Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2023

Geldend van 17-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2023

De raad van de gemeente Texel

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2022;

gehoord de commissie van 27 oktober 2022;

gelet op

artikel 224 van de Gemeentewet

Besluit:

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2023;

in te trekken de Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2022.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

a. Vaartuig

Een vaartuig dat is bestemd of wordt gebezigd voor vakantie- of andere recreatieve doeleinden

b. Kapitein

De gezagvoerder van een vaartuig of degene die deze vervangt

Artikel 2 Belastbaar feit

Ter zake van het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente op vaartuigen tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen, die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven, wordt onder de naam 'watertoeristenbelasting' een directe belasting geheven.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2 aan hem ter beschikking staande ligplaatsen dan wel op hem ter beschikking staande vaartuigen.

 • 2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

 • 3. Als met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is belastingplichtig de kapitein, de eigenaar of de gebruiker van een vaartuig als in artikel 1 bedoeld dan wel een andere persoon die werkelijk verblijf houdt aan boord van een dergelijk vaartuig.

Artikel 4 Vrijstelling

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:

 • 1.

  aan boord van een vaartuig dat is ingericht en wordt gebruikt tot verpleging of verzorging van zieken of van hulpbehoevenden;

 • 2.

  van scholieren als het een schoolreis en/of werkweek betreft, georganiseerd door een van overheidswege erkende onderwijsinstelling, met uitzondering van begeleiders.

Artikel 5. Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen.

Artikel 6 Belastingtarief

Het tarief bedraagt per overnachting per persoon € 2,30.

Artikel 7 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

 • 1. De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de belasting worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. Voor zover deze bij wege van een kennisgeving worden geheven op het moment van uitreiking van de kennisgeving.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de watertoeristenbelasting.

Artikel 11 Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige bedoeld in artikel 3 is gehouden, voordat hij gelegenheid tot verblijf verschaft dan wel werkelijk verblijf houdt, dit te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d van de Gemeentewet.

Artikel 12 Overgangsrecht

De ‘Verordening watertoeristenbelasting 2022’ van 10 november 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening watertoeristenbelasting 2023.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Texel,

9 november 2022.

Griffier, Voorzitter,

M. de Porto M.C. Uitdehaag