Algemeen aanwijzingsbesluit collegebevoegdheden Apv Dijk en Waard 2022

Geldend van 13-06-2023 t/m heden

Intitulé

Algemeen aanwijzingsbesluit collegebevoegdheden Apv Dijk en Waard 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard;

gelezen het voorstel van 13 december 2022;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Algemene plaatselijke verordening Dijk en Waard 2022 (verder te noemen Apv);

overwegende dat het college met het oog op de uitvoering van de Apv bevoegd is:

 • a.

  openbare plaatsen of andere gebieden aan te wijzen waarbinnen, al dan niet met beperkingen, bepaalde verboden gelden;

 • b.

  categorieën van gevallen, openbare plaatsen of andere gebieden aan te wijzen waarbinnen bepaalde verboden, al dan niet met beperkingen, niet gelden;

het college van deze bevoegdheden gebruik maakt door middel van onderstaand verzamelbesluit;

B e s l u i t :

het Algemeen aanwijzingsbesluit collegebevoegdheden Apv Dijk en Waard 2022 vast te stellen.

Artikel 1 Verboden drankgebruik

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:48, eerste lid, van de Apv wijst het college het gebied rond de winkelcentra Middenwaard en Centrumwaard en het Stadspark, zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart, aan als gebied waar het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Artikel 2 Loslopende honden

 • 1. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid onder a, van de Apv wijst het college de locaties zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart aan als plaats waar het de eigenaar of houder van de hond verboden is die hond te laten verblijven of laten lopen.

 • 2. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:57, tweede lid, van de Apv wijst het college de locaties zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart aan als plaats waar het verbod ex artikel 2:57, eerste lid en onder b, niet geldt.

Artikel 3 Bedelarij

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:65 van de Apv wijst het college de locaties zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart aan als gebied waar het ter voorkoming of beëindiging van overlast verboden is om te bedelen om geld of andere zaken:

Broek op Langedijk

 • a.

  Broekerveiling e.o.:

  • Broekerplein

  • Marktplein

  • Westelijke Randweg

  • Voorburggracht

  • Doofpot

Heerhugowaard

 • b.

  Centrumwaard e.o.:

  • Middenweg

  • Poort Halfweg

  • De Punt

  • Bickerstraat

  • Raadhuisstraat

  • Raadhuisplein

  • Basiussstraat

 • c.

  Middenwaard e.o.:

  • Middenwaard

  • Parelhof

  • Coolplein

  • Middenweg

  • Zuid-Tangent

  • Basserhof

  • Diamant

  • Jade

  • Kwarts

  • Barnsteen

zoals aangegeven op de bijgevoegde kaarten.

Artikel 4 Kampeermiddelen en andere voertuigen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:6, eerste lid en onder a, van de Apv wijst het college de wegen binnen de grenzen van de bebouwde kom in de zin van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 aan als plaats waar het verboden is voertuigen welke voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden worden gebruik langer dan drie achtereenvolgende dagen te parkeren.

Artikel 5 Parkeren van grote voertuigen

 • 1. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8, eerste en tweede lid, van de Apv wijst het college de wegen binnen de grenzen van de bebouwde kom in de zin van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 aan als plaats waar het verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren, behoudens wanneer dit het plaatsen of laten staan betreft van:

  • a.

   voertuigen ten behoeve van hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance); of

  • b.

   voertuigen van chauffeurs die een schriftelijke medische verklaring of gehandicaptenparkeerkaart in de zin van artikel 1, eerste lid onder a, van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart kunnen overleggen, waaruit blijkt dat de chauffeur redelijkerwijs geen gebruik kan maken van de geboden alternatieven.

 • 2. In navolging van het in het eerste lid gestelde verbod wijst het college enkele wegen en weggedeelten binnen de bebouwde kom aan waar het wel is toegestaan de bedoelde voertuigen te parkeren:

 • Broek op Langedijk

  • a.

   bedrijventerrein Zuiderdel: Spanjaardsdam, Bijlestaal, Breede Plat, Vreekesweid, Kosterij, Dulleweg (ten zuiden van De Punt), Aalbos, Grotendorst;

 • Heerhugowaard

  • b.

   delen van bedrijventerrein de Zandhorst II en III;

 • Oudkarspel

  • c.

   bedrijventerrein Breekland, langs de Strekel;

 • Sint Pancras

  • d.

   de Gedempte Veert, ter hoogte van de Helling (tijdelijk tot het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld);

 • Zuid-Scharwoude

  • e.

   doodlopende deel van Pieter Zeemanweg

  zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart.

 • 3. Voor zover in het eerste en tweede lid gebieden worden aangewezen op grond van artikel 5:8, eerste lid, van de Apv, geldt de aanwijzing niet op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 07:00 tot 18:00 uur.

Artikel 6 Overlast van fiets of bromfiets

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:12, tweede lid, van de Apv wijst het college het gebied van het NS-station Heerhugowaard, alle bushaltes inclusief een straal van 50 meter rondom de bushaltes, Middenwaard, Centrumwaard en Broekerveiling zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart aan als plaats waar het verboden is fietsen of bromfietsen langer dan twee weken onafgebroken te laten staan.

Artikel 7 Registratieplicht vaartuigen

Ter uitvoering van artikel 5:30d, derde lid, van de Apv sluit het college de volgende categorieën van vaartuigen uit van de verplichting tot registratie zoals genoemd in lid 1 van genoemd artikel:

 • a.

  alle niet-gemotoriseerde pleziervaartuigen;

 • b.

  alle elektrisch aangedreven pleziervaartuigen;

 • c.

  alle pleziervaartuigen behorende tot het ‘varend erfgoed’ die als zodanig geregistreerd zijn in het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN).

Artikel 8 Verbod op het veroorzaken van hinderlijke waterbewegingen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:31e van de Apv wijst het college de wateren binnen de bebouwde kom in de zin van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 aan als gebied waar het verboden is om hinderlijke waterbewegingen te veroorzaken zoals bedoeld in artikel 6.20 van het Binnenvaartpolitiereglement.

Artikel 9 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als "Algemeen aanwijzingsbesluit collegebevoegdheden Apv Dijk en Waard 2022".

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1. Dit aanwijzingsbesluit en de bij dit besluit behorende kaarten treden in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking in het Gemeenteblad;

 • 2. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit vervallen de aanwijzingsbesluiten die voorafgaand aan dit besluit zijn genomen op basis van artikel 2:48, 2:57, 5:6, 5:8 en 5:12 van de Apv van de gemeente Heerhugowaard en artikel 2:57, 5:8, 5:30d en 5:31e van de Apv van de gemeente Langedijk.

Ondertekening

Dijk en Waard, 13 december 2022

Burgemeester en wethouders van Dijk en Waard,

de secretaris,

mw. A. Doesburg

de burgemeester,

dhr. M. Poorter

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken. Overweegt u een bezwaarschrift in te dienen dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen voor een toelichting op het besluit. Bent u het hierna nog altijd oneens met het besluit dan schrijft u een bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard.

Dit bezwaarschrift stuurt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit naar: Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. In het bezwaarschrift moeten ten minste zijn vermeld:

 • Uw naam, adres

 • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing

 • De datum waarop u het bezwaarschrift geschreven heeft

 • Uw handtekening

Daarnaast verzoeken wij u om in het bezwaarschrift een telefoonnummer en e-mail adres te vermelden.

Voorlopige voorziening

De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u bezwaar gemaakt. Als u van mening bent dat een beslissing op uw bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw bezwaarschrift is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling