Besluit van de raad van de gemeente Oosterhout van 20 december 2022 tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2023 (Legesverordening Oosterhout 2023)

Geldend van 24-12-2022 t/m 30-06-2023

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Oosterhout van 20 december 2022 tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2023 (Legesverordening Oosterhout 2023)

De raad van de gemeente Oosterhout;

gelezen de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders van 21 november 2022;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT:

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2023

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1. Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het raadplegen van de bij de gemeente beschikbare informatie uit de Basisregistratie Kadaster door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2. Indien de leges, op het moment van aanvraag van een dienst, niet tot het definitieve bedrag kunnen worden vastgesteld, kan een voorlopige vordering worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de vordering vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel, in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   op het moment van het indienen langs de elektronische weg in het aanvraagproces, dan wordt het bedrag direct in rekening gebracht en voldaan.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Legesverordening Oosterhout 2022, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2021, sedertdien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12 derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De in de Tarieventabel, behorende bij de ‘Legesverordening Oosterhout 2023’ genoemde NEN-normen, worden bekendgemaakt door terinzagelegging op het gemeentehuis.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening Oosterhout 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2022.

De griffier,

E.C.A. Kaarsemaker

De voorzitter,

M. Buijs

Tarieventabel leges 2023

Tarieventabel, behorende bij de ‘Legesverordening Oosterhout 2023’

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Gereserveerd

Hoofdstuk 6

Vervallen

Hoofdstuk 7

Vervallen

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gereserveerd

Hoofdstuk 14

Gereserveerd

Hoofdstuk 15

Gereserveerd

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Ondergrondse Infrastructuren

Hoofdstuk 18

Gereserveerd

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vervallen

Hoofdstuk 5

Afwijkende tarieven

Hoofdstuk 6

Vervallen

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9

Vervallen

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3

Seksbedrijven

Hoofdstuk 4

Kinderopvang

Hoofdstuk 5

Gereserveerd

Hoofdstuk 6

Vervallen

Hoofdstuk 7

Archeologie

Hoofdstuk 8

Diversen

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1

Tarief voor een huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie door een trouwambtenaar van de gemeente:

1.1.1

Maandag en dinsdag 9.00 uur

kosteloos

1.1.2

Maandag en dinsdag 10.00 en 11.00 uur

woensdag 9.00, 10.00 en 11.00 uur

€ 

165,00

1.1.3

Overige tijden maandag t/m vrijdag

425,00

1.1.4

Zaterdag

521,00

1.1.5

Zondag

581,00

1.2

Tarief voor een huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie door een eenmalige trouwambtenaar:

1.2.1

Maandag t/m vrijdag

284,00

1.2.2

Zaterdag

320,00

1.2.3

Zondag

343,00

1.2.4

Maandag t/m vrijdag met bode en ondersteuning vanuit de aangewezen locatie

192,00

1.2.5

Optioneel: extra ondersteuning door gemeente voor eenmalige trouwambtenaar

1.2.5.1

Maandag t/m vrijdag

96,00

1.2.5.2

Zaterdag

134,00

1.2.5.3

Zondag

158,00

1.3

Tarief voor een trouwlocatie:

1.3.1

Trouwzaal stadhuis binnen openingstijden

kosteloos

1.3.2

Trouwzaal stadhuis op zaterdag

205,80

1.3.3

Aangewezen locatie

Kosten worden door de locatie in rekening gebracht aan het bruidspaar.

1.3.4

Eenmalige locatie niet zijnde de aangewezen locaties, of locaties met een horeca-exploitatievergunning

112,00

1.4

Tarief voor getuigen van de gemeente die bij een huwelijk of partnerschapsregistratie aanwezig zijn, een bedrag per getuige van

33,35

1.5

Tarief voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

1.5.1

Standaard

33,55

1.5.2

Extra kosten, indien gekalligrafeerd

i.o.m. derden

1.6

Tarief voor het annuleren van een afspraak voor een huwelijk of partnerschapsregistratie

67,55

1.7

Tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand, is het tarief zoals is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

1.8

Tarief voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

21,75

1.8.1

Het op grond van onderdeel 1.8 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 

77,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 

58,85

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

58,85

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

70,35

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 

37,95

1.2.5.3

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

34,25

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

53,00

1.2.7

Het tarief genoemd in de onderdelen 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.4, 1.2.5.1, 1.2.5.2 en 1.2.5.3 wordt bij aanvraag aan huis per document, voor zover de aanvrager zelf niet in staat is gebleken om het document op het gemeentehuis aan te vragen vermeerderd met een bedrag van

22,90

1.2.8

Het tarief genoemd in de onderdelen 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.3.1, 1.2.3.2,1.2.4, 1.2.5.1, 1.2.5.2 en 1.2.5.3 wordt bij afgifte van het document op een ander adres dan het gemeentehuis vermeerderd met € 16,40

met dien verstande dat bij gelijktijdige bezorging van meerdere documenten op hetzelfde adres maximaal € 16,40 in rekening wordt gebracht.

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs.

(* dit tarief is voor 2023 nog niet landelijk vastgesteld)

42,55*

1.3.1.1

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

(* dit tarief is voor 2023 nog niet landelijk vastgesteld)

34,10*

1.3.1.2

Voor de aanvraag voor een gezondheidsverklaring enkel, dubbel of CDE wordt het tarief geheven dat op het moment van aanvraag gehanteerd wordt door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie personen

1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

12,40

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a. van een gewaarmerkt afschrift van de benodigde gegevens uit de basisregistratie personen

12,40

b. van een afschrift van een persoonslijst uit de basisregistratie personen

18,15

c. tot het instellen van een onderzoek in de basisregistratie personen en burgerlijke stand op verzoek van een derde, per kwartier, na voorafgaande prijsopgave

21,75

d. Het op grond van onderdeel c verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld.

1.4.3

De onder 1.4 bedoelde tarieven zijn ook verschuldigd, indien de gevraagde inlichtingen niet leiden tot het door de aanvrager beoogde doel.

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Vervallen

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.8.1.1

digitale kopieën van stadsplattegronden, per levering een vast bedrag van

108,00

1.8.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van nasporingen in de gemeentelijke vastgoedregistraties, per besteed kwartier, na voorafgaande prijsopgave

27,00

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag:

(* dit tarief is voor 2023 nog niet landelijk vastgesteld)

€ 

41,35*

1.9.2

tot het legaliseren van een handtekening

14,55

1.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.9.3.1

een bewijs van Nederlanderschap, niet geldig als reispapier

14,55

1.9.3.2

een bewijs van ingezetenschap

14,55

1.9.3.3

een waarmerk andere documenten, per document

4,35

1.9.4

Elke andere verklaring in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met name in deze verordening of in een andere belastingverordening van de gemeente dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, per verklaring

18,70

1.9.5

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap, alsmede voor de behandeling van een naturalisatieverzoek, worden de tarieven geheven conform het op het moment van aanvraag geldend Besluit optie en naturalisatiegelden conform de rijkswet op het Nederlanderschap.

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het verlenen van hulp, indien voor het verstrekken van inlichtingen nasporing door ambtenaren van de gemeente is vereist in het gemeentelijke archief, ongeacht het resultaat, per daaraan besteed kwartier, na voorafgaande prijsopgave.

25,75

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

tot een eerste inschrijving om in aanmerking te komen voor een particuliere bouwkavel

118,00

1.11.2

tot een verlenging van een inschrijving voor een particuliere bouwkavel

59,00

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

118,00

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

59,00

1.12.3

Indien aanvragen als bedoeld in de onderdelen 1.12.1 en 1.12.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde tarieven slechts eenmaal geheven.

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van maximaal twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50*

1.16.1.2

voor een periode van maximaal twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, een basistarief van

22,50*

en voor de eerste en iedere volgende kansspelautomaat

34,00*

1.16.1.3

Indien de aanwezigheidsvergunning geldt voor een tijdvak korter dan één jaar is punt 1.16.1.1 en 1.16.1.2 van overeenkomstige toepassing,

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

32,55*

Hoofdstuk 17 Ondergrondse Infrastructuren

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van een instemming of vergunning op grond van artikel 4, eerste lid, van de ‘AVOI gemeente Oosterhout’ omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet per locatie voor een ononderbroken trace.

1.17.1.1

Indien het betreft een centra gebied, bij een lengte:

a. tot 100 meter

445,00

b van 100 tot 500 meter

553,00

c. vanaf 500 meter

553,00

vermeerderd, voor elke 100 meter lengte of een gedeelte daarvan, met een bedrag van

54,00

1.17.1.2

indien het betreft een overig stedelijk gebied, bij een lengte:

a. tot 100 meter

445,00

b. van 100 tot 1000 meter

553,00

c. vanaf 1000 meter

553,00

vermeerderd, voor elke 100 meter lengte of een gedeelte daarvan, met een bedrag

27,00

1.17.1.3

indien het betreft landelijk/bouwrijp maken gebied, bij een lengte:

a. tot 100 meter

445,00

b. van 100 tot 2000 meter

553,00

c. vanaf 2000 meter

553,00

vermeerderd, voor elke 100 meter lengte of een gedeelte daarvan, met een bedrag

13,50

1.17.2

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het op basis van de onderdelen 1.17.1.1 tot en met 1.17.1.3 verschuldigde bedrag verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Indien een begroting als bedoeld in het voorgaande is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.17.3

Indien met betrekking tot het in behandeling nemen van een melding tot een instemming overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het op grond van dit hoofdstuk berekende bedrag verhoogd, per overleg met een bedrag van

162,00

1.17.4

Indien in verband met het in behandeling nemen van een melding tot het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet voor tracés van een totale werklast van meer dan zes uur per melding, wordt het onder 1.17.1 tot en met 1.17.3 berekende bedraag verhoogd op basis van een raming vooraf van het aantal uur voor voorbereiding en toezicht aan de melder doorgegeven exclusief de degeneratiekosten per 1,5 uur

162,00

1.17.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding op grond van artikel 4, tweede lid, van de ‘AVOI van de gemeente Oosterhout’

1.17.5.1

met een niet gesloten verhardingsoppervlak tot 2m² zonder toezicht

81,00

1.17.5.2

met een (gezamenlijke) lengte van minder dan 25 meter of maximaal 10 m2

162,00

Hoofdstuk 18 Gereserveerd

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor niet gekentekende landbouwvoertuigen en motorrijtuigen met beperkte snelheid

30,00

1.19.1.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor voertuigen en motorrijtuigen niet zijnde voertuigen en motorrijtuigen als bedoeld in onderdeel 1.19.1.1

voor een periode van 24 uur

€ 

13,50

voor een periode van 3 maanden

27,00

voor een periode van 1 jaar

54,00

1.19.1.3

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor voertuigen en motorrijtuigen niet zijnde voertuigen en motorrijtuigen als bedoeld in onderdeel 1.19.1.1 voor voertuigen van hulpdiensten (politie, brandweer, ambulancedienst)

0,00

1.19.2.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen voor niet gekentekende landbouwvoertuigen en motorrijtuigen met beperkte snelheid

30,00

1.19.2.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen voor voertuigen en motorrijtuigen niet zijnde voertuigen en motorrijtuigen als bedoeld in onderdeel 1.19.2.1

voor een periode van 24 uur

€ 

13,50

voor een periode van 3 maanden

27,00

voor een periode van 1 jaar

54,00

1.19.2.3

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor voertuigen en motorrijtuigen niet zijnde voertuigen en motorrijtuigen als bedoeld in onderdeel 1.19.1.1 voor voertuigen van hulpdiensten (politie, brandweer, ambulancedienst)

0,00

1.19.3

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet van het in artikel 10 van deze wet genoemde verbod tot het houden van een wedstrijd op de openbare weg

18,00

1.19.4

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

112,15

1.19.5

tot het opnieuw afgeven, mits de huidige parkeerkaart nog niet is verlopen, van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

61,75

1.19.6

tot het afgeven van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

61,75

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische werkzaamheden 2012 (UAV 2012, Stcrt 2012, 1567) , voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische werkzaamheden 2012 (UAV 2012, Stcrt 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. De opgegeven bouwkosten worden getoetst aan de op dat moment geldende vastgestelde lijst van Regionaal overleg Eindhoven bouwtoezicht (ROEB). Deze lijst is als bijlage bij de verordening gevoegd.

Wanneer de ROEB-lijst niet toepasbaar is dan dient door de aanvrager omgevingsvergunning een offerte overlegd te worden.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.3

Sloopkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 2012, Stcrt 2012, 1567) , voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.4

De in deze titel voorkomende tarieven zijn onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze titel indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1.1

om vooroverleg c.q. beoordeling van een conceptaanvraag om omgevingsvergunning in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is:

0,1%

van de bouwkosten zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld

met een minimum van:

212,90

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in 2.2.1.1, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in 2.3. Hierbij geldt als voorwaarde dat het om hetzelfde project gaat en het vooroverleg met een positief advies is afgerond.

2.2.1.2

Welstand- en/of monumententoets

Als het verzoek om vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag wordt voorgelegd aan de Monumentencommissie of aan het kwaliteitsteam de Contreie, ter verkrijging van een advies voor het voorgenomen project, geldt een tarief van:

236,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit onderdeel en de onderdelen 2.4 en 2.5.

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.1.1.1

• indien de bouwkosten minder dan € 100.000,00 (exclusief omzetbelasting) bedragen: 2,2% van de bouwkosten met een minimum van

449,60

en een maximum van

2.000,00

2.3.1.1.2

• indien de bouwkosten € 100.000,00 tot € 1.000.000,00 (excl. Omzetbelasting) bedragen: 2% van de bouwkosten

met een maximum van

18.000,00

2.3.1.1.3

• indien de bouwkosten meer bedragen dan € 1.000.000,00 (exclusief omzetbelasting): 1,8% van de bouwkosten.

2.3.1.1.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld 2.1 eerst lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief bij kleine bouwwerken (erfafscheiding, containervoorziening etc.) met een maximale bouwsom van € 2.000

300,00

Verplicht advies externe agrarische commissie

2.3.1.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien voor een ruimtelijk advies of voor een bouwplan en/of een bestemmingswijziging voor het vestigen, uitbreiden of wijzigen van een (voormalig) agrarisch bedrijf of perceel, een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 

800,00

(excl. btw)

Welstand- en monumententoets excessenregeling

2.3.1.2

Als er sprake is van een exces en dit voorgelegd wordt aan de externe commissie ter verkrijging van een advies voor het voorgenomen project, geldt een tarief van:

472,00

Met een verhoging in geval van overleg van

€ 

59,00

En een verhoging in het geval van bezichtiging ter plaatse van

€ 

118,00

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit verhoogd met: 2,5% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

2.3.1.4

Proefprojecten Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)

Proefprojecten in het kader van de Wkb, aangemeld bij de VNG krijgen een legeskorting van 20%

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

184,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en er tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten :

2.3.3.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

423,60

2.3.3.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

423,60

2.3.3.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

4.700,00

2.3.3.2

Artikel 2.3.3, lid 1 is niet van toepassing indien kosten worden verhaald op basis van de “regeling kostenverhaal bij kleine bouwplannen” alsmede bij toepassing van een vastgesteld exploitatieplan.

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.4.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

423,60

2.3.4.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

423,60

2.3.4.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

4.700,00

2.3.4.1.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

423,60

2.3.4.2

Artikel 2.3.4 lid 1 is niet van toepassing indien kosten worden verhaald op basis van de “regeling kostenverhaal bij kleine bouwplannen” alsmede bij toepassing van een vastgesteld exploitatieplan.

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken, inrichtingen of terreinen in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.5.1

indien het betreft een vergunning voor het tijdelijk in gebruik houden van een bouwwerk, inrichting of terrein ten behoeve van een evenement:

106,95

2.3.5.2

Indien het betreft een vergunning voor het in gebruik houden van een bouwwerk of inrichting:

2.3.5.2.1

• indien het bruto vloeroppervlak 200 m² of minder bedraagt:

587,80

2.3.5.2.2

• indien het bruto vloeroppervlak meer dan 200 m² tot 1.000 m² bedraagt:

587,80

vermeerderd met een bedrag van:

129,00

voor elke 100 m² of gedeelte daarvan boven de 200 m²;

2.3.5.2.3

• indien het bruto vloeroppervlak 1.000 m² tot 5.000 m² bedraagt:

1.610,00

vermeerderd met een bedrag van:

51,70

voor elke 100 m² of gedeelte daarvan boven de 1.000 m²;

2.3.5.2.4

• indien het bruto vloeroppervlak 5.000 m² of meer bedraagt:

3.651,15

vermeerderd met een bedrag van:

20,50

voor elke 100 m² of gedeelte daarvan boven de 5.000 m².

2.3.5.3

Indien het betreft een vergunning voor het in gebruik houden van een terrein, met een onbebouwde terreinoppervlakte

2.3.5.3.1

• indien het onbebouwde terreinoppervlakte 200 m² of minder bedraagt:

587,80

2.3.5.3.2

• indien het onbebouwde terreinoppervlakte 201 m² tot en met 1.000 m² bedraagt:

587,80

vermeerderd met een bedrag van:

89,80

voor elke 100 m² of gedeelte daarvan boven de 200 m²;

2.3.5.3.3

• indien het onbebouwde terreinoppervlakte 1.001 m² tot en met 5.000 m² bedraagt:

1.304,40

vermeerderd met een bedrag van:

12,70

voor elke 100 m² of gedeelte daarvan boven de 1.000 m²;

2.3.5.3.4

• indien het onbebouwde terreinoppervlakte 5.001 m² tot en met 50.000 m² bedraagt:

1.813,90

vermeerderd met een bedrag van:

3,25

voor elke 100 m² of gedeelte daarvan boven de 5.000 m²;

2.3.5.3.5

• indien het onbebouwde terreinoppervlakte 50.001 m² of meer bedraagt:

3.246,00

vermeerderd met een bedrag van:

1,80

voor elke 100 m² of gedeelte daarvan boven de 50.000 m².

De bepaling van de oppervlakte geschiedt conform NEN 2580.

2.3.5.4

Voor het aanpassen van een bestaande omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, voor een bouwwerk, inrichting of terrein dat gedeeltelijk wordt vernieuwd, dan wel wordt veranderd of wordt vergroot, wordt de leges slechts berekend over het oppervlak dat wordt vernieuwd, dan wel wordt veranderd of vergroot, vermeerderd met het oppervlak van de ruimten die direct grenzen aan de beschouwde ruimte(n), met een maximum van tweemaal het oppervlak van de ruimten die worden vernieuwd, veranderd of vergroot.

2.3.5.5

Voor het aanpassen van een bestaande omgevingsvergunning, die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, voor een veranderd gebruik, zonder dat sprake is van een verbouwing of anderszins, wordt de leges slechts berekend over het oppervlak dat wordt vernieuwd, dan wel veranderd of vergroot, vermeerderd met het oppervlak van de ruimten die direct grenzen aan de beschouwde ruimte(n) die worden vernieuwd, veranderd of vergroot.

2.3.6

Verwijderd

2.3.7

Gereserveerd

2.3.8

Aanleggen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

184,00

2.3.9

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van artikel 2.12 van de "Algemene plaatselijke verordening Oosterhout 2018" een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

184,00

2.3.10

Gereserveerd

2.3.11

Gereserveerd

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief welke op dat moment geldt bij de Provincie, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief welke op dat moment geldt bij de Provincie, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

2.3.14

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 

184,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

184,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

184,00

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld in artikel 2.1.5 van de Bouwverordening:

2.3.16.1

Indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek als bedoeld in de NEN 5740:2009/A1:2016 nl (NEN Connect) of de vigerende versie naar het historisch gebruik naar de bodemgesteldheid betreft:

118,00

2.3.16.2

Indien de aanvraag een verkennend onderzoek volgens de NEN 5740:2009/A1:2016 nl (NEN Connect) of de vigerende versie – naar de bodemgesteldheid betreft:

236,00

2.3.16.3

Indien de onderzoeksdata (aanvullend) in xml-formaat conform het SIKB (stichting infrastructuur kwaliteitsborging bodembeheer) protocol 0101 wordt ingediend, wordt een korting van 25% op de leges toegepast.

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.17.1.

Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven.

354,00

2.3.17.2

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.3

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 2.3.17.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 4 Verwijderd

Hoofdstuk 5 Afwijkende tarieven

2.5.1

Tarief bij buiten behandeling stellen aanvraag

Indien een aanvraag om omgevingsvergunning incompleet is en niet verder in behandeling wordt genomen omdat de aanvrager, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, de aanvraag niet of onvoldoende completeert, bedragen de leges in afwijking van het bepaalde onder 2.3.1 tot en met 2.3.17 (Bouwactiviteiten) een bedrag van:

€ 

184,00

2.5.2

Tarief bij intrekken aanvraag

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

2.5.2.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het indienen van de aanvraag, bedraagt de verschuldigde leges 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.2.2

Indien op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder een hem verleende omgevingsvergunning inzake een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, waarbij geen gebruik is gemaakt van de vergunning, wordt 25% van het op grond van artikel 2.3.1 verschuldigde bedrag gerestitueerd, mits de intrekking plaatsvindt binnen drie jaar na de datum van vergunningverlening, dan wel de datum waarop de vergunning van rechtswege is verleend

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

184,00

Hoofdstuk 8 Herziening/wijziging/uitwerking bestemmingsplan zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro):

2.8.1.1

• indien sprake is van een initiatief waarvan op grond van de Wabo een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is vereist wordt het onder 2.3.1 verschuldigde bedrag:

2.8.1.1.1

• indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 300.000,00

5.900,00

2.8.1.1.2

• indien de bouwkosten meer bedragen dan € 300.000,00: 1% van de bouwkosten (met als minimum het bedrag genoemd onder 2.8.1.1.1) tot een maximum van

14.160,00

2.8.1.2

• indien geen sprake is van een bouwactiviteit

5.900,00

2.8.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een wijzigingsplan of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a. en b., van de Wro:

2.8.2.1

• indien sprake is van een initiatief waarvan op grond van de Wabo een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is vereist: wordt het onder 2.3.1 verschuldigde bedrag, verhoogd met

5.900,00

2.8.2.2

• indien geen sprake is van een bouwactiviteit: het onder 2.3.1 verschuldigde bedrag, verhoogd met

5.900,00

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing hogere waarde als bedoeld in of krachtens de artikelen 47 en volgende (industrielawaai) en 83 en volgende (wegverkeerslawaai) van de Wet geluidhinder of artikel 4.10 en volgende (spoorweglawaai) van het Besluit geluidhinder:

2.270,00

2.8.4

Artikel 2.8.1 en 2.8.2 zijn niet van toepassing indien kosten worden verhaald op basis van de “regeling kostenverhaal bij kleine bouwplannen” alsmede bij toepassing van een vastgesteld exploitatieplan.

2.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek:

944,00

2.8.6

Als binnen één jaar na verzending van het principebesluit een formele aanvraag volgt:

- tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening;

- tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening;

- tot toepassing van artikel 2.12, eerste lid, letter a, onder 3°, van de Wabo (buitenplanse afwijking)

wordt het tarief als bedoeld in artikel 2.8.5 in mindering gebracht op de leges die verschuldigd zijn voor deze aanvragen.

Hoofdstuk 9 Vervallen

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Overschrijving vergunningen en ontheffingen

2.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een overschrijving van een vergunning op naam van een rechtverkrijgende als bedoeld in artikel 2.25, tweede lid, van de Wabo:

92,00

Inzage/inlichtingen bouwdossier

2.10.2

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken (digitaal of analoog) en/of het verlenen van inzage van een bouwdossier - welke niet ter inzage ligt - per bouwdossier:

20,65

2.10.3

Indien de aanvrager tevens verzoekt om een uitleg of een toelichting vanuit het bouwdossier, voor elk half uur of een gedeelte daarvan dat door een medewerker uitleg of toelichting wordt verstrekt, verhoogd met

44,75

2.10.4

Verstrekken van digitale kopieën, en dergelijke van bestemmingsvoorschriften:

2.10.4.1

In formaat A4 of kleiner per bladzijde

€ 

0,15

2.10.4.2

In formaat A3 per bladzijde

€ 

0,25

2.10.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde beschikking:

184,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 3, eerste lid, van de Alcoholwet voor een horeca- of slijterijbedrijf.

556,15

3.1.2

Een aanvraag voor een Exploitatievergunning op grond van artikel 2.28a, lid 1 bedoeld voor de exploitatie van een horecabedrijf, zoals beschreven in artikel 2.27 sub c van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Oosterhout.

€ 

0

3.1.3

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet voor een horecabedrijf zoals beschreven in artikel 2.27, sub a van de APV wanneer sprake is van wijziging van een leidinggevende, niet zijnde de natuurlijk persoon of de bestuurders van een rechtspersoon of hun gevolmachtigden, voor wiens rekening en risico de inrichting wordt geëxploiteerd, degene die de inrichting exploiteert.

0

3.1.4

een aanvraag voor verandering van inrichtingsgegevens op een bestaande vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet, als gevolg van verbouwingen, toevoegingen en wijzigingen van lokaliteiten en terrassen

144,65

3.1.5

Een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet.

88,05

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

3.1.6.1

Een aanvraag voor een ontheffing van het gebruik van gemeentegrond voor het in gebruik nemen van een terras op grond van artikel 2.28b, voor een inrichting zoals bedoeld in artikel 2.27, sub a. De ontheffing wordt opgenomen in de exploitatievergunning.

€ 

264,05

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

3.1.7.1

Voor een Exploitatievergunning op grond van artikel 2.28a, lid 1 bedoeld voor de exploitatie van een horecabedrijf, zoals beschreven in artikel 2.27 sub d van de APV

€ 

408,20

3.1.7.2

een aanvraag tot het wijzigen van een Exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28a, lid 1 voor een horecabedrijf zoals beschreven in artikel 2.27, sub d van de APV wanneer sprake is van wijziging van een leidinggevende, niet zijnde de natuurlijk persoon of de bestuurders van een rechtspersoon of hun gevolmachtigden, voor wiens rekening en risico de inrichting wordt geëxploiteerd, degene die de inrichting exploiteert.

€ 

0

3.1.7.3

Een verandering van inrichtingsgegevens op een bestaande vergunning als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 van de APV voor een horecabedrijf zoals beschreven in artikel 2.27 sub d, als gevolg van verbouwingen, toevoegingen en wijzigingen van lokaliteiten en terrassen.

€ 

144,65

3.1.7.4

Een aanvraag voor een ontheffing van het gebruik van gemeentegrond voor het in gebruik nemen van een terras op grond van artikel 2.28b van de APV.

De ontheffing wordt opgenomen in de Exploitatievergunning

132,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning)

42,55

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als Bedoeld de landelijke straatspeeldag en de landelijke burendag waarbij sprake is van subsidie (gemeentelijke subsidie of subsidie vanuit de landelijke Burendag)

0,00

3.2.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het ter beschikking stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden van consumentenvuurwerk op grond van artikel 2.72 van de APV.

102,30

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.3.1

tot het verstrekken van een vergunning om een seksinrichting te exploiteren of een bestaande vergunning te wijzigen

753,65

3.3.1.1

om een seksinrichting te exploiteren of te wijzigen

2.830,35

3.3.1.2

om een escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen

297,40

3.3.2

Met dien verstande dat, indien tot daadwerkelijke vergunningverlening onder 3.3.1.1. wordt overgegaan, het onder 3.3.1.vermelde bedrag in mindering wordt gebracht.

Hoofdstuk 4 Kinderopvang

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.4.1

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang

117,50

3.4.2.

tot het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang

3.4.2.1

indien het een eerste opvanglocatie betreft

61,30

3.4.2.2

indien het een tweede of volgende opvanglocatie betreft van een bestaande gastouder in de gemeente, per locatie

€ 

45,90

3.4.3

Indien een aanvraag als bedoeld in 3.4.1 en 3.4.2 wordt ingetrokken en er nog geen onderzoek als bedoeld in artikel 1.62, lid 1 Wet kinderopvang door of namens het college is aangevraagd wordt een teruggaaf verleend van 50%

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Archeologie

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het raadplegen en leveren van informatie van de gemeentelijke archeologische beleidskaart, per daaraan besteed half uur

59,00

3.7.2

Voor het in behandeling nemen van een beoordeling, namens het bevoegd gezag, van een door derden (archeologische bedrijven) opgesteld:

3.7.2.1

a. Programma van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek overeenkomstig het Protocol opstellen Programma van Eisen, Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie

944,00

b. Plan van Aanpak inzake archeologisch (voor)-onderzoek

236,00

c. offerte voor eventueel archeologisch (voor)onderzoek

236,00

d. rapportage betreffende uitgevoerd archeologisch (voor)onderzoek, ex artikel 39, tweede lid, artikel 40, eerste lid en artikel 41, eerste lid van de Monumentenwet

944,00

Hoofdstuk 8 Diversen

3.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking.

42,95

3.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het innemen van een vaste standplaats voor een of enkele dagen per week, maand of jaar. Hiermee is niet bedoeld een standplaats op de weekmarkt.

133,00

3.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het innemen van een eenmalige standplaats voor een of enkele dagen voor een commercieel of sociaal doel. Hiermee is niet bedoeld een standplaats op de weekmarkt.

51,15

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Oosterhout van 20 december 2022 tot vaststelling van de ‘Legesverordening Oosterhout 2023’.

De Griffier,

Bijlage: Bouwkosten ROEB 2023

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling