Regeling vervallen per 01-01-2024

Legesverordening gemeente Beekdaelen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 30-06-2023

Intitulé

Legesverordening gemeente Beekdaelen 2023

De raad van de gemeente Beekdaelen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2022,

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet’;

besluit

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

(legesverordening gemeente Beekdaelen 2023)

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van dag n in een kalenderjaar tot en met dag n-1 in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van dag n in een kalendermaand tot en met dag n-1 in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als dag n in een kalendermaand 30 of 31 januari is, dan is dag n-1 in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet;

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald, ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 4.

   hoofdstuk 16 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De Legesverordening gemeente Beekdaelen 2022, van 15 november 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12 opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening gemeente Beekdaelen 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2022.

De griffier,

Mevr. B.W.E. v.d. Wijst-Triepels

de voorzitter,

Dhr. ing. E. Geurts

Bijlage 1: Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2023 gemeente Beekdaelen (gewijzigd 22 november 2022)

Indeling tarieventabel

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Vervallen

Hoofdstuk 6

Vervallen

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief (n.v.t.)

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet 2014 (n.v.t.)

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie (n.v.t.)

Hoofdstuk 14

Vervallen

Hoofdstuk 15

Vervallen

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Telecommunicatie

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19

Diversen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9

Vervallen

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten (n.v.t.)

Hoofdstuk 3

Seksbedrijven (n.v.t.)

Hoofdstuk 4

Huisvestingswet 2014 (n.v.t.)

Hoofdstuk 5

Marktstandplaatsen (n.v.t.)

 
 
 
 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 
 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 
 

1.1.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, bedraagt:

 
 

1.1.1.1

op maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en op

 
 
 

vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur in het gemeentehuis

374,70

1.1.1.2

op zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur in het gemeentehuis

454,95

1.1.1.3

op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 22.00 uur op een

 
 
 

door de gemeente aangewezen locatie

374,70

1.1.1.4

op zaterdag en zondag van 07.00 uur tot 22.00 uur op een

 
 
 

door de gemeente aangewezen locatie

454,95

1.1.2

Het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder

 
 
 

dat daarbij gebruik gemaakt wordt van een ceremonie

53,50

1.1.3

De tijdstippen voor kosteloze huwelijksvoltrekking en het aangaan van

 
 
 

een geregistreerd partnerschap voor ingezetenen van de gemeente

 
 
 

Beekdaelen zijn: dinsdagmorgen om 9.00 uur en 9.30 uur.

 
 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 
 

1.1.4.1

Een trouwboekje of partnerschap boekje in een normale uitvoering

19,00

1.1.4.2

Een trouwboekje of partnerschap boekje in een luxe uitvoering

37,70

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het benoemen van:

 
 

1.1.5.1

een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

79,20

1.1.6

het tarief bedraagt voor het leveren van:

 
 
 

getuigen door de gemeente bij een huwelijksvoltrekking of registratie

 
 
 

van een partnerschap, per getuige:

41,95

1.1.7

Indien een aanvraag tot het sluiten van een huwelijk, geregistreerd

 
 
 

partnerschap of omzetting van geregistreerd partnerschap in een

 
 
 

huwelijk wordt ingetrokken, bedraagt het tarief:

107,05

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 
 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van

 
 
 

een aanvraag:

 
 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 
 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

 
 
 

18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan

 
 
 

een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1. (zakenpaspoort):

 
 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

 
 
 

18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de

 
 
 

Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

 
 
 

18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor

 
 
 

vreemdelingen:

58,85

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 
 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

70,35

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

 
 
 

18 jaar nog niet heeft bereikt

37,95

1.2.5.3

voor een vervangende identiteitskaart voor personen met een

 
 
 

uitreisverbod

34,25

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5

 
 
 

genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd

 
 
 

met een bedrag van:

53,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 
 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 
 
 

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

44,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering

 
 
 

vermeerderd met:

34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 
 
 

 
 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de

 
 
 

onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan

 
 
 

de verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor

 
 
 

de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 
 

 
 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 
 
 

het verstrekken van gegevens (uittreksel), per verstrekking:

15,70

 

 
 

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 
 
 

het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of

 
 
 

verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU)

 
 
 

nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016

 
 
 

betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door

 
 
 

vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de

 
 
 

Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012

 
 
 

(PbEU 2016, L 200):

15,70

 

 
 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie,

 
 
 

voor ieder daaraan besteed kwartier:

21,05

 

 
 

Hoofdstuk 5 Vervallen

 
 
 

 
 

Hoofdstuk 6 Vervallen

 
 
 

 
 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 
 
 

 
 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 
 
 

het verstrekken van:

 
 

1.7.1.1

een exemplaar van de programmabegroting

42,75

1.7.1.2

een exemplaar van de jaarstukken

75,90

 

 
 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 
 
 

het verstrekken van:

 
 

1.7.2.1

een exemplaar van de agenda van de openbare raadsvergaderingen,

 
 
 

inclusief voorstellen en concept raadsbesluiten

16,45

 

 
 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 
 
 

 
 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 
 
 

verstrekken van een afschrift of uittreksel van:

 
 

1.8.1.1

een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan of

 
 
 

Structuurplan

€ 

19,40

1.8.1.2

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke

 
 
 

basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties

 
 
 

adressen en gebouwen, per adres of object

8,40

1.8.1.3

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

19,40

 

 
 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 
 
 

raadplegen van de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale leggers

 
 
 

en plannen per kwartier manuur of gedeelte daarvan

22,85

 

 
 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 
 
 

 
 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

 

 
 

1.9.2

verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

10,15

 

 
 

1.9.3

legaliseren van een handtekening, foto of andere documenten

10,15

 

 
 

1.9.4

tot het verkrijgen van elke niet elders in deze tabel genoemde verklaring

 
 
 

omtrent een bepaald persoon

10,15

 

 
 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief (n.v.t.)

 
 
 

 
 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014 (n.v.t.)

 
 
 

 
 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 
 
 

 
 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande

 
 
 

woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

67,10

 

 
 

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande

 
 
 

woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

67,10

 

 
 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (n.v.t.)

 
 
 

 
 

Hoofdstuk 14 Vervallen

 
 
 

 
 

Hoofdstuk 15 Vervallen

 
 
 

 
 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 
 
 

 
 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 
 
 

verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van

 
 
 

de Wet op de kansspelen:

 
 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56.00

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer

 
 
 

kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

56.00

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

34.00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van

 
 
 

meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

224.00

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een

 
 
 

periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste

 
 
 

kansspelautomaat

224.00

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

136,00

 

 
 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 
 
 

Het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de

 
 
 

Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

22,15

 

 
 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 
 
 

het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren

 
 
 

van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de

 
 
 

Algemene plaatselijke verordening

486,05

 

 
 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

 
 
 

 
 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in

 
 
 

verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze

 
 
 

van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid,

 
 
 

van de Telecommunicatiewet

392,65

1.17.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen,

 
 
 

alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden

 
 
 

plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter

 
 
 

sleuf verhoogd met

2,30

1.17.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke,

 
 
 

voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare

 
 
 

gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

2,30

1.17.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen

 
 
 

gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het

 
 
 

netwerk, verhoogd met

174,95

1.17.1.4

Indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de

 
 
 

beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de

 
 
 

Telecommunicatiewet, verhoogd met

174,95

 

 
 

1.17.2.1

Het in 1.17.1 genoemde tarief wordt indien met betrekking tot een melding

 
 
 

onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag

 
 
 

van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de

 
 
 

melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het

 
 
 

college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

1.17.2.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.17.2.1 is uitgebracht, wordt een

 
 
 

melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop

 
 
 

de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor

 
 
 

deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 

 
 

1.17.3

Het tarief bedoeld in onderdeel 1.17.1 wordt verminderd met de van de

 
 
 

melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor

 
 
 

beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de

 
 
 

uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 
 
 

 
 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 
 
 

 
 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing van het college van Burgemeester en

 
 
 

Wethouders van de gemeente Beekdaelen als bedoeld in artikel 87 van het

 
 
 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

59,10

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de

 
 
 

Regeling voertuigen

46,70

1.18.3

tot het verkrijgen of wijzigen van een gehandicaptenparkeerkaart als

 
 
 

bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake

 
 
 

het wegverkeer (BABW):

125,45

 

 
 

1.18.4

tot het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in

 
 
 

artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

 
 
 

wegverkeer (BABW):

60,50

 

 
 

1.18.5

aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op grond

 
 
 

van artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

 
 
 

wegverkeer

166,95

 

 
 

1.18.6

verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 34 van het

 
 
 

Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

64,20

 

 
 

1.18.7

Tot het verkrijgen van een ontheffing van artikel 10 juncto artikel 148

 
 
 

van de Wegenverkeerswet 1994 (wedstrijden op de openbare weg)

23,35

 

 
 

Hoofdstuk 19 Diversen

 
 
 

 
 
 

Standplaatsvergunning (artikel 5:18 APV)

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen

 
 

van een standplaatsvergunning ingevolge art. 5:18 van de APV:

 
 

1.19.1.1

geldig voor maximaal 2 dagen

49,70

1.19.1.2

geldig voor een periode korter dan 3 maanden: per dag dat de standplaats

 
 
 

wordt ingenomen

24,90

1.19.1.3

geldig voor maximaal één jaar

356,15

 

 
 
 

Stoken

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.19.2.1

voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld artikel 5.34 van de

 
 
 

APV (ontheffing om te stoken)

60,50

1.19.2.2

Van de leges van onderdeel 1.19.2.1 zijn plaatselijke culturele verenigingen

 
 
 

of organisaties uitgesloten indien zij een vergunning als hier bedoeld

 
 
 

aanvragen voor het houden van het "Sint Maartensvuur".

 
 
 

 
 
 

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
 

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 
 
 

een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of

 
 
 

andere beschikking

55,00

 

 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 
 
 

 
 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 
 
 

 
 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 

2.1.1.1

Aanlegkosten:

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 

2.1.1.2

Bouwkosten:

 
 
 

worden berekend en bepaald met behulp van de normkosten uit het E-book “Basisbedragen gebouwen 2020” van het Nederlands Bouwkosten Instituut (isbn nr.978-94-6046-042-5 ). Het E-book is digitaal te raadplegen bij het team WABO, afdeling Ruimte gemeente Beekdaelen. Indien het E-book “Basisbedragen gebouwen 2020” niet voorziet in het type bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd, worden de bouwkosten vastgesteld volgens de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 
 

 
 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 
 

 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 
 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 
 
 

 
 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

2.2.1

tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een

 
 
 

indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo

 
 
 

vergunbaar is:

214,10

2.2.2

tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning,

 
 
 

waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo

 
 
 

(artikel 2.12 lid 1 onder a3) aan de orde is of sprake is van een wijziging

 
 
 

van het bestemmingsplan (artikel 3.6 lid 1a Wet ruimtelijke ordening) resp.

 
 
 

het opstellen van een (postzegel)bestemmingsplan

 
 
 

(artikel 3.1 lid 1 Wet ruimtelijke ordening):

642,30

 

 
 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 
 
 

 
 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 
 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 51.400 bedragen: 2,4% van de bouwkosten, met een minimum van € 242,05

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 51.400 tot € 102.800 bedragen: € 1.320,60 vermeerderd met 2,3% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 51.400 te boven gaan.

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 102.800 tot € 514.000 bedragen: € 2.531,10 vermeerderd met 2,2% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 102.800 te boven gaan.

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 514.000 tot € 1.028.000 bedragen: € 11.335,10 vermeerderd met 2,1% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 514.000 te boven gaan.

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten meer dan € 1.028.000 bedragen: € 21.239,60 vermeerderd met 2,0% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 1.028.000 te boven gaan.

2.3.1.2

Indien een aanvraag als bedoeld in de onderdelen van 2.2.1, 2.2.2 of 2.3.1 wordt beoordeeld aan de welstandscriteria, ambtelijk of door de dorpsbouwmeester, wordt het in 2.3.1 opgenomen tarief per beoordeling verhoogd met:

53,50

2.3.1.2.1

Indien een aanvraag als bedoeld in de onderdelen van 2.2.1, 2.2.2 of 2.3.1 wordt beoordeeld aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit, door de monumentencommissie, wordt het in 2.3.1 opgenomen tarief per beoordeling verhoogd met:

79,20

2.3.1.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de activiteit “bouwen” en deze aanvraag vergezeld gaat van een bouwbesluittoets door een bedrijf waaraan een certificaat voor het toetsen van bouwplannen volgens BRL 5019 is uitgereikt, dan wordt op de op grond van 2.3.1 geheven leges een korting verleend van 30%, met dien verstande dat de korting niet meer bedraagt dan € 10.000,00

 

 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.2.1

indien de aanlegkosten niet meer dan € 51.400 bedragen

203,60

2.3.2.2

indien de aanlegkosten meer dan € 51.400 bedragen

302,65

 

 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1˚ van de Wabo wordt

 
 
 

toegepast (binnenplanse afwijking):

286,10

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2˚ van de Wabo wordt

 
 
 

toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

429,15

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3˚ van de Wabo wordt

 
 
 

toegepast (buitenplanse afwijking): *tenzij kostenverhaal wordt opgezet

 
 
 

via afdeling 6.4 Wro

6.795,55

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast

 
 
 

(afwijken exploitatieplan)

727,90

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit

 
 
 

in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid,

 
 
 

van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de

 
 
 

Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

727,90

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit

 
 
 

in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid,

 
 
 

van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c,

 
 
 

van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

727,90

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

 
 
 

(afwijking van voorbereidingsbesluit):

727,90

2.3.3.8

indien artikel 2.12, onder a, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast

 
 
 

(tijdelijke afwijking):

429,15

 

 
 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1˚ van de Wabo wordt

 
 
 

toegepast (binnenplanse afwijking):

286,10

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2˚ van de Wabo wordt

 
 
 

toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

429,15

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3˚ van de Wabo wordt

 
 
 

toegepast (buitenplanse afwijking): *tenzij kostenverhaal wordt opgezet

 
 
 

via afdeling 6.4 Wro

6.795,55

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast

 
 
 

(afwijken exploitatieplan)

727,90

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit

 
 
 

in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid,

 
 
 

van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van

 
 
 

de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

727,90

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit

 
 
 

in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid,

 
 
 

van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van

 
 
 

de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

727,90

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

 
 
 

(afwijking van voorbereidingsbesluit):

727,90

2.3.4.8

indien artikel 2.12, onder a, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast

 
 
 

(tijdelijke afwijking):

429,15

 

 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

2.3.5.1

een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een bouwwerk met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk.

2.3.5.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 
 

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo,

 
 
 

bedraagt het tarief:

642,30

 

 
 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads-of dorpsgezichten

 
 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.6.1.1

voor het opvragen van een advies bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, dan wel het consulteren van de (regio)archeoloog:

422,30

2.3.6.1.2

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een

 
 
 

monument waarbij artikel 2.3.1 niet van toepassing is:

242,05

2.3.6.1.3

Indien de aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.6 betrekking heeft op duurzaamheidsmaatregelen, dan worden de leges bedoeld in artikel 2.3.1.2.1,

 
 
 

2.3.6.1.1 en 2.3.6.1.2 niet in rekening gebracht.

 
 
 

 
 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

 
 
 

betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in

 
 
 

een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is

 
 
 

bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt

 
 
 

het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit

 
 
 

hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde

 
 
 

activiteiten:

242,05

 

 
 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg (n.v.t.)

 
 
 

 
 

2.3.9

Uitweg/inrit (n.v.t.)

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

 
 
 

betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het

 
 
 

gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e,

 
 
 

van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of

 
 
 

Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het

 
 
 

bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake

 
 
 

is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

85,55

 

 
 

2.3.10

Kappen

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

 
 
 

betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in

 
 
 

artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met

 
 
 

de provinciale bomenverordening of de Bomenverordening Beekdaelen,

 
 
 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen

 
 
 

van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen

 
 
 

bedoelde activiteiten:

85,55

 

 
 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

 
 
 

betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte

 
 
 

van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef

 
 
 

en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale

 
 
 

wegenverordening of van een gemeentelijke verordening, bedraagt het tarief,

 
 
 

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk

 
 
 

indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

85,55

 

 
 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

 
 
 

betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en

 
 
 

onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt

 
 
 

het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit

 
 
 

hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde

 
 
 

activiteiten:

392,85

 

 
 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming, waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen bedenkingen dient te geven of te weigeren ingevolge artikel 2.27, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: het van toepassing zijnde tarief zoals opgenomen in paragraaf 2.3.11 van de vigerende Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg inzake het:

 
 
 

a. in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

 
 
 

vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, Wabo voor het

 
 
 

realiseren van een project of het verrichten van een andere handeling

 
 
 

als bedoeld in artikel 2.2aa, onder a, Besluit omgevingsrecht

4.403,40

 

b. in afwijking van lid a. voor het wijzigen van een eerder afgegeven

 
 
 

vergunning voor de betreffende locatie

2.933,55

 

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten. Voor zover bovenstaande tarieven door Provinciale Staten van de Provincie Limburg zijn gewijzigd zijn de vigerende tarieven van kracht.

 
 

2.3.12.2

Restitutiebepaling:

 
 
 

Restitutie bij weigeren omgevingsvergunning Indien een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de gemeente wordt geweigerd, als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 75% van de geheven leges van de aanvrager.

 
 
 

Restitutie bij intrekking aanvraag Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de aanvrager wordt ingetrokken alvorens daarop door de Gemeente is beschikt, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager als volgt plaats:

 
 
 

a. indien het verzoek tot intrekking is gedaan binnen zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 50% van de geheven leges van de aanvrager.

 
 
 

b. indien het verzoek tot intrekking is gedaan zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie plaats door de Gemeente aan de aanvrager van 25% van de geheven leges van de aanvrager.

 
 
 

Leges worden niet geheven voor:

 
 
 

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning in het kader van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied betrekking hebbende op evenementen en het beheer van een Natura-gebied.

 
 
 

 
 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

 
 
 

betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en

 
 
 

onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit)

 
 
 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen

 
 
 

van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen

 
 
 

bedoelde activiteiten:

433,00

 

 
 

2.3.14

Andere activiteiten

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 
 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie

 
 
 

activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als

 
 
 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

85,55

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of

 
 
 

waterschap verordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed

 
 
 

kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2,

 
 
 

tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

85,55

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschap verordening betreft:

85,55

 

 
 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen

 
 
 

plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt

 
 
 

het tarief:

 
 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het basisbedrag vermeerderd met het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het basisbedrag vermeerderd met het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 

 
 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport (n.v.t.)

 
 
 

 
 

2.3.17

Advies

 
 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.17.2

indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een vraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag vóór deze vijfde werkdag is ingetrokken.

 
 
 

 
 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.18.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag vóór de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 

 
 

2.3.19

Extra legeskosten bij legalisering bouwwerk

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk

 
 
 

worden er extra legeskosten in rekening gebracht voor het legaliseren van

 
 
 

het opgerichte bouwwerk, aangezien er een extra beoordeling plaatsvindt.

 
 
 

Het tarief bedraagt:

200,80

 

 
 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 
 
 

 
 

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 
 
 

 
 

2.4.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 
 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

 

2,0%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 
 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

 

3,0%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 
 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

 

5,0%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 
 
 

 
 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 
 
 

 
 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in onderdeel 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in

 
 
 

behandeling nemen ervan

 

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde

 
 
 

leges;

 
 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 6 weken na het in

 
 
 

behandeling nemen ervan

 

60%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde

 
 
 

leges;

 
 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken en binnen 8 weken na het in

 
 
 

behandeling nemen ervan

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde

 
 
 

leges;

 
 
 

 
 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-,

 
 
 

aanleg- of sloopactiviteiten

 
 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel

 
 
 

of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de

 
 
 

onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder,

 
 
 

bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is

 
 
 

ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning

 
 
 

geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde

 
 
 

leges.

 
 
 

 
 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten:

 
 
 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of

 
 
 

gedeeltelijk bestaat uit bouw- aanleg- of sloop activiteiten als bedoeld in de

 
 
 

onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7, weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf

 
 
 

van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

2.5.3.1

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde

 
 
 

leges.

 

30%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een

 
 
 

vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke

 
 
 

uitspraak.

 
 
 

 
 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 
 

Een bedrag minder dan

55,00

 

wordt niet teruggegeven.

 
 
 

 
 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 

2.5.6

Gedeeltelijke heffing als gevolg van het buiten behandeling stellen van een aanvraag omgevingsvergunning

 
 

2.5.6.1

Indien na het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

 
 
 

omgevingsvergunning deze vergunning buiten behandeling wordt gesteld,

 
 
 

wordt een deel van de desbetreffende leges geheven. Het te heffen deel bedraagt:

 
 
 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde

 
 
 

leges.

 

50%

 

 
 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 
 
 

 
 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 
 
 

geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in

 
 
 

artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van

 
 
 

toepassing is:

121,05

 

 
 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 
 
 

 
 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 
 
 

het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de

 
 
 

omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

85,55

 

 
 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 
 
 

 
 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 
 
 

het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1,

 
 
 

eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening *tenzij kostenverhaal wordt

 
 
 

opgezet via afdeling 6.4 Wro

6.657,75

 

 
 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 
 
 

het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid,

 
 
 

onder a, van de Wet ruimtelijke ordening *tenzij kostenverhaal wordt

 
 
 

opgezet via afdeling 6.4 Wro

6.395,00

 

 
 

Hoofdstuk 9 Vervallen

 
 
 

 
 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 
 
 

 
 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 
 
 

een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

85,55

 

 
 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 
 
 

 
 

Hoofdstuk 1 Horeca

 
 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van

 
 
 

artikel 3 van de Alcoholwet

262,40

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren

 
 
 

van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene

 
 
 

plaatselijke verordening

262,40

3.1.3

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

131,25

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35

 
 
 

van de Alcoholwet

29,55

3.1.5

een melding als bedoeld in art. 30a van Alcoholwet

63,35

3.1.6

een verzoek tot wijziging van de exploitatievergunning als bedoeld in

 
 
 

art. 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening

131,25

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten (n.v.t.)

 
 
 

 
 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven (n.v.t.)

 
 
 

 
 

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014 (n.v.t.)

 
 
 

 
 

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen (n.v.t.)

 
 
 

 
 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 
 
 

 
 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

3.6.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

29,45

3.6.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

16,15

 

 
 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
 
 

 
 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 
 
 

het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of

 
 
 

ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

39,40

 

 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2022,

De griffier,

Mevr. B.W.E. v.d. Wijst-Triepels

de voorzitter,

dhr. ing. E. Geurts