Verordening rechten gemeenschappelijke begraafplaatsen Deurne 2023

Geldend van 28-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening rechten gemeenschappelijke begraafplaatsen Deurne 2023

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2022, nr.78;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en de Wet op de Lijkbezorging;

BESLUIT:

vast te stellen de Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen Deurne 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt onder ‘begraafplaats’, ‘graf’, ‘asbus’, ‘urn’, ‘particulier graf’, ‘particulier urnengraf’, ‘particuliere urnennis’, ‘grafbedekking’, ‘rechthebbende’ en ‘gebruiker’ hetgeen in de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Deurne 2016 daaronder wordt verstaan.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van een gemeentelijke begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1. De rechten worden niet geheven voor:

  • a.

   het begraven van stoffelijke overschotten of het bijzetten van de as van kinderen, die beneden de leeftijd van 3 maanden zijn overleden en in één kist met hun moeder worden begraven respectievelijk waarvan de as met die van de moeder wordt geborgen in één asbus;

  • b.

   het opgraven van een lijk of asbus op rechterlijk gezag.

 • 2. Het grafrecht is slechts éénmaal verschuldigd voor het begraven van stoffelijke overschotten of het bijzetten van de as van een doodgeboren dan wel binnen drie maanden na de geboorte overleden meerling voor zover dit in dezelfde kist geschiedt respectievelijk de as in één asbus wordt geborgen.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1. De rechten bedoeld in de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2. De overige rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schrifte-lijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten, als bedoeld in de tarieventabel behorende bij deze verordening, zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslag(en) worden betaald in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. De tweede termijn vervalt twee maanden later.

 • 2. In afwijking van het eerste lid moet(en), indien een machtiging voor automatische incasso is afgegeven en zolang de verschuldigde bedragen via automatische incasso kunnen worden afgeschreven, de aanslag(en) en de bestuurlijke boete(s) worden betaald in tien gelijke maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die van de dagtekening van het aanslagbiljet. De volgende termijnen vervallen telkens een maand later.

 • 3. Automatische incasso is slechts mogelijk voor zover het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen en bestuurlijke boetes minder is dan € 5.000,00.

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van lijkbezorgingrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van rechten.

Artikel 12 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ‘Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen Deurne 2022’ van 2 november 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen Deurne 2023”

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 december 2022.

De griffier,

R.J.C.M. Rutten

De voorzitter,

drs. G.T. Buter

Bijlage 1: TARIEVENTABEL

behorende bij Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen Deurne 2023.

Hoofdstuk 1 – Graf- en begraafrecht particulier graf en urnengraf

1.1 Grafrecht

1.1.1

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 1

€ 5.696,51

1.1.2

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 2

€ 1.957,33

1.1.3

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 3

€ 5.696,51

1.1.4

Kinderen tot 12 jaar (kindergraven)

€ 1.172,65

1.1.5

Urnengraf

€ 1.957,33

1.1.6

Urnennis

€ 1.957,33

In het tarief is inbegrepen:

 • Het verlenen van een uitsluitend recht op het graf voor 20 jaar

 • De onderhoudsrechten voor 20 jaar

 • Verbruikskosten voor 20 jaar

 • Beheerskosten voor 20 jaar

 • Herinrichtingskosten

 • Administratiekosten

Indien een bijzetting tussen jaar 10 en jaar 20 na de eerste begraving in het graf plaatsvindt, worden de kosten voor het grafrecht in rekening gebracht totdat de bijzetting de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar grafrust heeft. Hierdoor worden de grafrechten van het totale graf automatisch verlengd tot het verstrijken van. Het onderstaande tarief is een jaartarief en wordt vermenigvuldigd met de jaren tot aan de afloop van de wettelijke grafrusttermijn van de bijzetting.

1.1.7

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 1

€ 284,46

1.1.8

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 2

€ 98,10

1.1.9

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 3

€ 284,46

1.1.10

Kinderen tot 12 jaar (kindergraven)

€ 58,86

1.1.11

Urnengraf

€ 98,10

1.1.12

Urnennis

€ 98,10

In het tarief is inbegrepen:

 • Het verlenen van een uitsluitend recht op het graf tot de afloop van de wettelijke grafrusttermijn

 • De onderhoudsrechten tot de afloop van de wettelijke grafrusttermijn

 • De verbruikskosten tot de afloop van de wettelijke grafrusttermijn

 • De beheerskosten tot de afloop van de wettelijke grafrusttermijn

 • Administratiekosten

1.2 Begraafrecht (zowel 1ste begraving als bijzetting (kosten per persoon)

1.2.1.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

€ 487,16

1.2.2.

Kinderen tot 12 jaar (kindergraven)

€ 294,27

1.2.3.

Urnengraf

€ 384,73

1.2.4.

Urnennis

€ 331,32

In het tarief is inbegrepen:

 • het begraven (en nadien ruimen) van het stoffelijk overschot

 • administratiekosten

Hoofdstuk 2 - Verlengingen van grafrechten voor een particulier graf of urnengraf

Verlenging grafrecht voor 10 jaar

In de Verordening beheer en gebruik van de begraafplaats voor de gemeente Deurne 2016 is bepaald dat verlengingen plaats kunnen vinden voor een periode van 5, 10, 15 of 20 jaar. Standaard periode betreft een verlenging van 10 jaar. De kosten voor deze termijn zijn opgenomen in onderstaande tabel:

2.1.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 1

€ 2.841,17

2.2.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 2

€ 979,76

2.3.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 3

€ 2.841,17

2.4.

Kinderen tot 12 jaar (kindergraven)

€ 587,43

2.5

Urnengraf

€ 979,76

2.6

Urnennis

€ 979,76

In het tarief is inbegrepen:

 • Het verlenen van een uitsluitend recht op het graf voor 10 jaar

 • De onderhoudsrechten voor 10 jaar

 • De verbruikskosten voor 10 jaar

 • De beheerskosten voor 10 jaar

 • Administratiekosten

Wanneer gekozen wordt voor een andere termijn van 10 jaar zijn de volgende toe- of opslagen.

2.7

Verlenging van grafrechten voor een particulier graf of particulier urnengraf voor 5 jaar

+25 % van tarief voor verlenging voor 10 jaar

2.8

Verlenging van grafrechten voor een particulier graf of particulier urnengraf voor 15 jaar

-2 % van tarief voor verlenging voor 10 jaar

2.9

Verlenging van grafrechten voor een particulier graf of particulier urnengraf voor 20 jaar

-5 % van tarief voor verlenging voor 10 jaar)

In het tarief is inbegrepen:

 • Het verlenen van een uitsluitend recht op het graf voor het betreffende aantal jaren

 • De onderhoudsrechten voor het betreffende aantal jaren

 • De verbruikskosten voor het betreffende aantal jaren

 • De beheerskosten voor het betreffende aantal jaren

 • Administratiekosten

Hoofdstuk 3 - Asverstrooiing

3.1.

Volwassenen en kinderen

€ 160,21

In het tarief is inbegrepen:

 • De verstrooiing van as op het verstrooiingsveld

 • Administratiekosten

Hoofdstuk 4 - Opgraven en incidenteel ruimen

4.1.

Graf volwassenen en kinderen

€ 210,34

4.2.

Urnengraf volwassenen en kinderen

€ 95,92

In het tarief is inbegrepen:

 • Het ruimen dan wel opgraven van stoffelijke resten op verzoek van een rechthebbende of gebruiker en indien van toepassing het weder begraven van de overblijfselen van het lijk in een verzamelgraf

 • Administratiekosten

Hoofdstuk 5 - Overige heffingen

5.1.

Voor het beschikbaar stellen van een uittreksel uit de gravenadministratie.

€ 8,73

5.2.

Voor het beschikbaar stellen van een duplicaat grafakte.

€ 8,73

5.3.

Voor het overschrijven van het uitsluitend recht op een particulier graf op grond van artikel 17 van de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Deurne 2016’.

€ 32,71

5.4

Voor de extra kosten in verband met werkzaamheden op buitengewone uren, worden de hiervoor in aanmerking komende tarieven, genoemd onder de hoofdstukken 1 t/m 6, verhoogd met 50%. Onder buitengewone uren wordt verstaan op maandag tot en met zaterdag vóór 09.00 uur en na 17.00 uur, op zon- en feestdagen, tenzij drie zon- of feestdagen onmiddellijk op elkaar volgen.

 

* waar categorie-aanduidingen worden gebruikt, wordt verwezen naar de categorie-aanduiding uit de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Deurne 2016.

Behorend bij het raadsbesluit tot vaststelling van de Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen Deurne 2023 van < > 2022.

De griffier,

R.J.C.M. Rutten.

De voorzitter,

drs. G.T. Buter