Subsidieregeling sport Eemsdelta 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling sport Eemsdelta 2023

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eemsdelta;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die het sport- en beweegklimaat in de gemeente Eemsdelta versterken en verbeteren;

overwegende dat zij op grond van artikel 156 van de Gemeente wet en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Eemsdelta bevoegd zijn nadere regels te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein worden beschreven;

gelet op artikel 2, derde lid, artikel 3 en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening Eemsdelta en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling sport Eemsdelta 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Eemsdelta;

 • b.

  Sportaccommodatie: kleedkamers, kantines, clubgebouwen, sportvelden en clubgebouwen ten behoeve van sportuitoefening voor zover deze gelegen zijn in de gemeente Eemsdelta;

 • c.

  Sportevenement: een openbaar toegankelijke, tijdelijke gebeurtenis van sportieve aard. Het evenement wordt doelbewust georganiseerd en richt zich op een breed publiek met regionale, provinciale en zo mogelijk landelijke uitstraling;

 • d.

  Sportvereniging: een in de gemeente Eemsdelta gevestigde vereniging, niet zijnde een bedrijfsorganisatie of jeugdorganisatie, die uitsluitend tot doel heeft het beoefenen van sport of lichamelijke oefening in clubverband. De vereniging is aangesloten bij een landelijke, provinciale of regionale overkoepelende organisatie. Deze overkoepelende organisatie bezit rechtspersoonlijkheid en is aangesloten bij het NOC/NSF.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Op grond van deze subsidieregeling kunnen burgemeester en wethouders een subsidie verlenen voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor het:

 • a.

  Exploiteren van een sportaccommodatie (exploitatiesubsidie). Aan een sportvereniging die ten behoeve van de organisatie van de eigen verenigingsactiviteiten over een eigen sportaccommodatie beschikt, kan over enig jaar desgevraagd een exploitatiesubsidie worden verleend.

 • b.

  Organiseren van een sportevenement.

Artikel 4 Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen

Voorwaarden om voor een subsidie op basis van deze regeling in aanmerking te komen:

 • 1.

  Indien van toepassing wordt subsidie slechts verstrekt voor zover dit in overeenstemming is met beleid dat in nota's of programma's door de raad of het college is vastgelegd. Bedoeld beleid is richtinggevend bij de beslissing omtrent subsidieverstrekking.

 • 2.

  Indien nodig, is aanvrager in het bezit van een geldige vergunning.

 • 3.

  Een sportevenement wordt aangemeld bij de uitagenda Eemsdelta die wordt beheerd door Top van Groningen, de toeristische promotieorganisatie van Eemsdelta (dit is gratis). https://www.visitgroningen.nl/nl/plekken/eemsdelta/uitagenda-eemsdelta.

 • 4.

  Ten minste twee derde van de kosten van het sportevenement worden gedekt uit andere inkomstenbronnen dan die van de gemeente Eemsdelta.

 • 5.

  Het sportevenement draagt bij aan:

  • a.

   het versterken en verbeteren van het sport- en beweegklimaat in de gemeente Eemsdelta;

  • b.

   het versterken en verbeteren van de economische positie van de gemeente Eemsdelta in het algemeen en van de dorpen/landelijk gebied, centra of de haven in het bijzonder;

  • c.

   het positief beïnvloeden van het imago en de aantrekkingskracht van de gemeente Eemsdelta in het algemeen en de centra of de haven in het bijzonder;

  • d.

   het versterken van de samenhang tussen toerisme en recreatie en sport.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie op grond van deze subsidieregeling in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  (bij een aanvraag om een exploitatiesubsidie) de betreffende aanslag onroerendezaakbelastingen niet volledig is voldaan;

 • b.

  (bij de aanvraag om een subsidie voor het organiseren van een sportevenement) het sportevenement reeds heeft plaatsgevonden voor de aanvraag van de subsidie;

 • c.

  de aanvrager een begrotingssubsidie ontvangt in de zin van artikel 4:23, lid 3, sub c van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 6 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verleend aan een (sport)vereniging, stichting of andere instelling met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk.

Artikel 7 Procedurebepalingen

 • 1.

  Bij de aanvraag om in aanmerking te komen voor een exploitatiesubsidie:

 • 1.

  In afwijking van de op grond van artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Eemsdelta over te leggen gegevens, dienen bij de aanvraag uitsluitend de volgende gegevens te worden overlegd:

  • a.

   een kopie van de aanslag onroerende zaakbelasting;

  • b.

   een kopie van een document waaruit blijkt dat de belasting is betaald.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van de Algemene subsidieverordening legt de aanvrager bij de aanvraag om in aanmerking te komen voor een subsidie voor het organiseren van een sportevenement gegevens over waaruit blijkt dat de aanvrager in het bezit is van eventueel benodigde geldige vergunningen.

 • 3.

  Indien een aanvrager voor de eerste keer een subsidie aanvraagt, wordt een afschrift van de statuten en/of het reglement overgelegd.

Artikel 8 Berekening van de subsidie

 • 1.

  De exploitatiesubsidie zoals bedoeld in artikel 3, sub a, bedraagt 50% van de door de aanvrager verschuldigde en betaalde onroerendezaakbelasting voor de sportaccommodatie, die aan hem is opgelegd door de gemeente Eemsdelta met een op zijn naam gestelde aanslag, exclusief eventueel bijkomende invorderingskosten en overige kosten.

 • 2.

  De subsidie voor een sportevenement zoals bedoeld in artikel 3, sub b, bedraagt één derde van de totale begroting met een maximum van € 2.500,-. De uiteindelijke kosten van het evenement zijn bepalend voor de hoogte van de subsidie. Indien de kosten lager zijn dan twee derde van de totale oorspronkelijke begroting, moet dit doorgegeven worden waarna de subsidie lager zal worden vastgesteld. Deze kosten kunnen steekproefsgewijs worden opgevraagd.

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond met betrekking tot subsidieaanvragen zoals bedoeld in artikel 3, sub b (sportevenementen) bedraagt € 11.000,-. Voor exploitatiesubsidies op basis van deze regeling geldt geen subsidieplafond.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Als meerdere subsidieaanvragen op hetzelfde tijdstip binnenkomen, wordt beoordeeld welke subsidie aanvraag het meest tegemoet komt aan de beleidsdoelen van Eemsdelta. Dit is alleen van belang indien door verlening van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Indien sprake is van een bijzondere of schrijnende situatie kan worden afgeweken van de artikelen 4 en 8 van deze subsidieregeling.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag nadat zij bekend is gemaakt en is van toepassing op aanvragen om subsidie voor de uitvoering van activiteiten die op of na 1 januari 2023 plaatsvinden.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling sport Eemsdelta 2023.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Eemsdelta op 20 december 2022.

Ben Visser

(burgemeester)

Ronald Koch

(secretaris)