Verordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie gemeente Horst aan de Maas 2023

Geldend van 28-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie gemeente Horst aan de Maas 2023

De raad van de gemeente Horst aan de Maas;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2022,

gemeentebladnummer 2022.142.G;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie gemeente Horst aan de Maas 2023

Artikel 1 Definitie

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘vermakelijkheid’: een activiteit, waarbij wordt beoogd of mede wordt beoogd het publiek amusement, verstrooiing, ontspanning of vermaak te verschaffen, of waarbij het publiek amusement, verstrooiing, ontspanning of vermaak zoekt, ondergaat, vindt, pleegt te vinden of kan vinden, een en ander in of op daartoe bestemde of geschikte, voor eenieder toegankelijke inrichtingen, terreinen, wateren en dergelijke.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam ‘vermakelijkhedenretributie’ wordt een recht geheven ter zake van het tegen betaling of vergoeding van welke aard ook geven van vermakelijkheid c.q. vermakelijkheden waarbij gebruik wordt gemaakt van door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand gebrachte of in stand gehouden voorzieningen of waarbij een bijzondere voorziening in de vorm van toezicht of anderszins van de zijde van het gemeentebestuur getroffen is of wordt.

Artikel 3 Belastingplicht

  • 1. Belastingplichtig is degene die de vermakelijkheid geeft, dan wel degene voor wiens rekening en risico de vermakelijkheid wordt gegeven.

  • 2. Indien ter zake van hetzelfde belastbare feit meerdere belastingplichtigen kunnen worden aangewezen, wordt de aanslag gesteld ten name van degene die de vermakelijkheid, als bedoeld in artikel 1, organiseert.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De rechten worden berekend naar het aantal betalende bezoekers respectievelijk deelnemers van de desbetreffende vermakelijkheid als bedoeld in artikel 1, dat het aantal van 10.000 bezoekers c.q. deelnemers overstijgt.

Artikel 5 Tarief

Het tarief bedraagt € 0,10 per betalende bezoeker van c.q. deelnemer aan de vermakelijkheid.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De vermakelijkhedenretributie wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Termijn van betaling

  • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

  • 2. De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de vermakelijkhedenretributie wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de vermakelijkhedenretributie.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. De ‘Verordening vermakelijkhedenretributie gemeente Horst aan de Maas 2022’, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2021 door de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 3. In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van toeristenbelasting in die periode plaatsvindt.

  • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

  • 5. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening vermakelijkhedenretributie gemeente Horst aan de Maas 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 december 2022.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

drs. R.F.I. Palmen

De griffier,

mr. R.J.M. Poels