Regeling vervallen per 31-12-2023

Verordening marktgelden 2023

Geldend van 28-12-2022 t/m 30-12-2023

Intitulé

Verordening marktgelden 2023

De raad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2022, nr. ;

gelet op het bepaalde in artikel 229 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2023

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dagplaats: een standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld;

 • -

  standplaats: de op of voor de duur van een markt door burgemeester en wethouders aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel;

 • -

  standwerkersplaats: een dagplaats bestemd voor het uitoefenen van de handel op een wijze als bij standwerken geboden is;

 • -

  vaste plaats: een standplaats die voor een periode van 1 januari tot en met 31 december daarop volgend beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 2 Aard van de heffing

In deze verordening wordt onder de naam marktgeld een recht geheven voor het innemen van een standplaats, als bedoeld in de marktverordening.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, aan wie een standplaats is toegewezen.

Artikel 4 Tarieven

Het marktgeld bedraagt voor:

 • 1.

  het innemen in de woonplaats Schagen van een standplaats van 4 strekkende meters of minder:

  • a.

   per jaar € 577,80

  • b.

   per marktdag voor het innemen van een standplaats op de Westfriese markt € 28,35

  • c.

   per marktdag voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt:

   • 1.

    gedurende het gehele jaar (met uitzondering van de 10 marktdagen waarop de activiteiten van de Westfriese Folklore zijn) € 12,90

   • 2.

    gedurende de periode van 10 weken waarop de activiteiten van de Westfriese Folklore zijn € 22,35

 • 2.

  bij meer dan 4 strekkende meters wordt het tarief in de woonplaats Schagen per extra strekkende meter verhoogd met:

  • a.

   per jaar € 72,90

  • b.

   per marktdag € 1,82

 • 3.

  het innemen van een standplaats in de overige gebieden:

  • a.

   dagplaats, per vierkante meter € 1,44

  • b.

   een vaste plaats, per vierkante meter per kwartaal € 8,99

  • c.

   een standwerkersplaats € 6,88

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingplichtige bekendgemaakt.

Artikel 6 Termijn van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, terstond via een pinbetaling;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 28 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Ontheffing

Indien de belastingplichtige door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, geen gebruik kan maken van zijn standplaats wordt ontheffing verleend.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Overgangsrecht

De “Verordening marktgelden 2022” van 14 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening marktgelden 2023”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van: 20 december 2022.
De raad van de gemeente Schagen,
griffier
De heer G.E.P. Meijer
voorzitter
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen