Regeling vervallen per 01-01-2024

1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2023

Geldend van 24-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2023

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 15 december 2022;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard d.d. 8 november 2022;registratienummer: 2022-289874;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet:

Besluit:

vast te stellen de:

1e wijziging van de ”Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2023”.

Artikel 1 Definities

Deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor;

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  Persoonlijke vrijstellingen

  • a.

   De leges genoemd in de tarieventabel onder titel 1: 1.7.1, 1.7.2, 1.15.2.1 t/m 1.15.2.2.5 en 1.15.2.3 t/m 1.15.2.4.4 en 1.15.2.5 worden niet geheven voor de in het openbaar belang afgegeven stukken en verstrekte inlichtingen aan openbare besturen, ambtenaren en instellingen;

  • b.

   De leges genoemd in de tarieventabel onder titel 1: hoofdstuk 7, artikelen 1.7.1 t/m 1.7.2, worden niet geheven voor zover de daarbij vermelde stukken worden afgegeven aan politieke groeperingen, waarvan de aanduiding bij de Kiesraad is geregistreerd dan wel welke aan de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen, zulks tot een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen aantal per politieke groepering;

  • c.

   De leges genoemd in de tarieventabel onder titel 1: hoofdstuk 4 worden niet geheven indien de gegevens worden verstrekt aan:

   • 1.

    Verenigingen met een ideëel doel op het gebied van gezondheid of welzijn t.b.v. uit te voeren taak;

   • 2.

    Gemeenschappelijke gezondheidsdiensten t.b.v. volksgezondheid;

   • 3.

    Universiteiten, ziekenhuizen etc. t.b.v. wetenschappelijk of statistisch doel;

   • 4.

    Wijkraden in de gemeente Valkenswaard t.b.v. uit te voeren taak zoals vastgelegd in de Verordening, regelende de instelling, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze voor het kerkdorp Borkel en Schaft.

   • 5.

    Toegelaten instellingen.

 • 2.

  Zakelijke vrijstellingen:

  • a.

   Stukken of handelingen, welke ambtshalve of ter voldoening aan wettelijke voorschriften kosteloos worden afgegeven of verricht;

  • b.

   Inlichtingen, opgaven, handelingen of stukken, welke met vergunning van het college van burgemeester en wethouders worden verstrekt, verricht of afgegeven ten behoeve van rechtstreeks gebruik voor het algemeen belang dienende voorlichting over de gemeente, haar organen en instellingen;

  • c.

   Het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

  • d.

   De leges genoemd in de tarieventabel onder titel 1, hoofdstuk 10 indien de hulp, met vergunning van het college van burgemeester en wethouders, wordt verleend bij nasporingen, welke plaatshebben uitsluitend voor een wetenschappelijk doel of het algemeen belang.

 • 3.

  Overige vrijstellingen

  • a.

   Van de heffing van leges, ter zake het organiseren en houden van evenementen door een stichting ten behoeve van een aantoonbaar liefdadig doel of een lokale vereniging of stichting op het gebied van sport of cultuur, van de in onderstaande artikelen, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, genoemde onderwerpen worden vrijgesteld: titel 1: hoofdstuk 11, artikel 1.11.4, titel 1: hoofdstuk 14, artikel 1.14.1.3, titel 1: hoofdstuk 15, artikel 1.15.1.2 t/m 1.15.1.5:

  • b.

   Van de heffing van leges, ter zake het organiseren en houden van evenementen door een lokale ondernemersvereniging, van de in onderstaande artikelen, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, genoemde onderwerpen worden voor 50% vrijgesteld: titel 1: hoofdstuk 11, artikel 1.11.4, titel 1: hoofdstuk 14, artikel 1.14.1.3, titel 1: hoofdstuk 15, artikel 1.15.1.2 t/m 1.15.1.5:

  • c.

   Aanvragen om een aanlegvergunning als bedoeld in titel 2, hoofdstuk 3, artikel 2.3.2.1 van de tarieventabel voor zover het de navolgende werkzaamheden betreft:

   • -

    afgraven, ophogen, vergraven, egaliseren van gronden;

   • -

    aanleg, verbreden of verbeteren van sloten en greppels;

   • -

    aanbrengen van houtgewas.

   • -

    met welke uitvoering van de werkzaamheden wordt bijgedragen aan (kleinschalige) natuurontwikkeling.

  • d.

   Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald

  • e.

   Diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

  • f.

   Het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

  • g.

   Diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 11 (kansspelen);

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De “Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2023” vastgesteld bij raadsbesluit van 3 november 2022 wordt ingetrokken.

 • 2. De “Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2022’ van 4 november 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 1e wijziging legesverordening 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2022.

de gemeenteraad voornoemd,

de griffier,

drs. C. Miedema

de voorzitter,

drs. A.B.A.M. Ederveen

Bijlage 1

TARIEVEN

Tarieventabel, behorende bij de “1e wijziging legesverordening 2023”.

Indeling tarieventabel

Titel 1 

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Vervallen

Hoofdstuk 6

Vervallen

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige klantencontactcentrum

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Kansspelen

Hoofdstuk 12

Leegstandswet

Hoofdstuk 13

Kabels en leidingen

Hoofdstuk 14

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 15

Diversen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Beoordelen conceptaanvraag of schriftelijk verzoek

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Bestemmingswijzigingen

Hoofdstuk 7

Archeologie

Hoofdstuk 8

In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Vervallen

Hoofdstuk 5

Gastouderopvang / Gastouderbureau (BSO/KDV/PSZ)

Hoofdstuk 6

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

TITEL 1ALGEMENE DIENSTVERLENING

HOOFDSTUK 1BURGERLIJKE STAND

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of een hernieuwing van beloften dat niet op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand van 23 april 1879 (Stb.72) kosteloos wordt voltrokken:

 
 

1.1.1.1

op werkdagen tijdens openingstijden conform het reglement burgerlijke stand

402,50

1.1.1.2

op werkdagen voor of na de openingstijden conform het reglement burgerlijke stand

480,00

1.1.1.3

op zaterdag

657,50

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of

registratie van een partnerschap op locatie of een hernieuwing van beloften dat niet op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand van 23 april 1879 (Stb. 72) kosteloos wordt voltrokken:

 
 

1.1.2.1

op werkdagen tijdens openingstijden conform het reglement burgerlijke stand

652,50

1.1.2.2

op werkdagen voor of na de openstellingstijden conform het reglement burgerlijke stand

727,50

1.1.2.3

op zaterdag

905,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, dat niet op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand van 23 april 1879 (Stb.72) kosteloos wordt voltrokken, waarbij sprake is van een zakelijke, formele en eenvoudige ceremonie, tijdens openingstijden conform het reglement burgerlijke stand

150,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met ceremonie;

 
 

1.1.4.1

op werkdagen tijdens openingstijden conform het reglement burgerlijke stand

402,50

1.1.4.2

op werkdagen voor of na de openstellingstijden conform het reglement burgerlijke stand

480,00

1.1.4.3

op zaterdag

657,50

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met ceremonie op locatie:

 
 

1.1.5.1

op werkdagen tijdens openingstijden conform het reglement burgerlijke stand

652,50

1.1.5.2

op werkdagen voor of na de openstellingstijden conform het reglement burgerlijke stand

727,50

1.1.5.3

op zaterdag

905,00

1.1.6

Bij annulering van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting van partnerschap in huwelijk of een hernieuwing van Beloften worden eventuele leges gerestitueerd. Wanneer annulering binnen vier weken vóór voltrekking/registratie plaatsvindt, wordt hiervoor in rekening gebracht

50,00

1.1.7

Het tarief bedraagt;

 
 

1.1.7.1

voor het beschikbaar stellen van een getuige door de gemeente voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige

37,50

1.1.7.2

voor het verstrekken van een trouwboekje/boekje geregistreerd partnerschap

30,00

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het verwijderen van gestrooide rijst, bloemen o.i.d.

50,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 
 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,80

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 
 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,80

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,80

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

58,80

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 
 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

70,30

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

37,95

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

34,25

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

52,95

1.2.8

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde bedragen

16,70

HOOFDSTUK 3RIJBEWIJZEN

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

 
 

1.3.1.1

vóór inwerkingtreding Wet digitale overheid

44,65

1.3.1.2

vanaf inwerkingtreding Wet digitale overheid

48,15

1.3.2

Het tarief genoemd in 1.3.1.1 en 1.3.1.2 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

34,10

1.3.3

Het tarief genoemd in de onderdelen 1.3.1.1, 1.3.1.2 en 1.3.2 wordt bij bezorging door een bezorgdienst per document vermeerderd met

16,70

HOOFDSTUK 4VERSTREKKINGEN IN HET KADER VAN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

10,00

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 
 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

597,50

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

2.620,00

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

4.757,00

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

17.852,00

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

26.227,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet is opgenomen in de basisregistratie personen

 
 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

10,00

1.4.4.2

Tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 
 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

597,50

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

2.620,00

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

4.757,00

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

17.852,00

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

26.227,00

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

23,00

1.4.5.1

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

7,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisadministratie personen voor ieder besteed kwartier of gedeelte daarvan

25,00

1.4.7

Tot het verstrekken van een afschrift verklaring onder ede

14,00

1.4.8

Tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijzigen van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

46,90

HOOFDSTUK 5VERVALLEN

HOOFDSTUK 6VERVALLEN

HOOFDSTUK 7BESTUURSSTUKKEN

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

1.7.1.1

een afschrift van de beleidsbegroting

50,00

1.7.1.2

een afschrift van de beheersbegroting

72,60

1.7.1.3

een afschrift van de gemeenterekening/verslag

72,60

1.7.1.4

een afschrift van de voorjaarsnota

36,30

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de raads- en commissiestukken

83,00

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 
 

1.7.3.1

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening

23,00

1.7.3.2

een exemplaar van de Bouwverordening

74,75

1.7.3.3

een exemplaar van de Brandbeveilingsverordening

23,00

1.7.3.4

een exemplaar van de regels, toelichting van een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing per pagina

10,40

1.7.3.5

een exemplaar van “Standaard details leefomgeving/realisatie”

52,00

1.7.3.6

Een kopie van de verbeelding van een bestemmingsplan:

A4 formaat per pagina

A3 formaat per pagina

A2 formaat per pagina

A1 formaat per pagina

A0 formaat per pagina

0,75

1,50

3,70

7,30

10,90

HOOFDSTUK 8VASTGOEDINFORMATIE

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het vertrekken van kadastrale gegevens per behandeling

8,90

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 
 

1.8.2.1

het printen van een digitaal bestand op A4 formaat per pagina

0,75

1.8.2.2

het printen van een digitaal bestand op A3 formaat per pagina

1,50

1.8.2.3

het printen van een digitaal bestand op A2 formaat per pagina

3,70

1.8.2.4

het printen van een digitaal bestand op A1 formaat per pagina

7,30

1.8.2.5

het printen van een digitaal bestand op A0 formaat per pagina

10,90

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het leveren van een digitaal bestand per e-mail / cd-rom

36,30

1.8.4

Het tarief voor het verstrekken van een verklaring van afwezigheid publiekrechtelijke bepalingen zoals bedoeld in art. 9, eerste lid, onder c van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

6,75

1.8.5

Het tarief voor het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift uit het gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingenregister zoals bedoeld in art. 9, eerste lid, onderdeel b van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

3,70

1.8.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 
 

1.8.6.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

25,90

HOOFDSTUK 9OVERIGE KLANTENCONTACTCENTRUM

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.9.1.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.9.1.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

10,00

1.9.1.3

tot het legaliseren van een handtekening

10,00

1.9.1.4

tot het afgeven van een verklaring omtrent het Nederlanderschap

10,00

1.9.1.5

tot het verkrijgen van een gewaarmerkte kopie van een officieel document of het in overeenstemming verklaren van afschriften van getoonde originelen

10,00

1.9.1.6

van een gehandicaptenparkeerkaart

45,00

1.9.1.7

van een duplicaat GPK na aangifte vermissing

30,00

HOOFDSTUK 10GEMEENTEARCHIEF

1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van naspeuringen het resultaat, in de in het gemeente-archief berustende stukken door een ambtenaar van het gemeente-archief, per kwartier of gedeelte daarvan

25,00

HOOFDSTUK 11KANSSPELEN

1.11.1

Bij de indiening van de aanvraag van een aanwezigheidsvergunningn die geldt voor een tijdvak van 12 maanden, is de aanvrager een vergoeding als bedoeld in artikel 30d, derde lid, van de wet verschuldigd ten bedrage van:

 

1.11.1.1

indien de vergunning voor één speelautomaat geldt

56,50

1.11.1.2

indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten geldt, een bedrag van € 22,50, vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten, waarvoor de vergunning geldt met een bedrag van € 34,00

 

1.11.2

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de in het eerste lid bedoelde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.11.3

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat voor de toepassing van onderdeel a in plaats van € 56,50 een bedrag van € 226,50 en voor de toepassing van onderdeel b in plaats van € 22,50 een bedrag van € 90,50 en in plaats van € 34,00 een bedrag van € 136,00 geldt.

 

1.11.3.1

indien de vergunning voor één kansspelautomaat geldt

226,50

1.11.3.2

indien de vergunning voor twee kansspeelautomaten geldt

362,50

1.11.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

72,60

HOOFDSTUK 12LEEGSTANDWET

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 
 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

155,00

HOOFDSTUK 13KABELS EN LEIDINGEN

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.1 en 3.1 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Valkenswaard 2015, waarbij de graaflengte < 100 m1 of een lasgat/montagegat met een oppervlakte van > 2 m2

€ 

205,74

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.1 en 3.1 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Valkenswaard 2015, waarbij de graaflengte ≥ 100 m1

411,49

1.13.3

Het tarief genoemd onder 1.13.1 en 1.13.2 wordt verhoogd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover binnen de bebouwde kom gelegen, van

1,98

1.13.4

Het tarief genoemd onder 1.13.1 en 1.13.2 wordt verhoogd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover buiten de bebouwde kom gelegen;

 • 1.

  Over de eerste 2000 m1, van

 • 2.

  Over de lengte > 2000 m1, van

 • 3.

  Over de resterende totale lengte, van

1,40

0,83

0,72

1.13.5

Indien er sprake is van een aanvraag of melding in verband met het verkrijgen van vergunning of instemming omtrent het tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1 c.q. 3.1 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Valkenswaard 2015, waarbij de graaflengte ≥10.000m bedraagt en een ligging buiten de bebouwde kom ingevolge de Wegenverkeerswet 1994, zijn de artikelen 1.13.1 tot en met 1.13.4 niet van toepassing. Vanaf 10.000m wordt een begroting opgesteld van de kosten voor de te voeren procedure (zijnde vergunningverlening, voorbereiding en toezicht). Deze kosten inclusief onderbouwing worden, voorafgaand aan de aanvraagbehandeling schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

HOOFDSTUK 14VERKEER EN VERVOER

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.14.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

72,60

1.14.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

72,60

1.14.1.3

Voor een ontheffing voor het houden van wedstrijden met voertuigen ingevolge artikel 148 van de Wegenverkeerswet in combinatie met een ontheffing ingevolge artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

72,60

HOOFDSTUK 15DIVERSEN

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.15.1.1

een standplaatsvergunning voor een vaste standplaats of seizoenstandplaats

315,00

1.15.1.2

een vergunning of ontheffing ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

72,60

1.15.1.3

een vergunning of ontheffing, anders dan ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

72,60

1.15.1.4

een vergunning als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Valkenswaard, voor het plaatsen van containers, bouwhekken en bouwmaterialen op de openbare weg

voor een periode van zeven dagen of minder

voor een periode van meer dan zeven dagen

37,30

72,60

1.15.1.5

een ontheffing ingevolge artikel 4.6. van de Algemene Plaatselijke Verordening Valkenswaard voor het met toestellen of geluidsapparaten danwel op andere wijze verrichten van handelingen, welke voor de omgeving geluidshinder veroorzaken

72,60

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 
 

1.15.2.1

voor gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

3,70

1.15.2.2

voor afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 

1.15.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

0,75

1.15.2.2.2

per pagina op papier van A3-formaat

1,50

1.15.2.2.3

per pagina op papier van A2-formaat

3.70

1.15.2.2.4

per pagina op papier van A1-formaat

7,30

1.15.2.2.5

per pagina op papier van A0-formaat

10,90

1.15.2.3

voor een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

5,10

1.15.2.4

voor een afdruk door middel van een lichtdrukmachine van tekeningen, kaarten e.d., voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 

1.15.2.4.1

A4 formaat of kleiner

2,90

1.15.2.4.2

groter dan A4 formaat, maar kleiner dan A2 formaat

5,80

1.15.2.4.3

A2 formaat of groter, maar kleiner dan A0 formaat

10,20

1.15.2.4.4

A0 formaat of groter

13,10

1.15.2.5

voor het verkrijgen van een afschrift op cd-rom voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

15,60

TITEL 2DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/ OMGEVINGSVERGUNNING

HOOFDSTUK 1BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.1.4

Omgevingsoverleg:  een overleg en/of schriftelijke beoordeling/indicatie waaruit blijkt of medewerking kan worden verleend aan het voorgenomen project, danwel of deze vergunningvrij kunnen worden uitgevoerd. Bedoeld voor complexe vergunningaanvragen.

HOOFDSTUK 2BEOORDELING CONCEPTAANVRAAG OF SCHRIFTELIJK VERZOEK

2.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een omgevingsoverleg, welke betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in art. 2.1, eerste lid, onder a of onder c, van de Wabo, met dien verstande dat het omgevingsoverleg maximaal bestaat uit één beoordeling van het initiatief door de gemeente, één aanpassing door initiatiefnemer, en één herbeoordeling door de gemeente, bedraagt:

350,00

2.2.1.1

Indien het voor de behandeling van het omgevingsoverleg noodzakelijk is om onderzoeksrapporten te beoordelen, extra omgevingsoverleg te voeren of extern advies of instemming nodig is, worden de op grond van het eerste lid verschuldigde leges verhoogd overeenkomstig de artikelen 2.3.1.2, 2.3.7, 2.3.12, 2.3.13, 2.3.20, 2.3.21 en Hoofdstuk 7. 

 
 
 
 

HOOFDSTUK 3OMGEVINGSVERGUNNING

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 
 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, zijn de tarieven van toepassing zoals opgenomen in de bijlage “legeskosten bouwwerken” behorende bij de Tarieventabel bij de Legesverordening 2022.

 
 

2.3.1.2

Verplicht advies Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (AAB)

 
 

2.3.1.2.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen nodig is en wordt beoordeeld:

775,00

2.3.1.3

Leges bij onvolledige aanvraag

 
 

2.3.1.3.1

Indien de aanvraag niet in behandeling wordt genomen en daarom geen vergunning verleend kan worden wegens onvolledigheid of wegens onvolledige aanvulling, bedragen de leges:

350,00

2.3.1.4

Leges bij besluit vergunningsvrij bouwwerk

2.3.1.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit die op grond van artikel 2 of 3 van Bijlage II van het Bor vergunningsvrij blijkt te zijn, dan bedragen de leges:

350,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief;

 

2.3.2.1.1

voor het aanleggen en/of verharden van wegen, paden en parkeergelegenheden, alsmede het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen:

645,00

2.3.2.1.2

voor het kappen of vellen van beplanting:

45,00

2.3.2.1.3

voor het afgraven, ophogen of egaliseren, dan wel ontginnen van gronden:

350,00

2.3.2.1.4

indien op grond van het bestemmingsplan advies wordt aangevraagd bij een extern adviesbureau, wordt het tarief verhoogd met het bedrag dat bij de gemeente door dit adviesbureau in rekening wordt gebracht.

 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 
 

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief;

 
 

2.3.3.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) in combinatie met een bouwactiviteit:

370,00

2.3.3.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) zonder een bouwactiviteit:

545,00

2.3.3.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) in combinatie met een bouwactiviteit:

370,00

2.3.3.1.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) zonder een bouwactiviteit:

545,00

2.3.3.1.5

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke buitenplanse afwijking:

545,00

2.3.3.1.6

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor de tweede keer bij eenzelfde bouwactiviteit wordt toegepast, omdat de termijn dient te worden verlengd:

545,00

2.3.4

Omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo

 
 

2.3.4.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo wordt toegepast:

 
 

2.3.4.1.1

een kostenbegroting opgesteld door burgemeester en wethouders waarbij de aanvrager de keuze heeft om de ruimtelijke onderbouwing intern, door de gemeente te laten opstellen, danwel extern te laten opstellen, dus niet voor rekening van de gemeenten.

 
 

2.3.5

Ontheffing verbodsbepaling in exploitatieplan

 
 

2.3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod om bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo:

280,00

2.3.6

Ontheffing verbodsbepaling in voorbereidingsbesluit

 
 

2.3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van gronden of bouwwerken als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder d van de Wabo:

280,00

2.3.7

Beoordeling bodemrapport

 
 

2.3.7.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 
 

2.3.7.1.1

Voor de beoordeling van een historisch onderzoek inzake de gesteldheid van de bodem:

65,00

2.3.7.1.2

Voor de beoordeling van een verkennend onderzoek inzake de gesteldheid van de bodem:

255,00

2.3.8

Aanvraag hogere grenswaarde

 
 

2.3.8.1

Indien een aanvraag zoals vermeld onder 2.3.1 tevens een procedure vraagt in het kader van het vaststellen van een hogere waarde als bedoeld in of krachtens de artikel 47 e.v. (industrielawaai) en 83 e.v. (wegverkeerslawaai) van de Wet geluidhinder, of de artikel 8 e.v. van het Besluit geluidhinder spoorwegen, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.8.1.1

voor zover het akoestisch onderzoek met rapport intern door de gemeente opgesteld is:

1.950,00

2.3.8.1.2

voor zover het akoestisch onderzoek met rapport extern door de gemeente opgesteld is:

1.100,00

2.3.9

Aanleggen of veranderen weg

 
 

2.3.9.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met een provinciale wegenverordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening Valkenswaard, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

85,00

2.3.10

Uitweg/inrit

 
 

2.3.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met een provinciale wegenverordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening Valkenswaard bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

85,00

2.3.11

Kappen

 
 

2.3.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met een provinciale bodemverordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening Valkenswaard, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

85,00

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 
 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

350,00

2.3.13

Flora- en fauna activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

2.3.13.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

350,00

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

2.3.14.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 
 

2.3.14.1.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

85,00

2.3.14.1.2

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

85,00

2.3.14.1.3

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

2.3.15.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.15.1.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 

2.3.15.1.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 

2.3.16

Overschrijven vergunningen

 
 

2.3.16.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende

 • -

  omgevingsvergunning met activiteit bouw, sloop of aanleg

 • -

  bouwvergunning

 • -

  aanlegvergunning,

bedraagt het tarief:

onder voorwaarde dat de verschuldigde leges als bedoeld in dit hoofdstuk zijn voldaan.

70,00

2.3.17

Onttrekken van een woning

 
 

2.3.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het onttrekken van een woning aan het woningbestand als bedoeld in artikel 30, eerste lid van de Huisvestingswet

70,00

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

2.3.18.1.1

Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

350,00

2.3.18.1.2

Indien het een ander bestuursorgaan betreft dan de gemeenteraad, het bedrag dat daartoe door het betreffende bestuursorgaan is vastgesteld.

 
 

2.3.19

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

2.3.19.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, voor deze activiteit bij bouwwerken en inrichtingen met een gebruiksoppervlakte:

 
 

2.3.19.1.c1

cat. 1 t/m 100 m²

515,00

2.3.19.1.c2

cat. 2 van meer dan 100 t/m 500 m²

1.030,00

2.3.19.1.c3

cat. 3 van meer dan 500 t/m 2.000 m²

1.970,00

2.3.19.1.c4

cat. 4 van meer dan 2.000 t/m 5.000 m²

2.900,00

2.3.19.1.c5

cat. 5 van meer dan 5.000 t/m 50.000 m²

3.840,00

2.3.19.1.c6

cat. 6 van meer dan 50.000 m²

4.775,00

2.3.19.1.2

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.19.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken) bedraagt het tarief 10% van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.19.1

 
 

2.3.19.1.3

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.19.1 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.19.1 bedraagt het legestarief voor deze activiteit indien het betreft:

 
 

2.3.19.1.3.1

uitbreiding van de inrichting:

het tarief vermeld in onderdeel 2.3.19.1, met dien verstande dat het tarief uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

 
 

2.3.19.1.3.2

herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting of een gedeelte van de inrichting:

het tarief vermeld in onderdeel 2.3.19.1, met dien verstande dat het tarief uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte.

 
 

2.3.19.1.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.19.1 wordt ingediend op basis van een schriftelijke aanschrijving, dan zijn géén leges verschuldigd wanneer deze vergunningsaanvraag niet leidt tot het verlenen van deze vergunning.

 
 

2.3.20

Toetsing zorgvuldige veehouderij (Verordening ruimte 2014) Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)

2.3.20.1

Onverminderd het bepaalde in voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het extra tarief, indien een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van de Verordening ruimte 2014 getoetst moet worden aan de Toetsing zorgvuldige veehouderij en/of Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV):

1.225,00

2.3.21

Advies of beoordeling

2.3.21.1

Onverminderd het bepaalde in voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het extra tarief, indien een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van het bestemmingsplan geadviseerd dient te worden door een onafhankelijke deskundige, het bedrag dat daartoe door de betreffende instantie in rekening wordt gebracht.

2.3.21.2

Onverminderd het bepaalde in voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het extra tarief, indien een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van een provinciale verordening (bijv. AERIUS) beoordeeld dient te worden door een onafhankelijke deskundige, het bedrag dat daartoe door de betreffende instantie in rekening wordt gebracht.

 
 

2.3.21.3

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 
 

2.3.21.3.1

voor de beoordeling van een akoestisch rapport:

1100,00

2.3.21.3.2

voor de beoordeling van een ecologische quickscan (natuurtoets):

255,00

2.3.21.3.3

voor de beoordeling van een aanvullend ecologisch onderzoeksrapport:

550,00

2.3.21.3.4

voor de beoordeling van een quickscan milieu:

550,00

2.3.21.3.5

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

3000,00

2.3.21.3.6

voor de beoordeling van een onderzoek geurhinder:

550,00

2.3.21.3.7

voor de beoordeling van een watertoets/waterparagraaf:

255,00

2.3.21.3.8

voor de beoordeling van een hydrologisch onderzoek:

255,00

2.3.21.3.9

voor de beoordeling van offertes:

255,00

2.3.21.3.10

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

255,00

2.3.21.3.11

voor het voeren van een extra omgevingsoverleg (één aanpassing door initiatiefnemer, en één herbeoordeling door de gemeente):

175,00

2.3.21.3.12

voor het voeren van een overleg op de regionale omgevingstafel

475,00

2.3.21.3.13

voor een advies of besluit van het college:

1200,00

2.3.21.3.14

voor een welstandsadvies van de A2 adviescommissie omgevingskwaliteit

140,00

2.3.22

Activiteiten m.b.t. beschermde monumenten of dorpsgezichten

 
 

2.3.22.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f dan wel onder h, of artikel 2.2, eerste lid, onder b dan wel onder c van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, voor deze activiteit:

0,00

2.3.22.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo en die op grond van artikel 2 en 3 van Bijlage II van het Bor vergunningsvrij mogen worden uitgevoerd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, voor deze activiteit:

0,00

HOOFDSTUK 4VERMINDERING

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning zoals bedoeld in hoofdstuk 2.3.1.1.

 

2.4.2

2.4.1 is niet van toepassing op bouwwerken zoals bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de Bijlage ‘legeskosten bouwwerken’ behorende bij de tarieventabel.

 

2.4.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning voor bouwwerken zoals bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de Bijlage ‘legeskosten bouwwerken’ behorende bij de tarieventabel, volledig en direct ontvankelijk is, en dus voldoet aan de wettelijke indieningsvereisten wordt het legesbedrag zoals bepaald in artikel 2.3.1.1 verminderd met

10%

HOOFDSTUK 5TERUGGAAF

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 
 

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van dat deel van de leges welke op grond van 2.3.1. is geheven

 
 

2.5.1.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van één maand na het in behandeling nemen ervan:

 

75 %

2.5.1.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na één maand na het in behandeling nemen ervan:

 

50 %

2.5.1.1.3

Indien binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvraag blijkt dat de aanvraag abusievelijk is ingediend:

 

100%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning

 
 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning, dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 op aanvraag van de vergunninghouder intrekt, wordt een deel van de leges welke betrekking heeft op de bouwactiviteit teruggegeven indien van de bouwactiviteit geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 
 

2.5.2.1.1

25 % Van de verschuldigde leges als bedoeld in onderdeel 2.3.1.

 
 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

 
 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld onderdeel 2.3.1 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges welke betrekking heeft op de bouwactiviteit. De teruggaaf bedraagt:

 
 

2.5.3.1.1

25 % van de verschuldigde leges bedoeld in het onderdeel 2.3.1.

 
 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van een verleende omgevingsvergunning bij rechterlijke uitspraak.

 
 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

2.5.4.1

Een bedrag minder dan € 350,00 wordt niet teruggegeven.

 
 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel verklaring van geen bedenkingen

 
 

2.5.5.1

Van de leges verschuldigd op grond van het onderdeel 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 

HOOFDSTUK 6BESTEMMINGSWIJZIGINGEN

2.6.1

Indien op verzoek ten behoeve van een project, welke niet past binnen het bestemmingsplan, een quickscan moet worden uitgevoerd, bedragen de kosten voor een quickcan

1.095,00

2.6.1.1

De genoemde kosten in artikel 2.6.1. kunnen worden verhoogd met het bedrag voor externe advieskosten en kosten voor externe onderzoeken, blijkend uit een begroting die vooraf aan de aanvrager is medegedeeld

 
 

2.6.2

Indien op verzoek ten behoeve van een project, een bestemmingsplan moet worden ontwikkeld, dan wordt daar vooraf een kostenbegroting opgesteld door burgemeester en wethouders waarbij de aanvrager de keuze heeft om het bestemmingsplan intern, door de gemeente te laten opstellen, danwel extern te laten opstellen, dus niet voor rekening van de gemeente.

 
 

2.6.3

Indien op verzoek ten behoeve van een project een wijzigingsplan (artikel 3.6a Wro) of uitwerkingsplan (3.6b Wro) moet worden ontwikkeld, dan wordt daar vooraf een kostenbegroting opgesteld door het college van burgemeester en wethouders waarbij de aanvrager de keuze heeft om het plan intern, door de gemeente te laten opstellen, danwel extern te laten opstellen, dus niet voor rekening van de gemeente.

HOOFDSTUK 7ARCHEOLOGIE

2.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

 
 

2.7.1

een aanvraag voor het schriftelijk verstrekken van adviezen inzake archeologische waarden en verwachtingen op basis van uurtarief

118,00

2.7.2

de beoordeling, namens het bevoegde gezag, van aangeleverde Programma’s van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig het Protocol opstellen Programma van Eisen, KNA 4.1

708,00

2.7.3

de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde Plannen van Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek

236,00

2.7.4

de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van offertes tot het doen van archeologisch (voor)onderzoek

236,00

2.7.5

de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van rapporten die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek ex art. 39 lid 2 MW, ex art. 40 lid 1, afhankelijk van het soort archeologisch onderzoek en rapportage

 

2.7.5.1

voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek ex art. 39 lid 2 MW, ex art. 40 lid 1,

708,00

2.7.5.2

afhankelijk van het soort archeologisch onderzoek en rapportage

944,00

2.7.6

de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van tweede versies van rapporten die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek ex art. 39 lid 2 MW, ex art. 40 lid 1, ex art. 41, lid 1 (ongeacht het soort archeologisch onderzoek)

472,00

HOOFDSTUK 8IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE BESCHIKKING

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een afwijking, een verlening, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen:

350,00

TITEL 3DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

HOOFDSTUK 1HORECA

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

3.1.1.1

3.1.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet voor een paracommerciële rechtspersoon

640,00

415,00

3.1.1.3

een melding op grond van artikel 30A van de Alcoholwet in verband met het aantreden van nieuwe leidinggevenden

220,00

3.1.1.4

een melding op grond van artikel 30A van de Alcoholwet in verband met het aantreden van nieuwe leidinggevenden, zijnde een bestuurder van een besloten vennootschap, bij te schrijven op het aanhangsel

390,00

3.1.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

104,00

3.1.1.6

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

72,60

3.1.1.7

een aanvraag tot het verkrijgen van een horeca exploitatievergunning

545,00

3.1.1.8

een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning

330,00

HOOFDSTUK 2ORGANISEREN EVENEMENTEN

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een meerjarige vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) indien het evenement minder dan 2.000 verwachte bezoekers/deelnemers heeft en wordt georganiseerd door;

 
 

3.2.1.1

een stichting ten behoeve van een aantoonbaar liefdadig doel

 

gratis

3.2.1.2

een lokale vereniging of stichting op het gebied van sport en cultuur

 

gratis

3.2.1.3

lokale ondernemingsverenigingen

(doorberekening 50% aan organisatie zijnde)

345,00

3.2.1.4

commerciële evenementenorganisaties

(doorberekening 100% aan organisatie zijnde)

690,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een meerjarige vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) indien het evenement 2.000 of meer verwachte bezoekers/deelnemers heeft en wordt georganiseerd door;

 
 

3.2.2.1

een stichting ten behoeve van een aantoonbaar liefdadig doel

 

gratis

3.2.2.2

een lokale vereniging of stichting op het gebied van sport en cultuur

 

gratis

3.2.2.3

lokale ondernemingsverenigingen

(doorberekening 50% aan organisatie zijnde)

462,00

3.2.2.4

commerciële evenementenorganisaties

(doorberekening 100% aan organisatie zijnde)

925,00

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 (één jaar/evenement geldig), eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) indien het evenement wordt georganiseerd door;

 
 

3.2.3.1

een stichting ten behoeve van een aantoonbaar liefdadig doel

 

gratis

3.2.3.2

een lokale vereniging of stichting op het gebied van sport en cultuur

 

gratis

3.2.3.3

lokale ondernemingsverenigingen en het evenement minder dan 2.000 verwachte bezoekers/deelnemers heeft

137,50

3.2.3.4

commerciële ondernemingsverenigingen en het evenement minder dan 2.000 verwachte bezoekers/deelnemers heeft

275,00

3.2.3.5

lokale ondernemingsverenigingen en het evenement meer dan 2.000 verwachte bezoekers/deelnemers heeft

175,00

3.2.3.6

commerciële ondernemingsverenigingen en het evenement meer dan 2.000 verwachte bezoekers/deelnemers heeft

350,00

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor het gebruik van een meerjarige evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van

3.2.4.1

de Algemene plaatselijke verordening;

een stichting ten behoeve van een aantoonbaar liefdadig doel

gratis

3.2.4.2

een lokale vereniging of stichting op het gebied van sport en cultuur

gratis

3.2.4.3

lokale ondernemingsverenigingen

(doorberekening 50% aan organisatie zijnde)

75,00

3.2.4.4

commerciële evenementenorganisaties

(doorberekening 100% aan organisatie zijnde)

150,00

HOOFDSTUK 3PROSTITUTIEBEDRIJVEN

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het exploiteren of wijzigen van een seksinrichting, escortbedrijf en sekswinkel als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening Valkenswaard

975,00

HOOFDSTUK 4VERVALLEN

HOOFDSTUK 5GASTOUDEROPVANG / GASTOUDERBUREAU (BSO/KDV)

3.5.1

een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een voorziening van gastouderopvang;

inspectie (inclusief documenten en locatie)

218,75

3.5.2

een aanvraag tot registratie van een voorziening voor;

 • -

  GOB (gastouderbureau)

 • -

  BSO (buitenschoolse opvang)

 • -

  KDV (kinderdagverblijf)

1.837,50

1.837,50

1.837,50

3.5.3

onder eerste registratie wordt verstaan;

 • aanvraag tot 1e registratie LRKP gastouder, zijnde woonadres of opvanglocatie vraagouder;

 • aanvraag tot registratie extra locatie gastouder, zijnde het woonadres van de gastouder of opvanglocatie vraagouder.

 
 

HOOFDSTUK 6IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE VERGUNNING, ONTHEFFING OF ANDERE BESCHIKKING

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

72,60

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2022.

Valkenswaard,

de gemeenteraad voornoemd,

de griffier,

drs. C. Miedema

de voorzitter,

drs. A.B.A.M. Ederveen

Bijlage 2 ‘legeskosten bouwwerken’ behorende bij de tarieventabel bij de Legesverordening 2023

 
 

tarief leges

 

Hoofdstuk 1. WONINGEN

 

1.1

rijtjeswoning per woning

€ 4.200,00

1.1.1

rijtjeswoning 2 t/m 6 woningen

€ 7.100,00

1.1.2

rijtjeswoningen 7 t/m 15 woningen

€ 13.500,00

1.1.3

rijtjeswoningen vanaf 16 woningen

€ 27.000,00

1.2

halfvrijstaande woning (2 onder 1 kap) per woning

€ 6.900,00

1.2.1

halfvrijstaande woning 2 t/m 6 woningen

€ 13.500,00

1.2.2

halfvrijstaande woning vanaf 7 woningen

€ 27.000,00

1.3

appartement tot 200 m2 per appartement

€ 6.800,00

 

met een maximum van

€ 52.500,00

1.4

vrijstaand of vrijstaand geschakelde woning per woning

€ 7.100,00

1.4.1

vrijstaand of vrijstaand geschakelde woning 2 t/m 4 woningen

€ 13.500,00

1.4.2

vrijstaand of vrijstaand geschakelde woning vanaf 5 woningen

€ 27.000,00

1.5

appartement vanaf 200 m² per appartement

€ 7.100,00

 

met een maximum van

€ 52.500,00

1.6

bungalow per woning

€ 7.100,00

1.6.1

bungalow 2 t/m 4 woningen

€ 13.500,00

1.6.2

bungalow vanaf 5 woningen

€ 27.000,00

1.7

woonwagen of stacaravan per stuk

€ 1.900,00

 

met een maximum van

€ 2.500,00

1.8

tijdelijke woonunit

€ 900,00

1.9

appartement in een bestaand gebouw ontwikkelen, per appartement

€ 4.200,00

 

met een maximum van

€ 52.500,00

 

 
 

Hoofdstuk 2. UITBREIDINGEN EN WIJZIGINGEN

 

2.1

kelder tot 25 m2

€ 850,00

2.2

kelder vanaf 25 m2

€ 1.650,00

2.3

aan- of uitbouw 1 bouwlaag met of zonder kap bij een woning

€ 800,00

2.4

aan- of uitbouw 2 bouwlagen met of zonder kap bij een woning

€ 1.650,00

2.5

uitbreiden garage/berging

€ 410,00

2.6

erker

€ 560,00

2.7

serre

€ 470,00

2.8

interne verbouwing bij woondoeleinden

€ 350,00

2.9

interne verbouwing niet bij woondoeleinden gebouwen

€ 1.100,00

2.10

dakkapel

€ 350,00

2.11

gevelwijziging bij woondoeleinden

€ 350,00

2.12

gevelwijziging niet bij woondoeleinden gebouwen

€ 1.100,00

2.13

nieuw dak

€ 560,00

2.14

dakopbouw

€ 350,00

 

 
 

Hoofdstuk 3. BIJBEHORENDE BOUWWERKEN BIJ WOONDOELEINDEN

 

3.1

bijgebouw (niet zijnde aan- of uitbouw) met of zonder kap

€ 850,00

3.2

overkapping

€ 350,00

3.3

tuinhuisje

€ 350,00

3.4

zwembad

€ 350,00

3.5

erfafscheiding

€ 350,00

3.6

schotelantenne

€ 350,00

 

 
 

Hoofdstuk 4. BEDRIJFSGEBOUWEN EN DERGELIJKE

 

4.1

bedrijfsgebouw tot 25 m2

€ 1.050,00

4.2

bedrijfsgebouw van 25 m2 tot 50 m2

€ 2.100,00

4.3

bedrijfsgebouw van 50 m2 tot 75 m2

€ 3.150,00

4.4

bedrijfsgebouw van 75 m2 tot 100 m2

€ 4.200,00

4.5

bedrijfsgebouw van 100 m2 tot 500 m2

€ 6.450,00

4.6

bedrijfsgebouw van 500 m2 tot 1000 m2

€ 9.800,00

4.7

bedrijfsgebouw van 1000 m2 tot 2000 m2

€ 13.500,00

4.8

bedrijfsgebouw van 2000 m2 tot 15000 m2

€ 27.000,00

4.9

bedrijfsgebouw vanaf 15000 m2

€ 52.500,00

4.10

tussenvloer tot 200 m2

€ 3.000,00

4.11

tussenvloer vanaf 200 m2

€ 4.000,00

4.12

bedrijfskantoor in de hal tot 35 m2

€ 2.575,00

4.13

bedrijfskantoor in de hal vanaf 35 m2

€ 3.600,00

4.14

open loods/ open veldschuur

€ 1.100,00

4.15

semi-permanente unit

€ 1.650,00

4.16

loods/ voorraadschuur/ opslagloods/ werktuigenloods

€ 1.100,00

4.17

romnyloods

€ 560,00

4.18

nertsen

€ 1.100,00

4.19

sleufsilo

€ 850,00

4.20

mestsilo

€ 850,00

4.21

zendmast voor antenne-installatie

€ 3.600,00

 

 
 

Hoofdstuk 5. OVERIGE GEBOUWEN

 

5.1

zorgfunctie/ scholen/ bijeenkomst/ kantoor/ showroom/ winkel/ horeca tot 25 m2

€ 1.050,00

5.2

zorgfunctie/ scholen/ bijeenkomst/ kantoor/ showroom/ winkel/ horeca van 25 m2 tot 50 m2

€ 2.100,00

5.3

zorgfunctie/ scholen/bijeenkomst/ kantoor/ showroom/ winkel/ horeca van 50 m2 tot 75 m2

€ 3.150,00

5.4

zorgfunctie/ scholen/ bijeenkomst/ kantoor/ showroom/ winkel/ horeca van 75 m2 tot 100 m2

€ 4.200,00

5.5

zorgfunctie/ scholen/ bijeenkomst/ kantoor/ showroom/ winkel/ horeca van 100 m2 tot 500 m2

€ 9.800,00

5.6

zorgfunctie/ scholen/ bijeenkomst/ kantoor/ showroom/ winkel/ horeca van 500 m2 tot 1000 m2

€ 13.500,00

5.7

zorgfunctie/ scholen/ bijeenkomst/ kantoor/ showroom/ winkel/ horeca van 1000 m2 tot 7000 m2

€ 27.000,00

5.8

zorgfunctie/ scholen/bijeenkomst/ kantoor/ showroom/ winkel/ horeca vanaf 7000 m2

€ 52.500,00

5.9

sporthal tot 3000 m2

€ 25.600,00

5.10

sporthal vanaf 3000 m2

€ 52.500,00

5.11

kleedgebouw

€ 1.650,00

5.12

noodscholen

€ 2.560,00

5.13

overige niet in de lijst voorkomende bouwwerken, geen gebouwen zijnde

€ 350,00

5.14

overige niet in de lijst voorkomende gebouwen

€ 700,00

 

 
 

Hoofdstuk 6. TUINBOUW

 

6.1

tuinbouwkas tot 100 m2

€ 750,00

6.2

tuinbouwkas van 100 m2 tot 1000 m2

€ 2.250,00

6.3

tuinbouwkas van 1000 m2 tot 2000 m2

€ 3.000,00

6.4

tuinbouwkas van 2000 m2 tot 9000 m2

€ 5.250,00

6.5

tuinbouwkas van 9000 m2 tot 20000 m2

€ 9.800,00

6.6

tuinbouwkas vanaf 20000 m2

€ 15.000,00

 

 
 

Hoofdstuk 7. STALLEN

 

7.1

Stal (voor varken/ koe/ kip/ paard e.d.) tot 250 m2

€ 3.770,00

7.2

stal (voor varken/ koe/ kip/ paard e.d.) van 250 m2 tot 1000 m2

€ 6.000,00

7.3

stal (voor varken/ koe/ kip/ paard e.d.) van 1000 m2 tot 3000 m2

€ 15.000,00

7.4

stal (voor varken/ koe/ kip/ paard e.d.) van 3000 m2 tot 14000 m2

€ 22.600,00

7.5

stal (voor varken/ koe/ kip/ paard e.d.) vanaf 14000 m2

€ 52.500,00

 

 
 

Hoofdstuk 8. KELDERS

 

8.1

parkeerkelder tot 300 m2

€ 6.400,00

8.2

parkeerkelder van 300 m2 tot 600 m2

€ 7.100,00

8.3

parkeerkelder van 600 m2 tot 900 m2

€ 9.000,00

8.4

parkeerkelder vanaf 900 m2

€ 11.750,00

8.5

mestkelder tot 300 m2

€ 3.000,00

8.6

mestkelder van 300 m2 tot 600 m2

€ 3.770,00

8.7

mestkelder van 600 m2 tot 900 m2

€ 4.900,00

8.8

mestkelder vanaf 900 m2

€ 6.400,00

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2022.

Valkenswaard,

de gemeenteraad voornoemd,

de griffier,

drs. C. Miedema

de voorzitter,

drs. A.B.A.M. Ederveen