Verordening paracommercie gemeente Beekdaelen 2023

Geldend van 24-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening paracommercie gemeente Beekdaelen 2023

Deraad van de Gemeente Beekdaelen

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.: 1 november 2022 met nummer: Z/20/138867 314597

Gehoord het advies van de raadscommissie Bestuur en Middelen d.d.: 7 december 2022

BESLUIT:

de volgende verordening vast te stellen

Verordening paracommercie gemeente Beekdaelen 2023

De Raad van de gemeente Beekdaelen;

gelet op de bepalingen van artikel 4 en 25d van de Alcoholwet;

Besluit:

vast te stellen de navolgende verordening: Verordening Paracommercie gemeente Beekdaelen 2023

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • alcoholhoudende drank;

 • horecabedrijf;

 • inrichting;

 • paracommerciële rechtspersoon;

dat wat daaronder wordt verstaan in de Alcoholwet;

 • -

  bijeenkomsten van persoonlijke aard: besloten bijeenkomsten die gericht zijn op of waarvan de aanleiding is gelegen in een persoonlijke aangelegenheid, die geen direct verband houdt met de recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige activiteiten van de paracommerciële rechtspersoon, zoals o.a. bruiloften, feesten, partijen, recepties, jubilea, verjaardagen, bedrijfsfeesten, e.d. Het verzorgen van koffietafels valt niet onder bijeenkomsten van persoonlijke aard.

Artikel 2. Sportverenigingen en schutterijen

Om oneerlijke concurrentie te voorkomen zijn de volgende voorschriften en beperkingen van toepassing op de voormelde paracommerciële rechtspersonen:

 • 1.

  Voor sportverenigingen en schutterijen:

  • a.

   is het verboden om bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden.

  • b.

   Is het toegestaan, voor zover dit valt binnen hun doelstelling, de inrichting geopend te hebben dan wel alcoholhoudende drank te verstrekken, dagelijks van 09.00 uur tot 24.00 uur.

  • c.

   Is het mogelijk ingevolge artikel 4, lid 4 Alcoholwet een ontheffing van het sluitingstijdstip (tot max. 02.00 uur) te verkrijgen. Vanuit het oogpunt van het tegengaan van oneerlijke concurrentie t.o.v. de commerciële horecaondernemingen is aan het aantal ontheffingen een maximum verbonden van acht per kalenderjaar.

  • d.

   De ontheffing als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c kan uitsluitend worden verkregen voor de hierna volgende activiteiten:

   • -

    Jubileumfeest van het bestuur / een bestuurslid;

   • -

    (periode)kampioenschap;

   • -

    Afscheidsfeest van het bestuur / een bestuurslid;

   • -

    Feestavond voor vrijwilligers (maximaal één tot twee keer per jaar);

   • -

    Jaarfeest of afsluiting seizoen (maximaal één keer per jaar);

   • -

    Toernooi;

   • -

    Nieuwjaarsborrel (alleen voor leden/vrijwilligers/begunstigers en diens partner);

   • -

    Overige strikt club gerelateerde feesten (alleen voor leden/vrijwilligers/ begunstigers en diens partner en/of diens kinderen).

  • e.

   De paracommerciële rechtspersoon die een activiteit wil organiseren met gebruikmaking van een ontheffing zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d van deze verordening, dient hiervoor een aanvraag in bij de Burgemeester van Beekdaelen.

  • f.

   Een aanvraag als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder e van deze verordening dient – behoudens een (periode)kampioenschap – tenminste twee weken voorafgaand aan de datum van de te organiseren activiteit te worden ingediend.

Artikel 3. Sociaal-culturele organisaties

Om oneerlijke concurrentie te voorkomen, zijn de volgende voorschriften en beperkingen van toepassing op de voormelde paracommerciële rechtspersonen:

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen worden onderverdeeld naar:

  • a.

   Paracommerciële rechtspersonen in kernen, zijnde één van de 15 officiële kernen (Amstenrade, Bingelrade, Doenrade, Hulsberg, Jabeek, Merkelbeek, Nuth, Oirsbeek, Puth, Schimmert, Schinnen, Schinveld, Sweikhuizen, Vaesrade en Wijnandsrade), waar wel horecabedrijven aanwezig zijn waar bijeenkomsten van persoonlijke aard kunnen plaatsvinden;

  • b.

   Paracommerciële rechtspersonen in kernen, zijnde één van de 15 officiële kernen (Amstenrade, Bingelrade, Doenrade, Hulsberg, Jabeek, Merkelbeek, Nuth, Oirsbeek, Puth, Schimmert, Schinnen, Schinveld, Sweikhuizen, Vaesrade en Wijnandsrade), waar geen horecabedrijven aanwezig zijn waar bijeenkomsten van persoonlijke aard kunnen plaatsvinden.

 • Indien zich in een kern horecabedrijven vestigen, waar bijeenkomsten van persoonlijke aard kunnen plaatsvinden, die er eerst niet waren dan wel dat horecabedrijven verdwijnen uit een kern waar bijeenkomsten van persoonlijke aard kunnen plaatsvinden zodat er geen horecabedrijven meer zijn, vallen paracommerciële rechtspersonen van rechtswege in de voor hen van toepassing zijnde categorie, genoemd onder a. dan wel b.

  Als overgangstermijn geldt voor kernen waar zich horecabedrijven vestigen die er eerst niet waren dat paracommerciële rechtspersonen nog gedurende het lopende jaar en het aansluitende jaar twaalf bijeenkomsten van persoonlijke aard mogen organiseren.

 • 2.

  In kernen waar wel horecabedrijven aanwezig zijn, waar bijeenkomsten van persoonlijke aard kunnen plaatsvinden, is het paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sociaal-culturele aard toegestaan om acht bijeenkomsten van persoonlijke aard te organiseren die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn. De paracommerciële rechtspersoon doet van elke bijeenkomst uiterlijk twee weken vóór de bijeenkomst een melding aan de burgemeester.

 • 3.

  In kernen waar geen horecabedrijven aanwezig zijn, waar bijeenkomsten van persoonlijke aard kunnen plaatsvinden, is het paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sociaal-culturele aard toegestaan om twaalf bijeenkomsten van persoonlijke aard te organiseren die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn. De paracommerciële rechtspersoon doet van elke bijeenkomst uiterlijk twee weken vóór de bijeenkomst een melding aan de burgemeester.

 • 4.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het aantal bijeenkomsten zoals genoemd in de leden 2 en 3, mits voldaan wordt aan de criteria genoemd in lid 5. De ontheffing dient ten minste twee weken van tevoren te worden aangevraagd.

 • 5.

  De criteria voor een ontheffing zoals genoemd in lid 4 zijn:

  • -

   dat de ontheffing alleen mogelijk is voor bijeenkomsten in één van de 15 officiële kernen (Amstenrade, Bingelrade, Doenrade, Hulsberg, Jabeek, Merkelbeek, Nuth, Oirsbeek, Puth, Schimmert, Schinnen, Schinveld, Sweikhuizen, Vaesrade en Wijnandsrade) van de gemeente Beekdaelen;

  • -

   dat in de in de betreffende kern aanwezige reguliere horecabedrijven geen of niet voldoende ruimte is c.q. geen interesse is om de activiteit te laten plaatsvinden;

  • -

   dat het woon- en leefklimaat niet wordt aangetast en niet door middel van het stellen van voorschriften daaraan tegemoet kan worden gekomen.

 • Indien niet wordt voldaan aan één of meerdere genoemde criteria wordt de ontheffing door de burgemeester geweigerd.

 • 6.

  Een paracommerciële rechtspersoon die zich richt op activiteiten van sociaal-culturele aard mag – ten behoeve van activiteiten die vallen binnen de eigen doelstelling en tijdens de in lid 2 en 3 genoemde toegestane bijeenkomsten van persoonlijke aard – alcoholhoudende drank schenken tijdens de in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Beekdaelen voor openbare inrichtingen bepaalde sluitingstijden.

Artikel 4. Verbod prijsbeperkingen

Het is verboden in een horecabedrijf of op een terras of tijdens een evenement waar een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet is verleend, bedrijfsmatig of anders dan om niet (lees gratis) alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die daar gewoonlijk wordt gevraagd.

Artikel 5. Toezicht en handhaving.

Belast met het toezicht en de handhaving op de naleving van het bepaalde in deze verordening zijn de daartoe door de burgemeester aan te wijzen personen respectievelijk benoemde personen.

Artikel 6. Vangnetbepaling

 • 1. De burgemeester handelt overeenkomstig het bepaalde in deze verordening, tenzij dat voor één of meer situaties gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze verordening te dienen doelen.

 • 2. In de overige gevallen waarin de verordening niet voorziet, beslist de burgemeester.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeerartikel.

 • 1. Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

 • 2. Met het van kracht worden van deze verordening vervalt de “Verordening Paracommercie gemeente Beekdaelen 2019”.

 • 3. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Paracommercie gemeente Beekdaelen 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Beekdaelen d.d.: 20 december 2022

De griffier

mevr. B. van der Wijst

De voorzitter

dhr. ing. E. Geurts