Regeling vervallen per 31-12-2022

Subsidieregeling extra inzet onderwijsachterstanden 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 30-12-2022

Intitulé

Subsidieregeling extra inzet onderwijsachterstanden 2022

Burgemeester en Wethouders van Middelburg;

• Het college op grond van artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Middelburg 2022 nadere regels kan stellen;

• Deze subsidieregeling is nodig om een beoordelingskader te hebben om subsidieaanvragen voor activiteiten van kindcentra of onderwijsorganisaties te kunnen beoordelen waardoor subsidies doelmatig en rechtmatig worden verstrekt;

gelet op titel 4.2 en 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 158 tot en met 160 van de Wet op het Primair Onderwijs, de Algemene subsidieverordening Middelburg 2022, het Subsidiebeleidskader en addendum van de raad van 30 september 2021 en het beleidsplan onderwijsachterstanden 2019-2022.

Besluit

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling extra inzet onderwijsachterstanden 2022

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a) Asv: de Algemene subsidieverordening Middelburg 2022.

b) Beleidsplan: het onderwijsachterstanden beleidsplan 2019-2022 Middelburg

c) Doelgroeppeuter: Middelburgse kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar die risico lopen of een vastgestelde achterstand hebben op het gebied van Nederlandse spraak/taal en/of op sociaal-emotioneel gebied.

d) Kindcentrum: organisatie die kinderopvang aanbiedt.

e) LRK: Landelijk Register Kinderopvang.

f) OAB: Onderwijsachterstandenbeleid op grond van de artikel 158 t/m 160 van de Wet op het Primair Onderwijs.

g) OAB plan: het onderwijsachterstanden beleidsplan 2019-2022 van de gemeente Middelburg.

h) Ouder: een in Middelburg woonachtige, in BRP-geregistreerde ouder of verzorger.

i) Schoolweging: de gemiddelde schoolweging van de jaren 2019/2020, 2020/2021 en 2021/2022, zoals die gehanteerd wordt door de onderwijsinspectie en berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

j) VVE registratie: registratie in het LRK dat de kinderopvanglocatie aan de wettelijke eisen voor VVE voldoet.

k) VVE: voor-en vroegschoolse educatie.

l) VVE indicatie: constatering van het consultatiebureau dat een Middelburgse peuter onder de definitie van een doelgroeppeuter valt.

Artikel 2 Doelstelling

Subsidies in deze regeling worden verstrekt om bij te dragen aan de doelstelling:

1. Verminderen van taalachterstanden bij leerlingen in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar;

2. Verhogen van de ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind.

Hoofdstuk 2. Ouderbetrokkenheid thuis

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor de activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de ouderbetrokkenheid thuis door:

a. Het stimuleren van het voorlezen aan kinderen door hun ouders.

b. Het stimuleren van het spelen van spelletjes met kinderen en ouders.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt ten behoeve van de ondersteuning van ouders met een doelgroeppeuter, of Middelburgse basisschoolleerlingen met een taalachterstand.

Artikel 5 Aanvrager

1. De aanvrager is de Zeeuwse Bibliotheek, vanwege de aldaar aanwezige specifieke kennis van leesontwikkeling van kinderen en de wijze hoe ouders/verzorgers dit kunnen stimuleren.

2. De aanvrager voert activiteiten uit die gericht zijn op de doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2 lid 2.

Artikel 6 Eenmalige subsidie

De subsidie die aangevraagd kan worden is eenmalig en heeft alleen betrekking op activiteiten die in het kalenderjaar 2022 zijn uitgevoerd.

Artikel 7 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Voor subsidie komen alleen kosten in aanmerking die gemaakt worden voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten zoals beschreven in artikel 3 van deze regeling.

2. De activiteiten waarvoor de subsidie verstrekt wordt moeten uitgevoerd zijn in subsidiejaar 2022.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

De eenmalige subsidie bedraagt maximaal € 13.000, - voor 2022.

Artikel 9 Verplichtingen

In aanvulling op de artikelen 15 en 16 van de ASV moet de aanvrager voldoen aan de volgende verplichtingen:

a. De subsidie wordt ingezet voor activiteiten zoals genoemd in artikel 3.

b. De subsidie wordt alleen ten behoeve van de doelgroep, zoals genoemd in artikel 4, ingezet.

c. De voordracht van de doelgroep om deel te nemen aan de activiteit, zoals genoemd in artikel 3, gebeurt door het consultatiebureau, een Middelburgs kindcentrum of het basisonderwijs in Middelburg.

Hoofdstuk 3 Stimulering taalontwikkeling doelgroeppeuters

Artikel 10 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor de activiteiten van Middelburgse kinderopvangorganisaties met een VVE registratie die:

a. gericht zijn op de taalontwikkeling van doelgroeppeuters; en,

b. binnen de kaders van het OAB vallen.

Artikel 11 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt ten behoeve van de bevordering van de taalontwikkeling van peuters met een VVE indicatie.

Artikel 12 Aanvrager

1. De aanvrager is een Middelburgs kindcentrum met een VVE registratie in het LRK.

2. De aanvrager voert in 2022 activiteiten uit die gericht zijn op de doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 13 Eenmalige subsidie

De subsidie die aangevraagd kan worden is eenmalig en heeft alleen betrekking op activiteiten die in het kalenderjaar 2022 zijn uitgevoerd.

Artikel 14 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Voor subsidie komen alleen kosten in aanmerking die gemaakt worden voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten zoals beschreven in artikel 10 van deze regeling.

2. De activiteiten waarvoor de subsidie verstrekt wordt moeten uitgevoerd zijn in subsidiejaar 2022.

Artikel 15 Berekening van de subsidie

1. De subsidie die op grond van alle aanvragen wordt verleend bedraagt maximaal € 60.000, -.

2. Bij meerdere aanvragen wordt de subsidie verdeeld naar rato van het aantal doelgroeppeuters dat bereikt wordt. Het totaal van de aangevraagde subsidiebedragen wordt gedeeld door het aantal bereikte doelgroeppeuters. Dit levert een bedrag per peuter op. Dit bedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal bereikte doelgroeppeuters per aanvrager.

Artikel 16 Verplichtingen

In aanvulling op artikelen 15 en 16 van de ASV komen moet de aanvrager voldoen aan de volgende verplichtingen:

a. De subsidie wordt ingezet voor de activiteiten, zoals benoemd in artikel 10.

b. De subsidie wordt ingezet voor scholing, materialen en/of personeelskosten die direct verbonden zijn met voorschoolse educatie van doelgroeppeuters.

c. Uit de aanvraag blijkt duidelijk dat de subsidie ten goede komt van de locaties en/of groepen met overwegend doelgroeppeuters.

d. Uit de aanvraag blijkt welke aantallen doelgroeppeuters met de subsidie bereikt worden. Hierbij wordt gekeken naar de werkelijke aantallen doelgroeppeuters in 2022.

Hoofdstuk 4 Aanpak taalachterstanden basisonderwijs

Artikel 17 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor de activiteiten van Middelburgse schoolbesturen voor het basisonderwijs die gericht zijn op:

a. het bestrijden van taalachterstanden; en

b. die binnen de kaders van de OAB vallen.

Artikel 18 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt ten behoeve van de Middelburgse basisschoolleerlingen met een taalachterstand.

Artikel 19 Aanvrager

Schoolbesturen met schoollocaties in de wijken Dauwendale, Zuid en Stromenwijk in Middelburg die op grond van het beleidsplan een subsidie hebben ontvangen voor locatieplannen, kunnen een aanvraag indienen op basis van de onderhavige regeling.

Artikel 20 Eenmalige subsidie

De subsidie die aangevraagd kan worden is eenmalig en heeft alleen betrekking op activiteiten die in het kalenderjaar 2022 zijn uitgevoerd.

Artikel 21 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Voor subsidie komen alleen kosten in aanmerking die gemaakt worden voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten zoals beschreven in artikel 17 van deze regeling.

2. De activiteiten waarvoor de subsidie verstrekt wordt moeten uitgevoerd zijn in subsidiejaar 2022.

3. De kosten die voor subsidiering in aanmerking komen zijn:

a. specifieke scholing van leerkrachten op het bestrijden van taalachterstanden;

b. personele kosten die specifiek ingezet zijn voor leerlingen met een taalachterstand.

Artikel 22 Berekening van de subsidie

1. De subsidie die op grond van alle aanvragen wordt verleend bedraagt maximaal € 300.000, -.

2. De subsidie die per aanvrager verleend wordt, zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat aangevraagd wordt.

3. Bij meerdere aanvragen wordt de subsidie als volgt verdeeld:

a. Wanneer het maximumbedrag uit lid 1 niet wordt bereikt, wordt verleend conform de aanvraag.

b. Wanneer de gezamenlijke aanvragen het maximumbedrag uit lid 1 overstijgen, wordt verleend op grond van de schoolweging. Voor de scholen uit de 3 genoemde wijken geldt de volgende weging:

- Element: 36,87.

- Wilgenhof: 34,74.

- Franciscusschool: 30,44.

- Magistraal: 37,14.

- Cypressenhof: 30,63

- De Stroming: 33,57.

Het maximumbedrag uit lid 1 wordt gedeeld door het totaal van de schoolwegingen van de locaties waarvoor subsidie is aangevraagd. Hieruit komt getal X. X wordt vervolgens vermenigvuldigd met de schoolweging per locatie. Het bedrag dat daar uit komt, zal verleend worden per locatie.

Artikel 23 Verplichtingen

In aanvulling op artikelen 15 en 16 van de ASV moet de aanvrager voldoen aan de volgende verplichtingen:

1. De subsidie dient ingezet te worden voor de doelgroep zoals genoemd in artikel 18. Dit blijkt uit de aanvraag.

2. Uit de aanvraag blijkt duidelijk voor welke schoollocaties de subsidie wordt ingezet.

3. De subsidie wordt ingezet voor extra activiteiten die niet vallen onder:

a. de reguliere bekostiging van het primair onderwijs;

b. de activiteiten die al vanuit het onderwijs achterstandenbeleidsplan 2019-2022 van de gemeente Middelburg worden gesubsidieerd.

Hoofdstuk 5 Overige zaken

Artikel 24 Aanvraagtermijn

De subsidies uit de hoofdstukken 2, 3 en 4 van deze regeling kunnen aangevraagd worden tot en met 31 december 2022.

Artikel 25 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2022.

2. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling extra inzet onderwijsachterstanden 2022.