Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Geldend van 24-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 8 november 2022; zaaknr. 2022-295728;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet:

B E S L U I T

Vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2023 en de bijbehorende tarieventabel 2023.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaat onder;

 • 1.

  ‘dag’: de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • 4.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 5.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor :

 • 1.

  Het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van Kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functies;

 • 2.

  Het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • 3.

  Het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, lonen en bezoldiging; het afgeven van beschikking of afschrift daarvan houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betreffende enige gemeentelijke functie of dienstverlening jegens de gemeente;

 • 4.

  Het uitreiken van een beschikking of afschrift daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;

 • 5.

  Het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van gemeentelijke belastingen;

 • 6.

  Nasporing in de registers van de burgerlijke stand en de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens ten behoeve van kerkgenootschappen en rechtspersonen, welke hoewel geen kerkgenootschap zijnde, geacht worden daarmee gelijk te staan en ten behoeve van een wetenschappelijk of filantropisch doel;

 • 7.

  Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening(grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 8.

  Diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • 9.

  Diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • 10.

  Het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoerings-besluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Met betrekking tot de in deze verordening opgenomen leges wordt géén kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.6 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.7.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 11(kansspelen).

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De "Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022” van raadsbesluit van 2 november 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2023".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering d.d. 13 december 2022.

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

P.J.F. Bemelmans

De voorzitter,

F.A.P. van Kessel

Bijlage 1 Tarieventabel leges, behorende bij de Legesverordening 2023 gemeente Cranendonck.

Raadsbesluit van 13 december 2022.

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Bestuursstukken

Hoofdstuk 6 Vastgoed/geo-informatie

Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

Hoofdstuk 9 Leegstandswet

Hoofdstuk 10 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 11 Kansspelen

Hoofdstuk 12 Telecommunicatie

Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 14 Diversen

Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekken omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen

Hoofdstuk 9 Overschrijven omgevingsvergunning

Hoofdstuk 10 Vergunningvrij bouwen

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 5 Kinderopvang

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Artikel

Omschrijving

Verkooptarief

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het Kasteeltje, Cranendonck 1 te Maarheeze op:

 

1.1.1.1

maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur

€ 682,65

1.1.1.2

zaterdag, zon- en algemeen erkende feestdagen, collectieve ADV-dagen en dagen waarop het gemeentehuis is gesloten, tussen 9.00 en 16.00 uur

€ 714,65

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in de raadszaal van het gemeentehuis van Cranendonck op:

 

1.1.2.1

maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur

€ 614,15

1.1.2.2

zaterdag, zon- en algemeen erkende feestdagen, collectieve ADV-dagen en dagen waarop het gemeentehuis is gesloten, tussen 9.00 en 16.00 uur

€ 714,65

1.1.2.3

dinsdag tussen 9.00 en 10.00 uur in de spreekkamer van het gemeentehuis voor ingezetenen van de gemeente

gratis

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk voor één dag aangewezen eigen locatie op:

 

1.1.3.1

maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur

€ 799,00

1.1.3.2

zaterdag, zon- en algemeen erkende feestdagen, collectieve ADV-dagen en dagen waarop het gemeentehuis is gesloten, tussen 9.00 en 16.00 uur

€ 815,40

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

 

1.1.4.1

maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur

€ 604,15

1.1.4.2

zaterdag, zon- en algemeen erkende feestdagen, collectieve ADV-dagen en dagen waarop het gemeentehuis is gesloten, tussen 9.00 en 16.00 uur

€ 805,30

1.1.5

Het tarief bedraagt voor de eenvoudige voltrekking van een huwelijk of eenvoudige registratie van een partnerschap in de Maarheezezaal van het gemeentehuis van Cranendonck, conform het Reglement Burgerlijke Stand

€ 157,55

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien géén sprake is van een ceremonie (balie gemeentehuis)

€ 52,50

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een reeds bevestigde datum of tijdstip van: de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 26,25

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het annuleren van een reeds bevestigde datum van: een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk bij:

 

1.1.8.1

annulering op 6 weken of minder voor de bevestigde datum

€ 110,30

1.1.8.2

annulering meer dan 6 weken voor de bevestigde datum

€ 57,75

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschap boekje

€ 35,95

1.1.10

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag benoemen van een externe (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap

€ 152,25

1.1.11

Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van een getuige door medewerkers van de gemeente Cranendonck onder diensttijd, per getuige

€ 52,85

1.1.12

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 27,60

1.1.13

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

€ 14,70

1.1.14

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een uittreksel/afschrift uit de registers van de burgerlijke stand

€ 14,70

1.1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van een huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 25,85

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

Van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,75

1.2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,80

1.2.2

Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1(zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,75

1.2.2.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,80

1.2.3

Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,75

1.2.3.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,80

1.2.4

Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,80

1.2.5

Van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,30

1.2.5.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

1.2.6

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 52,95

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 

1.3.1.1

vóór inwerkingtreding Wet digitale overheid

€ 44,65

1.3.1.2

vanaf inwerkingtreding Wet digitale overheid

€ 48,15

1.3.2

het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 24,85

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 41,25

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.5.1

Voor het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

€ 7,70

1.4.5.2

Voor het verstrekken van een bewijs van opneming in de basisregistratie personen en het verblijfregister

€ 7,45

1.4.5.3

Voor het verstrekken van verklaringen, voor zover daarvoor niet ergens anders in de tabel of een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 7,45

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 26,35

1.4.6.1

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,45

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 27,60

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het toezenden van de gegevens per post zoals vermeld in dit hoofdstuk

€ 3,25

1.4.9

Tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200).

€ 42,85

Hoofdstuk 5 Bestuursstukken

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.5.1.1

een afschrift van de programmabegroting

€ 42,15

1.5.1.2

een afschrift van de programmarekening

€ 42,15

1.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.5.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.5.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina/scan

€ 0,40

1.5.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering/commissie, per pagina/scan

€ 0,40

1.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.5.3.1

tot het verstrekken van:

 

1.5.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina/scan

€ 0,40

1.5.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina/scan

€ 0,40

1.5.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van:

 

1.5.4.1

Een exemplaar van de algemene plaatselijke verordening gemeente Cranendonck

€ 13,65

1.5.4.2

Een exemplaar van de bouwverordening inclusief toelichting

€ 35,25

1.5.4.3

Een exemplaar van een andere dan in de onderdelen 1.5.4.1 en 1.5.4.2 genoemde verordening, per pagina/scan

€ 0,40

1.5.4.4

Aanvullingen op verordeningen als bedoeld in de onderdelen 1.5.4.1, 1.5.4.2 en 1.5.4.3, per pagina/scan

€ 0,40

1.5.5

Het tarief bedraagt ter zake van het toezenden van gegevens/kopieën/afschriften enz.

€ 3,25

Hoofdstuk 6 Vastgoed/geo-informatie

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.1.1

tot het verstrekken van een afdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurplan of stadsvernieuwingsplan en de topografische kaart:

 

1.6.1.1.1

in formaat A3 of A4, per bladzijde/scan

€ 16,55

1.6.1.1.2

in formaat A2, per bladzijde/scan

€ 26,75

1.6.1.1.3

in formaat A1, per bladzijde/scan

€ 43,05

1.6.1.1.4

In formaat A0, per bladzijde/scan

€ 65,05

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.6.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 17,75

1.6.2.2

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie bedoeld in artikel 5 eerste lid van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 17,75

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens uit de kadastrale registratie

€ 17,75

1.6.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een digitaal geografisch bestand(op CD/DVD/via e-mail):

 

1.6.4.1

de aanmaakkosten per aanvraag betreffende een digitale kadastrale kaart, een grootschalige fotografische kaart(GBKN) of een luchtfoto, per kwartier

€ 27,60

Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken

1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag.

€ 41.35

1.7.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

€ 7,35

1.7.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 8,85

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen (ongeacht het resultaat) in de in het gemeentearchief aanwezige stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 27,60

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.8.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief aanwezig stuk, per pagina

€ 0,40

1.8.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief aanwezig stuk, per pagina

€ 0,40

Hoofdstuk 9 Leegstandswet

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

€ 141,35

1.9.2

Tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 141,35

Hoofdstuk 10 Winkeltijdenwet

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 150,50

1.10.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.10.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 10,05

1.10.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.10.1 bedoelde ontheffing

€ 10,05

Hoofdstuk 11 Kansspelen

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.11.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.11.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

1.11.1.2.1

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.11.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode langer dan 4 jaar

€ 226,50

1.11.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode langer dan 4 jaar, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

1.11.1.4.1

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.11.2

De subonderdelen 1.11.1.1 en 1.11.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 107,45

Hoofdstuk 12 Telecommunicatie

1.12.1

Dit hoofdstuk heeft betrekking op vergunningverlening nutsbedrijven en instemmingbesluit telecom-aanbieders voor de uniforme aanpak voor het hebben, (ver)leggen en onderhouden van kabels en leidingen voor gemeenten, die deel uit maken van het Samenwerkingsverband Metropool Eindhoven (MRE).

 

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

1.12.2.1

een melding in verband met het verkrijgen van een besluit tot instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet en het Handboek Kabels en Leidingen voor gebruik voor gemeenten, die deel uitmaken van het MRE, inclusief de procedure voor beschrijvingen van aanvraag vergunningen, realiseren van huisaansluitingen, melden van storingen, opleveren van werken en aanleveren van werkbonnen

 

1.12.2.1.1

De navolgende onderverdeling wordt gemaakt in de categorieën huisaansluitingen lengten voor telecom-aanbieders en nutsbedrijven:

 

1.12.2.1.1.1

Kleiner dan 25 meter

gratis

1.12.2.1.1.2

Tussen de 25 en 100 meter

€ 205,74

1.12.2.1.1.3

Groter dan 100 meter

€ 411,49

1.12.2.1.2

Indien de werkzaamheden betreft in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en dergelijke voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond binnen de bebouwde kom, wordt per strekkende meter sleuf vermeerderd met

 

1.12.2.1.2.1

tot 2.500 meter, per strekkende meter sleuflengte

€ 1,98

1.12.2.1.2.2

vanaf 2.500 m1wordt een begroting opgesteld van de kosten voor de te voeren procedure. Deze kosten worden inclusief onderbouwing voorafgaand aan de aanvraagbehandeling schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager

 

1.12.2.1.3

Indien de werkzaamheden betreft in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en dergelijke voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond buiten de bebouwde kom, wordt per strekkende meter sleuf vermeerderd met

 

1.12.2.1.3.1

tot 2.500 meter, per strekkende meter sleuflengte

€ 1,40

1.12.2.1.3.2

vanaf 2.500 m1wordt een begroting opgesteld van de kosten voor de te voeren procedure. Deze kosten worden inclusief onderbouwing voorafgaand aan de aanvraagbehandeling schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager

 

Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag dan wel een (ambtshalve) verlenging:

 

1.13.1

Tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer(BABW)

Nihil

Hoofdstuk 14 Diversen

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.14.1.1

(gewaarmerkte) afschriften, doorslagen, fotokopieën of scan van stukken, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina/scan in zwart/wit

€ 0,40

1.14.1.1.1

per pagina/scan in kleur

€ 0,60

1.14.1.2

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.14.1.1 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart of tekening

 

1.14.1.2.1

A4 formaat of kleiner

€ 1,80

1.14.1.2.2

A3 formaat

€ 3,40

1.14.1.2.3

A2 formaat

€ 5,25

1.14.1.2.4

A1 formaat

€ 6,75

1.14.1.2.5

A0 formaat

€ 9,20

1.14.1.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 10,45

1.14.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

 

1.14.1.4.1

Per pagina in zwart/wit

€ 0,40

1.14.1.4.2

Per pagina in kleur

€ 0,60

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een kopie van de gecombineerde WOZ-beschikking/aanslag onroerende zaakbelastingen

€ 8,85

1.14.3

Het tarief bedraagt voor het inschrijven van een kandidaat die mee wenst te dingen bij een door de gemeente Cranendonck te houden loting voor koop van een bouwkavel of projectwoning alsmede het verstrekken van nadere informatie daaromtrent

€ 66,15

1.14.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.4.1

Om tot na het algemeen sluitingsuur cafés en dergelijke inrichtingen geopend te houden wanneer de vergunning geldig is voor één avond en het sluitingsuur ten hoogste ’s nachts met één uur wordt verlengd als bedoeld in artikel 4:3 van Algemene Plaatselijke Verordening(APV)

€ 175,60

1.14.4.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 van Algemene Plaatselijke Verordening (APV): nachtvergunning

€ 672,00

1.14.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.14.5.1

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning/terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:28 van Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

€ 476,70

1.14.5.2

tot het verkrijgen van een (zomer)terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:10 van Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

€ 100,35

1.14.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing van verbod vuur te stoken als bedoeld in artikel 5:34 Algemene Plaatselijke Verordening (APV);

€ 75,15

1.14.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag een vergunning tot het plaatsen, oprichten of hebben op of aan een weg van een voertuig, kraam, keet of dergelijke voor de verkoop van waren tenzij marktgeld verschuldigd is:

 

1.14.7.1

voor een dag

€ 75,15

1.14.7.2

voor een kalenderweek

€ 106,25

1.14.7.3

voor een kalenderkwartaal

€ 140,10

1.14.7.4

voor een kalenderjaar

€ 208,10

1.14.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 en artikel 4:6a van APV (overige geluidhinder en lichthinder) voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 27,60

1.14.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een collectevergunning

€ 100,35

1.14.10

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing van het verbod om ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd, zoals bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling 5 artikel 4:18

€ 74,95

1.14.11

Het tarief bedraagt ter zake van het toezenden van de gegevens zoals vermeld in dit hoofdstuk, per post

€ 3,25

Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Artikel

Omschrijving

Vast tarief

Variabel tarief

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 

Aanlegkosten:

 

2.1.1.1

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 
 

Bouwkosten:

 

2.1.1.2

is de som van de prijzen per eenheid inclusief/exclusief omzetbelasting zoals die zijn opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde ROEB-lijst (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht). Voor zover deze ROEB-lijst niet voorziet in een passende hoofdcategorie wordt uitgegaan van de in de aanvraag opgenomen bouwkosten. Onder bouwkosten worden dan verstaan, de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, exclusief omzetbelasting. In dit laatste geval zullen de overgelegde gegevens getoetst worden aan hun wettelijke kaders.

 
 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Wro: Wet ruimtelijke ordening.

 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

2.2.1

om vooroverleg/conceptaanvraag in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo te gunnen is

€ 334,75

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 
 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief in verhouding tot de vastgestelde bouwkosten, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 10.000 bedragen:

€ 427,75

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 10.000 tot € 100.000 bedragen:

€ 427,75

 
 

vermeerderd met: van de bouwkosten boven € 10.000,00;

 

5,00%

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 250.000 bedragen:

€ 4.927,75

 
 

vermeerderd met: van de bouwkosten boven € 100.000;

 

3,75%

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 250.000 tot € 500.000 bedragen:

€ 10.552,75

 
 

vermeerderd met: van de bouwkosten boven € 250.000;

 

2,80%

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 2.500.000 bedragen:

€ 17.552,75

 
 

vermeerderd met: van de bouwkosten boven € 500.000;

 

1,90%

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 2.500.000 of meer bedragen:

€ 55.552,75

 
 

vermeerderd met: van de bouwkosten boven € 2.500.000.

 

1,54%

Welstandtoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, per bezoek aan de welstandscommissie

€ 172,25

 

(Verplicht) advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag en/of informatieverzoek of krachtens Wro een (verplicht) advies van de agrarische commissie, zoals de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (AAB) of een vergelijkbaar adviesorgaan, nodig is en wordt beoordeeld.

€ 997,00

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.3 bedraagt het tarief, indien sprake is van adviesverzoek op grond van 2.3.1.3, voor een bedrijfsbezoek, per keer

€ 81,00

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, 150% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 
 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen

€ 149,70

 

Aanvraag gewijzigde omgevingsvergunning

 

2.3.1.6

Indien binnen één jaar na het verlenen van de oorspronkelijke omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen een nieuwe gewijzigde vergunning wordt aangevraagd, dient aanvrager per ambtenaar voor elk daaraan besteed kwartier een bedrag te voldoen van

€ 27,60

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

2.3.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo of Wro, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 671,95

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- activiteit

 

2.3.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1. en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) en artikel 3.6, 1e lid onder c Wro (binnenplanse afwijking)

€ 1.053,45

 

2.3.3.2

vervalt

 
 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 1.053,45

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): Indien de bouw- en aanlegkosten minder bedragen dan:

 
 

2.3.3.4.1

€ 50.000 een bedrag van

€ 4.058,50

 

2.3.3.4.2

€ 50.000 bedragen of meer, doch minder dan € 500.000 vermeerderd met 2,50% van de kosten boven € 50.000

€ 4.058,50

 

2.3.3.4.3

€ 500.000 bedragen of meer, doch minder dan € 2.000.000 vermeerderd met 0,25% van de kosten boven € 500.000.

€ 15.308,50

 

2.3.3.4.4

€ 2.000.000 bedragen of meer vermeerderd met 0,2% van de kosten boven € 2.000.000 met een maximum van € 25.000.

€ 19.058,50

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, tweede lid, en artikel 2.23 van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 1.053,45

 

2.3.3.5.1

Indien over de in artikelen 2.3.3.1. tot en met 2.3.3.5 bedoelde aanvraag extern advies moet worden ingewonnen, wordt het overeenkomstig artikelen 2.3.3.1 tot en met 2.3.3.5 berekende bedrag verhoogd met de voorafgaand aan de behandeling van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake is opgesteld. Indien de werkelijke externe advieskosten minder bedragen dan begroot, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 
 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld in artikel 4.1, derde lid Wro en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving).

€ 1.053,45

 

2.3.3.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld in artikel 4.3, derde lid Wro en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 1.053,45

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niettevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) en artikel 3.6, 1e lid onder c Wro (binnenplanse afwijking)

€ 1.053,45

 

2.3.4.2

Vervalt.

 
 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 1.053,45

 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): indien de bij het plan of besluit betrokken gronden:

 
 

2.3.4.4.1

minder bedragen dan 1.001 m2

€ 4.058,50

 

2.3.4.4.2

meer dan 1.000m2 bedragen en minder dan 5.001m2

€ 16.283,00

 

2.3.4.4.3

meer dan 5.000m2 bedragen en minder dan 10.001m2

€ 20.357,90

 

2.3.4.4.4

meer dan 10.000m2

€ 28.023,95

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, tweede lid, en artikel 2.23 van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

 
 

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld in artikel 4.1, derde lid Wro en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 1.053,45

 

2.3.4.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld in artikel 4.3, derde lid Wro en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale wetgeving)

€ 1.053,45

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

2.3.5.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: Vermeerderd met een toeslag als hieronder aangegeven:

€ 295,90

 

2.3.5.1.1

Tot en met 100 m2

€ 295,90

 

2.3.5.1.2

Van 101 tot en met 500 m2; Vermeerderd met € 1,54 per m2gebruiksoppervlakte

€ 295,90

 

2.3.5.1.3

Van 501 tot en met 2.000 m2; Vermeerderd met € 0,56 per m2gebruiksoppervlakte

€ 930,40

 

2.3.5.1.4

Van 2.001 tot en met 5.000 m2; Vermeerderd met € 0,12 per m2gebruiksoppervlakte

€ 1.795,60

 

2.3.5.1.5

Van 5.001 tot en met 50.000 m2; Vermeerderd met € 0,03 per m2gebruiksoppervlakte

€ 2.166,40

 

2.3.5.1.6

Boven 50.000 m2; Vermeerderd met € 0,01 per m2gebruiksoppervlakte

€ 3.556,90

 

2.3.5.2

Indien een aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 wordt ingetrokken, voordat hierover een beslissing is genomen, wordt op verzoek teruggaaf van 50 % van de geheven leges verleend.

 
 

2.3.5.3

Indien een aanvraag betrekking heeft op een vergunning tot wijziging van een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 bedraagt het legestarief indien het betreft:

 
 

2.3.5.3.1

uitbreiding van de inrichting: het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekendover de oppervlakte van de uitbreiding;

 
 

2.3.5.3.2

gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting: 50 % van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte;

 
 

2.3.5.3.3

gewijzigd gebruik van de gehele inrichting: 50 % van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1;

 
 

2.3.5.3.4

een verklaring van overdracht van de gebruiksvergunning aan de nieuwe gebruiker

€ 61,15

 

2.3.5.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een besluit tot opheffing van sluiting van een inrichting ingevolge artikel 6.1.6 van de bouwverordening en artikel 2.1.3 van de Brandbeveiligingsverordening 25 % van het legesbedrag vermeld in onderdeel 2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gesloten gedeelte, waarvoor de sluiting is geheven.

 
 

2.3.5.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 
 
 

inlichtingen uit brandweerrapporten over plaatsgehad hebbende branden alsmede inlichtingen over brandschaden of andere vormen van hulpverlening door de brandweer.

€ 73,45

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 
 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder f, van de Wabo of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of gemeentelijke verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument dan wel te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor het monument wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 801,20

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2., eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 799,00

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheerverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 799,00

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2. aanhef en eerste lid, onder d. van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 335,55

 

Kappen

 

2.3.9

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 213,85

 

Opslag van roerende zaken

 

2.3.10

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente waarvoor op grond van een bepaling in artikel 2.10 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten :

 
 

2.3.10.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j. van de Wabo per ambtenaar per kwartier

€ 27,60

 

2.3.10.2

indien de activiteit bestaat uit als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo per ambtenaar per kwartier

€ 27,60

 

2.3.11

Projecten of handelingen in het kader van de Wet Natuurbescherming (bescherming van een Natura 2000-gebied)

 
 

2.3.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 407,25

 

2.3.11.2

Handelingen in het kader van de Wet Natuurbescherming (bescherming van soorten) indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 407,25

 

2.3.12

Vervallen

 
 

Andere activiteiten

 

2.3.13

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 
 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 92,45

 

2.3.13.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of verordening waterschap aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 92,45

 

2.3.13.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 92,45

 

2.3.13.2.2

als het een provinciale- of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.14

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 

2.3.15

Beoordeling rapporten

 
 

2.3.15.1

Indien voor een aanvraag noodzakelijke beoordelingen van rapporten dienen plaats te vinden, waarop in de onderdelen 2.3 t/m 2.3.4.7 naar verwezen wordt, dan bedraagt het tarief per ambtenaar per kwartier

€ 27,60

 

2.3.15.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld:

 
 

2.3.15.2.1

voor de beoordeling van een watertoets/waterparagraaf

€ 364,80

 

2.3.15.2.2

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoek

€ 364,80

 

2.3.15.2.3

voor de beoordeling van een onderzoek geurhinder

€ 364,80

 

2.3.15.2.4

voor de beoordeling van een hydrologisch onderzoek

€ 364,80

 

2.3.15.2.5

voor de beoordeling van een Quick-Scan Flora en Fauna

€ 364,80

 

2.3.15.2.6

voor de beoordeling van een aanvullend onderzoek Flora en Fauna

€ 485,80

 

2.3.15.2.7

voor de beoordeling van een Quick-Scan milieu

€ 364,80

 

2.3.15.2.8

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 364,80

 

2.3.15.2.9

voor de beoordeling van een aanvullend milieukundig bodemrapport

€ 582,90

 

2.3.15.2.10

voor de beoordeling onderzoek externe veiligheid

€ 364,80

 

2.3.15.2.11

voor de beoordeling onderzoek geluidhinder

€ 364,80

 

2.3.15.2.12

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

 
 

2.3.15.2.12.1

advisering aan derden per ambtenaar per kwartier

€ 27,60

 

2.3.15.2.12.2

beoordeling plan van Eisen

€ 955,50

 

2.3.15.2.12.3

beoordeling plan van Aanpak

€ 356,30

 

2.3.15.2.12.4

beoordeling rapportages:

 
 

2.3.15.2.12.5

archeologisch bureau- en/of booronderzoek

€ 906,05

 

2.3.15.2.12.6

proefsleuvenonderzoek en opgravingen

€ 1.274,20

 

2.3.15.2.12.7

voor de beoordeling offertes

€ 356,30

 

2.3.15.2.12.8

voor de beoordeling van een Aeriusberekening

€ 154,50

 

2.3.15.2.12.9

voor de beoordeling van overige rapporten, dan bedraagt het tarief per ambtenaar per kwartier

€ 27,60

 

2.3.15.3

De procedure voor het verlenen van een ontheffing van de Wet geluidhinder binnen een procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 of 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

€ 1.089,95

 

2.3.15.4

Indien over de in artikel 2.3.15 bedoelde aanvraag bijzondere extra toetsing van rapporten dient plaats te vinden, wordt het overeenkomstig de vermelde artikelen in 2.3.15.1 berekende bedrag verhoogd met de voorafgaand aan de behandeling van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde toetsingskosten, blijkend uit een begroting die ter zake is opgesteld. Indien de werkelijke toetsingskosten minder bedragen dan begroot, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 
 

2.3.15.5

Beoordeling overige rapporten, dan bedraagt het tarief per ambtenaar per kwartier

€ 27,60

 

2.3.16

Advies

 
 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aan-vraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

2.3.17

Verklaringen van geen bedenkingen

 
 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

2.3.17.1.1

Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 516,85

 

2.3.17.1.2

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen Wet Natuurbescherming moet afgeven

 
 

2.3.17.1.2.1

aanvraag Gebiedsbescherming nieuw

€ 4.854,80

 

2.3.17.1.2.2

aanvraag wijziging Gebiedsbescherming

€ 4.010,10

 

2.3.17.1.2.3

intrekking aanvraag Gebiedsbescherming

€ 2.638,00

 

2.3.17.1.2.4

aanvraag Soortenbescherming door burger

€ 2.139,00

 

2.3.17.1.2.5

aanvraag Soortenbescherming infrastructureel en gebiedsgericht

€ 6.604,05

 

2.3.17.1.2.6

aanvraag Soortenbescherming overige

€ 4.831,65

 

2.3.17.1.3

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 
 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.7 en 2.3.8 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 
 

2.5.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken voor het verlenen van de vergunning bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

50%

2.5.1.2

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw, aanleg- of sloopactivi-teiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.7 en 2.3.8 intrekt op verzoek van de gemeente, terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges

 

100%

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.7 en 2.3.8 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

25%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.7 en 2.3.8 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

25%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen.

 

2.5.4

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 

2.5.5

Teruggaaf als gevolg van geen medewerking verlenen

 
 

2.5.5.1

Indien in eerste aanleg door het college van burgemeester en wethouders wordt besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek zoals genoemd in de onderdelen 2.3.3.3.,2.3.3.5, 2.3.4.3 en 2.3.4.5 dan wordt teruggaaf van de geheven leges verleend.

€ 353,15

 

2.5.5.2

Indien in eerste aanleg door gemeenteraad (dan wel het college van burgemeester en wethouders) wordt besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek zoals genoemd in de onderdelen 2.3.3.4 en 2.3.4.4. en 2.8.2.1. en 2.8.2.2 dan wordt teruggaaf van 75% van de geheven leges verleend.

 

75%

Hoofdstuk 6 Intrekken omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid , onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.4 van toepassing is, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 135,00

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag van wijziging van de omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.7.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.7.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen

2.8.1.1

Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek voor de wijziging van een bestemming als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (bestemmingsplan), bedraagt het tarief per principe-verzoek

€ 534,70

 

2.8.1.2

Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek voor de wijziging van een bestemming als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (wijzigings- of uitwerkingsplan), bedraagt het tarief per principeverzoek

€ 534,70

 

2.8.1.3

Voor het in behandeling nemen van een verzoek in de regiekamer bedraagt het tarief per behandeling

€ 334,75

 

2.8.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag/verzoek (formeel verzoek) tot het vaststellen van een bestemmingsplan of een beheers-verordening als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, dan wel in artikel 3.38, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (actualisatie of partiële herziening van het bestemmingsplan). Indien de aanvraag c.q. het verzoek valt onder de volgende categorieën:

 
 

2.8.2.1.1

Categorie 1: Aan- en uitbouwen en bijgebouwen; Aanpassing bouwvlak (stedelijk gebied); Splitsing van bestaande woningen of andere bestaande gebouwen; Herbouw woningen; Of hiermee gelijk te stellen aanvragen/verzoeken

€ 4.766,90

 

2.8.2.1.2

Categorie 2: Realisatie van 1 - 3 (rvr) woningen; Realisatie van 2-6 appartementen; Eenvoudige wijziging gebruik van grond en/of gebouwen in stedelijk en buitengebied; Vergroting en/of vormverandering van bouwvlak in buitengebied; Eenvoudige herbestemming/transformatie; Vestiging of uitbreiding van bedrijf in milieucategorie 1/2; Of hiermee gelijk te stellen aanvragen/verzoeken

€ 8.944,65

 

2.8.2.1.3

Categorie 3: Realisatie van 4 – 9 (rvr) woningen; Realisatie van 7 - 19 appartementen; Complexere wijziging gebruik van grond en/of gebouwen in stedelijk en buitengebied; Meervoudige herbestemming/transformatie; Of hiermee gelijk te stellen aanvragen/verzoeken

€ 15.318,40

 

2.8.2.1.4

Categorie 4: Complexere ruimtelijke initiatieven: Bouw van 10 of meer (rvr) woningen; Bouw van 20 of meer appartementen; Complex project met diverse functies; Complexe industriële uitbreiding; Of hiermee gelijk te stellen aanvragen/verzoeken

€ 20.781,60

 

2.8.2.1.5

Het totaalbedrag van onderdeel 2.8.1.1 wordt in mindering gebracht als het principeverzoek betrekking heeft op dezelfde aangelegenheid als waarop het formele verzoek (een aanvraag/verzoek zoals bedoeld in artikelen 2.8.2.1.1 t/m 2.8.2.1.4) betrekking heeft.

 
 

2.8.2.2

Voor het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag/verzoek tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (wijzigings- of uitwerkingsplan) geldt een korting van 25% op de kosten voor een plan zoals bedoeld in artikel 2.8.2.1 en onderliggende artikelen.

 
 

2.8.2.2.1

Het totaalbedrag van onderdeel 2.8.1.2 wordt in mindering gebracht als het principeverzoek betrekking heeft op dezelfde aangelegenheid als waarop de aanvraag uit artikel 2.8.2.2 (het aangeleverde wijzigings- of uitwerkingsplan) betrekking heeft.

 
 

2.8.2.3

Bij het in behandeling nemen van een aanvraag/verzoek tot herbegrenzing van de Verordening Ruimte neemt de complexiteit en daarmee de gemeentelijke inspanning toe. Daar valt de aanvraag/verzoek in een hogere categorie dan genoemd in artikel 2.8.2.1.

 
 

2.8.2.4

Het tarief voor het meenemen van een ruimtelijke ontwikkeling in een gemeentelijke bestemmingsplanherziening/actualisatieopgave bedraagt:

€ 1.629,90

 

2.8.2.4.1

De benodigde ruimtelijke onderbouwing, onderzoeken etc. dienen daarbij tijdig door de initiatief nemer zelf aangeleverd en bekostigd te worden.

 
 

2.8.3

Beoordeling rapporten

 
 

2.8.3.1

Indien voor een (aan)vraag noodzakelijke beoordelingen van rapporten dienen plaats te vinden, waarop in de onderdelen 2.8.1.1 t/m 2.8.2.2 naar verwezen wordt, dan bedraagt het tarief per ambtenaar per kwartier:

€ 27,60

 

2.8.3.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde (aan)vraag een rapport wordt beoordeeld:

 
 

2.8.3.2.1

voor de beoordeling van een watertoets/waterparagraaf

€ 364,80

 

2.8.3.2.2

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoek

€ 364,80

 

2.8.3.2.3

voor de beoordeling van een onderzoek geurhinder

€ 364,80

 

2.8.3.2.4

voor de beoordeling van een hydrologisch onderzoek

€ 364,80

 

2.8.3.2.5

voor de beoordeling van een Quick-Scan Flora en Fauna

€ 364,80

 

2.8.3.2.6

voor de beoordeling van een aanvullend onderzoek Flora en Fauna

€ 485,80

 

2.8.3.2.7

voor de beoordeling van een Quick-Scan milieu

€ 364,80

 

2.8.3.2.8

voor aanvullend milieukundig bodemrapport

€ 364,80

 

2.8.3.2.9

voor de beoordeling van een aanvullend milieukundig bodemonderzoek

€ 582,90

 

2.8.3.2.10

voor beoordeling onderzoek externe veiligheid

€ 364,80

 

2.8.3.2.11

voor beoordeling onderzoek geluidhinder

€ 364,80

 

2.8.3.2.12

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

 
 

2.8.3.2.12.1

advisering aan derden per ambtenaar per kwartier:

€ 27,60

 

2.8.3.2.12.2

beoordeling plan van Eisen

€ 955,50

 

2.8.3.2.12.3

beoordeling plan van Aanpak

€ 356,30

 

2.8.3.2.12.4

beoordeling rapportages:

 
 

2.8.3.2.12.5

archeologisch bureau- en/of booronderzoek

€ 906,05

 

2.8.3.2.12.6

proefsleuvenonderzoek en opgravingen

€ 1.274,20

 

2.8.3.2.12.7

beoordeling offertes

€ 356,30

 

2.8.3.2.12.8

beoordeling van een Aeriusberekening

€ 154,50

 

2.8.3.2.12.9

overige rapporten, dan bedraagt het tarief per ambtenaar per kwartier

€ 27,60

 

2.8.3.3

De procedure voor het verlenen van een ontheffing van de Wet geluidhinder binnen een procedure om wijziging bestemming als bedoel in artikel 3.1, eerste lid ofwel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening.

€ 1.089,95

 

2.8.3.4

Indien over de in artikel 2.8.3 bedoelde aanvraag bijzondere extra toetsing van rapporten dient plaats te vinden, wordt het overeenkomstig de vermelde artikelen in 2.8.3.1 berekende bedrag verhoogd met de voorafgaand aan de behandeling van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde toetsingskosten, blijkend uit een begroting die ter zake is opgesteld. Indien de werkelijke toetsingskosten minder bedragen dan begroot, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 
 

2.8.3.5

Indien de in artikel 2.8.3 genoemde rapporten voor de 2e keer beoordeeld moeten worden wordt hiervoor 50% in rekening gebracht van de tarieven zoals vermeld in 2.8.3

 
 

2.8.3.6

Beoordeling overige rapporten, dan bedraagt het tarief per ambtenaar per kwartier

€ 27,60

 

2.8.3.7

Indien in het kader van een (aan)vraag en/of informatieverzoek een (verplicht) advies van de agrarische commissie zoals de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (AAB) of een vergelijkbaar adviesorgaan wordt gevraagd.

€ 997,00

 

2.8.3.7.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien sprake is van een adviesverzoek op grond van 2.8.3.4, voor een bedrijfsbezoek, per keer

 
 

2.8.3.8

Indien over de in artikel 2.8.2.1 bedoelde aanvraag/verzoek bijzondere extra toetsing van rapporten dient plaats te vinden, wordt het overeenkomstig de vermelde artikelen in 2.8.3.1 berekende bedrag verhoogd met de voorafgaand aan de behandeling van de aanvraag / het verzoek aan de aanvrager meegedeelde toetsingskosten blijkend uit een begroting die ter zake is opgesteld. Indien de werkelijke toetsingskosten minder bedragen dan begroot, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

€ 81,00

 

Hoofdstuk 9 Overschrijven omgevingsvergunning

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag/verzoek tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning c.q. bouw- of sloopvergunning

€ 67,40

 

Hoofdstuk 10 Vergunningvrij bouwen

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit die niet vergunningplichtig blijkt

€ 135,00

 

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 135,00

 

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn

Artikel

Omschrijving

Verkooptarief

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 890,90

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 en 30a van de Drank- en Horecawet

€ 224,95

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 45,60

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4 lid 4 van de Drank- en Horecawet

€ 45,60

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning),

 

3.2.1.1

1 kwartier voor een eendaags evenement

€ 27,60

3.2.1.2

2 kwartier voor een meerdaags evenement

€ 55,20

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt (commercieel) als bedoeld in artikel 5.23 van de Algemene plaatselijke verordening, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 27,60

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.1.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 174,05

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 27,50

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 174,05

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 27,50

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening 10% van het legestarief zoals vermeld in titel 2, hoofdstuk 3 artikel 2.3.5

 

Hoofdstuk 5 Kinderopvang

3.5.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van:

 

3.5.1.1

een kindercentrum of gastouderbureau

€ 1.867,20

3.5.1.2

een voorziening voor gastouderopvang.

€ 807,15

 

De leges vermeld onder 3.5.1.1. worden niet geheven indien de aanvraag het gevolg is van de in het kader van de harmonisatie van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk en onder de werking van de Wet Kinderopvang verplichte omzetting van een bestaande en reeds vóór 1 januari 2017 in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen opgenomen peuterspeelzaal in een voorziening voor kinderopvang of peuteropvang.

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 27,60

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering d.d. 13 december 2022.

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

Mr. P.J.F. Bemelmans

De voorzitter,

F.A.P. van Kessel

Bijlage 2

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling