ter berging van as van een gecremeerde overledene;

 • i.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen:

 • j.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particuliere urnennis of een particuliere urnenkelder;

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezit¬tingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor de oorlogsgraven 1914 1918 en 1940¬-1945.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten, indien de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 wordt uitgereikt, worden betaald op het moment van uitreiken van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten, indien de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 wordt toegezonden, worden betaald binnen 8 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en het tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1. De “Verordening lijkbezorgingsrechten Noordwijk 2022” van 21 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening lijkbezorgingsrechten Noordwijk 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2022

Mw. D. Thissen

plaatsvervangend griffier

Mw. W.J.A. Verkleij

voorzitter raad

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2023

 

 
 

HOOFDSTUK 1: Verlenen van uitsluitend recht

Tarieven 2023

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden

 
 

van lijken of asbussen in een particulier graf wordt geheven:

 

1.1.1

voor een periode van 20 jaar

€ 2.101,00

1.1.2

voor een periode van 10 jaar

€ 1.261,00

 

 

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen plaatsen en geplaatst houden

 
 

van asbussen/urnen in een particuliere urnennis in het columbarium wordt geheven:

 

1.2.1

voor een periode van 20 jaar

€ 1.535,00

1.2.2

voor een periode van 10 jaar

€ 921,00

 

 

1.3

Voor het verlenen van een uitsluitend recht tot het doen plaatsen en geplaatst houden

 
 

van asbussen/urnen in een particuliere urnenkelder, wordt geheven:

 

1.3.1

voor een periode van 20 jaar

€ 1.323,00

1.3.2

voor een periode van 10 jaar

€ 792,00

 

 

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht, wordt geheven:

 

1.4.1

voor een particulier graf voor een periode van 10 jaar

€ 1.136,00

1.4.2

voor een particulier graf voor een periode van 5 jaar

€ 670,00

1.4.3

voor een particuliere urnennis voor een periode van 10 jaar

€ 830,00

1.4.4

voor een particuliere urnennis voor een periode van 5 jaar

€ 498,00

1.4.5

voor een particuliere urnenkelder voor een periode van 10 jaar

€ 715,00

1.4.6

voor een particuliere urnenkelder voor een periode van 5 jaar

€ 428,00

 

 
 

 
 

HOOFDSTUK 2: Begraven

 

2.1

Voor het begraven van een lijk:

 

2.1.1

van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

€ 933,00

2.1.2

van een kind beneden 1 jaar wordt geheven

€ 232,00

2.1.3

van een kind vanaf 1 tot 12 jaar wordt geheven

€ 468,00

 

 

2.2

Voor het op zaterdag begraven van een lijk:

 

2.2.1

van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

€ 1.302,00

2.2.2

van een kind beneden 1 jaar wordt geheven

€ 601,00

2.2.3

van een kind vanaf 1 tot 12 jaar wordt geheven

€ 833,00

 

 

2.3

Voor het op buitengewone uren begraven van een lijk:

 

2.3.1

van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

€ 1.302,00

2.3.2

van een kind beneden 1 jaar wordt geheven

€ 601,00

2.3.3

van een kind vanaf 1 tot 12 jaar wordt geheven

€ 833,00

 

 

2.4

Onder buitengewone uren wordt verstaan: maandag t/m vrijdag van 16:00 tot 20:00 uur.

 
 

 

2.5.

Begraven op zaterdag is alleen mogelijk van 9:00 tot 12:00 uur.

 
 

 
 

 
 

HOOFDSTUK 3: Bijzetten van urnen

 

3.1

Voor het bijzetten van een urn:

 

3.1.1

in een particulier graf wordt geheven

€ 193,00

3.1.2

in een particuliere urnenkelder wordt geheven

€ 193,00

3.1.3

in een particuliere urnennis wordt geheven

€ 193,00

 

 

3.2

Voor het op zaterdag bijzetten van een urn:

 

3.2.1

in een particulier graf wordt geheven

€ 270,00

3.2.2

in een particuliere urnenkelder wordt geheven

€ 270,00

3.3.3

in een particuliere urnennis wordt geheven

€ 270,00

 

 

3.3

Voor het op buitengewone uren bijzetten van een urn:

 

3.3.1

in een particulier graf wordt geheven

€ 270,00

3.3.2

in een particuliere urnenkelder wordt geheven

€ 270,00

3.3.3

in een particuliere urnennis wordt geheven

€ 270,00

 

 

3.4

Onder buitengewone uren wordt verstaan: maandag t/m vrijdag van 16:00 tot 20:00 uur.

 
 

 

3.5

Bijzetten van een urn op zaterdag is alleen mogelijk van 9:00 tot 12:00 uur.

 
 

 
 

 
 

HOOFDSTUK 4: Grafbedekking

 

4.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

 
 

vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van een gedenkteken wordt geheven:

€ 85,00

 

 

4.2

Voor het door of vanwege de gemeente wegnemen en

 
 

herplaatsen van een gedenkteken, wordt geheven:

 

4.2.1

voor een staande gedenksteen

€ 96,00

4.2.2

voor een staande gedenksteen met omrastering

€ 270,00

4.2.3

voor een zerk

€ 270,00

4.2.4

voor een afsluit gedenksteen urnennis

€ 96,00

 

 
 

 
 

HOOFDSTUK 5: Inschrijven / overboeken van het uitsluitend recht

 

5.1

Voor het inschrijven van het uitsluitend recht op een particulier graf, urnennis,

 
 

of urnenkelder in de administratie van de gemeentelijke begraafplaats, wordt geheven:

€ 50,00

 

 

5.2

Voor het overboeken van het uitsluitend recht op een particulier graf, urnennis

 
 

of urnenkelder in de administratie van de gemeentelijke begraafplaats, wordt geheven:

€ 50,00

 

 
 

 
 

HOOFDSTUK 6: Opgraven, ruimen, schudden van een graf

 

6.1

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot wordt geheven:

€ 732,00

 

 

6.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven wordt een recht geheven als bedoeld in

 
 

HOOFDSTUK 2

 
 

 

6.3

Voor het na overbrenging van een andere begraafplaats opnieuw begraven in een

 
 

particulier graf wordt een recht geheven als bedoeld in HOOFDSTUK 2

 
 

 

6.4

Voor het ruimen van een particulier graf met een uitsluitend recht, op verzoek van de

 
 

rechthebbende wordt een recht geheven van:

€ 732,00

 

 

6.5

Voor het schudden van een particulier graf met een uitsluitend recht, op verzoek van de

 
 

rechthebbende wordt een recht geheven van:

€ 732,00

 

 
 

 
 

HOOFDSTUK 7: Overige heffingen

 

7.1

Voor het gebruik van de aula wordt geheven per rouwdienst en/of condoleantie:

€ 242,00

 

 

7.2

Voor het gebruik van de opbaarruimte in de aula voor het opbaren van een overledene

 
 

wordt per dag of dagdeel geheven:

€ 75,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behorende bij raadsbesluit van 20 december 2022,

De griffier van de gemeente Noordwijk,