Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges Bergen 2023

Geldend van 01-02-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges Bergen 2023

De raad van de gemeente Bergen:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2022;

gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 1 december 2022;

gelet op het bepaalde in de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges Bergen 2023

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

  • b.

   het verlenen van een dienst op aanvraag;

  • c.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en bijbehorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor alle activiteiten, inclusief het verstrekken van een huisnummerbesluit voor het splitsen van een bestaande woning in meerdere woningen als passend in het bestemmingsplan of herzien splitsingsbeleid 2018 van de gemeente Bergen;

 • e.

  van openbare besturen, ambtenaren of instellingen van de diensten door hen in het algemeen belang verzocht, met uitzondering van die genoemd onder Titel 1, hoofdstuk 4, Verstrekkingen uit de basisregistratie personen van de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • f.

  van schoolbesturen en daarmede gelijk te stellen organisaties ten aanzien van inlichtingen of opgaven uit het bevolkingsregister en uit de registers van de burgerlijke stand;

 • g.

  ter zake van het in behandeling nemen en verrichten van dienstverleningen en van handelingen ter zake van:

  • 1.

   het afgeven van een verklaring omtrent inkomen en vermogen (bewijs van onvermogen);

  • 2.

   een bewijs van in leven zijn tot ontvangst van een Nederlandse ridderorde, lijfrente, pensioen, wachtgeld of uitkering;

  • 3.

   de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, van enige gemeentelijke functie of dienstverlening jegens de gemeente;

  • 4.

   de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;

  • 5.

   het verstrekken aan de publiciteitsmedia van voorstellen aan de raad.

 • h.

  het houden van collecten, inzamelingsacties alsmede een klein kansspel door liefdadigheidsorganisaties en verenigingen zonder winstoogmerk;

 • i.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het tijdelijk voor vijf jaar bewonen van een recreatiewoning.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 9 Overgangsrecht

 • 1. De Legesverordening Bergen 2022 en de bijbehorende legestarieventabel worden ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten: die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 10, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening en de bijbehorende legestarieventabel treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening Bergen 2023’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van

donderdag 15 december 2022.

Mr.J.G.S (Janne) Pijnenborg

griffier

L.Hj. (Lars) Voskuil

Voorzitter

Bijlage A. Tarieventabel behorend bij de Legesverordening Bergen 2023

 

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening Bergen 2023

Rijkstarieven aangeduid met *

Tarief 2023

Titel 1

Algemene dienstverlening

 
 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 
 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

 
 

1.1.1.1

maandag en woensdag om 9.00 uur in het gemeentehuis

 

Kosteloos

1.1.1.2

maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 16:30 uur in het gemeentehuis

 

€ 449,20

1.1.1.3

alle dagen van de week op een aangewezen locatie

 

€ 449,20

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 
 

1.1.2.1

een trouwboekje of partnerschapboekje met een plastic omslag

 

€ 17,80

1.1.2.2

een trouwboekje of partnerschapboekje met een leren omslag

 

€ 35,70

1.1.3

het tarief bedraagt, voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand:

 
 

1.1.3.1

als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden

 

€ 32,70

1.1.3.2

als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden

 

€ 32,70

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige

 

€ 17,80

1.1.5

Indien het voorgenomen huwelijk binnen één maand wordt geannuleerd onder een verschoonbare reden, worden de leges als onder 1.1.1.2 en 1.1.1.3 gerestitueerd.

 
 

1.1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

*

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 
 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

1.2.1.1

van een nationaal paspoort:

 
 

1.2.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: het maximum (wettelijk) tarief, zoals vastgesteld in het Besluit Paspoortgelden

*

 

1.2.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: het maximum (wettelijk) tarief, zoals vastgesteld in het Besluit Paspoortgelden

*

 

1.2.1.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1.1 (zakenpaspoort):

 
 

1.2.1.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: het maximum (wettelijk) tarief, zoals vastgesteld in het Besluit Paspoortgelden

*

 

1.2.1.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: het maximum (wettelijk) tarief, zoals vastgesteld in het Besluit Paspoortgelden

*

 

1.2.1.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
 

1.2.1.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: het maximum (wettelijk) tarief, zoals vastgesteld in het Besluit Paspoortgelden

*

 

1.2.1.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: het maximum (wettelijk) tarief, zoals vastgesteld in het Besluit Paspoortgelden

*

 

1.2.1.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen: het maximum (wettelijk) tarief, zoals vastgesteld in het Besluit Paspoortgelden

*

 

1.2.1.5

van een (vervangende) Nederlandse identiteitskaart:

 
 

1.2.1.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: het maximum (wettelijk) tarief, zoals vastgesteld in het Besluit Paspoortgelden

*

 

1.2.1.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: het maximum (wettelijk) tarief, zoals vastgesteld in het Besluit Paspoortgelden

*

 

1.2.1.5.3

voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon: het maximum (wettelijk) tarief, zoals vastgesteld in het Besluit Paspoortgelden

*

 

1.2.1.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.1.5.3 genoemd document, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met: het maximum (wettelijk) tarief, zoals vastgesteld in het Besluit Paspoortgelden

*

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 
 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.3.1.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: het tarief, zoals dat is opgenomen in het Reglement rijbewijzen artikel 104b vermeerderd met het rijkskostendeel (het bedrag dat de gemeenten moeten afdragen aan de Dienst Wegverkeer als vergoeding van de productiekosten van het rijbewijs)

*

 

1.3.2

Het legesbedrag genoemd in onderdeel 1.3.1.1 wordt bij een spoedlevering verhoogd met het bedrag conform de door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat goedgekeurde RDW-rijbewijstarieven zoals deze gelden op het moment van de aanvraag.

*

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

 
 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd.

 
 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

 

€ 13,20

1.4.2.2

via de elektronische weg, per verstrekking

 

€ 5,80

1.4.2.3

een volledige persoonslijst BRP, niet zijnde het eerste verzoek, uitsluitend op verzoek van betrokkene of gezaghebbende

 

€ 16,80

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.3 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen.

 
 

1.4.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.4.3.2

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

 

€ 8,75

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van of maken van een selectie uit de basisregistratie Personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

€ 24,20

Hoofdstuk 5

Vervallen

 
 

Hoofdstuk 6

Vervallen

 
 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 
 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

 

€ 31,60

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

 

€ 31,60

1.7.1.3

een afschrift van de productraming

 

€ 31,60

1.7.1.4

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

€ 24,20

1.7.1.5

een afschrift van elke andere verordening

 

€ 24,20

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 
 

1.7.2.1

op de agenda’s met de daarbij behorende voorstellen, notulen en stukken van de gemeenteraad en algemene raadscommissie, mits afgehaald op het gemeentehuis, per bladzijde

 

€ 0,45

1.7.2.2

op de agenda’s met de daarbij behorende voorstellen, notulen en stukken, indien per post bezorgd per jaar van:

 
 

1.7.2.2.1

één raadscommissie

 

€ 48,60

1.7.2.2.2

twee of meer raadscommissies

 

€ 43,70

1.7.2.2.3

de gemeenteraad en één raadscommissie

 

€ 158,30

1.7.2.2.4

de gemeenteraad en alle raadscommissies

 

€ 284,80

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 
 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een verklaring dat volgens de in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperking van kracht is ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken bedraagt

 

€ 24,20

1.8.1.2

tot het verstrekken van een huisnummerbesluit

 

€ 310,10

1.8.1.3

tot het verstrekken van kopieën van het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

 

€ 0,15

1.8.1.4

tot het verstrekken van kopieën van het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

 

€ 0,15

1.8.1.5

tot het verstrekken van kopieën van het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

 

€ 0,15

1.8.1.6

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 
 

1.8.1.6.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

 

€ 0,45

1.8.1.6.2

in formaat A4 of kleiner kleur, per bladzijde

 

€ 0,60

1.8.1.6.3

in formaat A3, per bladzijde

 

€ 0,50

1.8.1.6.4

in formaat A3 kleur, per bladzijde

 

€ 0,70

1.8.1.6.5

in formaat A2 of groter, per bladzijde

 

€ 9,40

1.8.1.6.6

in formaat A2 of groter kleur, per bladzijde

 

€ 11,80

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 
 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

 

€ 24,20

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

 

€ 24,20

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

 

€ 24,20

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

 

€ 24,20

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 
 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag: het maximum (wettelijk) tarief zoals vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid

*

 

1.9.1.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

 

€ 13,20

1.9.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om naturalisatie als bedoeld in de onderdelen 1.9.2.1. tot en met 1.9.2.5 gelden de tarieven zoals deze zijn opgenomen in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

 
 

1.9.2.1

naturalisatie enkelvoudig standaard

*

 

1.9.2.2

naturalisatie enkelvoudig verlaagd

*

 

1.9.2.3

naturalisatie gemeenschappelijk standaard

*

 

1.9.2.4

naturalisatie gemeenschappelijk verlaagd

*

 

1.9.2.5

mede naturaliserend minderjarig kind

*

 

1.9.3

Voor het in behandeling nemen van een optie als bedoeld in de onderdelen 1.9.3.1 tot en met 1.9.3.3 gelden de tarieven zoals deze zijn opgenomen in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

 
 

1.9.3.1

optie enkelvoudig

*

 

1.9.3.2

gemeenschappelijke optie

*

 

1.9.3.3

mede opterend minderjarig kind

*

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 
 

1.10.1

Het tarief bedraagt:

 
 

1.10.1.1

voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

€ 20,50

1.10.1.2

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 
 

1.10.1.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

 

€ 0,45

1.10.1.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

 

€ 0,45

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet 2014

 
 

1.11.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.11.1.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Huisvestingswet

 

€ 132,60

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 
 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.12.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

 

€ 132,60

1.12.1.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

 

€ 132,60

Hoofdstuk 13

Vervallen

 
 

Hoofdstuk 14

Vervallen

 
 

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

 
 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.15.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

 

€ 97,40

1.15.1.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

 

€ 53,70

1.15.1.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1.1 bedoelde ontheffing

 

€ 53,70

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 
 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat: het maximum (wettelijk) tarief, zoals vastgesteld in het Speelautomatenbesluit 2000

*

 

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer

 
 

1.16.1.2.1

speelautomaten, voor de eerste speelautomaat: het maximum (wettelijk) tarief, zoals vastgesteld in het Speelautomatenbesluit 2000

*

 

1.16.1.2.2

plus voor iedere volgende speelautomaat: het maximum (wettelijk) tarief, zoals vastgesteld in het Speelautomatenbesluit 2000

*

 

1.16.1.3

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd: het maximum (wettelijk) tarief, zoals vastgesteld in het Speelautomatenbesluit 2000

*

 

1.16.1.4

voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de

 
 

1.16.1.4.1

eerste speelautomaat: het maximum (wettelijk) tarief, zoals vastgesteld in het Speelautomatenbesluit 2000

*

 

1.16.1.4.2

plus voor iedere volgende speelautomaat: het maximum (wettelijk) tarief, zoals vastgesteld in het Speelautomatenbesluit 2000

*

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

 

€ 37,80

1.16.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Verordening speelautomatenhallen gemeente Bergen 2003

 

€ 503,70

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in (artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening)

 

€ 503,70

Hoofdstuk 17

Kabels en Leidingen

 
 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 
 

1.17.1.1

indien het betreft tracés van 25-250 m¹

 

€ 548,80

1.17.1.2

indien het betreft tracés van 250-1000 m¹

 

€ 776,80

1.17.1.3

indien het betreft tracés van 1000-2500 m¹

 

€ 1051,00

1.17.1.4

Het tarief ingevolge artikel 1.17.1 wordt, indien het betreft tracés vanaf 2500 m¹, berekend aan de hand van de begroting.

 
 

1.17.3

Indien een begroting als bedoeld in 1.17.1.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

 
 

1.17.4

Het tarief bedraagt:

 
 

1.17.4.1

indien het betreft het in behandeling nemen van een graafmelding tot 25 m¹:

 

€ 123,10

1.17.5

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente en de netbeheerder of de gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de netbeheerder, wordt het in 1.17.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met:

 

€ 569,60

1.17.6

Indien met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel en/of leiding plaatsvindt, wordt het in 1.17.1 genoemde tarief verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

1.17.7

Indien een begroting als bedoeld in 1.17.6 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

 
 

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

 
 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 
 

1.18.1.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 

€ 97,20

1.18.1.2

in afwijking van artikel 1.18.1.1 wordt bij een gelijktijdige aanvraag, door hetzelfde orgaan, van vijf of meer ontheffingen het tarief per ontheffing gesteld op

 

€ 19,40

1.18.1.3

een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen (bijzondere transporten)

 

€ 97,20

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 
 

1.18.2.1

een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), in geval van een eerste aanvraag

 

€ 40,90

1.18.2.2

Voor het zonder een verschoonbare reden niet nakomen van een afspraak bij de keurende instantie, in het kader van de aanvraag als genoemd onder 1.18.2.1, zijn de werkelijke kosten verschuldigd zoals deze door de keurende instantie aan de gemeente in rekening zijn gebracht

 
 

1.18.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het inrichten van een individuele gehandicaptenparkeerplaats:

 

€ 226,80

1.18.3.1

Indien de aanvraag onder 1.18.3 niet leidt tot een verlening, zijn geen leges verschuldigd

 
 

Hoofdstuk 19

Diversen

 
 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

1.19.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

€ 8,45

1.19.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 

1.19.1.2.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

 

€ 0,45

1.19.1.2.2

in formaat A4 of kleiner kleur, per bladzijde

 

€ 0,60

1.19.1.2.3

in formaat A3, per bladzijde

 

€ 0,50

1.19.1.2.4

in formaat A3 kleur, per bladzijde

 

€ 0,70

1.19.1.2.5

in formaat A2 of groter, per bladzijde

 

€ 9,40

1.19.1.2.6

in formaat A2 of groter kleur, per bladzijde

 

€ 11,80

1.19.1.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

€ 97,40

1.19.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

€ 5,40

 

Overige (APV) vergunningen / ontheffingen

 
 

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

1.19.2.1

een vergunning als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene plaatselijke verordening (vuurwerk)

 

€ 243,70

1.19.2.2

een ontheffing om met een motorvoertuig het strand te betreden

 

€ 23,30

 

In deze tabel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
 

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag:

 
 

1.19.3.1

tussentijds wijzigen van een nog af te geven vergunning of ontheffing:

 

€ 29,10

1.19.3.2

intrekken van een nog af te geven vergunning of ontheffing:

 

€ 29,10

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 
 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 
 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 
 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 
 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 
 

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

2.2.1.1

tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

 

€ 168,80

2.2.1.2

tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning

 

€ 168,80

2.2.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1 wordt het tarief verhoogd, indien voor de beoordeling een advies noodzakelijk is van de adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit voor het uiterlijk van het bouwwerk;

 
 

2.2.2.1

indien de bouwkosten niet meer dan € 50.000 bedragen:

 

€ 50,00

2.2.2.2

indien de bouwkosten meer dan € 50.000 bedragen en minder dan € 500.000:

 

€ 120,00

2.2.2.3

indien de bouwkosten meer dan € 500.000 bedragen:

 

€ 240,00

2.2.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1 worden, indien voor de beoordeling een advies noodzakelijk is van de agrarische beoordelingscommissie, de kosten conform artikel 2.3.1.3 e.v. in rekening gebracht;

 
 

2.2.4

Indien bij een andere, niet zijnde een adviesinstantie voor monumenten, advies moet worden ingewonnen wordt een bedrag in rekening gebracht dat gelijk is aan het tarief dat de betreffende instantie ter zake aan de gemeente in rekening brengt;

 
 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 
 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 
 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.1.1.1

als de bouwkosten minder dan € 250.000 bedragen:

 

3,24%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

 

€ 216,40

2.3.1.1.2

als de bouwkosten € 250.000 of meer bedragen, met een maximum van € 15.000.000:

 

2,80%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

 

€ 8.118,00

2.3.1.1.4

Bij het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning of voor het beoordelen van een conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning, die betrekking heeft op het plaatsen van een collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking worden de bouw-/aanlegkosten voor de collectoren of panelen op € 0,00 geraamd. Indien collectoren voor warmteopwekking of panelen voor elektriciteitsopwekking onderdeel uitmaken van een aanvraag omgevingsvergunning, dan wel conceptaanvraag omgevingsvergunning, bestaande uit meer onderdelen dan uitsluitend collectoren of panelen, dan worden voor de vaststelling van het legesbedrag de bouwkosten voor de collectoren of panelen buiten beschouwing worden gelaten.

 
 
 

Welstandstoets

 
 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor toetsing aan de welstandscriteria, indien het een aanvraag om een omgevingsvergunning betreft en hiervoor het advies van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit moet worden ingewonnen, wordt de verschuldigde leges berekend overeenkomstig de uitgangspunten zoals die door MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit voor de berekening van de tarieven voor welstandsadviezen zijn vastgesteld, of zoals deze laatstelijk zijn vervangen of gewijzigd (zie Bijlage I).

 
 
 

Verplicht advies agrarische commissie

 
 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld, het bedrag dat de Agrarische beoordelingscommissie de gemeente ter zake in rekening brengt.

 
 
 

Achteraf ingediende aanvraag (legalisatie)

 
 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.4 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit:

 

10%

2.3.1.4.1

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximum van € 1060,00

 
 

2.3.1.4.2

en een minimum van:

 

€ 287,10

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

2.3.1.5

vervallen

 
 
 

Advies landschappelijke waarden en/of cultuurhistorie

 
 

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief dat nodig is voor een advies inzake landschappelijke waarde en/of cultuurhistorie het door de externe organisatie aan de gemeente in rekening gebrachte bedrag/bedragen.

 
 
 

Aanlegactiviteiten

 
 

2.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

€ 424,10

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 

2.3.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

0,75%

2.3.3.1.1

bij bouwkosten tot en met € 2.000 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag, met een minimum van;

 

€ 153,00

2.3.3.1.2

bij bouwkosten groter dan € 2.000 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag, met een minimum van;

 

€ 415,80

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

 

0,75%

2.3.3.2.1

bij bouwkosten tot en met € 2.000 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag, met een minimum van;

 

€ 153,00

2.3.3.2.2

bij bouwkosten groter dan € 2.000 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag, met een minimum van;

 

€ 415,80

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

4,00%

2.3.3.3.1

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag, met een minimum van:

 

€ 415,80

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

4,00%

2.3.3.4.1

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 
 

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

0,75%

2.3.3.5.1

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 
 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

0,75%

2.3.3.6.1

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 
 

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking voorbereidingsbesluit):

 

0,75%

2.3.3.7.1

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 
 

2.3.3.8

Het tarief voor het doen van een aanvraag bij een ander overheidsorgaan voor het verstrekken van een ontheffing, vergunning, verklaring of een andere toestemming ten behoeve van de in deze titel genoemde aanvragen, voor zover deze kosten niet zijn verhaald op een andere wijze, worden volledig doorbelast.

 
 
 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

2.3.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

€ 424,10

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 2º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

 

€ 424,10

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) zonder verklaring van bedenkingen, maximaal

 

€ 5.412,00

2.3.4.3.1

indien de aanvraag valt onder het toepassingsbereik van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking) met verklaring van bedenkingen, maximaal:

 

€ 10.824,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan), maximaal:

 

€ 5.412,00

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

€ 424,10

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

€ 424,10

2.3.4.7

indien de aanvraag valt onder artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

€ 424,10

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

2.3.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

€ 776,70

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 
 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke monumentenverordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

 

€ 328,50

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 

€ 328,50

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

€ 328,50

 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

€ 238,80

 

Aanleggen of veranderen weg

 
 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

€ 364,40

 

Uitweg/inrit

 
 

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

€ 117,10

 

Kappen

 
 

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedragen de tarieven:

• € 65,- per te vellen boom met een maximum van 10 bomen (wat betekent € 650,- voor 10 bomen)

€ 65,- resp.:

• van 11 tot en met 20 bomen € 45,- per te vellen boom in meerdering gebracht op het bedrag van € 650,- (voor 10 bomen)

€ 45,-

resp.:

• van 21 tot en met 50 bomen € 25,- per te vellen boom in meerdering gebracht op het bedrag van € 1.100,- (van 1 tot en met 20 bomen) tot een maximum van € 1.850,-. Het maximum bedrag van € 1.850,- geldt ook voor het vellen van meer dan 50 bomen;

€ 25,-

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen benoemde activiteiten:

 

Reclame

 
 

2.3.11

(vervallen)

 
 
 

Opslag van roerende zaken

 
 

2.3.12

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.12.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

 

€ 112,50

2.3.12.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

 

€ 112,50

 

Natura 2000-activiteiten

 
 

2.3.13

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

€ 155,30

 

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

2.3.14

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

€ 155,30

 

Andere activiteiten

 
 

2.3.15

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 
 

2.3.15.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

€ 304,60

2.3.15.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.15.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

 

€ 304,60

2.3.15.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

2.3.16

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.16.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 

2.3.16.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft

 
 
 

Beoordeling bodemrapport

 
 

2.3.17

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 
 

2.3.17.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

 

€ 394,00

2.3.17.2

voor de beoordeling van een archeologisch onderzoek

 

€ 394,00

 

Advies

 
 

2.3.18

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.18.1

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

2.3.19

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

2.3.19.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

 

€ 304,60

2.3.19.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.19.2.1

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.19.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 

Gedoogbeschikking

 
 

2.3.20

(vervallen)

 
 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 
 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 
 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vier activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.18 en 2.3.19. De vermindering bedraagt:

 
 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten: van de voor die activiteiten verschuldigde leges; van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

5,00%

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten: van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

10,00%

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten: van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

15,00%

2.4.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op aanleggen als bedoeld in artikel 2.3.2 en aanleggen weg als bedoeld in 2.3.8, bestaat aanspraak op vermindering van de op grond van onderdeel 2.3.8 verschuldigde leges, de vermindering bedraagt: € 350,00 

 
 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 
 
 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten en afwijken bestemmingsplan

 
 

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan 100% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht

 
 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 4 weken na het in behandeling nemen ervan 80% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht.

 
 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan 60% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht.

 
 

2.5.1.4

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken en binnen 26 weken na het in behandeling nemen ervan 40% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht.

 
 

2.5.1.5

In afwijking van artikel 2.5.1 wordt teruggaaf verleend voor elk onderdeel van de aanvraag dat wordt ingetrokken met inachtneming van artikel 2.5.1.1 t/m 2.5.1.4

 
 

2.5.1.6

indien de aanvraag een conceptaanvraag betreft en deze wordt ingetrokken binnen 4 weken, terwijl deze nog niet in behandeling is genomen door de gemeente, 100% van de op grond van onderdeel 2.2.1.2 verschuldigde leges;

 
 

2.5.1.7

indien de aanvraag een vooroverleg betreft en deze wordt ingetrokken binnen 4 weken, terwijl deze nog niet in behandeling is genomen door de gemeente, 100% van de op grond van onderdeel 2.2.1.1 verschuldigde leges.

 
 
 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

2.5.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

2.5.3

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 

2.5.3.1

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 

Overige teruggaaf leges

 
 

2.5.4

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning niet-ontvankelijk (op basis van artikel 4:5 Awb) wordt verklaard, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 100% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

2.5.5

Geen teruggaaf vindt plaats bij bedragen lager dan

 

€ 57,00

 

Geen teruggaaf leges

 
 

2.5.6

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.17, 2.3.18 en 2.3.19 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 

Hoofdstuk 6

Intrekken omgevingsvergunning

 
 

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

 

€ 232,90

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 
 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

 

€ 232,90

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 
 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening maximaal

 

€ 10.824,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening maximaal

 

€ 5.412,00

Hoofdstuk 9

Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

 
 
 

(vervallen)

 
 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 
 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: vergunning en ontheffing

 

€ 136,10

Titel 3

Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn

 
 

Hoofdstuk 1

Horeca

 
 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

3.1.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet

 

€ 352,50

3.1.1.2

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

 

€ 24,10

3.1.1.3

een aanvraag tot het verkrijgen van een wijzigingsvergunning ingevolge artikel 30a van de Alcoholwet bij wijziging leidinggevenden

 

€ 101,00

3.1.1.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

 

€ 99,50

3.1.1.5

een aanvraag voor een exploitatievergunning openbare inrichting zonder vrijstelling

 

€ 352,50

3.1.1.6

een aanvraag voor het eerste maal wijzigingen van de handelsnaam

 

€ 101,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

3.1.2.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van een terras

 

€ 395,60

3.1.2.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het wijzigen van een terras

 

€ 107,10

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 
 

3.1.3.1

een ontheffing sluitingstijden wanneer deze geldig is gedurende een dag

 

€ 24,20

Hoofdstuk 2

Evenementen

 
 

3.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening:

 
 

3.2.1.1

een kennisgeving voor een incidentele festiviteit (art. 4.3. APV - geluidsnormen)

 

€ 24,20

3.2.1.2

een risico-evenement (A)

 

€ 606,50

3.2.1.3

een aandacht-evenement (B)

 

€ 426,50

3.2.1.4

een regulier-evenement (C), eerste aanvraag

 

€ 175,60

3.2.1.5

een regulier-evenement (C), tweede aanvraag en meer

 

€ 101,00

3.2.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het organiseren van een terugkerende markt of braderie, per dag

 

€ 18,10

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor het organiseren van een evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening

 
 

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

3.2.3.1

een aanvraag om een vergunning voor het hebben van een uithangbord, reclamebord, lichtreclame en andere daarmee gelijk te stellen voorwerpen.

 

€ 97,40

3.2.3.2

een aanvraag om een vergunning voor het plaatsen van banners en reclameborden en/of het ophangen van spandoeken

 

€ 73,10

Hoofdstuk 3

Standplaatsen

 
 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

3.3.1.1

een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5.18 en 5.19 van de APV;

 
 

3.3.1.2

voor een dag

 

€ 40,50

3.3.1.3

voor een week

 

€ 62,10

3.3.1.4

voor een maand

 

€ 122,90

3.3.1.5

voor een half jaar

 

€ 205,50

3.3.1.6

voor een jaar

 

€ 412,20

3.3.1.7

het verlenen of wijzigen van een stand- of ligplaatsvergunning voor woonwagens en ligschepen

 

€ 290,30

Hoofdstuk 4

Prostitutiebedrijven

 
 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 
 

3.4.1.1

een exploitatievergunning van een seksinrichting of escortbedrijf

 

€ 532,40

3.4.1.2

het wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf

 

€ 266,70

Hoofdstuk 5

Vervallen

 
 

Hoofdstuk 6

Vervallen

 
 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 
 

3.7.1.1

om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

€ 337,50

Hoofdstuk 8

Teruggaaf

 
 
 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag als bedoeld in titel 3

 
 

3.8.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een vergunning, ontheffing, melding of beschikking als bedoeld in hoofdstuk 1 tot en met 7 intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van de op grond van het betreffende artikel verschuldigde leges.

 
 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van donderdag 15 december 2022.

Mr.J.G.S (Janne)

griffier

Pijnenborg L.Hj. (Lars) Voskuil

voorzitter

Bijlage 1. Tarieven 2023 Mooi Noord-Holland

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2. UAV 2012 bij legestarieventabel

[Deze bijlage kunt u vinden in Staatscourant 2012, 1567.]