Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 11 oktober 2022 tot het vaststellen van de regels voor de beoordeling, afgifte en voorlopig behoud van certificaten voor natuur- en landschapsbeheer (Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL Noord-Brabant 2023)

Geldend van 28-12-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 11 oktober 2022 tot het vaststellen van de regels voor de beoordeling, afgifte en voorlopig behoud van certificaten voor natuur- en landschapsbeheer (Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL Noord-Brabant 2023)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op de artikelen 2.4 en 3.4 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Brabant 2016;

Overwegende dat certificaten als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 namens Gedeputeerde Staten worden afgegeven door de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het in dat kader noodzakelijk achten om regels vast te leggen omtrent de afgifte, voorlopig behoud of intrekking van certificaten;

Besluiten vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

certificaat: certificaat als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Brabant 2016;

Stichting Certificering SNL: Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer.

Artikel 2 Vereisten aanvraag

Een aanvraag tot afgifte van een certificaat wordt ingediend bij de Stichting Certificering SNL en gaat vergezeld van:

 • a.

  naam en adresgegevens van de aanvrager;

 • b.

  een kwaliteitshandboek van de aanvrager, met daarin een beschrijving van de elementen uit de bedrijfsvoering zoals beschreven in het Programma van Eisen als bedoeld in bijlage I;

 • c.

  vermelding van het type certificaat als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 3 Certificeringsvoorwaarden

Een certificaat als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 wordt afgeven als de aanvrager voldoet aan de certificeringsvoorwaarden die zijn opgenomen in het met dat certificaat corresponderende onderdeel van het Programma van Eisen als bedoeld in bijlage I.

Artikel 4 Verplichtingen

In een certificaat worden tenminste de volgende verplichtingen opgenomen:

 • a.

  de houder van het certificaat draagt er zorg voor dat hij blijft voldoen aan de certificeringsvoorwaarden die behoren bij het aan hem afgegeven certificaat;

 • b.

  de houder van het certificaat draagt er zorg voor dat door of vanwege Gedeputeerde Staten audits kunnen worden uitgevoerd in het kader van de naleving van de certificeringsvoorwaarden.

Artikel 5 Voorlopig behoud en intrekking certificaat

 • 1. Indien de houder van het certificaat niet voldoet aan één of meerdere van de certificeringsvoorwaarden of verplichtingen als bedoeld in de artikelen 3 en 4, kan besloten worden tot voorlopig behoud van een certificaat gedurende een nader te bepalen hersteltermijn.

 • 2. Een certificaat kan worden ingetrokken als:

  • a.

   na afloop van de herstelstermijn, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat de houder van het certificaat nog steeds niet voldoet aan de betreffende certificeringsvoorwaarde;

  • b.

   blijkt dat binnen een periode van 52 weken na afloop van de hersteltermijn, bedoeld in het eerste lid, de houder van het certificaat opnieuw niet voldoet aan de betreffende certificeringsvoorwaarde;

  • c.

   de houder van het certificaat opzettelijk een onjuiste aanvraag heeft ingediend ter verkrijging van een subsidie als bedoeld in de artikelen 2.2 of 3.2 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Brabant 2016.

 • 3. De voorgaande leden vinden geen toepassing indien het niet voldoen aan de betreffende certificeringsvoorwaarde het gevolg is van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden.

Artikel 6 Intrekking

De Nadere regels certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Brabant wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL Noord-Brabant 2023.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 19 december 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. P.J. Buijtels

Bijlage 1 behorende bij artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL Noord-Brabant 2023

Deze bijlage ligt overeenkomstig artikel 12 en 13 van de Bekendmakingswet digitaal ter inzage bij de provincie Noord-Brabant en is raadpleegbaar via onderstaande link.

https://app.brabant.nl/2022/Regelingen/Bijlage_1_Programma_van_Eisen_Certificering_SNL.pdf

Toelichting behorende bij de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL Noord-Brabant 2023

I. Algemeen

De Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL Noord-Brabant 2023 is geactualiseerd en er zijn een aantal technische wijzigingen opgenomen ten opzichte van de Nadere regels certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Brabant.

Op de website van BIJ12 (https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/certificering-subsidiestelsel-natuur-en-landschap/) staat nadere informatie over de (werkwijze van de) Stichting Certificering SNL en aanvullende informatie over de verschillende soorten certificaten die kunnen worden aangevraagd.

II. Artikelsgewijs

Artikel 5

In de Nadere regels certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Brabant was schorsing van het certificaat mogelijk. De mogelijkheid van schorsing is vervallen en Gedeputeerde Staten kunnen besluiten tot voorlopig behoud van een certificaat gedurende een nader door hen te bepalen hersteltermijn.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. P.J. Buijtels