Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Teylingen 2023

Geldend van 24-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Teylingen 2023

De raad van de gemeente Teylingen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2022;

gelet op artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;

besluit vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING TEYLINGEN 2023

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  ‘gebruik maken’: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer;

 • 2.

  minicontainer: een door de gemeente ter beschikking gestelde minicontainer van 140 liter, voorzien van een identificatiechip en bestemd voor het aanbieden en inzamelen van restafval;

 • 3.

  verzamelcontainer: een door de gemeente toegewezen (ondergrondse) verzamelcontainer dan wel een als uitwijklocatie toegewezen (ondergrondse) verzamelcontainer, die uitsluitend toegankelijk is met de bij een perceel behorende afvalpas, en die bestemd is voor het aanbieden en inzamelen van restafval ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • 4.

  GFT-e afval: groente-, fruit-, tuinafval en etensresten.

Artikel 2 Aard van de belasting

 • 1. Onder de naam "afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2. De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagengeheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel (hierna: de tarieventabel).

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De belasting bedoeld in Hoofdstuk 1, onderdeel 1.1 van de tarieventabel wordt bij wege van aanslag geheven.

 • 2. De belasting bedoeld in Hoofdstuk 1, onderdelen 1.2 en 1.3 van de tarieventabel wordt bij wege van aanslag geheven.

 • 3. De belasting bedoeld in Hoofdstuk 2, onderdeel 2.1, van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, een nota of andere schriftuur of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De belasting bedoeld in Hoofdstuk 1, onderdeel 1.1, van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. De belasting bedoeld in Hoofdstuk 1, onderdelen 1.2 en 1.3, van de tarieventabel is verschuldigd na afloop van het belastingjaar of, zo dit eerder is, bij de beëindiging van de belastingplicht.

 • 3. De belasting bedoeld in Hoofdstuk 2, onderdeel 2.1, van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

 • 4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in Hoofdstuk 1, onderdeel 1.1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 5. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting, bedoeld in Hoofdstuk 1, onderdeel 1.1 van de tarieventabel, als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 6. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt of eindigt, is de belasting bedoeld in Hoofdstuk 1, onderdelen 1.2 en 1.3 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar na de aanvang van de belastingplicht dan wel voor beëindiging van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven, waarbij het aantal keer dat de minicontainer aan de inzameldienst is aangeboden in de zin van onderdeel 1.2 van de tarieventabel dan wel het aantal keer dat de verzamelcontainer is geopend in de zin van onderdeel 1.3 van de tarieventabel, wordt vermenigvuldigd met evenzoveel twaalfden, waarbij vanaf 0,5 wordt afgerond naar boven op hele aantallen.

 • 7. Het vierde en vijfde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en een ander perceel in gebruik neemt.

 • 8. Het zesde lid is niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en een ander perceel in gebruik neemt, mits de inzamelmethode hetzelfde blijft.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen, als bedoeld in artikel 6, eerste lid worden betaald binnen 2 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de aanslagen, als bedoeld in artikel 6, eerste lid zijn geheven van natuurlijke personen en de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in 7 gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt 2 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3. In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de aanslagen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, zijn geheven van niet-natuurlijke personen en het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 5.000,--, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in 7 gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt 2 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 4. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de afvalstoffenheffing worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6, derde lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending:

   • 1.

    per post, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

   • 2.

    langs elektronische weg, onverwijld.

 • 5. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing bedoeld in Hoofdstuk 2, onderdeel 2.1, van de tarieventabel wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overgangsrecht

De ‘Verordening afvalstoffenheffing Teylingen 2022’, van 16 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3. De in onderdeel 1.5 van de tarieventabel genoemde Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenheffing Teylingen 2020 en Afval- en grondstoffenbeleid gemeente Teylingen 2020-2024 met de daarbij behorende Flankerende beleidsmaatregelen zijn gepubliceerd op www.teylingen.nl en liggen tevens ter inzage op het gemeentehuis van Teylingen, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening afvalstoffenheffing Teylingen 2023'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2022.

De raad voornoemd,

De griffier,

R. van Dijk

de voorzitter,

C.G.J. Breuer

Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing Teylingen 2023

Hoofdstuk 1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

1.1

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar, indien dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door:

1.1.1

één persoon:

€ 277,32

1.1.2

meer dan één persoon:

€ 327,30

1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1 bedraagt de belasting per perceel per belastingjaar, indien gebruik wordt gemaakt van een minicontainer en deze minicontainer in het belastingjaar minder dan 10 keer is aangeboden aan de inzameldienst, indien het aantal keer dat deze minicontainer is aangeboden bedraagt:

a.

0 tot en met 2 keer:

€ -60,00

b.

3 tot en met 5 keer:

€ -40,08

c

6 tot en met 9 keer:

€ -20,04

Deze bepaling vindt geen toepassing als aan de belastingplichtige op grond van de beleidsmaatregelen zoals bedoeld onder 1.5 een extra minicontainer of een afvalpas voor de verzamelcontainer ter beschikking is gesteld.

1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1 bedraagt de belasting per perceel per belastingjaar, indien gebruik wordt gemaakt van een verzamelcontainer en deze verzamelcontainer in het belastingjaar minder dan 22 keer is geopend, indien het aantal keer dat deze verzamelcontainer is geopend bedraagt:

a.

0 tot en met 5 keer:

€ -60,00

b.

6 tot en met 12 keer:

€ -40,08

c.

13 tot en met 21 keer:

€ -20,04

1.4

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen, bedraagt de belasting voor het ter beschikking hebben van een extra (= boven de containerset die volgens het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Teylingen 2020 is verstrekt) container van 140 liter, bestemd voor GFT-e afval:

€ 0,00

1.5

Op grond van de Flankerende beleidsmaatregelen behorend bij het Afval- en grondstoffenbeleid gemeente Teylingen 2020-2024 wordt op verzoek een extra minicontainer uitsluitend verstrekt aan bewoners van laagbouwwoningen, voor zover het betreffen mensen met een medische indicatie, gezinnen met vijf of meer gezinsleden en gezinnen met kinderen tot en met 3 jaar in de luiers, indien is vastgesteld dat de loopafstand naar de dichtstbijzijnde verzamelcontainer groter is dan 250 meter.

Voor zover de loopafstand naar de verzamelcontainer 250 meter of kleiner is, ontvangen de in de vorige volzin bedoelde personen en gezinnen op verzoek een afvalpas voor een verzamelcontainer. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen, bedraagt de belasting voor het op grond van deze beleidsmaatregelen ter beschikking hebben van een extra minicontainer of afvalpas:

€ 0,00

Hoofdstuk 2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

2.1

Onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen of snoeiafval (met een maximale omvang van 5 m³) per keer:

€ 42,00

Behorende bij raadsbesluit van 15 december 2022,

De griffier van de gemeente Teylingen,