Regeling vervallen per 01-04-2024

Uitvoeringsregeling steunfonds energiekosten voor verenigingen en stichtingen 2023

Geldend van 22-03-2023 t/m 31-03-2024

Intitulé

Uitvoeringsregeling steunfonds energiekosten voor verenigingen en stichtingen 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

Gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Peel en Maas;

Overwegende dat het wenselijk is uitvoeringsregels vast te stellen voor de subsidiëring van verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen zonder winstoogmerk waarvan het voortbestaan als gevolg van de hoge energiekosten in gevaar is of dreigt te komen.

BESLUITEN:

Vast te stellen de volgende uitvoeringsregeling:

Uitvoeringsregeling steunfonds energiekosten voor verenigingen en stichtingen 2023

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Peel en Maas;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas;

 • c.

  Maatschappelijke activiteiten: de activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit en leefbaarheid van de diverse kernen van Peel en Maas of activiteiten die ondersteuning bieden aan de inwoners van Peel en Maas ontplooid volgens de doelstelling en statuten van de rechtspersoon;

 • d.

  Organisatie: de vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze uitvoeringsregeling is enkel van toepassing op de verstrekkingen van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten en alleen als uit de beoordeling van de gevraagde gegevens zoals genoemd in artikel 6, blijkt dat de instandhouding van de activiteiten in gevaar is of dreigt te komen als gevolg van de hoge energiekosten die betrekking hebben op het jaar 2023.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen in aanmerking alle maatschappelijke activiteiten die verricht worden door de in artikel 4 genoemde doelgroep.

Artikel 4 Doelgroep waaraan subsidie kan worden verleend

Subsidie kan slechts worden verleend aan een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk die is gevestigd in Peel en Maas en met haar activiteiten in hoofdzaak gericht is op de inwoners van Peel en Maas.

Artikel 5 Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9 van de Subsidieverordening kan de subsidie worden geweigerd als er sprake is van één of meerdere van de volgende gevallen:

 • a.

  De aanvraag is buiten de in artikel 7 genoemde termijn ingediend.

 • b.

  De gegevens vermeld in artikel 6 zijn niet tijdig en/of niet compleet ingediend bij het college.

 • c.

  De financiële noodsituatie is veroorzaakt door verwijtbaar gedrag van de bestuurder die of het bestuur dat leiding geeft aan de organisatie.

 • d.

  Er wordt niet voldaan aan het bepaalde in artikel 3 (de activiteiten).

 • e.

  Er wordt niet voldaan aan het bepaalde in artikel 4 (de doelgroep).

 • f.

  De financiële situatie is niet het gevolg van de hoge energiekosten uit 2023;

 • g.

  Het voortbestaan van de aanvrager en haar activiteiten is of dreigt niet in gevaar te komen.

 • h.

  De aanvrager heeft zich niet maximaal ingespannen om de (financiële) nadelige gevolgen als gevolg van de hoge energiekosten voor de organisatie te beperken.

 • i.

  De aanvrager heeft niet alle andere landelijke, regionale en lokale compensatiemaatregelen die van toepassing zijn, aangevraagd en ingezet.

 • j.

  De aanvrager voldoet niet aan de eisen van de Wet normering topinkomens (WNT).

 • k.

  De aanvraag is gericht op een structurele of meerjarige ondersteuning van de organisatie.

 • l.

  De aanvraag is in strijd met eerder genomen besluiten of wettelijke regelingen.

 • m.

  Voor zover de subsidieaanvraag ziet op een bedrag hoger dan € 30.000,- per kalenderjaar.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1. De aanvraag wordt ingediend door de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van de vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.

 • 2. In afwijking van artikel 6, derde lid, van de Subsidieverordening overlegt de aanvrager bij de aanvraag in elk geval de volgende gegevens:

  • a.

   Een duidelijke onderbouwing en motivering van de aanvraag waaruit blijkt wat er aan ondersteuning (welke vorm en bedrag) wordt gevraagd en waarom dat nodig is.

  • b.

   De financiële situatie van de aanvrager moet duidelijk in beeld worden gebracht door de laatste twee jaarstukken toe te voegen en de begroting 2023. De post energiekosten moet afzonderlijk inzichtelijk zijn;

  • c.

   Gegevens waaruit de noodzaak van de financiële ondersteuning voor het voortbestaan van de activiteiten van de aanvrager aangetoond wordt en duidelijk maakt dat de ontstane situatie alleen het gevolg is van de hoge energiekosten. Dit kan bijvoorbeeld door inzicht te geven in de jaarrekening van de voorgaande boekjaren, waaruit blijkt dat er in principe een rendabele exploitatie is zonder de (gevolgen van de) hoge energiekosten;

  • d.

   Gegevens waaruit blijkt wat de aanvrager binnen de eigen organisatie heeft gedaan om de nadelige gevolgen van de hoge energiekosten te beperken en dat de aanvrager hiervoor een maximale inspanning heeft verricht.

  • e.

   Gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager alle andere landelijke, regionale en lokale compensatiemaatregelen die van toepassing zijn heeft aangevraagd en ingezet.

Artikel 7 Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag voor het steunfonds kan worden ingediend in de eerste, tweede, derde of vierde tranche.

 • 2. In afwijking van artikel 7, derde lid, van de Subsidieverordening wordt een aanvraag om subsidie ingediend

  • a.

   vanaf inwerkingtreding van deze regeling tot en met 15 februari 2023 ten behoeve van de eerste tranche;

  • b.

   van 16 februari 2023 tot en met 15 mei 2023 ten behoeve van de tweede tranche;

  • c.

   van 16 mei 2023 tot en met 15 september 2023 ten behoeve van de derde tranche; en

  • d.

   van 16 september 2023 tot en 15 december 2023 ten behoeve van de vierde tranche.

 • 3. Aanvragen ingediend buiten de termijn zoals genoemd in het tweede lid, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

Het college beoordeelt de aanvraag waarbij de hoogte van de subsidie wordt beoordeeld en afgestemd op de omstandigheden en de financiële situatie. De subsidie bedraagt maximaal het bedrag dat nodig is om de financiële noodsituatie als gevolg van de hoge energiekosten geheel of grotendeels op te lossen. De hoogte van de subsidie bedraagt in elk geval niet meer dan € 30.000,- per aanvrager per kalenderjaar.

Artikel 9 Beslistermijn

In afwijking van artikel 8, tweede lid, van de Subsidieverordening beslist het college zo snel mogelijk op een aanvraag nadat de indieningstermijn van een tranche is verlopen maar uiterlijk binnen 6 weken na de afloop van de indieningstermijn van de betreffende tranche.

Artikel 10 Voorschot

Indien een beschikking tot subsidieverlening wordt gegeven, wordt 100% bevoorschot.

Artikel 11 Eindverantwoording

 • 1. Bij subsidies die op basis van deze uitvoeringsregeling zijn verstrekt, dient de subsidieontvanger een aanvraag in tot het vaststellen van de subsidie, uiterlijk op 1 maart 2024.

 • 2. De aanvraag bevat een onderbouwde opgave van de werkelijke energiekosten over 2023.

 • 3. Indien uit de eindverantwoording blijkt dat het verschil tussen de verleende subsidie en het verstrekte voorschot enerzijds en de daadwerkelijke energiekosten anderzijds meer dan € 500,- bedraagt, dan wordt de subsidie lager vastgesteld. Het teveel betaalde voorschot dient door de subsidieontvanger worden terugbetaald.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregeling, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 13 Citeertitel, inwerkingtreding en duur van de regeling

 • 1. Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling steunfonds energiekosten voor verenigingen en stichtingen 2023;

 • 2. De uitvoeringsregeling treedt in werking op 1 januari 2023;

 • 3. Deze uitvoeringsregeling vervalt op 1 april 2024;

 • 4. Deze uitvoeringsregeling blijft van toepassing op subsidies die krachtens deze regeling zijn aangevraagd of verstrekt.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 december 2022.

de gemeentesecretaris/directeur,

L.P.H. Breukers

de burgemeester,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo