Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2023

Geldend van 24-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2023

DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 20 september 2022; nr. 2022-283587;

Gelet op artikel : 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

B E S L U I T

Vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  “markt Budel": de warenmarkt welke krachtens besluit van de gemeenteraad op de daartoe aangewezen plaats, dag en tijd wordt gehouden in de kern Budel;

 • 2.

  "markt Maarheeze": de warenmarkt welke krachtens besluit van de gemeenteraad op de daartoe aangewezen plaats, dag en tijd wordt gehouden in de kern Maarheeze;

 • 3.

  "standplaats": de op of voor de duur van een markt door of namens het college van burgemeester en wethouders aangewezen ruimte voor het beoefenen van de markthandel;

 • 4.

  "een kwartaal": een kalenderkwartaal.

Artikel 2 Aard van de heffing

In de gemeente Cranendonck wordt onder de naam "marktgeld" een recht geheven voor het innemen van een standplaats op markten, daaronder begrepen de diensten welke in verband met een en ander, door of vanwege de gemeente worden verleend.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, die hetzij voor zichzelf, hetzij voor anderen een standplaats op de markt in gebruik neemt.

Artikel 4 Heffingsgrondslag

Het marktgeld wordt geheven per standplaats en naar het aantal strekkende meters dat per kraam, tafel, voertuig of andere uitstalruimte wordt ingenomen, met een minimum van vier strekkende meters.

Artikel 5 Tarieven

Het marktgeld bedraagt:

Voor de markt Budel:

 • 1.

  Per dag of gedeelte daarvan € 1,05 per strekkende meter of gedeelte daarvan met een minimum van € 4,60.

 • 2.

  Per kalenderkwartaal € 14,10 per strekkende meters.

Voor de markt Maarheeze:

 • 3.

  Per dag of gedeelte daarvan € 0,95 per strekkende meter of gedeelte daarvan met een minimum van € 4,10

 • 4.

  Per kalenderkwartaal € 12,05 per strekkende meters.

 • 5.

  De tarieven vermeld in lid 1 en 2 worden verhoogd met € 2,10 per standplaats per dagdeel voor servicekosten.

Artikel 6 Wijze van heffing, termijn van betaling

 • 1. Het marktgeld per marktdag, slechts toegestaan bij incidenteel gebruik, wordt geheven bij wege van kennisgeving en moet worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

 • 2. Het marktgeld per kalenderkwartaal wordt geheven door middel van een gedagtekende nota en moet worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de nota.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Restitutie

Indien de gebruiker van een standplaats door omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil, geen gebruik meer kan maken van een standplaats, waarvoor het marktgeld per kalenderkwartaal is voldaan, kan op aanvraag teruggaaf worden verleend van het teveel betaalde marktgeld over de volle kalendermaanden, waarin van de standplaats geen gebruik werd gemaakt

Artikel 8 Kwijtschelding

Met betrekking tot de in deze verordening opgenomen marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Overgangsrecht

De "Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2022", van 2 november 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, lid 2 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening marktgelden 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering d.d. 1 november 2022.

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

P.J.F. Bemelmans

De voorzitter,

F.A.P. van Kessel